National Repository of Grey Literature 71 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Hodnocení vlastností rekultivačních materiálů z hlediska požadavků na ochranu půdy a vody
Sáňka, Milan
Práce by měla sloužit jako podklad pro návrh metodiky, případně technické normy pro hodnocení kvality rekultivačních materiálů a posouzení jejich možnosti a vhodnosti jejich využití pro rekultivace. Práce uvádí výklad legislativních opatření v ČR, které se týkají provádění rekultivací a vlastností rekultivačních materiálů. Dále jsou uvedeny přístupy k řešení problematiky v jiných zemích. Jsou charakterizovány hlavní skupiny používaných rekultivačních materiálů, od čisté zeminy získané při skrývkách až po materiály vyrobené speciálními postupy, především ze surovin odpadů. Důležitou roli zde hrají komposty. Hlavní náplní práce je návrh specifikace fyzikálních, chemických a biologických vlastností a parametrů materiálů vhodných k rekultivacím půdy a tvorbě krajiny postižené těžbou a jinou devastační činností. Při tom jsou zohledněny rekultivace zemědělské a nezemědělské. Práce obsahuje přehled literatury a přehled použitých domácích a zahraničních legislativních předpisů.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
Hydroprojekt a.s., Praha ; Chour, Vladimír
Cílem projektu je vymezení vodohospodářských podmínek a a stanovení optimálního postupu pro rekultivaci zbytkových jam po těžbě uhlí tzv. mokrou cestou a získání podkladů pro rozhodování státní správy - povolování odběrů povrchových vod k napouštění zbytkových jam, časový režim, minimální zbytkové průtoky a požadavky na jakost odebraných vod. Zpráva předkládá principiální přístupy k řešení a přináší postupové zprávy ze dvanácti dílčích úkolů: DÚ 01 Podrobné vodohospodářské řešení celé oblasti, DÚ 02 Podklady pro rozhodování státní správy, DÚ 03 informatika pro životní prostředí, DÚ 04 Analýza a upřesňovaní hydrologických podkladů v povodí Ohře a Bíliny, DÚ 05 Bilance podzemních vod v povodí Ohře a Bíliny, DÚ 06 Hydrobiologické a ichtyologické aspekty, DÚ 07 Tvorba krajiny povodí Ohře a Bíliny, DÚ 08 Aktualizace a komplexní digitalizace území CHOPAV Krušné hory, DÚ Vypracování koncepce a organizace monitoringu kvality vody a protihavarijní zabezpečení plnění důlních jezer povrchovou vodou, DÚ 10 vypracování a ověření matematického modelu zjednodušené hydrografické sítě, srážko-odtokových vztahů a přítoků do jezer, DÚ 11 Inventarizace potřeby zatápění jiných jam po těžbě (kaolin, kamenivo) a DÚ 12 Zabezpečení návaznosti (kompability) s informačními systémy budovanými MŽP ČR a MZe ČR.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Principiální přístupy k řešení
Hydroprojekt a.s., Praha ; Svoboda, Ivan ; Chour, Vladimír
Cíle projektu jsou hodnoceny vzhledem ke státní politice ČR, platné legislativě české i evropské. Je posuzována problematika revitalizace z pohledu důlních společností, z hlediska budoucích majitelů, uživatelů a správců důlních jezer. Jsou zhodnoceny nároky na současná vodohospodářská zařízení a vodohospodářské soustavy. Jsou zvažovány možnosti využití území k ukládání odpadů. Na závěr je uvedeno porovnání s koncepcemi zatápění důlních jam v německých hnědouhelných revírech.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Podrobné vodohospodářské řešení celé oblasti
Hydroprojekt a.s., Praha ; Kos, Zdeněk ; Broža, Vojtěch
Dílčí úkol 01 přináší celkové vodohospodářské bilance k upřesněným odběrným profilům pro plnění jezer a návrh řešení pro jejich plnění v roce 1999 (Ležáky, Chabřovice, Bílina, Libouš a Jiří-Družba, Medard - Libík). Jsou uvedeny varianty řízeného plnění zbytkových jam po těžbě uhlí s využitím vodní soustavy nádrží a převodů vody v horním povodí Bíliny.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Podklady pro rozhodování státní správy
Hydroprojekt a.s., Praha ; Hrádek, František ; Chour, Vladimír
Okruhy, jejichž řešení je určeno pro výkon státní správy: povolování odběrových vod, časový režim napouštění zbytkových jam a minimální zbytkové (zůstatkové) průtoky v říční síti.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Informatika pro životní prostředí
Hydroprojekt a.s., Praha ; Chour, Vladimír
Souhrnné údaje o realizovaných, připravených a plánovaných rekultivacích k roku 1999. Informace o projektu zveřejněné na internetových stránkách v českém a anglickém znění.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Analýza a upřesňování hydrologických podkladů v povodí Ohře a Bíliny
Hydroprojekt a.s., Praha ; Kašpárek, Jan ; Kašpárek, Ladislav
Dílčí úkol uvádí registraci zdrojů povrchové vody a hodnocení jejich využitelnosti, které zahrnuje průtokové řady z povodí Ohře a Bíliny, dlouhodobý vývoj atmosférických srážek a hodnotí homogenitu průtokových řad. Jsou uvedeny výsledky hydrologických měření. V závěru jsou zpracovány celkové hydrologické bilance a bilance jednotlivých dílčích povodí.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Bilance podzemních vod v povodí Ohře a Bíliny
Geomedia, s.r.o., Praha ; Hydroprojekt a.s., Praha ; Trachtulec, Jan ; Stibitz, Michal ; Myslil, Vlastimil
Zpráva nově analyzuje dostupná data pro účely hydrogeologického modelování. V příloze je uveden Návrh systému pozorovacích vrtů a jejich výstroj. Byly připraveny sady hydrogeologických pozorování na vrtech
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Hydrobiologické a ichtyologické aspekty
Hydroprojekt a.s., Praha ; Havel, Ladislav ; Pitterová, Jana ; Vlasák, Petr
Zpráva přináší výsledky hodnocení mikrobiologického a biologického hodnocení kvality vody v zájmové oblasti. Je popsána kvalita vody ve zdrojové oblasti jámy Chabařovice a zdroje jejího znečištění (komunální a průmyslové). Jsou uvedena doporučení pro plnění nádrže Chabařovice. Proběhlo vyhodnocení ichtyocenózy nádrže ČSM a odběr vzorků ryb z nádrží Kateřina a Modlany pro toxikologická vyšetření.
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve: Tvorba krajiny povodí Ohře a Bíliny - Chabařovicko
Hydroprojekt a.s., Praha ; Trpáková, Ivana ; Šíma, Martin ; Sklenička, Petr ; Ripl, Wilhelm ; Pokorný, Jan ; Lhota, Tomáš ; Trpák, Pavel
Účelem projektu bylo speciální ekologické posouzení funkčnosti budoucího jezera Chabařovice a navrženého zapojení okolních výsypek do okolní krajiny. Zpráva vychází z posouzení širšího území pánve z hlediska možnosti obnovy toků energie a látek v krajině, z ekologické analýzy dostupných historických údajů o více něž 150 let tvrvajícím vývoji krajiny, z analýzy prostupnosti krajiny v období Stabilního katastru, Generelu rekultivací a ze současného stavu. Podkladem bylo také posouzení funkčnosti systému ÚSES a jeho provázání s navrženými úpravami. Byly předloženy závěry a výstupy pro rozhodování státní správy.

National Repository of Grey Literature : 71 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.