Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sepulkrální památky v praxi památkové péče
Roháček, Jan ; Müller, Karel ; Chlíbec, Jan ; Slavík, Jiří
Metodika Sepukrální památky v praxi památkové péče byla vypracována jako pomůcka pro pracovníky památkové péče. Obsahuje proto kapitoly věnované dějinám pohřbívání a funkční klasifikaci sepulkrálních památek, osvětluje jejich uměleckohistorický kontext a proměnu na přelomu 18. a 19. století, kdy se z výlučnějších objektů zhotovovaných pro vyšší společenské vrstvy stává produkt užívaný většinou společnosti. Vzhledem ke svému specifickému charakteru nebyly do metodiky pojaty židovské sepulkrální památky. Samostatné kapitoly jsou věnovány epigrafické a heraldické výbavě sepulkrálních památek, které jsou hlavními nositeli jejich informační a památkové hodnoty, pomineme-li umělecká díla, jimiž sepulkrální památky mohou být v celku či některé své části. Hlavní část metodiky tvoří kapitoly věnované evidenci, dokumentaci, péči a prezentaci sepulkrálních památek. Kapitoly o epigrafické a heraldické výbavě jsou koncipovány k přímému využití při deskripci sepulkrálních památek. Velká pozornost je věnována dokumentaci, zejména v prostředí v současnosti budovaného Integrovaného informačního systému památkové péče – v jednotné webové aplikaci Památkový katalog, určené k evidenci a dokumentaci památkového fondu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Antimikrobiální aktivita vybraných přírodních extraktů
Šandová, Lucie ; Veselá, Mária (oponent) ; Zemanová, Jana (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo stanovit antimikrobiální aktivitu vybraných přírodních extraktů, konktrétně tří modelových extraktů vyrobených z třapatky nachové (Echinacea purpurea) a čtyř komerčních extraktů – z levandule lékařské (Lavandula angustifolia), meduňky lékařské (Melissa officinalis), echinaceových bylinných kapek (Echinacea purpurea) a extraktu echinacey (Echinacea purpurea) se zázvorem vůči vybraným mikroorganismům. Teoretická část je zaměřena na popis bioaktivních látek, vyskytujících se v rostlinách. Dále popisuje extrakční metody pro získávání extraktů z rostlinných materiálů, metody pro stanovení antimikrobiální aktivity a na závěr využití přírodních extraktů v potravinářském a kosmetickém průmyslu. V experimentální části byl testován antimikrobiální účinek zmíněných extraktů vůči gramnegativní bakterii Escherichia coli, grampozitivní bakterii Bacillus cereus a kvasince Candida glabrata. Pro stanovení antimikrobiální aktivity byly použity a porovnány dvě metody – jamková a disková difúzní metoda. Nejvyšší antimikrobiální aktivitu proti vybraným mikroorganismům vykazoval komerční extrakt meduňky lékařské, s vysokým obsahem geraniolu a citronelollu. Významnou antimikrobiální aktivitu vykazoval i komerční extrakt levandule lékařské. Naopak extrakty z echinacey nevykazovaly žádnou antimikrobiální aktivitu proti vybraným mikroorganismům.
Principy prodlužování trvanlivosti masných výrobků
Doleželová, Pavla
Maso je neúdržnou potravinou, kterou už po celá staletí lidé zpracovávají na masné výrobky pomocí konzervačních metod, o kterých moje bakalářská práce pojednává. Dal-ším bodem práce je složení masa. Konzervace masa je rozdělena do čtyř základních dru-hů a dále ji dělíme podle způsobu, jakým je konzervace způsobena. Jsou zde popsány: uzení, sušení, solení, chlazení, zmrazování, pečení, vaření, fermentace a jejich principy. Důležitá je souvislost konzervace masných výrobků s jakostí, která musí odpovídat da-ným standardům. Jakost je úzce spjata s hygienou výroby masných výrobků a provozů zpracovávající maso. Z toho důvodu je zde zmíněna legislativa, která pojednává o tomto tématu. V další části se zabývá vadami masa a masných výrobků a jejich popisem.
Stroje a strojní linky pro sklizeň pícnin
Práza, Martin
Práce popisuje možnosti využití pícnin a metody konzervace s pící spojené. Jsou zde uvedeny faktory podmiňující možnosti sestavovaní strojních linek, technologické postupy a stroje potřebné k výrobě siláže ze zavadlé píce. Praktická část je zaměřená na vyhodnocení dat získaných polním měřením a z pracovních záznamů samojízdné sklízecí řezačky a souprav na odvoz řezanky. Sledování bylo zaměřeno na množství spotřebovaných pohonných hmot, dopravované množství řezanky, počet motohodin a délku obratového cyklu.
Výskyt mykotoxinů v konzervovaných potravinách
Vlčková, Jana
Bakalářská práce na téma Výskyt mykotoxinů v konzervovaných potravinách se zabývá sekundárními metabolity vláknitých mikromycetů – mykotoxiny a konzervačními postupy, které zabraňují výskytu vláknitých mikromycet v konzervovaném ovoci a zelenině. První část práce je zaměřena na význam, charakteristiku a morfologiii vláknitých mikromycet. Ve druhé části jsou popsány faktory, které produkci mykotoxinů v potravinách ovlivňují, význam konzervace ovoce a zeleniny, popis jednotlivých konzervačních metod a účinků mykotoxinů na lidský organizmus. Následující část je zaměřena na popis mykotoxikóz a dále na jednotlivé mykotoxiny, kterými jsou aflatoxiny, ochratoxin A, patulin, fumoniziny, deoxynivalenol a další. V závěrečné části jsou popsány legislativní limity pro jednotlivé mykotoxiny, výskyt mykotoxinů v konzervovaných potravinách z ovoce a zeleniny, detekce a prevence před jejich vznikem a výskytem v potravinách.
Konzervační postupy v nápojovém průmyslu
Trněná, Kateřina
Bakalářská práce se zaměřuje především na téma konzervační postupy v nápojovém průmyslu. V první části je vypracováno obecné základní látkové složení alkoholických i nealkoholických nápojů a jejich rozdělení, dále velmi důležitá mikroflóra nápojů, jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu, která způsobuje zde probíhající procesy. Ve druhé části jsou zpracovány jednotlivé konzervační zákroky, s cílem prodloužení jejich skladovatelnosti a dále přírodní a chemické látky, používající se při výrobě nápojů.
Moderní technologie nealkoholických nápojů
Langová, Markéta
ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce bylo popsat technologii výroby nealkoholických nápojů a zaměřit se na moderní směry jejich výroby. Dalším cílem bylo také zaměřit se na trendy u používaných surovin, na metody konzervace a balení hotových produktů. Bakalářská práce na téma Moderní technologie nealkoholických nápojů byla vytvořena v letech 2017-2018 na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně na Ústavu technologie potravin.
Ovlivnění stability šťávy zeleného ječmene pomocí obsahových látek z vybraných rostlinných druhů
Juříčková, Jana
Diplomová práce na téma „Ovlivnění stability šťávy zeleného ječmene pomocí obsahových látek z vybraných rostlinných druhů“ se zabývá využitím obsahových látek zeleného ječmene, výrobou šťávy z ječmene a její stabilizace pomocí rostlinných extraktů. V teoretické části je přiblížena problematika mladého ječmene, významné obsahové látky rostlin a jejich způsob získávání, dále pak rostlinnými druhy, využitím rostlinných extraktů a konzervačními metodami, které se používají při výrobě šťáv. Praktická část se zabývá pěstováním ječmene v laboratorních podmínkách, zpracováním, přídavkem rostlinných extraktů a sledování jejich účinnosti po dobu 3 týdnů. Rostlinné extrakty, které jsou schopné působit proti široké škále mikroorganismů, jsou vhodnou metodou pro konzervaci šťáv a navíc jsou velice šetrné z hlediska nutričního zachování aktivních látek. Po přidání extraktů do vzorku bylo provedeno mikrobiologické hodnocení a výsledky byly zpracovány ve statistickém programu. Nejúčinnější v boji proti mikroorganismům se celkově jevil ostropestřcový extrakt.
Využití konzervace vysokým tlakem
Svobodová, Anna
Tato bakalářská práce byla vypracována na Mendelově univerzitě v Brně na Zahradnické fakultě na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů. Práce popisuje princip konzervace vysokým tlakem. Vliv na jednotlivé složky potravin jako je voda, tuk, bílkoviny. Popisuje vliv vysokého tlaku na mikroorganismy. Dále se práce zabývá vlivem na jakostní parametry potravin (chuť, vůně, textura). Práce uvádí možnosti využití konzervace vysokým tlakem při prevenci tvorby rakoviny.
Možnosti zpracování plodů vybraných druhů z čeledi Cucurbitaceae
Hrabovská, Michaela
Bakalářská práce byla vypracována na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů ve školním roce 2016/2017. Práce se zabývá přípravou a vyhodnocením vlastních kompotů z vybraných druhů tykví čeledi Cucurbitaceae. Celkem bylo připraveno 8 produktů, které byly vyhodnoceny pomocí analytických a senzorických metod. V literární části bylo popsáno rozdělení a způsob pěstování vybraných druhů čeledi Cucurbitaceae, jejich látkové složení, přehled způsobů konzervárenského zpracování a legislativní požadavky. V připravených vzorcích se hodnotil obsah veškerých titrovatelných kyselin, hodnoty pH, refraktometrická sušina a kyseliny askorbové. Senzorickou analýzou se hodnotila barva, vzhled, konzistence, chuť, vůně a konzumentská přijatelnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.