Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 647 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků CrossFitu HomeTown
Baborová, Klára ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků CrossFit HomeTown. Metody: Z kvantitativních metod byla pro tuto práci využita metoda dotazování, konkrétně byl využit model SERVQUAL pro měření spokojenosti zákazníků. K získání informací o tělocvičně CrossFit HomeTown bylo provedeno hloubkové interview. Cíl: Cílem diplomové práce je zjistit spokojenost zákazníků tělocvičny CrossFit HomeTown v Praze a na základě získaných výsledků doporučit případné změny vedoucí k větší spokojenosti klientů. Výsledky: Z výsledků zkoumání spokojenosti zákazníků s nabízenými službami v tělocvičně CrossFit HomeTown vyplívá, že všechny zkoumané dimenze nenaplňují očekávání klientů. Ve zkoumaných oblastech vznikly největší rezervy u propagačních materiálů -0,44; včasného poskytování lekcí -0,5; ochoty při řešení problému -0,41 a zájmu o potřeby zákazníků -0,55. Celková výsledná mezera dosahuje negativní hodnoty -3,18. Mezi návrhy patří zdokonalení se u poutavých propagačních materiálů. V první řadě by mělo dojít ke změnám a úpravám webových stránek, také mobilní aplikace a YouTube kanálu. U včasného poskytování lekcí je potřeba primárně zapracovat na informování o čase poskytovaných služeb, kde by docházelo pomocí textové zprávy k oznámení zákazníkům ohledně pozdějšího začátku skupinové lekce. U ochoty při řešení...
Strategické řízení rozvoje podniku
Vodičková, Sabina ; Schüller, David (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá strategickým řízením rozvoje podniku. Hlavním cílem práce je návrh možného směru strategického rozvoje malého podniku. Cílem teoretické části je vymezit pojmy týkající se dané problematiky, které poslouží v analytické a návrhové části práce. Analytická část má za úkol stanovit potenciál podniku a určit možnosti pro návrhy práce. Poslední část diplomové práce je o formulaci strategických opatření směřujících k rozvoji podniku.
Postavení podniku České dráhy, a. s. na trhu osobní železniční dopravy v České republice
Tomiczek, Jan
Tomiczek, J. Postavení podniku České dráhy, a. s. na trhu osobní železniční dopravy v České republice. Bakalářská práce. Brno: Mendelu v Brně, 2017. Bakalářská práce pojednává o postavení podniku České dráhy, a. s. na trhu osobní železniční dopravy v České republice. Cílem práce je vyhodnotit vliv liberalizace trhu osobní železniční dopravy v České republice na ekonomickou situaci a obchodní strategii podniku České dráhy, a. s. v letech 2010 až 2015. Nejdříve jsou vysvětleny ekonomické pojmy a souvislosti týkající se konkurence v osobní železniční dopravě. Následně je popsána situace Českých drah se změnami její obchodní strategie. V praktické části je zkoumám vliv liberalizace osobního železničního trhu na vývoj ekonomické situace Českých drah a na změny její obchodní strategie. Součástí práce je formulace doporučení pro budoucí obchodní strategii Českých drah.
Změny v odvětví pivovarnictví a jejich ekonomické dopady na malé české pivovary
Krestýnová, Martina
Diplomová práce se zabývá odvětvím pivovarnictví v České republice a jeho změnami, které měly vliv na vývoj malých českých pivovarů. Prostřednictvím Porterova modelu je provedena analýza odvětví zaměřená na pět konkurenčních sil, které tvoří potencionální konkurenti, vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla odběratelů, substituční výrobky a konkurenční rivalita. V souvislosti se změnami v odvětví pivovarnictví je rovněž posuzována tržní koncentrace. Následně jsou zkoumány změny spotřebitelské poptávky a jejich vliv na pivovarnictví a to zejména změna preferencí spotřebitele v podobě rostoucí spotřeby vícestupňových piv nebo rozbor aspektů při výběru piva. V návaznosti na zjištěné skutečnosti jsou popsány dopady těchto změn na malé české pivovary. V další části práce jsou pomocí ukazatele marže přidané hodnoty a ukazatelů rentability aktiv, rentability vlastního kapitálu a rentability tržeb porovnány hospodářské výsledky vybraných pivovarů.
Chování spotřebitele na trhu ovocných šťáv
Jurčeková, Kamila
Jurčeková, K. Chování spotřebitele na trhu ovocných šťáv. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zaobírá chováním spotřebitele na trhu ovocných šťáv, zvláště chováním spotřebitelů Ugovy čerstvé šťávy. Práce je tvořena dvěma částmi. První část obsahuje teoretický přehled, který popisuje chování spotřebitele, nákupní rozhodování spotřebitele, marketingové prostředí, marketingový mix a image podniku. V druhé části je pomocí marketingového mixu popsána společnost Ugova čerstvá šťáva a její konkurence. Prostřednictvím dotazníkového šetření je zjištěno, jaké faktory ovlivňují chování spotřebitele při nákupu ovocných šťáv, a lze určit typického spotřebitele ovocných čerstvých šťáv. Na základě celé praktické části je vytvořeno doporučení pro společnost Ugova čerstvá šťáva, jak získat nové zákazníky a v čem se může podnik zlepšit.
Hodnocení konkurenceschopnosti podniku
Hlačík, Jan
Cílem bakalářské práce je hodnocení konkurenceschopnosti podniku ABC s. r. o. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje vysvětlení pojmů konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda a teorii použitých analýz. Ve druhé části jsou použity jednotlivé analýzy pro podnik ABC s. r. o. a srovnání podniku s konkurencí. Na základě poznatků z analýz a srovnání s konkurencí jsou formulována doporučení, jak by podnik mohl zvýšit svou konkurenceschopnost.
Podnikatelský záměr založení fitness centra
Havelka, Jakub
Bakalářská práce je zaměřena na založení fitness centra v malém městě. V práci jsou popsána veškerá specifika fitness trhu, aktuální stav fitness trhu a očekávané trendy. Na základě těchto poznatků v kombinaci s dostupnými, praktickými informacemi pro danou lokalitu je sestaven podnikatelský plán, který dokazuje efektivnost fitness centra v daných lokalitách, při respektování pravidel specifických pro fitness trh.
Konkurencieschopnosť vybranej stavebnej spoločnosti
Pátková, Nikola
Pátková, N., Konkurenceschopnost vybrané stavební společnosti. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Cílem bakalářské práce je formulovat návrhy na zvýšení konkurenceschopnosti vybrané stavební společnosti. V teoretické části byly identifikované relevantní teoretické poznatky z oblasti konkurence a konkurenceschopnosti na základě odborné literatury. Ve vlastní práci bylo analyzováno externí prostředí prostřednictvím Porterova modelu pěti konkurenčních sil a analýzy PESTLE. Následně bylo analyzováno interní prostředí a byla sestavena matice SWOT, v jejímž rámci bylo formulováno šest návrhů na zlepšení konkurenceschopnosti společnosti, které byly ohodnoceny z pohledu jejich atraktivnosti autorkou práce, majitelem společnosti a vedoucím práce. Nejatraktivnější strategie byla rozpracována do podoby konkrétního návrhu její implementace.
Ekonomické přínosy marketingové strategie specializovaného podniku služeb
Lojková, Nikola
Lojková, N. Ekonomické přínosy marketingové strategie specializovaného podniku služeb. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit ekonomické přínosy z marketingových strategií pohostinského podniku. V řešení byla použita SWOT analýza, analýza konkurence, podniku a dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení spokojenosti zákazníků. Na základě získaných informací byla navržena marketingová zlepšení ke zvýšení poptávky a růstu tržeb. Byl vytvořen návrh zlepšení v řízení podniku k dosažení kladného ekonomického výsledku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 647 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.