Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh a ověření intervenčního pohybového programu zaměřeného na zlepšení kondice u rekreačních sportovců a sportovkyň
KŘÍŽ, Pavel
Cílem této práce je sestavit intervenční program zaměřený na zlepšení kondice. Cíl se podařilo splnit. Intervenční pohybový program si může dle návrhu zacvičit každý sám a kdekoliv, a to i v případě zavření posiloven, například z pandemických důvodů. Intervenčního pohybového programu se účastnilo jedenáct lidí, kontrolní skupina čítala také jedenáct lidí. V rámci metodologie byla zvolena testová baterie EUROFIT, složená z devíti testů. Z výsledkové části je třeba zdůraznit, že experimentální skupina se v průměru zlepšila o 0,1 pokusu na cvik plameňák, 1,89 sekundy na tappingu, polepšila se také v přesahu v předklonu o 3,23 centimetrů, 13,96 ve skoku z místa, 3,17 opakování ve cvičení sed lehů, 4,79 sekund ve výdrži ve shybu, k jedinému zhoršení experimentální skupiny došlo u člunkového běhu a to o 0,2 sekundy, v posledním testu měření dynamometrie došlo ke zlepšení o 7,14 Newtonů. U kontrolní skupiny došlo v prvním testu k mírnému zhoršení o 0,1 pokusu, zhoršení jsme také mohli pozorovat v testu tapping o 1,33 sekundy, k mírnému zlepšení o 0,98 centimetrů došlo v předklonu, skupina se už pak dále pouze zhoršovala ve všech testech. Konkrétně o 0,54 centimetru ve skoku, o 0,84 opakování v sed lehu, 2,56 sekundy ve výdrži ve shybu, 0,29 v člunkovém běhu a o 2,23 Newtonů v dynamometrii. Všechny výzkumné předpoklady se naplnily.
Příprava vojáků z povolání na silovou část výročního přezkoušení z tělesné zdatnosti v době koronavirové krize
VOTAVA, Karel
Během koronavirové krize v České republice došlo k uzavření veškerých fitnes center a posiloven. Následkem tohoto kroku je razantní snížení fyzické výkonosti populace. Nicméně, vojáci z povolání jsou každoročně přezkušováni z testů fyzické zdatnosti a pokles ve výkonnost by si neměli dovolit. Být v kondici je základ pro každého vojáka a povinnost spjata s nošením uniformy. Cílem práce je sestavení tréninkového plánu pro vojáky 25. protiletadlového raketového pluku na silovou část výročního přezkoušení z tělesné zdatnosti během koronavirové krize v domácím prostředí. Druhým cílem práce je ověření funkčnosti tréninkového plánu a porovnání se skupinou, která cvičí nesystematicky a dle vlastního uvážení. V práci jsou použity specifické metody, jako metoda GTG, kterou vymyslel renomovaný silový trenér Pavel Tsatsouline. Bylo zjištěno, že tato metoda vykazuje v praxi pozoruhodné výsledky, kdy se cvičící vojáci zlepšili během 3 týdnů o několik shybů.
Návrh a ověření intervenčního programu zaměřeného na rozvoj vytrvalosti u žen
ŠIMEČKOVÁ, Adéla
Bakalářská práce je zaměřená na návrh a ověření intervenčního programu zaměřeného na rozvoj vytrvalosti u žen. Pro výzkum byly vybrány ženy ve věku dvacet až třicet let. Cílem práce bylo vytvořit a realizovat tříměsíční intervenční program zaměřený na rozvoj vytrvalosti u žen ve věku dvacet až třicet let, který byl vedený třikrát týdně. Na začátku intervenčního programu bylo provedeno první měření a vážení, v polovině druhé a závěrečné měření a vážení po jeho skončení. Jako prostředek hodnocení byl zvolen Cooperův test. Jednalo se o dvanáctiminutový vytrvalostní běh ve stejném terénu. Zkoumali jsme uběhnutou vzdálenost a tepovou frekvenci žen. Pravidelností tréninků se podařilo dosáhnout snížení tepové frekvence a uběhnutí delší vzdálenosti za daný čas a v některých případech se podařilo docílit i váhového úbytku.
Srovnání zápasového a tréninkového zatížení u hráček vybraných florbalových týmů druhé a třetí nejvyšší soutěže
NĚMCOVÁ, Petra
Tato práce je zaměřena na porovnání zápasového a tréninkového zatížení žen v druhé a třetí nejvyšší florbalové soutěži. V období září 2019 - listopad 2019 byl v oddílech Spartak Pelhřimov, SK Jihlava - Žďár nad Sázavou B a Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ zaznamenán deník tréninkového zatížení a zápasů. Na základě deníků byly sestaveny tabulky jednotlivého zatížení. Poté byly sestaveny grafy, které zaznamenávají jednotlivé složky v procentech. Provedeným výzkumem jsme zjistili, že tréninková jednotka se mění v počtu odcvičených dnů za týden, i počtem odcvičených hodin u všech třech týmů. Tým Spartak Pelhřimov v daném období odtrénoval celkem 13 tréninků, které trvaly celkem 1 255 minut. Ženy z SK Jihlava - Žďár nad Sázavou B měly během tří měsíců nejdelší zatížení. Výsledný součet 5 410 minut odpovídá 51 tréninkům. Rudý Dračice dosáhly výsledného součtu 960 minut s počtem 13 tréninků. Nejnižší zápasové zatížení bylo vysledováno u týmu Spartak Pelhřimov a trvalo celkem 576 minut. Zápasové zatížení u dvou prvoligových týmů, bylo vyšší. Jihlava odehrála celkem 1 320 minut a Týn 1 155 minut. Hlavní rozdíl mezi druholigovým a prvoligovými týmy je především v zápasovém zatížení, které je ve druhé lize výrazně nižší.
Vliv atletických cvičení na rychlostní a odrazové schopnosti hráčů házené od 11 do 13 let
Jelínek, Erik ; Petružela, Jan (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Vliv atletických cvičení na rychlostní a odrazové schopnosti hráčů házené od 11 do 13 let. Cíle: Hlavním cílem této práce je zjistit vliv atletického intervenčního programu na výkonnost rychlostních a odrazových schopností u hráčů házené ve věku od 11 do 13 let pomocí atletických cvičení v přípravné části tréninkové jednotky. Metody: Jedná se o experimentální studii, která využívá metody měření, intervence a komparace mezi dvěma skupinami - kontrolní a experimentální. Hodnoceny byly testy, které obsahuje testová baterie Českého svazu házené. Celkově proběhly 2 měření. První měření obou skupin proběhlo před intervenčním programem, který absolvovala pouze experimentální skupina. Druhé měření obou skupin proběhlo po ukončení intervenčního programu. Výsledná data měření byla na závěr zprůměrována, porovnána a vyhodnocena mezi kontrolní a experimentální skupinou. Výsledky: Byl zjištěn pozitivní vliv intervenčního programu založeného na atletických cvičení na rozvoj rychlostních schopností. U odrazových schopností nedošlo k příliš významnému zlepšení. Klíčová slova: Házená, kondice, trénink, atletika, trénink mládeže, speciální běžecká cvičení.
Pohybová výkonnost mladších dorostenek v házené u vybraného družstva SCM
Kastnerová, Eva ; Tůma, Martin (vedoucí práce) ; Velenský, Michael (oponent)
Název : Pohybová výkonnost mladších dorostenek v házené u vybraného družstva SCM Cíle : Cílem práce bude analýza výsledků povinného testování pohybové výkonnosti členek SCM v házené s posouzením efektivity absolvovaného zatížení. Metody : V naší práci jsme použili metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy jsme aplikovali v rozboru jednotlivých disciplín a metodu komparace v části porovnávání jednotlivých disciplín testové baterie, v porovnání jednotlivkyň a ve srovnávání průměrných hodnot. Výsledky : Zjistili jsme, že vlivem tréninkové činnosti nenastal očekávaný nárůst fyzické kondice. Usoudili jsme podle výsledků v testové baterii . Během dvouletého cyklu, ve kterém jsme sledovali objem zatížení v tréninkové jednotce, došlo naopak ve většině případů k poklesu kondice hráček. Klíčová slova: pohybové schopnosti, kondice, roční tréninkový cyklus, dorostový věk, diagnostika v házené, testová baterie
Připravenost k zahájení aktivní činnosti ve výkonnostním tenise
Neuvirth, Petr ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Buchtel, Jaroslav (oponent)
Název práce: Připravenost k zahájení aktivní činnosti ve výkonnostním tenise Cíle práce: Cílem práce je analyzovat celkovou připravenost dětí na zahájení aktivní činnosti ve výkonnostním tenise po kondiční, technické, taktické a psychologické stránce. Metoda: Pro splnění zadaného úkolu byly použity diagnostické metody a postupy s následnou analýzou dat z oblasti kondiční a technické trénovanosti, taktické a psychické připravenosti. Výsledky: Porovnávají celkovou připravenost babytenistů a ukazují možnosti diagnostiky při práci s dětmi. Klíčová slova: tenis, babytenis, kondice, technika, taktika, psychika. .

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.