Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj a chov plemen chladnokrevých koní v České republice
Sotolářová, Lenka
Cílem této práce je popis a charakteristika historie i současné situace v chovu chladnokrevných koní v České republice. Objasníme si původ a vznik jednotlivých chladnokrevných plemen a poté se budeme zaobírat chovem těchto plemen v historii. Navážeme současným chovným cílem, minimálními tělesnými mírami při zápisu do plemenné knihy, užitkovými vlastnostmi i popisem zevnějšku. Následovat bude kapitola o výkonnostních zkouškách, která je rozdělena podle pohlaví. Zabývat se budeme především pravidly výkonnostních zkoušek, které jsou uvedeny v řádu plemenných knih jednotlivých plemen a jsou pro všechna tři uznaná chladnokrevná plemena stejné. Plynule navážeme na zařazení koní do plemenných knih a pokračovat budeme využitím těchto koní pro volnočasové aktivity, soutěže chladnokrevných koní, kam patří formanská jízda, jízda ovladatelnosti v páru a těžký tah. Poslední a velmi významnou kapitolou je současná situace v chovu, kde si něco řekneme o početních stavech těchto koní, o liniích a současných plemenných hřebcích u jednotlivých plemen, ozřejmíme si střediska chovu (hřebčín v Klokočově, Tlumačově i Písku) a nakonec se budeme zabývat zařazením těchto koní do genetických zdrojů a současným mistry České republiky v jednotlivých soutěžích.
Chov a šlechtění lipických koní v České republice a Evropě
Mlčochová, Věra
Tato bakalářská práce se zabývá historií, šlechtěním a chovem lipického koně. V první části se práce zabývá původem tohoto plemene a vývojem chovu lipického koně jak v Evropě, tak v České republice a na Slovensku. V následující části práce charakterizuje standard, chovné cíle, řád plemenné knihy, pojmenování koní a plemenné znaky lipického koně. V této kapitole jsou také uvedeny nejvýznamnější linie a rodiny lipických koní. Ve třetí části se zabývá významnými Evropskými centry chovu lipického koně, konkrétně šesti vybranými hřebčíny z různých zemí. Čtvrtá, poslední část práce je věnovaná současné situaci chovu lipického koně a současným počtům lipických koní, jak v České Republice, na Slovensku i Evropě, tak předpokládanému vývoji chovu tohoto plemene. Dále se v této části bakalářská práce věnuje využití lipického koně, jak ve sportu, tak ve Španělské jezdecké škole ve Vídni.
Vyhodnocení vybraných hřebců českého teplokrevníka podle kvality dcer
Vlášková, Tereza
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením vybraných hřebců českého teplokrevníka podle kvality dcer. Byl vybrán soubor 474 klisen, které jsou zapsané v plemenné knize českého teplokrevníka a absolvovaly základní zkoušku výkonnosti tříletých klisen. O jednotlivých klisen byly zjišťovány tyto informace: plemeno, rok narození, rok zařazení do plemenné knihy, otec, skokový index otce a dále body za třídu, typ, exteriér, výkon a skokový index. Získaná data byla zpracována v programu Microsoft Excel 2016 a v programu UNISTAT 6.5, kde byl použit obecný lineární model GLM s pevným efektem. Model GLM byl použit pro analýzu vlivu jednotlivých faktorů na závisle proměnné (třída, typ, exteriér a výkonnost klisen). Následně byly v případě statisticky průkazného vlivu sledovaného efektu určeny rozdíly mezi sledovanými jedinci, a to pomocí mnohonásobného porovnání dle metody Tukey – B a metody Scheffe. Za třídu a exteriér byly nejlépe ohodnoceny klisny po plemenném hřebci 2997 Aristo Z (x̄ = 7,78 bodů). Klisny, které získaly nejlepší známku za typ jsou také po otci 2997 Aristo Z (x̄ = 7,90 bodů). Nejvýkonnější a nejvyrovnanější potomstvo má hřebec 1028 Manillon Rouge (x̄ = 7,94 bodů). Nejlepší skokové indexy mají opět dcery hřebce 2997 Aristo Z (x̄ = 123,2 bodů). Prostřednictvím obecného lineárního modelu bylo zjištěno, že otec má statisticky vysoce průkazný vliv na třídu, exteriér a výkon dcer (klisen), jelikož P ≤ 0,01. Ostatní faktory nemají statisticky průkazný vliv na závisle proměnné.
Analýza výsledků testace chladnokrevných hřebců
Sotolářová, Lenka
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením kvality chladnokrevných hřebců během výkonnostních zkoušek na základě získaných dat od roku 2006 až do roku 2018. Zjišťovali jsme vliv roku zkoušek na sledované znaky a odlišnostmi mezi jednotlivými plemeny z hlediska tělesných znaků (KVH, KVP, OH, Ohol) a ve výkonnosti při závěrečné zkoušce (zkouška v tahu, distanční jízda, ovladatelnost v páru, mechanika pohybu, atd.) Získaná data jsme zpracovali v rámci analýzy ANOVA, kde jsme zjistili vliv plemene statisticky vysoce průkazně na kohoutkovou výšku páskovou, rozdíl mezi plemeny ČMB a SN byl 1,6 cm. Statisticky průkazný rozdíl je také u kohoutkové výšky hůlkové, kde je rozdíl mezi hřebci ČMB a SN 1,5 cm. U hřebců plemene ČMB byla průměrná hodnota KVH 161,36 cm, u hřebců N to bylo 161,34 cm a u SN 159,95 cm. Další statisticky vysoce průkazný rozdíl je u obvodu holeně, kde jsou průměrné hodnoty Ohol u plemene ČMB 24,23 cm, u hřebců N 24,95 cm a u SN 24,39 cm. Statisticky vysoce průkazný rozdíl mezi plemeny jsme potvrdili také u kostnatosti. ČMB má průměrnou hodnotu kostnatosti 15,02, u hřebců plemene N je to 15,47 a u SN 15,47. Statistické vyhodnocení výkonnosti během jednotlivých závěrečných disciplín u VZ nám neprokázalo vliv plemene na žádný ze sledovaných znaků, kromě výcviku, který nám vyšel statisticky průkazný, ale Scheffeho test nám rozdíl nepotvrdil. Z toho může-me soudit, že jednotlivá chladnokrevná plemena jsou vyrovnaná a není statisticky prů-kazný rozdíl ve výkonnosti, tím pádem i v možnostech jejich využití.
Analýza využití starokladrubských, lipických a fríských koní ve sportu v České republice
Mlčochová, Věra
Diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením vlivu faktoru pohlaví, plemene, věku a roku startu na výkonnost a počet PPB v soutěžích spřežení a drezury. Na výkonnost v soutěžích spřežení měl statisticky vysoce průkazný vliv faktor plemene, pohlaví, věku a rok startu. Co se týče počtu PPB v drezuře, tak měl vysoce průkazný vliv faktor pohlaví, věku, roku startu a statisticky byl zjištěn průkazný vliv faktoru plemene. Tato plemena startují mnohem více v soutěžích spřežení oproti soutěžím drezurním, kromě koně fríského, který více startuje v drezuře. Počet startujících koní ve spřežení byl 777, v drezuře 180. Rovněž bylo zjištěno, že průměrná výkonnost těchto plemen v soutěžích spřežení je mezi ST a T, přičemž této výkonnosti dosáhlo 635 koní. Soutěží drezury se nejvíce účastní fríský kůň s 53 % zastoupení, následován koněm starokladrubským s 44 %, lipický kůň s 3 %. Jedinci fríského koně dosahovali průměrného počtu 1,40 PPB, kdežto starokladrubští 2,78 PPB, lipičtí koně 0,50 PPB. Bylo zjištěno, že starokladrubští koně v soutěžích spřežení dosahují nejčastěji výkonnosti T, v drezuře pak L. Hřebci tohoto plemene dosahují 3,77 PPB v drezuře.
Vyhodnocení vlivu ustájení a způsobu výcviku na chování koní
Drábková, Anna
Cílem diplomové práce s názvem Vyhodnocení vlivu ustájení a způsobu výcviku na chování koní bylo vyhodnotit případné diference v chování koní ustájených ve dvou typech ustájení a ve třech různých stájích. Mezi pozorované projevy patřilo napájení, vyhledávání a příjem potravy, odpočinek, vylučování, péče o srst, explorační a sociální chování, hra, abnormální, sexuální a mateřské chování a výcvik. Zvlášť byl hodnocen typ výcviku a jeho vliv na chování koní. Pozorování probíhalo ve všech ročních obdobích a třikrát během jednoho dne. Výsledky byly nejdříve porovnány dle jednotlivých ročních období a následně mezi jednotlivými stájemi. Rozdíly mezi ročními obdobími byly velmi malé. Na jaře převažovalo vyhledávání a příjem potravy, v létě napájení, na podzim a v zimě opět vyhledávání a příjem potravy společně s exploračním chováním. V případě jednotlivých stájí byly zaznamenány rozdíly zejména ve výskytu abnormálního, sexuálního a mateřského chování. Abnormální chování bylo zaznamenáno nejvíce ve stáji Rubby Ranch, sexuální a mateřské se objevilo ve všech třech stájích, avšak nejvíce ve stáji JK Alika. V případě vyhodnocení vlivu tréninku na chování byl vypozorován horší vztah u koní v náročnějším a těžším tréninku, zejména westernovém. Koně v ostatních typech tréninku měli vztah v rozmezí. Z těchto výsledků vyšly oba typy ustájení velice dobře, zachovávající možnost projevů různých druhů chování. Obecně bych více doporučila pastevní typ ustájení, který koni nejvíce připomíná jeho původní přirozené prostředí. A intenzitu tréninku volit také dle možností koně, a nejen cílů jezdce a trenéra. Důležité je koně nepřepínat a nutit jej do výkonů, kterých není schopen.
Historický vývoj chovu koní na území České republiky
OrmstonCaroline, Jane
Bakalářská práce popisuje stručnou historii chovu koní na našem území, a to od období renesance. Je zaměřena na první chovy koní, které ovlivnily následující chov až do dnešní doby, na preferované barvy koní a na významné stále fungující či zaniklé hřebčíny a hřebčince u nás, které sehrály a stále sehrávají významnou roli v chovu a šlechtění koní. Zmiňuje i nejvýznamnější chované kmeny těchto hřebčínů a jejich úspěchy v chovu. Dále tato bakalářská práce popisuje ovlivnění chovu koní u nás v období jak první a druhé světové války, tak v meziválečném a poválečném období. Věnuje se také současnému stavu koní u nás, národním plemenům koní a jejich plemenným standardům.
Hodnocení pohody koní při přepravě
Neplechová, Jaroslava
Diplomová práce řeší pohodu koní při přepravě a zkoumá hodnoty tepové frekvence a jejich rozdíly u koní přepravovaných v různých typech jízdních souprav na přepravu koní. Testováno bylo 13 typů jízdních souprav na přepravu koní a celkem 60 koní. Pro statistické zpracování naměřených výsledků byla přeprava koní rozdělena do tří pokusných skupin na základě sestavení koní během přepravy. Dále bylo sledováno chování koní před, během a po přepravě a porovnávány změny chování v závislosti na přepravě, dodržování platných právních norem, technický stav vozidel.
Analýza výskytu fraktur a jejich léčby u anglického plnokrevníka
Langová, Lucie
Cílem této diplomové práce bylo vypracování literárního přehledu o skeletu koně a o problematice fraktur u jednotlivých kostí. V literárním přehledu byly vynechány fraktury intraartikulární z důvodu jejich velké variability, přesahující tuto práci. Dalším cílem bylo analyzovat, s využitím statistických metod, výskyt fraktur, průběh a možnosti léčby. Analýza zahrnuje celkem 294 anglických plnokrevníků ze dvou zemí za období pěti let. Za dané období se v USA vyskytlo 125 fraktur a ve Velké Británii celkem 169 fraktur. Mnohem častěji byla zlomeninou postižena přední končetina. Co se týče typu drah, byl zjištěn rozdíl mezi travnatým a "all-wheather" povrchem, kdy byly fraktury častější na travnatém. Mezi převládající způsoby léčby patří bohužel stále eutanázie, je však možné zvážit i konzervativní či chirurgické řešení.
Možnosti rozvoje jezdecké turistiky v oblasti Žďáru nad Sázavou
Maděrová, Michaela
Tato diplomová práce se věnuje jezdecké turistice a aktuální situaci jezdecké turistiky v oblasti Žďáru nad Sázavou. Praktická část práce je věnována průzkumu, jaké mají stáje ve vybrané oblasti možnosti a vybavení a také jaké aktivity v souvislosti s koňmi jsou nejvíce využívány a po kterých je největší poptávka ze strany veřejnosti. Průzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Jeden dotazník byl vytvořen pro stáje ve vybrané oblasti. Druhý dotazník byl věnován veřejnosti. Výsledky jsou zpracovány graficky i slovně. Cílem práce je navrhnout možnosti rozvoje tohoto druhu turistiky na základě výsledků dotazníků. Návrhy na možnosti rozvoje jezdecké turistiky ve vybrané oblasti jsou popsány v další části práce. V závěru uvádím stručné zhodnocení a okomentování celé práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.