Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 366 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Skateboarding jako svobodná subkultura - historie od roku 1988 do konce 90. let v Česku
Bukač, Viktor ; Houda, Přemysl (vedoucí práce) ; Franc, Martin (oponent)
Cílem diplomové práce je přinést zevrubný popis historie skateboardingu v ČSSR, potažmo v Česku od roku 1988 do konce devadesátých let dvacátého století, pomocí detailního vhledu do prostředí této městské komunity. Fundamentem orálněhistorického bádání je sběr dat z pořízených rozhovorů, dobové literatury, fotografií či filmových záznamů (VHS). Klíčovým faktorem je chápání života této specifické komunity z pohledu vnímání svobody a dalších subjektivních pocitů na pozadí celospolečenských proměn. Práce se zabývá zkoumáním výpovědí této generace skateboardistů a lidí spojených s tímto prostředím, s přesahem do kultury, podnikání a pořádání sportovních událostí. Klíčová slova: Skateboarding, svoboda, komunita, životní styl, podnikání
Soubor komunitního bydlení v Brně-Komíně
Starý, Tadeáš ; Pekár, Pavel (oponent) ; Novák, Antonín (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je architektonická studie polyfunkčního objektu s převládající rezidentní funkcí. Projekt navazuje na urbanistickou studii vypracovanou v rámci předmětu NGA056 – Specializovaný ateliér (ArA). Výsledkem urbanistického návrhu je soubor tří polyfunkčních objektů, který klade důraz nejen na tvorbu podmínek vhodných pro komunitu obyvatel, ale také na udržitelnost výstavby. Objekty svou objemovou deformací tvoří dva trychtýře umožňující průchod zeleně z Palackého vrchu přes řešené území dále mezi stávající zástavbu panelových domů. U ulice Řezáčova odstraňuji stávající garážové státní, které tvoří nevzhlednou a neudržovanou bariéru v území. Na jejich místě vzniká objekt parkovacího domu nahrazující zrušené stání a zároveň vytváří nové pro obyvatele řešeného souboru i sídliště. Tento krok umožní tvorbu veřejných prostranství namísto stávajících parkovacích ploch mezi panelovými domy. V architektonickém řešení pracuji s principem výstavby baugruppe, který umožňuje jednotlivcům společně stavět a vlastnit byty nebo domy. Účastníci sdílejí náklady spojené s plánováním a výstavbou, což může přinést úspory ve srovnání s tradičními způsoby výstavby. Projekty baugruppe zahrnují společné prostory a vybavení přístupné všem členům skupiny. Řešené objekty jsou čtyřpodlažní, částečně podsklepené, pavlačové domy orientované na sever-jih. Zalomená hmota budovy je rozdělena do tří symetrických částí a následně doplněna o klíny vyrovnávající zalomení budovy. Část parteru využívám pro komunitní nebo komerční prostory a z části pro bydlení s předzahrádkami. V nadzemních podlažích se nacházejí bytové jednotky. Boční části umožňují variantu bytů 4kk a 2kk nebo 1kk, 1kk a 2kk. Středová část zase 2kk, 2kk nebo čtyřikrát 1kk. V daných částech mohou být varianty libovolně zaměňovány. Architektonický výraz budovám dodávají především výrazné horizontální linky teras/pavlačí s pohyblivými stínícími panely, jenž obíhají celou budovu.
Soubor komunitního bydlení v Brně-Komíně
Raková, Markéta ; Pekár, Pavel (oponent) ; Novák, Antonín (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce byl návrh polyfunkčního domu v rámci souboru komunitního bydlení, který se nachází v lokalitě bývalých zahrádek při ulici Řezáčova v městské části Brno-Komín na rozhraní mezi stávající urbánní strukturou původního sídliště panelových domů a volné krajiny. Uzavřený areál v současnosti tvoří bariéru mezi cyklistickou a pěší trasou pod Palackého vrchem a stávající zástavbou. Z toho vyplývá určitá příležitost toto území nově zprůchodnit a více zpřístupnit lidem. V lokalitě je navrženo celkově pět bytových domů, které mají pět nadzemních podlaží, z toho poslední je ustoupené s vegetační střechou a terasami. Polootevřená kompozice budov reaguje na stávající urbanistickou strukturu a zástavbu panelových domů. Vzniká místo zpřístupněné nejen obyvatelům komunity, ale i veřejnosti. Pro návrh polyfunkčního domu byly zásadní principy tzv. Baugruppe výstavby, trvalé udržitelnosti, prefabrikace a s tím spojené rychlosti výstavby a variability navrhovaných vnitřních prostor. Dále klade důraz na vytvoření místa podporující interakci mezi obyvateli komunity. Práce má dále za cíl pracovat se dřevem jako významným prvkem pro snížení emisí CO2 a ovlivnit postoj architekta a stavebníka k tomuto materiálu z hlediska požárního a enviromentálního. Z těchto důvodů je objekt navržen jako hybridní dřevostavba v kombinaci dřeva a betonu. Tento systém umožňuje rychlou, flexibilní a hospodárnou výstavbu a efektivní kombinaci vlastností jednotlivých materiálů. Komunikační systém domu je navržen jako pavlačový, který pro účely komunitního bydlení nabízí další možnosti setkávání obyvatel. Provozně je objekt řešen jako polyfunkční dům s převládající bytovou funkcí. Pro obyvatele komunity jsou v přízemí domu k dispozici společné prostory ve formě co-workingu, kavárny a komunitní dílny. Také poslední páté ustoupené podlaží je věnováno uživatelům domu. Disponuje prostory wellness a apartmánem pro ubytování případných návštěvníků obyvatel domu. Uživatelé mají dále k dispozici i další společné místnosti jako je např. kolárna, kočárkárna a prádelna.
Soubor komunitního bydlení v Brně-Komíně
Streďanská, Lucie ; Pekár, Pavel (oponent) ; Novák, Antonín (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu obytného domu v rámci nového souboru komunitního bydlení v Brně-Komíně při ulici Řezáčova. Řešené území se nachází mezi stávajícími panelovými domy původního sídliště a volnou krajinou v poměrně svažitém terénu. Stávající stav pozemku je zanedbaný. Nachází se zde velké množství náletové zeleně a celé území je nepropustné. Cílem návrhu je nejen příčné zpřístupnění území, ale také navržení pestrého obytného prostředí pro nové i stávající obyvatele. Jedná se především o diferenciaci jednotlivých prostor a návrh širší škály aktivit v opozici k původní „monofunkčnosti“ stávajícího sídliště. Návrh konkrétního domu v této diplomové práci navazuje na řešení urbanistického konceptu, návrhu dopravy, zeleně a nakládání s dešťovými vodami a mikroklimatem v urbanistické studii vypracované v předchozím semestru.
Nová synagoga Jablonec nad Nisou
Adamčíková, Barbara ; Štolfa, Jozef (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové synagogy v Jablonci nad Nisou, která slouží nejen jako náboženský prostor, ale i jako společenské a komunitní centrum pro místní nejen židovskou komunitu. Cílem projektu bylo vytvořit multifunkční stavbu, která bude respektovat historický význam původního místa a zároveň poskytne moderní a funkční prostředí pro duchovní, kulturní a společenské aktivity. Architektonické řešení stavby využívá moderních materiálů a technologií, včetně provětrávané fasády s podsvícenými skleněnými deskami a nerezových ocelových prvků, které zajišťují estetický vzhled a dlouhodobou udržitelnost budovy. Kromě synagogy projekt zahrnuje kosher restauraci, komunitní prostory a společné podzemní parkoviště, což celkově přispívá k revitalizaci městského prostředí. U projektu byl kladen maximální důraz na začlenění stavby do historického kontextu města k abstraktnímu muzeu skla a bižuterie, které se nachází na vedlejším pozemku. Veliký důraz byl také kladen na jeho funkční propojení s okolním prostředím. Projekt byl vypracován s ohledem na specifické potřeby židovské komunity a zahrnuje prvky, které podporují duchovní a komunitní život, jako jsou modlitební prostory orientované směrem k Jeruzalému, samotné komunitní centrum s knihovnou a venkovní odpočinkové zóny. Tato práce představuje příklad, jak architektura může přispět k oživení městského prostředu a podpoře komunitního života, a to s použitím inovativních řešení a respektu k tradici a historii místa.
Mix/Match
Hauke, Adriana ; Palaščak, Michal (oponent) ; Manton, Ryan (vedoucí práce)
Projekt se zaměřuje na architektonický návrh polyfunkční budovy převážně určené k bydlení, s konkrétním zaměřením na ubytování pro studenty. Tato volba je založena na důkladné analýze okolní oblasti. Návrh integruje již existující tenisový klub a zároveň přináší nové funkční prvky. Mezi ně patří kavárna/bar, studijní prostory, vnitřní sportovní hala s padelovým kurtem a hostel. Jeden z tenisových kurtů je na zemi a druhý je na střeše budovy. V mé koncepci otevírám místo více veřejnosti, umožňujíc každému užívat si výhledy a atmosféru, kterou nabízí, a tím vytvářím místo pro komunitu.
NOVÝ PROSTOR PRO ŽIVOT - KROMĚŘÍŽ – LUTOPECKÁ
Kastellová, Dominika ; Marek, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Cieľom práce bolo vytvoriť priestor pre život pre súčasných a budúcich obyvateľov mesta Kroměříž, spojiť centrum mesta s výhliadkou Barbořina a obohatiť ho o rôzne funkcie a prírodné prvky. Knižnica a ďalšie verejné priestory sú navrhnuté na podporu komunity. Architektonický návrh sa prispôsobuje okoliu a využíva efektívne priestory. Verejne prístupné budovy sú umiestnené tak, aby rozvíjali potenciál pozemku a prispievali k celkovému obohateniu mesta.
Recyklace fotbalu
Vlček, Filip ; Jemelka, Vojtěch (oponent) ; Sedlák, Jaroslav (vedoucí práce)
Bývalý brněnský stadion Za Lužánkami, leží na hranici Botanické zahrady MENDELU, divokého stráně Planýrka a parku Lužánky. Díky hliněné hmotě tribuny a tomu, že poslední oficiální zápas byl na stadioně hrán roku 2001, začíná příroda přebírat kontrolu i v něm. Je tedy možné ponechat stadion aby dále tvořil specifické podmínky pro různé druhy rostlin, zároveň ale využít potenciál stojící železobetonové struktury v jeho jižní části a předat jej do správy studentského spolku? Najít vhodné řešení pro tuto situaci a předejít gentrifikaci dalších městských prostor bylo mým cílem při vypracovávání této práce.
Obytný soubor na Červeném kopci
Cibulová, Monika ; Mléčka, Jan (oponent) ; Kratochvíl, Jan (vedoucí práce)
Téma bakalárskej práce sa zaoberá problémovou situáciou v oblasti bývania, kedy dobyt po bývaní prevyšuje aktuálnu ponuku. Návrh obytného súboru pozostáva z bytového domu, bytového komplexu a polyfunkčného objektu. Súčasťou návrhu je námestie s terasou kaviarne, jazierkom, obytnou ulicou, parkovaním a súkromnými komunitnými záhradami. Cieľom bolo vytvoriť príjemné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov lokality.
Recyklace fotbalu
Longauerová, Romana ; Sládeček, Svatopluk (oponent) ; Sedlák, Jaroslav (vedoucí práce)
Záverečná práca reaguje na trend globálneho otepľovania v podobe návrhu parkovej zóny s jedlou vegetáciou. Slúži tak obyvateľom ako zdroj potravy a taktiež podporuje druhovú biodiverzitu v blízkosti centra mesta. V návrhu sa využívajú prírodné zdroje a je vytvorený efektívny systém zberu dažďovej vody z priľahlého okolia lokality. Srdcom územia sa stáva objekt bývalého futbalového štadiónu, ktorý slúži ako komunitná záhrada a na účely vzdelávania v spojitosti s poľnohospodárstvom a prírodou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 366 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.