Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 255 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dějiny Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou mezi lety 1948-1958
Gregůrek, Tomáš ; Petráček, Tomáš (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
Diplomová práce se věnuje dějinám řádu v období mezi nástupem komunismu v Československu za dlouholetého a zkušeného velmistra a generála řádu Josefa Vlasáka až do jeho smrti v roce 1958, což bylo také první decennium totality s tvrdou proticírkevní politikou. Jedná se o jedny z klíčových let v dějinách řádu, který si již dvě generace od zlomového roku 1918 do skončení druhé světové války úspěšně nacházel místo v měnících se společenských a politických poměrech. Po únoru 1948 nastala změna, která po stránce vnější i vnitřní výrazně zasáhla řádový život, jenž byl státní mocí násilně likvidován. Na druhé straně se nový režim pro svou církevní politiku snažil využít vhodných osobností, mimo jiné i z řad křižovníků. Po Vlasákově smrti následovalo třicet let bez řádného ordináře. Práce si klade za cíl ukázat, jakým způsobem se velmistr a ostatní členové řádu vypořádávali s nově nastolenými poměry lidově-demokratického zřízení, jak vypadala likvidace kláštera sv. Františka u Karlova mostu, co se dělo s členy řádu, jak si chránili svou řeholní a křižovnickou identitu, a to na základě archivních pramenů a publikovaných i nepublikovaných vzpomínek. Také bude představena forma, kterou se angažovali režimem využívaní křižovníci.
Umělkyně tvořící v okruhu českého undergroundu
Kubáč, Vilém ; Pech, Milan (vedoucí práce) ; Czumalo, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zaměří na tvorbu žen-umělkyň, které žily a tvořily v okruhu českého undergroundu. Underground neměl jednotnou poetiku nebo přesně definované umělecké cíle, což bylo typické pro avantgardní umělecké směry. Toto specifické společenství formoval spíše alternativní životní styl a odpor ke komunistickému establishmentu. Práce se soustředí na to, jestli se v tvorbě vybraných umělkyň dají nalézt nějaké společné prvky. Jmenovitě to budou Naďa Plíšková, Zorka Ságlová, Kateřina Černá, Věra Jirousová, Juliána Jirousová, Iva Vodrážková a některé další. Dále se bude zabývat tím, jestli právě ženy tvořící v rámci druhé kultury měly nějaká svá ženská specifika, ať už z hlediska tvorby, osobního života nebo svého postavení v rámci undergroundové komunity. V undergroundu se prosazovaly hlavně ženy, které byly již v šedesátých letech umělecky aktivní v oficiálních či polooficiálních strukturách. Nové undergroundové umělkyně se rodily až hlavně v osmdesátých letech s nástupem druhé generace undergroundu. Klíčová slova Česká undergroundová scéna 70. a 80. let 20. století, komunismus, feminismus, normalizace, nezávislé domácí struktury, české a československé umění
Vznik Státního úřadu pro věci církevní
Majerová, Tereza ; Šmíd, Marek (vedoucí práce) ; Petráček, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se věnuje církevní politice státu od konce druhé světové války, s důrazem na postupné přebírání moci v zemi komunistickou stranou a vývoj systematické oprese církve směřující až k přijetí tzv. církevních zákonů a tím i ke vzniku Státního úřadu pro věci církevní v roce 1949. Cílem práce je zmapování vývoje vztahu mezi státem a církví a popsání vývoje systemických a administrativních změn, které v politicko-náboženském kontextu nastaly a vedly k uzákonění Státního úřadu pro věci církevní jako vrcholu vybudované infrastruktury omezující církve. Klíčová slova katolická církev; Československo; komunismus; stát a církev; systematická oprese
Předpoklady pro obnovení řeckokatolické církve v Československu ve druhé polovině 20. století
Maximova, Marie ; Šmíd, Marek (vedoucí práce) ; Petráček, Tomáš (oponent)
Diplomová práce s názvem Předpoklady pro obnovení řeckokatolické církve v Československu ve druhé polovině 20. století se zabývá osudy této církve v období komunistického režimu. Hlavní část práce se věnuje rozmezí let 1950-1968, tedy etapě od jejího zrušení až po její částečné obnovení. V tomto období jsou hledány faktory a klíčové události, které k obnově přispěly. Důležité momenty v životě řeckokatolické církve jsou vykládány v dobovém politicko-náboženském kontextu. V závěru práce je nastíněn život a činnost obnovené, avšak okleštěné, řeckokatolické církve v období normalizace.
Vatikán a Československo v roce 1968
Nedvěd, René ; Šmíd, Marek (vedoucí práce) ; Šebek, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce se zabývá vztahem Československa a Vatikánu v 60. letech 20. století, s důrazem na období Pražského jara roku 1968. Shrnuje význam II. vatikánského koncilu a ukazuje proměnu papežství v období od počátku 60. let. Vlastním jádrem práce je analýza politických vazeb mezi Československem a Vatikánem v roce 1968 a vztahů papeže Pavla VI. (1963-1978) k událostem v Československu s hlubším důrazem na osobnosti českých a slovenských biskupů, jednání mezi církví a státem i proměny československo- vatikánských diplomatických styků. Zajímavým obohacením diplomatických jednání je především archiv rozhlasového vysílání Radio Vaticana, jenž je v digitalizované podobě přístupný na stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů. Klíčová slova Komunismus; Druhý vatikánský koncil; papež Pavel VI.; katolická církev; Vatikán.
Mediální obraz letních olympijských her 1956 a 1960 v československém dobovém tisku
Špaček, Martin ; Němcová Tejkalová, Alice (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce s názvem "Mediální obraz letních olympijských her 1956 a 1960 v československém dobovém tisku" sleduje mediální pokrytí XVI. letních olympijských her 1956 v Melbourne a XVII. letních olympijských her 1960 v Římě ve vybraných československých periodikách. K utvoření mediálního obrazu využívá kvalitativní obsahovou analýzu, kterou porovnává proměnu olympijského zpravodajství v Melbourne a Římě. Zaměřuje se na mediální obsah a jeho prostoupení komunistickou ideologií. Práce je rozdělena na teoretickou a metodologickou část. Teoretická část se ve svém začátku věnuje historickému vývoji Československa po roku 1948, kdy se moci chopili komunisté a následně charakterizuje "dobu tání". Práce se dále zabývá mediálním vývojem v Československu v 50. letech s důrazem na mediální legislativu včetně představení vybraných periodik: Rudé právo, Svobodné slovo a Československý sport. Metodologická část mapuje, jak československý tisk informoval své čtenáře o olympijském dění v Melbourne a v Římě. Obě olympiády jsou rozděleny do podkapitol podle témat, která sportovním zpravodajstvím nejvíce rezonovala. Závěr práce je věnován komparaci obou letních olympijských her, která na základě uvedení příkladů z kvalitativní obsahové analýzy popisuje prostoupení ideologie a proměnu mediálního obsahu v...
Etika socialistického novináře v Československu po roce 1970
Ambrozek, Jakub ; Moravec, Václav (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Základním hodnotovým východiskem současného studia novinářské etiky je prostředí liberálně- demokratického státu a demokratické společnosti. Média a novináři ale fungovali i v nedemokratickém Československu před sametovou revolucí. Tato práce zkoumá, jakým způsobem se pojem novinářská etika objevoval v letech 1967-1977 v novinářských kruzích. Takovým ústředním kruhem byl Československý svaz novinářů, dobrovolná společenská organizace, která sdružovala tisíce redaktorů periodického tisku, televize, rozhlasu i agenturního zpravodajství. Tato práce na základě heuristického bádání v archivních materiálech popisuje především dvě oddělené etapy práce na formulování zásad novinářské etiky, které se odehrály v rámci orgánů tohoto sdružení. Způsob přemýšlení o novinářské etice je zasazen do kontextu marxisticko-leninské ideologie se zvláštním důrazem na československou interpretaci marxisticko- leninských teorií týkající se médií. Tématem, které s novinářskou etikou a skutečnou či zdánlivou samoregulací souvisí, je kontrola médií. Na příkladu procesu vzniku zásad etiky práce rozkrývá některé mechanismy kontroly novinářů a míru této kontroly. Kromě toho částečně odhaluje, jakým způsobem byla žurnalistika v Československu profesionalizovaná.
Jak být trampem. Mediální polemika o charakteru subkultury na přelomu dvacátých a třicátých let
Kuliš, Jan ; Hroch, Miloš (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá polemikou mezi subkulturními časopisy Tramp a Naše osady ohledně pojetí trampské identity a politizace subkultury trampingu v letech 1929 až 1931. Zkoumá tzv. rudý tramping - příklon části trampů ke komunismu, s tím související politizaci subkultury a jeho vývoj, za jehož platformu bývá považován časopis Tramp; stejně tak jako kritiku tohoto přístupu od časopisu Naše osady hlásícího se k nepolitickému trampingu. Výsledkem této práce je rozčlenění politizace subkultury ve sledovaném období na tři etapy: snahu poslance Jiřího Stříbrného a médií v jeho vlastnictví o politizaci subkultury směrem k jeho politice, politizace i deklarativně nepolitických členů subkultury proti regulaci trampování tzv. Kubátovou vyhláškou v roce 1931, která byla vyvrcholením morální paniky z trampingu, a komunistickou politizaci trampů. Závěrem práce konstatuje, že časopis Tramp sice byl platformou rudého trampingu, ale až v druhé půli své existence, nikoli po celé období, a že jako rudý tramping lze označit jeho levicové a později i komunistické směřování, které však zůstává převážně na ideologické rovině, než aby otevřeně šlo o vzývání KSČ. Dále práce zjišťuje, že polemiku oproti předpokladům odborné literatury nelze personifikovat na spor mezi trampskými novináři Bobem Hurikánem a Gézou Včeličkou,...
Případ Milada Horáková: od reality a mediální reflexe k filmovému zpracování
Horová, Kateřina ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá osudem Milady Horákové. Věnuje se mediálním ohlasům na proces, filmu Milada a ohlasům na něj, názorům odborníků na dané téma i dalšímu ztvárnění osudu jediné ženy popravené v politických procesech. První část diplomové práce se věnuje životu Milady Horákové zasazenému do kontextu tehdejší doby. Dále podrobně popisuje přípravy procesu a následně jednotlivé dny soudního přelíčení s třinácti obžalovanými. První část práce pak analyzuje dobové mediální ohlasy tří tehdy nejvýznamnějších deníků, Rudého práva, Svobodného slova a Lidové demokracie. V závěru se věnuje rehabilitaci Milady Horákové a ohlasům na danou věc z léta 1968 ve třech jmenovaných denících. Druhá část diplomové práce v úvodu vymezuje historický životopisný film jako žánr. Následně se podrobně věnuje snímku Milada, v biografii popisuje režiséra Davida Mrnku a dále jeho názory na film. Pokračuje analýzou snímku a jeho porovnáním se skutečným sledem událostí a s dokumentem Jana Mudry Případ Dr. Horáková. Třetí část práce analyzuje čtrnáct recenzí na snímek Milada, shrnuje tak největší úskalí filmu. Dále zmiňuje názory na film odborníků vedoucího kabinetu dokumentace a historie Vězeňské správy ČR Aleše Kýra, spoluzakladatele sdružení Dekomunizace Michala Gregoriniho a členky výboru Klubu Milady Horákové Eriky...
Jan Štern: Život a dílo v období komunismu i po jeho pádu
Krejčíková, Žaneta ; Knapík, Jiří (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zaobírá životem a dílem českého žurnalisty Jana Šterna a analyzuje jeho články v časopise Listy, který byl do roku 1989 v bývalém Československu ilegální. Hlavní cílem, po přiblížení Šternova života, ve kterém si prošel koncentračním táborem i událostmi Pražského povstání, je najít odpovědi na výzkumné otázky: "Nabádají texty čtenáře k něčemu konkrétnímu, pokud ano, k čemu?", "Jakého charakteru jsou texty: popisné, zábavné, úvahové, recenzující nebo diktující?" a "Jaké zaměření mají texty, jsou čistě politického rázu?". Kombinovanou obsahovou analýzou 62 článků zveřejněných od 70. do 90. let minulého století bylo zjištěno, že 74 % textů neobsahuje výzvu ani persvazi, 79 % článků je úvahového či popisného stylu a v každém ze Šternových výstupů v Listech se objevuje politické téma. Celá práce je ukončena závěrem, seznamem zdrojů, příloh, bibliografií Šternových článků v Listech a přepisem rozhovoru s Annou Šabatovou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 255 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.