Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 273 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Muži proti pornografii. Návrh strategie pro internetovou komunitu NoFap
Mičke, Vítek ; Báča, Ladislav (vedoucí práce) ; Rosenfeldová, Jana (oponent)
Tato práce se zabývá negativními dopady nadužívání pornografie mezi muži. V teoretické části popsané vědecké závěry z této výzkumné oblasti poté aplikuje na tvorbu návrhu komunikační strategie pro internetovou komunitu NoFap, která pomáhá mužům ukončit svůj problematický pornografický návyk. Vybraným produktem pro komunikaci je 90denní abstinence od pornografie zvaná NoFap Reboot. Hlavním cílem této práce je přijít na konkrétní produktový benefit, který by přiměl nejvíce mužů z cílové skupiny produkt vyzkoušet. Kvantitativní testování produktů mezi cílovou skupinou striktně následuje postupy metody Profitbooster. Kromě náhledu do strategického plánování markentingových kampaní, může tato práce sloužit jako základní souhrn závěrů z vědeckého bádání, které se zabývá negativními dopady nadužívání pornografie.
Návrh komunikační strategie
Konečný, David ; Jirušek,, Martin (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vypracováním návrhů na zlepšení marketingové komunikace pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska nezbytná pro sestavení komunikační strategie. Druhá část obsahuje analýzy potřebné k získání informací pro závěrečnou, tedy návrhovou část. Samotný návrh komunikační strategie pak vychází ze závěrů provedených analýz zaměřených na komunikaci provozovatele JE Dukovany a analýzy vybraných nástrojů komunikace elektrárny. Dále vychází z kvantitativního dotazníkového šetření, které bylo zpracováno pro zjištění současného vztahu mladých lidí k elektrárně Dukovany a obecně k tématu jaderné energetiky.
Návrh komunikačního mixu pro Bibby Financial Services, a.s.
Zapletalová, Šárka
Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu marketingového a komunikačního mixu ve společnosti Bibby Financial Services, a.s. a návrhem možných zlepšení v komunikaci. V teoretické části je popsána problematika marketingu z obecného hle-diska. Na tu navazuje praktická část, kde je zanalyzován současný stav marketingové komunikace a uvedeny návrhy na zvýšení efektivity současných kanálů a zapojení nových.
Komunikační strategie pro neparlamentní politickou stranu se zaměřením na online média
Pořízek, Jan
Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro Stranu svobodných občanů. V teoretické části je představena problematika politického marketingu, tvorby politické strategie a využití online marketingu. V praktické části je analyzována současná situace strany, provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Na jejich základě je navrhnut koncept marketingové strategie a komunikační mix zaměřený na online média.
Marketingové odporučenia pre riešenie plytvania potravinami v Juhomoravskom kraji
Hamajová, Lenka
Cílem této práce je navržení doporučení pro tvorbu komunikační strategie pro instituce působící v oblasti prevence plýtvání potravinami. Komunikační strategie by měla sloužit ke zviditelnění problému vyhazování potravin a aktivit zainteresovaných institucí mezi lidmi, což by mělo mít za následek snížení plýtvání. Výsledky práce vycházejí z analýz dotazníkového šetření (n = 406) a hloubkových rozhovorů (n = 41). Na základě dosažených výsledků byly stanoveny doporučení pro Potravinovou banku pro Brno a Jihomoravský kraj a jiné instituce působící v oblasti prevence plýtvání potravinami.
Slevové portály jako možný způsob distribuce
Sovišová, Michaela
Sovišová, M. Slevové portály jako možný způsob distribuce. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro vybraný slevový portál. V literární rešerši je poukázáno na problematiku slevového portálu a použitých analýz. Praktická část zahrnuje zhodnocení trhu slevových portálů v České republice podle analýz z literární rešerše, včetně identifikace cílových skupin založené na základě vlastního dotazníkového šetření.
Komunikačná stratégia ústavu informatiky PEF MENDELU
Tilňaková, Dominika
Tilňaková, D., Komunikační strategie ústavu informatiky PEF MENDELU. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Práce je zaměřena na vytvoření návrhu marketingové komunikační strategie pro Ústav informatiky PEF MENDELU na rok 2018/2019. K splnění cíle vede situační analýza, která obsahuje analýzu PEST, Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, analýzu konkurence a SWOT analýzu. Primární data jsou získána dotazníkovým šetřením, jehož výsledky jsou dále zpracovány. Výstupy analýz poskytují základ, podle kterého jsou navrhnuty doplňující komunikační aktivity a následný ročný strategický plán marketingové komunikace zaměřený zejména na rozšíření online marketingu.
Návrh komunikační kampaně pro přijetí eura v ČR: odhad finančních nákladů kampaně
Ševčíková, Kateřina
Předložená bakalářská práce je zaměřena na tvorbu komunikační kampaně pro možné referendum o přijetí eura v České republice. Bakalářská práce vychází ze zkušeností ze Slovenska a Estonska, kde euro již přijali. Bakalářská práce se také zaměřuje na průběh komunikační kampaně před irským referendem o Lisabon-ské smlouvě a Brexitu. Cílem bakalářské práce je navrhnout komunikační kampaň a její rozpočet.
Komunikační strategie vinařství Horák
Kubíková, Lenka
Bakalářská práce se zabývá analýzou současné komunikační strategie konkrétního rodinného vinařství, a následně navržením strategie nové. Práce je rozdělena na dvě části, a to na literární rešerši a analytickou část. V literární rešerši jsou objasněny nejdůležitější pojmy zkoumané problematiky a srovnávány přístupy jednotlivých autorů v dané oblasti. Poznatky z literární rešerše slouží jako podklad v analytické část, kde je konkrétní rodinné vinařství detailně představeno a dále je proveden marketingový výzkum. Na základě získaných informací je vypracován marketingový komunikační plán.
Komunikačná stratégia firmy Mall.sk na sociálnych sietiach
Kačenka, Vratko
Tato práce je zaměřena na navržení nejefektivnějšího způsobu komunikace společnosti MALL.sk na sociální síti Facebook formou placené reklamy. V teoretické části se práce zabývá především e-businessem, marketingovou komunikací na internetu, reklamou a sociálními médii a sítěmi, především sociální sítí Facebook. Cílem práce je doporučit e-shopu MALL.SK nejefektivnější způsob nastavení reklam na sociální síti Facebook tak aby za co nejmenší náklady přinášela co nejvyšší návštěvnost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 273 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.