Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Formování orgánů místní samosprávy ve městě Benešov
Slavata, Lukáš ; Kubálek, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku lokální politiky ve městě Benešov. Práce je rozdělena na teoretickou část a analytickou část. Teoretická část se zaměřuje na vymezení pojmů souvisejících s problematikou komunální politiky. Druhá část práce je zaměřena na město Benešova a zabývá se demografickou a socioekonomickou charakteristikou města, analýzou volebních výsledků komunálních voleb v letech 2006, 2010 a 2014. Součástí práce je také zhodnocení aktuální politické situace v obci.
Vývoj místní samosprávy v obci Starý Plzenec
Potůčková, Štěpánka ; Kubálek, Michal (vedoucí práce) ; Marek, Marek (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem místní samosprávy v obci Starý Plzenec, která leží v Plzeňském kraji. První část (Teoretická východiska) zachycuje obecně veřejnou správu se zaměřením na základní územní správní celek, rozebírá komunální volební systém, věnuje pozornost komunálnímu stranickému spektru, fenoménu nezávislosti, popisuje komunální politické koalice a typologii lokálních modelů demokracie. Druhá část (Praktická část) představuje obec Starý Plzenec, vývoj zmíněného města a základní demografické údaje, rozebírá ekonomickou aktivitu v obci, charakter zástavby a rozpočet obce, dále se zabývá komparací výsledků komunálních voleb od roku 1994, současnými politickými aktéry, stylem místní politiky a přiřazuje obec k modelu demokracie.
Vývoj místní samosprávy v městě Březnice
Trčková, Kamila ; Kubálek, Michal (vedoucí práce) ; Kristýna, Kristýna (oponent)
Diplomová práce je konstruovaná jako metoda případové studie, zabývající se vývojem politického procesu v obci Březnice a to od voleb konaných v roce 1994 až po současnost. Teoretická část práce se zaměřuje na vývoj místní samosprávy v historických meznících, dále definuje obec a její orgány, volby a komponenty voleb, teorie koalic, stranický systém, participaci obyvatel, postavení nezávislých kandidátů v místní politice a v neposlední řadě také lokální modely demokracie. Praktická část využívá všechny získané informace z první části práce a aplikuje je na obec Březnici s využitím poznatků, které byly získány z rozhovorů se současnými, ale i minulými zastupiteli obce. Tato část se dále zabývá historií, popisem obce a socioekonomických ukazatelů.
Vývoj místní samosprávy v obci Podlesí
Kolaříková, Martina ; Kubálek, Michal (vedoucí práce) ; Marek, Marek (oponent)
Diplomová práce se zabývá vývojem místní samosprávy v obci Podlesí. Obec Podlesí leží ve Středočeském kraji, přibližně dva kilometry od města Příbrami. K 31. 12. 2015 čítala obec 1 097 obyvatel. Hlavním cílem práce bylo identifikovat faktory, jež ovlivňují charakter lokálního politického procesu v obci Podlesí. Jedná se o případovou studii, která zachycuje vývoj lokálního politického procesu od roku 1990 do roku 2014. Práce nejprve v teoretické rovině vysvětluje pojmy týkající se veřejné správy, obecní samosprávy, funkcí voleb a volebních systémů, komunálního volebního systému a lokálního politického procesu. V praktické části je charakterizována obec Podlesí. Popsána je její historie, vývoj demografických charakteristik i sociální vybavenost. Následně byla provedena komparace výsledků jednotlivých komunálních voleb od roku 1990 do roku 2014, realizovány rozhovory s místními politickými aktéry a definován charakter lokálního politického procesu v obci Podlesí.
Vývoj místní samosprávy ve statutárním městě Olomouc.
Novotný, Miloslav ; Čopík, Jan (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je problematika místní samosprávy. Výzkum bude zaměřen na statutární město Olomouc. Cílem práce bude charakterizovat hlavní socioekonomické ukazatele města a vyhodnotit jejich vliv na vývoj a fungování místní samosprávy. Identifikovat aktéry politického procesu v obci a analyzovat jejich vzájemné vztahy. Definovat charakter rozhodovacího procesu místní samosprávy na základě komparace výsledků komunálních voleb. Při vypracování práce bude využit výzkumný přístup, jenž se snaží zohledňovat odlišnosti v obsahu a způsobu rozhodování orgánů místní samosprávy v obcích různých velikostí. Práce bude postavena jako případová studie. Ke sběru dat budou využity zejména dvě základní techniky studium dokumentů a dotazování. Dále budou použity další standardní metodologické postupy, především komparace.
Vývoj místní samosprávy v obci Žíšov
Koubová, Markéta ; Bubeníček, Václav (vedoucí práce) ; Michaela, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou vývoje místní samosprávy v obci Žíšov, která leží v Jihočeském kraji. Práce je rozdělena na dvě části. Na teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je charakteristika orgánů obecní samosprávy, komunálního volebního procesu a lokálního stranictví. Dále se zabývá charakteristikou typologie lokálních stranických systémů podle Petra Jüptnera a Václava Bubeníčka, participace občanů na politickém životě a na štěpení uvnitř komunit. V praktické části práce je nejprve charakteristika obce Žíšov z demografického hlediska a stručné historie obce. Další zkoumanou problematikou jsou socioekonomické ukazatele obce. Klíčovou částí praktické části je analýza volebních období v letech 1994 - 2014. Detailně zkoumá každé volební období. Závěrem práce je popis charakteru lokální politiky.
Lokální politické stranictví v prostředí územní samosprávy (město Kutná Hora)
Kučerová, Alena ; Čopík, Jan (vedoucí práce) ; Monika, Monika (oponent)
Tématem diplomové práce je lokální politické stranictví v prostředí územní samosprávy. Práce je zaměřena na město Kutná Hora (Středočeský kraj). První část, literární rešerše, je teoretickým vymezením základních pojmů, které pojednávají o lokálním politickém stranictví ve čtyřech kategoriích obcí dle velikosti. Nejdůležitější je definice středně velkých obcí, které odpovídá právě zkoumaná Kutná Hora. Dále je zde vymezena charakteristika komunálního systému, volební chování a tvorba komunálních koalic. Na literární rešerši navazuje praktická část, ve které jsou získané teoretické poznatky aplikovány na kutnohorskou místní samosprávu. Těžiště práce je založeno na identifikaci místních politických aktérů (místních organizací politických stran a dalších politických subjektů, zájmových skupin atd.), jejich volebních úspěchů, vnitřních rozhodovacích mechanismů, vzájemných vztahů a aktivit. Zásadním zjištěním práce je, že na kutnohorskou místní samosprávu nelze jednoznačně uplatnit tvrzení Katze a Maira, že v západních demokraciích dlouhodobě klesá počet členů místních organizací politických stran. Počet členů v jednotlivých kutnohorských politických uskupeních je poměrně vysoký a existuje zde i silná stranická identifikace. Vzájemné vztahy kutnohorských politických subjektů jsou však založeny na osobních sympatiích a averzích. Zdejší politický systém lze hodnotit jako plně soutěživý, založený na principu vlády a opozice.
Vývoj místní samosprávy v obci Písek
Chalupa, Daniel ; Čopík, Jan (vedoucí práce) ; Monika, Monika (oponent)
Diplomová práce se zabývá samosprávou a komunální politikou ve městě Písek. Práce je zaměřená na vývoj místní samosprávy v období po roce 1989 až po současnost. Předmětem práce je analýza místního politického systému a také jeho činnost v oblasti rozvoje obce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisí se samosprávou i obcí samotnou, jako jsou obecní samospráva, komunální volby a polemiky. Praktická část pak charakterizuje Písek z historického, demografického a socioekonomického hlediska. Dále se zaměřuje na komunální politiku v tomto městě, zabývá se místními politickými subjekty, chodem zastupitelstva a polemikami, které zde vznikají. Praktická část také zahrnuje analýzu komunálních voleb v letech 1994 až 2014 a popisuje vývoj místní samosprávy po posledních volbách v roce 2014.
Politické aspekty územní samosprávy – politický systém obcí okresu Klatovy
Černá, Zdeňka ; Kopřiva, Radek (vedoucí práce) ; Lenka, Lenka (oponent)
Diplomová práce je zaměřená na ověření uplatnitelnosti teorie vycházející ze závěrů práce Stanislava Balíka, která zobecňuje volební chování při volbách do zastupitelstev obcí a je postavena na analýze volebních dat obcí okresů Šumperk a Jeseník. Cílem práce je ověřit, zda jsou závěry uvedené teorie aplikovatelné při interpretaci výsledků volebního chování a charakteru stranických systémů obcí jiného okresu České republiky. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rozpracována teoretická a legislativní východiska a práce Stanislava Balíka. Vlastní práce začíná základní charakteristikou okresu Klatovy, jeho územně správním a demografickým členěním. Jádrem práce je analýza dat Českého statistického úřadu týkající se volebních aktů z let 1994 až 2014. Pozornost je věnována volební účasti v komunálních volbách v závislosti na různých faktorech, dále jsou podrobně rozpracovány výsledky voleb z hlediska navrhujících stran a zastoupení žen v komunální politice. Závěrečné kapitoly obsahují souhrn poznatků za okres Klatovy, srovnání s výsledky práce Stanislava Balíka a posouzení uplatnitelnosti jeho teorie v jiném okresu České republiky.
Komunální politické koalice v statutárním městě České Budějovice
Valenta, Martin ; Čmejrek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Markéta, Markéta (oponent)
Komunální politika je v rámci politické vědy spíše novou disciplínou, které se zejména v českém prostředí věnuje pozornost až v posledních dvou dekádách. Zatímco v zahraničí se politologové zabývají komunální politikou již delší dobu, v českém prostředí stál výzkum lokálních problémů po dlouhá léta na okraji zájmu autorů. Téma diplomové práce se nezaměřuje na výzkum české komunální politiky jako celku, ale zabývá se výzkumem konkrétního lokálního politického systému v Českých Budějovicích v průběhu posledního čtvrtstoletí. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké krajské město, je zde možné předpokládat určitou propojenost komunální politiky s politikou celostátní, jejíž projev je patrný nejen v zastoupení jednotlivých parlamentních stran v městském zastupitelstvu, ale také při utváření jednotlivých povolebních koalic. Metodicky má práce charakter komparativní studie, která vychází z teoretické koncepce vztahující se k lokální demokracii, participaci občanů na veřejném životě, k stranickým systémům, volebnímu procesu a formování volebních i exekutivních koalic na lokální politické úrovni. V praktické části je práce založena na studiu a analýze dokumentů samosprávných orgánů Českých Budějovic, programů tradičních českých politických stran a dalších subjektů, které se v některých případech staly integrální součástí českobudějovického lokálního stranického systému. Praktická část práce je dále ve velké míře založena na komparaci volebních dat Českého statistického úřadu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.