Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 672 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Komparace fungování regionálních politických stran na území ČR
Trubička, Vít ; Stauber, Jakub (vedoucí práce) ; Jüptner, Petr (oponent)
Diplomová práce se týká českých politických stran fungujících na regionální úrovni. Předmětem zkoumání bude jejich samotná činnost a vnitřní fungování jednotlivých politických subjektů, co na něj má vliv, jakým způsobem jsou takové strany organizované, jaká je jejich agenda. Ta je daná institucionálními faktory a volebním systémem dle velikosti jednotlivých obcí a také stranickou agendou, záleží, zda se jedná třeba o business firm party na lokální úrovni, stranu proti kartelu velkých stran, nebo enviromentální stranu. Pro program regionálních stran je důležitá regionální rozmanitost daná sociální a ekonomickou situací v jednotlivých regionech. Zkoumán bude vývoj vybraných regionálních politických stran na českém území od roku 1993, kdy se začaly takové strany formovat, přičemž klíčový pro změnu fungování bude rok 2000, kdy došlo ke vzniku samostatných krajů. Výzkumu bude podrobeno i fungování českých regionálních politických stran oproti podobným stranám v západní Evropě. V prostředí České republiky existuje několik různých typů stran v závislosti na jejich působnosti.
Komparativní analýza komunikačních strategií ve vybraných médiích kandidátů na prezidentské volby v roce 2023 v druhém kole
Suchomel, Jakub ; Zima, Michal (vedoucí práce) ; Nečas, Vlastimil (oponent)
V této práci je provedena komparativní analýza komunikačních strategií kandidátů na prezidenta ve volbách v roce 2023 Ing. Andreje Babiše a arm. gen. v.v. Ing. Petra Pavla, M.A. Práce je uvedena popisem volebního procesu. Následuje popis AMI Digital Index 2022, což je průzkum z oblasti sociálních sítí, který figuruje ve výběru analyzovaných médií. V další kapitole je uveden teoretický rámec práce, je představena charakteristika zkoumaných médií. Následuje krátký popis průběhu prezidentských voleb v minulosti. Poté je popsán průběh sběru dat a je představen způsob analýzy sociálních sítí. Následují jednotlivé analýzy sociálních sítí. Prvně je představeno šest analýz komunikace Andreje Babiše a stejně tak i u Petra Pavla. Poté následuje popis nejvíce symbolických témat jednotlivých kampaní. Další část se věnuje charakteristice analýzy předvolebních debat a poté jsou rozebrány analýzy samotné a jejich srovnání. Před samotným závěrem jsou krátce popsány povolební komunikační procesy kandidátů. Poslední částí práce je závěr, který obsahuje výstupy kvalitativní komparace a srovnání jednotlivých analýz. Je popsáno, v jakých faktorech se lišila komunikace vítěze voleb, Petra Pavla, od komunikace Andreje Babiše a jakými způsoby vedli kandidáti kampaň. Závěr je zakončen částí, která se věnuje možnými cestami...
Srovnání přístupu k online formátům u vybraných českých médií v závislosti na korporátní konvergenci
Řepková, Andrea ; Jirků, Jan (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce Srovnání přístupu k online formátům v závislosti na korporátní konvergenci se zabývá otázkou, jakým způsobem se liší přístup českých deníků Mladé fronty Dnes, Deníku Právo a Hospodářských novin k jejich přidruženým online zpravodajským serverům. Jelikož zvolená média sdílí společnou charakteristiku, kterou je jejich původně čistě tištěný formát, popisuje v práci autorka nejprve koncept konvergence médií, proces internetizace médií, vysvětluje pojem digitalizace a ekonomické principy médií. V rámci výzkumu pak nejprve provádí obsahovou analýzu textů publikovaných v tištěných verzích média, jež následně vyhledává na zpravodajském serveru a porovnává je, dále také uskutečňuje tři polostrukturované rozhovory se zástupci zkoumaných médií. Ze získaných dat lze konstatovat, že situace je v každém z médií odlišná, a to ve většině ze zkoumaných kategorií obsahové analýzy i v samotném fungování redakcí. Redakce Hospodářských novin je personálně totožnou jako redakce HN.cz, redakce Mladé fronty Dnes a iDnes.cz jsou dvě odlišné redakce, které však úzce spolupracují, což neplatí u redakcí Deníku Právo a Novinky.cz, kde se také jedná o dvě samostatné redakce, nicméně jejich spolupráce je omezená. Tato fakta se pak odráží ve výsledcích analýzy i podrobnějších závěrech.
Přehledový profil uchazečů a přijatých studentů na Vojenský obor FTVS UK
Kovář, Jáchym ; Maleček, Jan (vedoucí práce) ; Sovák, Libor (oponent)
Název: Přehledový profil uchazečů a přijatých studentů na Vojenský obor FTVS UK. Cíle: Cílem práce je na základě komparace uchazečů a již přijatých studentů Vojenského oboru popsat vhodný profil uchazeče s největší pravděpodobností úspěchu přijetí na Vojenský obor. Metody: V práci byla použita metoda komparace, průzkum literatury, měření a dotazování pomocí dotazníkového šetření, deskripce dat, syntéza dat, sumarizace a vytvoření závěrů. Sběr dat dotazníkového šetření byl u 28 uchazečů proveden pomocí papírového dotazníku a u 30 studentů pomocí online dotazníku na stránkách survio.cz. Papírový i online dotazník obsahuje 26 otázek. K analýze dat z přijímacího řízení a dotazníkového šetření byl využit tabulkový editor MS EXCEL. Výsledky: Dlouhodobým bodovým průměrem přijatých uchazečů na Vojenský obor je 244 bodů. Důležitými faktory pro vysoké bodové ohodnocení je podpora rodičů, všestrannost, příprava na talentové zkoušky a využití možnosti přípravného kurzu. Klíčová slova: Komparace, Vojenský obor, přijímací řízení, talentové zkoušky, Armáda České republiky, dotazníkové šetření.
Dědická smlouva ve srovnávací perspektivě
Kaucký, Přemysl ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Lederer, Vít (oponent)
Dědická smlouva ve srovnávací perspektivě Abstrakt Diplomová práce se zabývá pojetím dědické smlouvy v právní úpravě občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a zahraničních právních úpravách občanskoprávních kodexů německé jazykové oblasti, zejména pak právní úpravy Rakouské republiky. Práce vychází z toho, že rakouský občanský zákoník (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) byl zdrojem inspirace některých ustanovení, které dědickou smlouvu v českém právním řádu upravují, se zvláštním zaměřením na problematickou úpravu omezení rozsahu majetku, o kterém je možné dědickou smlouvou pořídit (tzv. volná čtvrtina) a dalšími otázkami, které s tímto ustanovením souvisí. Napříč prací jsou zdůrazněna problematická, pouze na základě textu zákona těžko interpretovatelná, ustanovení koncepce dědické smlouvy. Jsou uvedeny návrhy de lege ferenda, jakož i případná interpretační východiska v srovnatelné zahraniční úpravě, zejména úpravě rakouského občanského zákoníku. Autor hodnotí, ve kterých případech je možné se zahraniční právní úpravou inspirovat, a ve kterých to není možné není, ať už z důvodu rozdílného pojetí institutu dědické smlouvy nebo odlišné navazující právní úpravy. Diplomová práce se člení na část obecnou a část srovnávací. V částí první je podán výklad k obecné charakteristice dědické...
Motivický vývoj v poezii Jana Skácela
Dvořáková, Kateřina ; Neumann, Lukáš (vedoucí práce) ; Smrčka, Jiří (oponent)
V této bakalářské práci je jako hlavní její cíl stanoveno vymezení a porovnání motivů, které se v celé básníkově tvorbě opakují. Práce si klade za cíl zhodnotit jednak dominanci motivů nad motivy ostatními a následně určit, ve které ze sbírek jejich vliv převažuje a jak se převaha motivů mění od nejstarší po nejmladší sbírku. Zároveň se tyto motivy bude tato práce snažit porovnat i s klíčovými motivy ve Skácelových básních pro děti, a pokud se v ní stejné motivy vyskytovat budou, pak i to, zda se v nich jejich funkce nebo význam liší. Pozornost ve zkoumání motivů bude také věnována sbírkám, které vyšly paralelně ve stejných letech, neboť je předpokladem, že se u nich bude dát porovnat mnohem více společných rysů, a protože jsou pravděpodobně tvořeny současně, bude jednodušší konkretizovat rozdíly v autorově tvorbě adresované oběma skupinám čtenářů. V této práci je také stanoven cíl shrnout ty nejdůležitější milníky autorova života. Pečlivou analýzou jednotlivých sbírek byly určeny skupiny dominantních motivů a porovnány mezi sbírkami pro dospělé čtenáře a následně i se sbírkami pro čtenáře dětského. Dále bylo zjištěno, že paralelně vydané sbírky ale bohužel nebyly tvořeny současně a společné rysy nenesou. Z informací dostupných o autorově životě z odborné literatury i osobní korespondence byl...
Proměna závislostního chování u vybraných uživatelů ilegálních drog vlivem pandemie COV-19
Kroupová, Lucie ; Machovcová, Kateřina (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
Diplomová práce byla vytvořena s cílem zmapovat vliv pandemie cov-19 a následného lockdown na užívání ilegálních látek u vybraných respondentů. Situaci bylo možné detailně porovnat s předkovidovým obdobím, protože s respondenty bylo spolupracováno již v předešlé bakalářské práci. Jedná se o kvalitativní výzkum, ve kterém je aplikována jako výzkumná metoda tematická analýza. Teoretická část práce rozpracovává závislost a závislostní chování, vývojové hledisko, relevantní teorie patologického chování v kontextu drogové závislosti, vývoj pandemie cov-19 a drogové politiky v ČR a léčbu i ukončování závislosti. Výzkum praktické části je založen na výpovědích 10 participantů polostrukturovaného rozhovoru. Jednotlivé části se skládají z medailonku respondentů (informace o tázaných z předchozí bakalářské práce), obecných informací, dopadu pandemie cov-19 na zaměstnání i vzdělání, partnerských a rodinných vztahů během pandemie, volného času a zájmů participantů, návykových látek v kontextu pandemie cov-19 a psychického rozpoložení během pandemie cov-19. Primární zkoumanou ideou bylo, zdali lockdown vedl k výraznému zhoršení závislostního chování. Podrobnou analýzou dat bylo zjištěno, že u vybraných respondentů nedošlo k většinovému zhoršení závislostního chování na ilegálních látkách. Dále byl šetřen vliv...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 672 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.