Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 267 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vytvoření knihovny do Simulinku pro měřicí zařízení
Petr, Kryštof ; Formánek, Martin (oponent) ; Appel, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou knihovny do Simulinku pro komunikaci s cílovým zařízením. V teoretické části jsou popsány různé možnosti, kterými by šla komunikace vyřešit. V praktické části jsou pak výsledky jejich vzájemného porovnání a dále varianty real-time synchronizace simulace. Výstupem práce je knihovna do Simulinku a také soubor ukázkových úloh pro její snadnější pochopení.
SwiftUI komponenta pro výběr strukturovaného vstupu od uživatele na platformě iOS
Strýček, Šimon ; Rozman, Jaroslav (oponent) ; Hrubý, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací komponenty uživatelského rozhraní pro lineární výběr hodnoty v daném intervalu. Návrh komponenty je prováděn s ohledem na jednoduchou volbu číselné hodnoty a se zaměřením na vysokou přesnost výběru. Samotná komponenta je koncipována pro možnost výběru jak jednodimenzionální, tak i dvoudimenzionální hodnoty. Implementace je prováděna se zaměřením na platformu iOS s využitím technologie SwiftUI od společnosti Apple. Výsledkem práce je funkční balíček Swift Package komponenty s robustním rozhraním.
Obnova zámku a panského dvora ve Vážanech nad Litavou
Raková, Markéta ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je obnova zámku a panského dvora ve Vážanech nad Litavou. Jejím cílem bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG033 - Ateliér obnovy památek. Objekt zámku s panským dvorem se nachází v jižní části obce v bezprostřední blízkosti centra a patří mezi nejstarší stavby v obci. S jeho stavbou se začalo ve 2. polovině 16. století, nejstarší dochované konstrukce spadají do období renesance. Návrh klade důraz na zachování historické a architektonické podstaty a stávajícího rázu objektu v co nejvíc ucelené podobě. Zkoumána byla kvalita a zachovalost jednotlivých vrstev. Součástí konceptu obnovy bylo také zamyšlení se nad vhodným využitím řešeného objektu. Budova by měla sloužit jako obecní úřad propojený s knihovnou a dále by měla poskytovat zázemí pro organizace a spolky, které v obci fungují. (Společenské centrum, Základní umělecká škola Slavkov, chovatelé, myslivci atd.). Nová funkce objektu reaguje na stávající, nevyhovující prostory knihovny i obecního úřadu, jenž se v současnosti nachází v prostorách řadového rodinného domu. Obec byla nucena řešit tyto nedostačující prostory přístavbami do dvora domu. Návrh dále reaguje na potřeby obyvatel, kteří by v obci uvítali více akcí a činností pro děti a mládež. Díky poloze budovy v centru obce a tomuto novému funkčnímu využití by ve Vážanech nad Litavou vznikl nový centrální veřejný prostor pro veškeré dění v obci.
Inovačné centrum STU v Bratislave
Faryová, Markéta ; Obrtlík,, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Hradil, Dušan (vedoucí práce)
Zadáním bakalářské práce je návrh budovy inovačního centra STU v Bratislavě. Práce vychází z architektonické studie předmětu AG035 Ateliérová tvorba a z konstrukční studie předmětu AG036 Komplexní projekt. Řešené území se nachází v části Bratislava – Staré Mesto v těsné blízkosti významných objektů. Jedná se o vnitroblok, jenž vymezují budovy fakult Slovenské technické univerzity. Cílem je přinést návrh nového univerzitního centra pro posílení významu STU, ve kterém sídlí převážně inovační vědecké centrum, edukační, společenské, víceúčelové prostory a část pracovišť rektorátu. Základním konceptem objektu bylo vytvořit propojení – most. A to nejen mezi samotnými fakultami v rámci bloku, ale i vytvořením společného místa pro interdisciplinární spolupráci mezi studenty různých zaměření. Navrhovaná stavba má 2 podzemní podlaží, která primárně slouží pro parkování, hlučné provozy laboratoří a technické zařízení budovy. V nadzemních podlažích se nachází prostory centra, které vytváří podmínky pro součinnost s praxí, pro samostudium, ale i pro relaxaci a mnohé další.
Nová synagoga Česká Lípa
Marečková, Andrea ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh nové synagogy v České Lípě. Řešené území se nachází v těsné blízkosti centra města na místě původní synagogy vypálené za Křišťálové noci. Území je vymezeno ulicí U Synagogy, řadovou zástavbou na severní a jižní straně a násypem s komunikací první třídy na straně východní. Prostor se dříve nacházel za již neexistujícími hradbami města, tak jak bylo pro umístění židovského obyvatelstva typické. Významnou roli v návrhu hraje také otočení synagogy v ose Z-V a návaznost na komunikaci U Synagogy. Negativním faktorem ovlivňujícím území je rušná a prašná komunikace umístěna na násypu, který vytváří pohledovou bariéru a rozděluje město na více částí. Z těchto důvodů byla synagoga umístěna na průnik os přilehlých ulic a co nejdál od rušné komunikace. Ostatní objekty v návrhu jsou umístěny tak, aby vytvářeli hlukovou bariéru a jejich okna nebyla otočena ke komunikaci. Díky umístění jednotlivých funkcí vznikl uprostřed řešeného území vnitroblok určený pro odpočinek a setkávání osob. Objekt košér restaurace svým umístěním láká již z přilehlé ulice U Synagogy a zároveň je otočen do klidného vnitrobloku, kde se nachází menší venkovní sezení. Administrativní budova a komunitní centrum lemují násyp na východní straně čímž je oddělena rušná komunikace od klidného vnitrobloku. Tyto objekty jsou otočeny také do vnitrobloku a pouze okna schodišť nebo zázemí jsou umístěny na fasádě ke komunikaci. V jižní části území je navržena rampa vedoucí do podzemního parkování, které spojuje administrativní budovu s komunitním centrem. Důležitým prvkem návrhu jsou perforované panely umístěné na fasádě synagogy. Perforace vychází z židovské hvězdy – jedná se o rovnostranné trojúhelníky. Díky perforovaným panelům je v synagoze vytvořeno soukromí, ale zároveň je přes ně do interiéru modlitebny propouštěno světlo. Perforované panely se propisují i do interiéru synagogy a jsou využity pro uzavírání vnitrobloku a atria hlavní synagogy.
Nová synagoga Česká Lípa
Aulisa, Marco ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Nová synagoga Česká Lípa, která je předmětem této diplomové práce, symbolizuje nový počátek pro židovskou komunitu v České Lípě. Stavba zahrnuje kromě samotné synagogy administrativu židovské obce se soukromou i veřejnou částí a kosher restauraci pro členy židovské obce i širokou veřejnost. Nedílnou součástí synagogy jsou očistné lázně mikve a památník obětí holokaustu. Koncept umístění synagogy a památníku má silné pouto s původními polohami vypálených synagog. Velice důležité pro židovskou obec je šíření osvěty, která zabrání aktuálním dezinformacím a to jak v oblasti židovského náboženství, tak obecně dennodenních tématech skličujících naši společnost. Stavba synagogy se nachází na velice nehostinným území. Je třeba zabránit vniku hluku z přilehlé komunikace a dále se vypořádat s neuceleným urbanistickým okolím. V neposlední řadě je zapotřebí venkovní část objektu udělat tak, aby byla oddělitelná od okolního prostoru, ale zároveň zvala návštěvníky do centra objektu. To je docílené postavením stavby na vyvýšeném podstavci. Hmota objektu je rozdělena do tří základních funkcí a je doplněna o atria, která jednotlivá podlaží vizuálně propojují a podporují přirozenou cirkulaci vzduchu pro lepší ochlazování stavby v letních měsících. Pro dodání přirozenějšího prostředí je objekt doplněn o listnaté stromy. Fasáda objektu je navržena v rastru pilířů, které dodávají stavbě důstojný charakter a zároveň rozbíjí dlouhé prázdné stěny na fasádě. Mezi pilíři se nachází fasádní obklad. Celý fasádní systém je v betonu probarveném do bílého odstínu.
The library for MODBUS RTU in FORTH language
Kouřil, Jakub ; Valach, Soběslav (oponent) ; Jura, Pavel (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to develop a library for Modbus RTU communication using the Forth programming language. A demonstration unit is also to be created. The resulting library can be used for example in hobby projects in the field of data acquisition and automation. The thesis also contains chapters dedicated to the Modbus protocol and the Forth language itself, including descriptions of several Forth implementations for various microcontrollers. The library was developed according to the assignment using FlashForth, a Forth implementation for the Atmega and PIC microcontrollers. The demonstration unit consisting of several Arduino NANO boards was constructed, proving the library functionality.
OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění
Cimrová, Zuzana ; Spusta, Ondřej (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
V diplomové práci navrhuji novou budovu pro Vědeckou knihovnu v Olomouci. Tato knihovna je velikostí fondu třetí největší knihovnou svého druhu v České republice, nicméně plochou na čtenáře patří mezi ty nejmenší a provoz má v současnosti rozdělen do tří budov. Cílem této práce je navrhnout knihovnu komplexní, přístupnou a otevřenou. Stavbu, která sdruží všechny stávající provozy a nabídne prostory ke studiu, práci, k osobnímu rozvoji i společenské interakci, stejně jako kvalitní pracovní prostředí pro zaměstnance. Knihovnu umisťuji na významné území na třídě Svobody, kde se na jedné parcele střetává památková rezervace s blokovou zástavbou Camillo Sitteho a dvěma parky. Navrženou zástavbou doplňuji stávající kompaktní strukturu, vytvářím novou bránu do města a propojuji parky. Budovu knihovny tvoří tři části - veřejnost, zaměstnanci a knihy. Knihy jako stabilní prvek umisťuji ve formě depozitáře na severozápadní hranu parcely, v ulici Aksamitova tak vytvářím pevnou uliční čáru. Plochy pro veřejnost a zaměstnance naopak orientuji směrem k parku a k městské třídě. Fasády jsou převážně prosklené stíněné panely tahokovu. Navržená budova je tak transparentní a kolemjdoucímu nabízí pohled do útrob ať už knihovny či robotického depozitáře.
OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění
Bezborodko, Anastasiia ; Lacina, Adam (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem studentského centra univerzity Palackého ve městě Olomouc. A taky řešením problému distribuce jednotlivých součástek univerzity po celém městě. Součástí návrhu je taky hledání optimálního prostoru koncentraci studentů v jednom objektu, s posílením a zpevněním stávajících kontaktu a propojení univerzity z městem a jeho obyvateli.
Kampus + univerzitní knihovna v Nitře
Šmídová, Anežka ; Šabík, Viktor (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaobírá návrhem univerzitní knihovny ve městě Nitra na Slovensku. Hlavním bodem při vytváření knihovny je jak správně navrhnout tuto knihovnu vzhledem k okolnostem v okolí jako je dominanta národní památky Slovenské Polnohospodářské Univerzity navržená architektem Vladimírem Dědečkem. Druhou dominantou místa jsou výhledy na Zobor. Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, ve kterém došlo k návrhu celého nového kampusu. Tento návrh vymezil místo, kde se nachází nová univerzitní knihovna. Forma vychází z prostorové kompozice [cardo, decumanus] Vladimíra Dědečka, kterou dodržují všechny sousedící budovy. Hmota knihovny se snaží na sebe neupozorňovat, proto se její značná část nachází pod zemí. Dalším důležitým bodem při návrhu je silniční doprava, která rozděluje univerzity. Tento jev se při návrhu zohledňuje a vzniká tak další průchod pod touto cestou, která univerzity spojuje. Knihovna zabírá značnou část plochy a proto se snaží zabranou část vrátit pomocí zelených pochůzích střech, kdy vytváří další prostor pro výhledy a průhledy. Kromě toho návrh pracuje také se silniční dopravou, která vede nad střechou knihovny. Celkově se návrh snaží ukázat, jak by mohly vypadat univerzitní knihovny, kdy to není jen o knihách a studijních místech, ale také o setkávání, debatách a poslouchání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 267 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.