Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 149 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Study of tropospheric chemistry using regional climate model RegCM4 and chemistry transport model CAMx
Bartík, Lukáš ; Huszár, Peter (vedoucí práce) ; Bednář, Jan (oponent)
Předmětem diplomové práce je studium dopadů různých implementací turbulence a konvekce v regionálním klimatickém modelu RegCM (Regional Climate Model, verze 4.6) na schopnost prediktability chemického znečištění troposféry v oblasti Evropy, které bylo simulované řízením chemického transportního modela CAMx (Comprehensive Air quality Model with extensions, verze 6.50) meteorologickými poli z modelu RegCM pomocí offline propojení těchto dvou modelů. Součástí práce je stručný popis chemismu troposféry, diskuse vlivu počasí na změny koncentrací polutantů v troposféře, popis obou modelů a způsob jejich propojení. Těžištěm práce jsou analýzy dopadů změn parametrizaci v simulacích modelem RegCM na některé klimatické prvky, validace teploty vzduchu a srážek, analýza dopadů změn řídicí meteorologie na koncentrace ozonu, oxidu dusičitého, oxidu siřičitého a jemné frakce aerosolů, validace modelových koncentrací těchto polutantů s měřeními na venkovských monitorovacích stanicích a srovnání sloupcových koncentrací oxidu dusičitého s družicovými měřeními.
Book of Abstracts. 2nd Bilateral Workshop FGMRI – SBS-Competence Centre
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ; Sachsenforst
Sborník abstraktů z workshopu na téma aktuálních problémů v lesním hospodářství Česka a Německa
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Komparace plnění energeticko-klimatických cílů strategie Evropa 2020 v zemích střední Evropy
Boleloucký, Filip
Bakalářská práce se zabývá plněním energeticko-klimatických cílů strategie Evropa 2020 v jednotlivých zemích střední Evropy. Cílem práce je zjistit jak jsou tyto cíle naplňovány. Práce nejprve popisuje historický vývoj energetických politik. Poté se věnuje jádru strategie 2020 se zaměřením na energeticko-klimatické cíle. Cíle této práce je poté dosaženo porovnáním aktuálních a cílových hodnot národních států.
Vývoj vybraných socioekonomických faktorů a jejich vliv na stabilitu Egypta v období 2005 - 2015
Bartáková, Michaela
Cílem předložené bakalářské práce je analyzovat faktory vedoucí ke změně úrovně bezpečnosti v Egyptě v letech 2010-2011 a jejich dopad na současný politický režim a hospodářství země. Práce se věnuje především klimatickým podmínkám a jejich změnám způsobujícím výkyvy v sektoru zemědělství a nedostatečnou zemědělskou produkci. Analyzuje nutriční příjem obyvatel Egypta a potravinovou dostupnost v zemi před a po vypuknutí Arabského jara.
Termíny fenologických fází vybraných živočišných druhů v podmínkách změny klimatu
Valigurová, Jana
Fenologie je vědní disciplína, která společně s klimatologií dává základní informace o změně klimatu a jejich dopadech. Cílem předložené práce s názvem „Termíny fenologických fází vybraných živočišných druhů v podmínkách změny klimatu“ je vymezení pojmů obou disciplín a jejich propojení v rešerši týkající se volně žijících živočišných druhů (ptáků) a rešerši vlivu zvyšující teploty na mikroklima stájí. K naplnění cílů jsem využila dostupné literární prameny, konzultace s odborníky na MENDELU, Ústavu výzkumu globální změny a Českém hydrometeorologickém ústavu. Jedním ze závěrů práce je, že fenologie jako nauka o projevech organismů ve vztahu k prostředí je zásadním způsobem ovlivňována změnou klimatu.
Dopady změny klimatu na četnost a intenzitu sucha na území ČR
Krejčí, Michal
Cílem této práce je vyhodnocení trendů relativní vzdušné vlhkosti, absolutní vzdušné vlhkosti a tlaku vodní páry v období 1981-2015. Jako vstupní údaje byly vybrány dny beze srážek. Hodnoceny jsou trendy z osmi meteorologických stanic na území ČR: Doksany, Churáňov, Kocelovice, Kostelní Myslová, Kuchařovice, Liberec, Lysá hora a Přibyslav. Významnost trendů byla vyhodnocena pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Výsledky analýzy ukázaly, že relativní vzdušná vlhkost nemá v určitém měsíci na všech stanicích jasný vývoj, roztroušeně se vyskytují významné rostoucí i klesající trendy. Na druhou stranu trendy absolutní vzdušné vlhkosti a tlaku vodní páry ukazují jasně významné rostoucí trendy v červenci (šest stanic) a listopadu (sedm stanic). Červencové trendy jsou pravděpodobně způsobeny zvýšením teploty v letních měsících a listopadové trendy nárůstem srážkových úhrnů v podzimním období.
Vliv způsobu ošetřování půdy ve vinici na révu vinnou
Limberg, Jakub
Diplomová práce byla vypracována na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, na Ústavu vinohradnictví a vinařství v Lednici. V práci jsem se zabýval různými typy ozelenění v meziřadí a jeho následným vlivem na hrozny. V literární rešerši je obsažena morfologie a fyziologie révového keře a biochemické pochody v hroznech. Dále je specifikován správný výběr stanoviště a známé typy ozelenění ve vinici. Závěrem jsou popsány typy rostlin, které jsou k ozeleňování vinic využívány. V experimentální části jsou uvedeny použité směsi ozelenění a jejich vliv na parametry moštu u odrůdy Pálava. Následně byl sledován průběh růstu jednotlivých variant ozelenění. V dané lokalitě bylo také zjištěno půdní složení a jejich obsah.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je každoročně zpracovávána na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, usnesení vlády č. 446 ze dne 17. srpna 1994 a usnesení vlády č. 934 ze dne 12. listopadu 2014, a předkládá se ke schválení vládě ČR a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Jedná se o komplexní dokument, který hodnotí stav životního prostředí v ČR včetně všech souvislostí na základě dat dostupných pro daný rok hodnocení. Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky 2005 je zpracováním pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zpráva 2017 byla vládou projednána a schválena 20. 11. 2018 a poté předána k projednání oběma komorám Parlamentu České republiky. Zpráva je současně zveřejněna v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a je rovněž distribuována na USB nosičích spolu se Statistickou ročenkou životního prostředí České republiky 2017 a zprávami o životním prostředí v krajích České republiky 2017. Data využitá ve Zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 149 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.