Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obnova kláštera ve Šternberku
Wernerová, Valerie ; Kocourek, Tomáš (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo vytvořit architektonickou studii revitalizace části objektu bývalé-ho augustiniánského kláštera ve Šternberku včetně jeho okolí a zahrady. Zásadní bylo najít nové funkční využití zanedbaných prostor a určit celkový koncept fungování objektu. Objekt bývalého kláštera má nově sloužit jako místo pro odpočinek, kulturní rozvoj a zklidnění v uspěchané době. Funkčně je rozdělen na dvě části, které se prolínají. Zaprvé je to část především pro místní obyvatelstvo, určená na koncerty, divadla, kulturní dny, společenské akce… tedy pro sociální a kulturní vyžití. Druhá část je směřována na lidi hledající změnu prostředí, odpočinek v příjemném prostoru s kvalitním zázemím a načerpání nové energie. V rámci kláštera je vytvořeno příjemné ubytování s prostory pro oddech, sport, relaxaci, ale i práci na dálku. Obě funkce se navzájem doplňují, prostory restaurace, kavárny či pivnice slouží jak místním obyvatelům, tak ubytovaným hostům. Malé wellness centrum je otevřené i pro zájemce ze Šternberka. Stejně tak posilovna, otevřená knihovna nebo krásně upravená zahrada vybízejí k relaxaci pro místní i ubytované. Největším přínosem do architektury kláštera je úprava vnitřního dvora. Je navrženo zastřešení dnes otevřeného nádvoří. Současně je doplněno v nádvoří nové schodiště a výtah. V areálu kláštera je umožněn průchod z východu na západ přes zpřístupněnou klášterní zahradu. V ní je navržena část anglického parku prolínající se se zahradou barokní. V jihozápadní části vzniká hromadná podzemní garáž schovaná pod zelenou střechou napojenou na terén zahrady.
Obnova kláštera ve Šternberku
Janečková, Klára ; Kocourek, Tomáš (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce bylo vypracování architektonické studie obnovy bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku a kompoziční řešení přilehlého areálu. Klášter je od roku 1993 ve vlastnictví města Šternberk, které se snaží o jeho postupnou revitalizaci. Cílem návrhu je šetrné využití stávající budovy a zpřístupnění přilehlé klášterní zahrady veřejnosti. V reakci na požadavky investora a koexistenci kostela byla v objektu navržena základní umělecká škola, restaurace, vinárna, hotel, obřadní síň a výstavní prostory. Vnitřní atrium bylo zastřešeno a doplněno o výtah se schodištěm. V návaznosti na navrhované funkční využití a nevyhovující průjezd do areálu bylo do západní části umístěno podzemní parkoviště s možností průjezdu na předklášterní nádvoří. Do zahrady byly vytvořeny dva nové vstupy z ulic Opavská a Zahradní.
Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů
Grünwald, Jakub ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce bylo zpracovat návrh obnovy areálu kláštera Porta Coeli v obci Předklášteří u Tišnova. Jedná se o poslední fungující ženský cisterciácký klášter v České republice. Areál v současné době prochází pod správou společnosti Bernardium, s.r.o. a za vydatné pomoci spolku Dobrovolníku pro Porta Coeli postupnou obnovou. Pomalu, ale jistě je do této významné kulturně-historické památky navracen život, a to jak církevní, tak světský. Diplomová práce se soustředí především na vybrané objekty, které dříve sloužily hospodářským a průmyslovým účelům. Některé z těchto objektů jsou již opraveny a nalezly jiné využití. Další jsou využívány buď nevhodně, nebo vůbec a dlouhodobě chátrají. Klášter Porta Coeli má svůj svébytný Genius loci a měl by poskytovat unikátní duchovní a pokojnou atmosféru návštěvníkům, kteří zde chtějí trávit svůj čas a zamýšlet se, jak nad sebou, tak nad okolním světem. Těžištěm mé práce se stala nejzápadnější část areálu, ve které spatřuji velký potenciál. Tomuto malebnému, ale trochu zapomenutému místu vévodí mohutná barokní sýpka a objekt ovčína v jejím těsném sousedství. Cílem mého návrhu je nalézt vhodnou funkční náplň pro tyto historické objekty a jejich okolí, která bude odpovídat požadavkům dnešní doby a napomůže vdechnout tomuto magickému místu nový život. S pomocí nových architektonických zásahů zohledňující normativní požadavky dnešní legislativy zpřístupňuji objekty široké veřejnosti a zároveň poukazuji na historické a architektonické hodnoty, které nám zanechali naši předci. Druhým tématem, na které jsem zaměřil svoji pozornost, je jižní část areálu. Zde na základě rozhovoru se správcem kláštera navrhuji novostavbu spalovny na dřevoštěpku. Vstupním produktem bude biomasa z lokálního dřevozpracujícího průmyslu, kterému se klášter v současné době aktivně věnuje. Účelem nové budovy je především řešení energetické náročnosti provozu stávajících i navrhovaných objektů v areálu.
Areál Porta Coeli - nové využití vybraných objektů
Prátová, Kateřina ; Žalmanová, Petra (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh obnovy klášterního areálu Porta Coeli v obci Předklášteří, což je unikátní a cenné místo s bohatou historií a duchovním charakterem. Současnou a historickou náplní areálu je řeholní život, který je nyní v úpadku a hrozí jeho úplné zaniknutí. Rozsáhlé části areálu, včetně historických staveb, jsou bez využití a bohužel v chátrajícím stavu. Areál nabízí návštěvníkům pouze omezené možnosti, jako je návštěva muzea, komentovaná prohlídka nebo nedělní mše v kostele. Nicméně, místo má obrovský rekreační, rehabilitační a duchovní potenciál, který se nový návrh snaží rozvinout. Na základě provedených analýz stávajícího stavu a využití byly vybrány objekty a prostory pro další zpracování. Hlavně se jedná o sýpku, ovčín, kočárovnu, II. kvadraturu a starou prádelnu. Podrobněji jsou zpracovány objekty sýpky a ovčína. Stavební program návrhu respektuje aktuálně realizované a připravované záměry a plány v areálu. Zpracované objekty mají různorodou typologii a funkční náplň, které jsou tematicky propojeny s cílem vytvořit ucelený komplex zaměřený na svatební obřady, kulturní činnosti a další společenské akce.
REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE KLÁŠTERA DOMINIKÁNŮ VE ZNOJMĚ
Strnková, Markéta ; Lukačovič, Adam (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Projekt se zabývá revitalizací a prostorovou kultivací Kláštera dominikánů s přilehlou farou ve Znojmě. Klášter je umístěn u hradební zdi v historickém jádru města Znojma na ulici Dolní Česká. Postupně by mělo dojít k jeho přeměně z původního způsobu užívání do nového využití, tak aby nedošlo k prodlevě a stavební degradaci vlivem prázdného objektu. Areál svou lokalitou a aktuálními funkcemi nabízí předpoklad vytvoření komunitního centra s přidruženým sociálním bydlením. Komunitní centrum by mělo užívat prostory kláštera společně s komercí a farností. Bydlení naopak faru a nově vzniklou hmotu v prostoru nádvoří.
REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE KLÁŠTERA ROSA COELLI V DOLNÍCH KOUNICÍCH
Proisl, Daniel ; Zíka, Vratislav (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Působivá ruina kostela má jistě svoje kouzlo a může být v této formě turistickým lákadlem, myslím si ale, že v dnešní době je škoda mít takovouto hodnotnou památku s potencionálně atraktivním okolím pouze na nedělní prohlídky. Ve vlastním návrhu jsem se pokusil skloubit historické stopy kleneb a dochovaný sklon střechy s moderní montovanou a ve velké míře (možná i celkově) prefabrikovanou konstrukcí a membránovou krytinou.
Annahof
Novotná, Tereza ; Stolín, Petr (oponent) ; Foretník, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá krajinou jihomoravského pohraničí. Pracuje s významem krajiny pro člověka v duchovní rovině. Zaniklé místo hospodářského dvora v bývalých Sudetech hledá nové uplatnění pro aktuální i nadčasové otázky. Místo, které je velmi zajímavé a výrazné svou formou a odtržeností. Práce pracuje s tématem pobytu člověka v krajině na meditativní rovině, zabývá se prostorovými vazbami a vztahy na společenství kláštera s hospicem, jako formy ostrova v okolním světě, přínosného nejen individuálně.
ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV.HYPPOLITA VE ZNOJMĚ
Scholz, Lukáš ; Plášil, Jiří (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
KONCEPT NÁVRHU - Navrhované území se nachází v samotném středu znojemské části Hradiště, obklopené z jižní a západní strany obytnou zástavbou rodinných domů, ze severní části lesem a na východní straně se nachází klášter tvořící dominantu celého Hradiště. Dominantním krajinným útvarem je hluboké údolí řeky Dyje, do něhož od severozápadu ústí hluboká rokle Gránického potoka. Do nově vzniklého prostoru byla vložena zástavba, která nijak nebrání průhledu a průchodu územím. Celá nově vzniklá část Hradiště slouží k užívání všech obyvatel jako veřejné prostranství.
Optimalizace spouštěcích konfigurací k-Wave úloh
Sasák, Tomáš ; Jaroš, Marta (oponent) ; Jaroš, Jiří (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá plánovaním, resp. správnym odhadom spúšťacích konfigurácií úloh k-Wave na superpočítačoch infraštruktúry IT4Innovations. Presnejšie pre klastre Salomon a Anselm. Úloha predstavuje množinu simulácií, kde každá simulácia je spúšťaná pod toolboxom k-Wave. Pre spustenie jednotlivých simulácií je nutné správne vytvoriť konfiguráciu, ktorá sa skladá z množstva zdrojov (počet výpočtových uzlov, resp. jadier) a času rezervácie superpočítača, čo je pre neskúseného zložité odhadnúť. Zvolený problém odhadu je riešený na základe empirických dát, ktoré boli získané viacnásobným spúšťaním rôznych množín simulácií na klastroch. Tieto dáta sú uložené a spracované aproximátormi, ktoré konkrétne vykonávajú odhad týchto parametrov na základe metód interpolácie a regresie. V práci je popísaný a bol implementovaný systém predstavujúci plánovač, ktorý predstavuje rozhranie pre odhad. Experimentovaním bolo zistené že pre tento špecifický problém najpresnejšie odhady vykonáva trojica Akima spline, PCHIP interpolácia a kubický spline. Výsledky tejto práce umožňujú vykonávať istý odhad exekučného času a počtu vlákien pre ľubovolné simulácie automaticky a bez znalosti kódu k-Wave.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.