Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Regionální diferenciace úmrtnosti na nejdůležitější nemoci oběhové soustavy v Česku
Tvrz, Michal ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Maláková, Kateřina (oponent)
Regionální diferenciace úmrtnosti na nejdůležitější nemoci oběhové soustavy v Česku Abstrakt Hlavním cílem této práce je popsat na úrovni Česka i jeho jednotlivých okresů za období let 1997-2017 hlavní rysy vývoje úmrtnosti mužů a žen na skupinu nemocí oběhové soustavy a její nejvýznamnější dílčí diagnózy. Výsledky analýzy potvrdily, že nemocí oběhové soustavy byly na národní i regionální úrovni po celé sledované období nejčastější příčinou smrti mužů i žen. Přesto došlo u obou pohlaví k zásadnímu snížení intenzity úmrtnosti na tato onemocnění, zejména v případě ischemických nemocí srdečních, cévních nemocí mozku a aterosklerózy. Výjimkou u obou pohlaví byla rostoucí intenzita úmrtnosti na hypertenzní nemoci a jiné formy srdečního onemocnění. Vývoj úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy v okresech do velké míry kopíroval trendy z národní úrovně. Vzorce regionálního rozložení hodnot standardizovaných měr úmrtnosti vybraných příčin smrti byly v průběhu sledovaných let u obou pohlaví do velké míry podobné. Intenzita úmrtnosti na skupinu kardiovaskulárních onemocnění poklesla ve všech okresech, a to u obou pohlaví. Klíčová slova: úmrtnost, kardiovaskulární nemoci, okresy, typologie, Česko
Vliv teplotních extrémů na hospitalizace s onemocněním oběhové soustavy
Urban, Aleš ; Kyselý, Jan (vedoucí práce) ; Huth, Radan (oponent)
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Aleš Urban, Praha 2012 Vliv teplotních extrémů na hospitalizace s onemocněním oběhové soustavy Práce porovnává rozdíly vlivu teplých a chladných dnů na nadměrnou úmrtnost a hospitalizace na vybrané diagnózy nemocí oběhové soustavy (CVD) v Praze a venkovském regionu tvořeném Jihočeským krajem a Vysočinou (JČ) za období 1994-2009. Venkovský region byl vybrán vzhledem k podobné věkové struktuře a velikosti populace jako v Praze. Zmíněné rozdíly jsou srovnávány mezi zvolenými populačními skupinami (muži a ženy; < 65 a 65+ let). Jako teplé (chladné) dny byly definovány dny s průměrnou denní teplotou vzduchu nad (pod) hodnotou 90% (10%) kvantilu denních hodnot v létě (zimě) za sledované období pro každý region zvlášť. Nadměrné hodnoty úmrtí (hospitalizací) byly určeny jako rozdíl vzhledem k standardizovaným denním počtům úmrtí (hospitalizací) za sledované období ošetřeným o výskyt epidemií chřipky/akutních respiračních infekcí, dlouhodobý a sezónní/týdenní chod úmrtnosti (hospitalizací). V Praze byla zjištěna významná (p = 0,05) nadměrná úmrtnost při teplých dnech jak pro CVD jako celek, tak pro jednotlivé diagnózy, a to ve více populačních skupinách než v JČ. Nejvyšší relativní nadměrná úmrtnost při teplých dnech byla zjištěna v Praze (na aterosklerózu a chronickou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.