Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie návrhu hydrotechnických a biotechnických opatření na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Ujčov, cca ř. km 93,8 - 94,1
Bureš, František
Předkládaná diplomová práce na téma Studie návrhu hydrotechnických a biotechnických opatření na levém břehu řeky Svratky v k.ú. Ujčov, cca ř. km 93,8 - 94,1 navazuje na předchozí bakalářskou práci Studie využití vybraných pozemků na řece Svratce v obci Ujčov. Práce představuje návrh na úpravu území z hlediska vhodného využití pozemků, jenž jsou ve vlastnictví rodiny autora. Dotčené území leží u pevného jezu na řece Svratce, je v současnosti tvořeno tůní, jež je pozůstatkem ramene Svratky. Na tůň navazuje mokřadní část a trvalé travní porosty s dřevinou vegetací. První část práce je tvořena literární rešerší dané problematiky a analýzou území včetně jeho historického vývoje. Praktická část diplomové práce je zaměřena na jednotlivé hydrotechnické a biotechnické úpravy v území.
Návrh rekonstrukce jezu v Oslavanech
Němcová, Denisa ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce smíšeného jezu na řece Oslavě v městě Oslavany. Úvodní část popisuje zájmovou lokalitu a vyskytující se ledové jevy. Je teoreticky popsáno několik typů rybích přechodů. Dále je popsán stávající stav objektů na toku a stav koryta řeky Oslavy v zájmovém území. Následující část práce pojednává o návrhu pohyblivé hradící konstrukce (duté klapky) a rybího přechodu typu přírodního obtokového koryta. Bylo provedeno posouzení vlivu stávajícího i nově navrženého jezu na proudění v toku programem HEC-RAS. Součástí projektu je i návrh úpravy toku v nadjezí a posouzení stability nově navržené konstrukce.
Návrh jezové konstrukce s pohyblivými hradicími prvky
Staněk, Tomáš ; Uhmannová, Hana (oponent) ; Julínek, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh pohyblivé hradicí konstrukce na místě stávajícího pevného jezu v městské části Brno – Husovice na řece Svitavě v km 7,820. V první polovině práce jsou řešeny teoretické aspekty týkající se problematiky návrhu a využití jezových konstrukcí. Ve druhé polovině práce jsou teoretické poznatky aplikovány na praktický návrh pohyblivé jezové konstrukce. Nejprve je lokalizována a popsána zájmová lokalita včetně přilehlých objektů. Následně je provedeno kritické zhodnocení rozsahu a kvality vstupních podkladů. Dále následuje výběr vhodného typu konstrukce spodní stavby a pohyblivého uzávěru. Na základě zvoleného typu konstrukce jsou provedeny hydrotechnické výpočty, které zahrnují i dílčí posouzení stability jezu. Součástí práce jsou i výkresy a souhrnný popis navržené konstrukce.
Judikatura Ústavního soudu ČR o přípustné míře konkrétnosti zákona (zejm. ohledně jezů na Labi): Studie č. 1.161
Syllova, Jindriska
Obecnost právní normy je nezbytnou vlastností každého právního předpisu. Pokud není v právním předpisu zachována, upravuje tento předpis jedinečný případ. Vzhledem k tomu, že předpis upravuje jedinečný případ jinak, než je tomu u ostatních případů, dochází tímto způsobem k diskriminačnímu postupu. Kromě toho v případě, že má jedinečný případ rozhodovat správní orgán nebo soud, a tento případ je místo toho upraven zákonem, není dodržena zásada dělby moci. Práce vybírá relevantní judikaturu Ústavního soudu ČR ve věci obecnosti zákona.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Protipovodňová ochrana obce Brantice
Zahradníková, Lenka ; Niklová, Věra (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaobírá návrhem protipovodňové ochrany obce Brantice, jehož součástí je úprava koryta řeky Opavy na říčním kilometru 77,6554 až 78,7024 a dále návrh rekonstrukce pevného jezu na říčním kilometru 78,340. V rámci práce bylo řešeno posouzení kapacity původního koryta v intravilánu obce a přilehlém okolí, návrh opatření pro zvýšení kapacity toku a návrh balvanitého skluzu s vodáckou propustí, který nahradil původní pevný jez. Pro výpočet kapacity toku bylo využito programu HEC-RAS 4.1.0.
Návrh rekonstrukce jezu
Němcová, Denisa ; Julínek, Tomáš (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce pevného jezu na řece Oslavě v městě Oslavany. Úvodní část popisuje zájmovou lokalitu a výběr vhodného konstrukčního řešení pro rekonstrukci. Je teoreticky popsáno několik typů pohyblivých jezů a rybích přechodů. Dále je popsán stávající stav objektů na toku a stav koryta řeky Oslavy v zájmovém území. Další část práce pojednává o návrhu pohyblivé hradící konstrukce (duté klapky). Bylo provedeno posouzení vlivu stávajícího i nově navrženého jezu na proudění v toku programem HEC-RAS. Součástí projektu je i návrh rybího přechodu a posouzení stability nově navržené konstrukce.
Analýza proudových poměrů v okolí nové vodní elektrárny
Lorenc, Václav ; Roth, Tomáš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou proudových poměrů u vodního díla Klecany – Roztoky, které se nachází ve Středočeském kraji na řece Vltavě v říčním kilometru 37,08. V této lokalitě bylo modelováno 3D proudění povrchové vody s cílem posouzení vlivu výstavby nové MVE Klecany II ke stávající MVE Klecany I. Na základě dostupných podkladů a dokumentace byly vytvořeny 3D modely stávajícího a plánovaného stavu, které byly jako podklad použity pro výpočet v programu FLOW 3D. V první části práce byl zkoumán vliv výstavby nové MVE Klecany II na stávající plavební činnost za stavu při průtoku 400 m3/s. Druhá část práce byla věnována posouzení tvaru nově navrženého nátoku na MVE Klecany II při průtoku Q90d, který byl roven 180 m3/s. V tomto stavu bylo posouzeno rozložení rychlostního pole na nově vybudovanou elektrárnu. Výsledky byly zpracovány do přehledných tabulek a obrázků.
Návrh rekonstrukce jezu
Skřička, Jakub ; Uhmannová, Hana (oponent) ; Julínek, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studií návrhu rekonstrukce pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v městské části Brno-Obřany. První část práce obsahuje teoretickou část týkající se tematiky jezů. V další části práce popisuje současný stav zájmového území včetně koryta řeky Svitavy s přilehlými objekty. Následně práce popisuje návrh rekonstrukce včetně výběru vhodné pohyblivé konstrukce a postup hydrotechnických výpočtů. V poslední řadě byl popsán výpočet stability navržené konstrukce.
Návrh rekonstrukce jezu Přízřenice na řece Svratce
Trněný, Michal ; Roth, Tomáš (oponent) ; Julínek, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce pohyblivé tabulové jezové konstrukce Přízřenice na řece Svratce na pohyblivou Jezovou konstrukci. První část obsahuje teoretický úvod a zpracovává údaje o zájmovém území a výběr vhodného konstrukčního řešení pro rekonstrukci jezu, kdy bylo popsáno několik typů pohyblivých uzávěrů. Součástí řešení bude i návrh malé vodní elektrárny. Dále byl popsán stávající stav objektů a koryta toku Svratky v zájmovém území. V další části se bakalářská práce zabývá návrhem a následným posouzením navržené pohyblivé jezové konstrukce. Nejprve byla navržena a posouzena pevná spodní stavba a výška hradící konstrukce. Dále pak návrh a posouzení podjezí a celkové stability navržené konstrukce.
Rekonstrukce jezu v obci Brantice
Filipi, Josef ; Bokiš, Miroslav (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je „Rekonstrukce jezu v obci Brantice.“ Teoretická část práce se svým zaměřením zabývá vymezením pojmů a uvedením vzorců souvisejících s návrhem rekonstrukce jezu. V praktické části byly provedeny tři návrhy rekonstrukce jezu, které byly matematicky podloženy, popsány a graficky zpracovány.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.