Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vyhodnocení intenzity zaplevelení vybraných polních plodin
Daňková, Šárka
Cílem této práce bylo vyhodnotit výskyt plevelů ve vybraných polních plodinách v zemědělském podniku AGROLA, který hospodaří v okrese Vyškov. Sledování probíhalo v porostech pšenice ozimé, ječmene jarního a kukuřice seté. Zaplevelení se hodnotilo početní metodou. Z výsledků vyšlo najevo, že pšenice je nejvíce ohrožena druhy svízel přítula a pcháč oset. V ječmeni bylo nalezeno celkem 8 plevelných druhů, z nichž nejpočetnější byla silenka noční. Kukuřice je nejvíce napadena pýrem plazivým a svlačcem rolním.
Mobilita a biopřístupnost fosforu v závislosti na kyselosti půdy
Tuza, Jiří
Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv základního hnojení fosforem při rozdílných úrovních kyselosti půdy na jeho odběr rostlinami sladovnického ječmene (odrůda Sunshine) během vegetace, výnos a kvalitu zrna a obsah labilních forem fosforu v půdě. Problematika byla řešena formou přesného nádobového pokusu ve vegetační hale biotechnologického pavilonu M v areálu Mendelovi university v Brně. Do pokusu byla zařazena hnojiva Amofos, Superfosfát a hnojiva Duofertil TOP 38 NP a Eurofertil TOP 35 NP. Hnojiva byla aplikována před setím v dávce 39 kg P2O5.ha-1 přepočtené na velikost nádoby. Na všech testovaných úrovních kyselosti půdy se projevilo základní hnojení fosforem zvýšením jeho odběru rostlinou ve fázi 3. pravého listu, kromě neutrální půdy i ve fázi tvorby 4. odnože. Ve fázi sloupkování (3. kolénko) se odběr fosforu rostlinami signifikantně zvýšil na variantách hnojených Eurofertilem TOP 35 NP a Duofertilem TOP 38 NP. Uváděný nárůst odběru fosforu byl důsledkem statisticky průkazného nárůstu hmotnosti rostlin přihnojených těmito hnojivy. Hnojení fosforem zvýšilo obsah vodorozpustného P v půdě stanoveného v prvním odběru v rozmezí 13,5 - 32 %. Z výsledků nádobového pokusu lze doporučit hnojivo Duofertil TOP 38 NP pro svou vyšší efektivnost ve využití fosforu zejména na půdy kyselé a alkalické. Základní hnojení fosforem nemělo signifikantní vliv na výnos zrna ječmene na půdě kyselé a alkalické. Zvýšení výnosu bylo statisticky průkazné pouze na půdě neutrální hnojené Amofosem. Na kvalitativních parametrech zrna (obsah NL a škrobu) vypěstovaného v podmínkách půd kyselých a neutrálních se fosforečné hnojení statisticky průkazně neprojevilo. Pouze u alkalické půdy bylo zaznamenáno statisticky významné zvýšení obsahu fosforu v zrně na variantách hnojených Amofosem a Superfosfátem.
Vyhodnocení intenzity zaplevelení polních plodin v podmínkách odlišného střídání plodin
Hrubý, Roman
V bakalářské práci jsem se zaměřil na vyhodnocení intenzity zaplevelení polních plodin v závislosti na jejich střídání a různém zpracování půdy. Intenzita zaplevelení byla vyhodnocena v roce 2016 v pokusné stanici Mendelovy univerzity v Žabčicích. Vyhodnocení zaplevelení probíhalo v porostech jarního ječmene, který byl pěstován ve dvou polních pokusech s rozdílným střídáním plodin. Prvním polním pokusem je dlouhodobá monokultura jarního ječmene, která byla založena v roce 1970. V druhém polním pokusu je střídání plodin podle norfolkského osevního postupu. V obou pokusech jsou použity dvě varianty zpracování půdy, a to tradiční a minimalizační. Vyhodnocení intenzity zaplevelení bylo provedeno před aplikací herbicidů. Vyhodnocením bylo zjištěno, že na druhové složení plevelů v jarním ječmeni má významný vliv střídání plodin. Na variantách s dlouhodobou monokulturou ječmene jarního bylo nalezeno podstatně méně jedinců plevelných rostlin než na variantách s Norfolským osevním postupem.
Zhodnocení výskytu polních plevelů na vybraných pozemcích v bramborářské výrobní oblasti
Hromádko, Petr
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení výskytu plevelů v bramborářské výrobní oblasti v různých plodinách. Práce také porovnává zaplevelení mezi jednotlivými plodinami, případně navrhuje regulační zásahy. Pozorování bylo prováděno na vybraných pozemcích v podniku I. AGRO Oldřiš a.s. během roku 2018. Plevele byly sledovány v ječmenu jarním, tritikale ozimém a řepce ozimé. V těchto plodinách byly nejvíce zastoupeny plevele Viola arvensis, Stelaria media, Arabidopsis thaliana, Capsella bursa-pastoris, Holcus mollis, Elytrigia repens, Poa annua, Apera spica-venti, Tripleurospermum inodorum, Veronica hederifolia, Cirsium arvense.
Vliv řízené výživy jarního ječmene na dynamiku tvorby výnosu zrna a jeho kvality
Petrucha, Jan
Diplomová práce je zaměřena na hodnocení vlivu stupňované dusíkaté výživy jarního ječmene na tvorbu výnosových prvků, výnos zrna a jeho kvality při současné regulaci obsahu dusíkatých látek v zrnu cílenou aplikací mimokořenové výživy ListeruMo. Maloparcelní polní pokus byl založen na pozemcích ZP Agrospol Velká Bystřice. Po vzejití byla aplikována N-hnojiva v dávkách N1 – 80 kg N.ha-1, N2 – 110 kg N.ha-1 a N3 – 140 kg N.ha-1. V průběhu vegetace byl ve třech různých fázích BBCH (25, 30, 45 – 50) aplikován ListerMo. Výnos zrna byl srovnatelný při dávce N1 a N2, vyšší dávka N výnos zrna snižovala. Projevil se zde vliv nižšího počtu klasů na m2. Vliv aplikace ListerMo se projevil na snížení obsahu N-látek nejvíce při aplikaci v BBCH 30.
Zaplevelení jarního ječmene v podmínkách odlišného střídání plodin
Hrubý, Roman
V diplomové práci jsem se zabýval zaplevelení jarního ječmene v podmínkách odlišného střídání plodin. Intenzitu zaplevelení jsem vyhodnocoval v roce 2016 - 2018 v pokusné stanici Mendelovy univerzity v Žabčicích. Vyhodnocování zaplevelení bylo provedeno v porostech jarního ječmene, který byl pěstován ve dvou polních pokusech s rozdílným střídáním plodin. Prvním pokusem byla dlouhodobá monokultura ječmene jarního, která je v Žabčicích již od roku 1970. V druhý pokus byl vyhodnocován v kulturách se střídáním plodin podle Norfolského osevního postupu. V prvním i druhém pokusu jsem využil dvou variant zpracování půdy, tradiční a minimalizační. Vyhodnocení míry zaplevelení bylo vždy provedeno před aplikací herbicidů. Vyhodnocení intenzity zaplevelení prokázalo, že na druhové složení plevelů v jarním ječmeni má velký vliv střídání plodin. Na variantě s dlouhodobou monokulturou ječmene jarního bylo pozorováno zřetelně méně jedinců plevelných rostlin než na variantě s Norfolským osevním postupem.
Vyhodnocení aktuálního zaplevelení vybraných polních plodin pěstovaných v řepařské výrobní oblasti
Viktorová, Libuše
Tato bakalářská práce se zabývá aktuálním zaplevelením vybraných polních plodin v řepařské výrobní oblasti. Měření zaplevelení bylo prováděno v zemědělském podni-ku Agra Velký Týnec. Zaplevelení bylo hodnoceno početní metodou – počet jedinců na ploše 1 m2. Sledování bylo prováděno v porostech pšenice ozimé, řepky olejky, ječme-ne jarního, máku setého, vojtěšky seté a kukuřice seté. Nejčastěji se vyskytující druhy plevelů byly heřmánkovec nevonný, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, merlík bílý, oves hluchý, pcháč oset, pryšec kolovratec, rozrazil perský.
Dosažitelný stupeň prokvašení ve vztahu k ječmeni
Zárubová, Emílie
V bakalářské práci na téma „Dosažitelný stupeň prokvašení ve vztahu k ječmeni“ byly zpracovány informace vztahující se k dosažitelnému stupni prokvašení u piva. Na začátku práce jsou uvedeny informace o ječmeni jarním, jeho historii, anatomické stavbě či chemickém složení zrna. Dále jsou popsány požadavky na odrůdy sladovnického ječmene a je charakterizováno několik důležitých odrůd. Velmi důležitou kapitolou je kapitola o fermentaci, jejím průběhu a jednotlivých typech. Stěžejní kapitolou je kapitola o možnostech stanovení fermentability a faktorech, které ji ovlivňují. Dále je zpracována tématika Českého piva včetně požadavků, které musí být splněny, aby bylo pivo zařazeno pod CHZO České pivo. Ke konci obsahuje práce kapitoly o výrobě piva, dílčích fázích výroby, ale i o surovinách potřebných k výrobě piva.
Vliv vybraných prvků agrotechniky na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene
Hauskrecht, Jaroslav
Bakalářská práce k tématu Vliv vybraných prvků agrotechniky na výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene se zabývá popisem problematiky a vypracování literární rešerše. V rámci praktické části byl založen maloparcelní pokus, který se zaměřoval na vliv mimokořenové výživy na pěstování sladovnického ječmene. V první části je popsán vývoj sladovnictví, sladovnický ječmen z biologického hlediska, popis pěstování ječmene, možnosti jeho ochrany a výživy a také požadavky na jeho kvalitu. Druhá část je věnovaná praktické části, ve které je testován vliv moření osiva přípravkem Oligal SD a mimokořenové výživy hnojivem Fertleader Vital na růst, vývoj porostu, výnos a kvalitu zrna sladovnického ječmene.
Výskyt poľnohospodárskeho sucha a jeho vplyv na vybrané poľné plodiny
Leskovská, Natália
Zemědělské sucho v posledních letech výrazně způsobuje ztráty na výnosech kulturních plodin. V této práci se posuzovala závislost mezi indikátory sucha a výnosy dvou významných pěstovaných plodin v České republice (pšenice ozimá a ječmen jarní). Jako indikátory sucha byly vybrány srážky a aktuální evapotranspirace, sledované v letech 2000 – 2017 pro měsíce březen až červen, které jsou nejdůležitější při tvorbě biomasy plodin. Suché epizody byly studovány napříč gradientovým profilem Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Kraje Vysočiny. Ze sledovaného období 2000 – 2017, byly do výsledné regresní analýzy korelačního vztahu vybrané roky, které vykazovaly nejnižší výnosy. Nejvyšší závislost indikátoru srážky a výnosu pšenice ozimé byla v roce 2007 v měsících od dubna do května, kde koeficient determinace dosáhl hodnoty 0,82, což znamená, že ukazatel srážky z 82% ovlivnil výnosovou variabilitu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.