Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nukleární štěpné reakce
Michal, Jakub ; Lachman, Jakub (oponent) ; Sitek, Tomáš (vedoucí práce)
Pochopení fyzikální podstaty jaderného štěpení a nukleárních reakcí je zásadní pro provoz jaderného zařízení. Štěpit lze těžká i lehká jádra, avšak získávat dostatek energie lze jen ze štěpení jader nejtěžších jako jsou například uran a plutonium. Nukleární štěpení stejného jádra může proběhnout hned několika různými způsoby, avšak s dosti podobnou energetickou bilancí. Dalším důležitým faktorem je výtěžek izotopů jednotlivých prvků, které jsou po štěpení často radioaktivní a mění se radioaktivním rozpadem či přeměnou. Paliva jaderných reaktorů jsou založena především na štěpných jádrech uranu méně pak plutonia, a právě štěpení plutonia je jedním z hlavních zdrojů uvolněné energie, i když se v původním palivu vůbec nemusí vyskytovat. Problémy jaderného štěpení pak souvisí především se vznikem jaderného odpadu a možností zneužití jaderného paliva k vojenským účelům.
Studium pevnostních charakteristik granitoidních hornin moldanubického plutonu ve vztahu k plánovanému hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů
Brabec, Marek ; Horák, Vladislav (oponent) ; Krmíček, Lukáš (vedoucí práce)
Autor této práce provedl studium mechanických a fyzikálních vlastností granitů vystupujících jak na vrcholu Čeřínek, který představuje centrální část vytyčeného polygonu lokality pro hlubinné úložiště – Hrádek, tak v nedalekém aktivním lomu Rácov poblíž obce Růžená. V teoretické části práce je popsána geologie zkoumané lokality, a také metody použité při stanovení zkoumaných vlastností. V praktické části jsou uvedeny a diskutovány získané výsledky a výstupy provedených terénních a laboratorních měření.
Etická problematika ukládání vyhořelého jaderného odpadu v České republice
HORNÁ, Vladana
Práce se zabývá etickou problematikou ukládání vyhořelého jaderného odpadu v ČR. Poukazuje na rozpolcenost společnosti v otázce využívání energie štěpením jádra. Ambivalentnost se váže i k problematice spojené s konečným uložením vyhořelého jaderného paliva do hlubinného úložiště. Elektrická energie ovlivňuje život každého občana, proto práce poukazuje na nutnost zařazení takového tématu do pedagogické činnosti.
Ekologické problémy energetiky ČR
Mahdal, Vlastimil ; Ptáček, Michal (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá současným stavem elektroenergetiky, zdrojů elektrické energie v České republice a vlivem těchto zdrojů na životní prostředí. První kapitola popisuje charakter energetiky České republiky a strukturu primárních zdrojů energie, další kapitola se pak zabývá dosavadním stavem elektroenergetiky, je zde mimo jiné popsána struktura instalovaného výkonu, spotřeba a výroba elektrické energie. V následující kapitole je popsán vliv výroben elektrické energie na životní prostředí a jejich současný stav v České republice. Praktická část uvádí informační výpočet emisí pomocí emisních faktorů u elektráren ČEZ a.s. a informace o ukládání jaderného odpadu. Poslední kapitola se věnuje snižování emisí oxidu uhličitého v Evropské unii a uvádí opatření České republiky pro snížení těchto emisí.
Vliv výroby elektrické energie a tepla na životní prostředí
Žák, Jiří ; Novotný, Jan (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá současnou skladbou zdrojů elektrické energie v České republice a jejich vlivem na životní prostředí. Je zde zmapován současný stav energetiky, popsána struktura zdrojů, spotřeby a instalovaný výkon v ES ČR. V práci je ukázán vývoj bilance elektřiny od roku 1988 a netto výroba elektřiny v ČR. Také je zde popsaný export a import elektřiny v roce 2008 a stanovení vlivu různých energetických zařízení na životní prostředí. V praktické části se práce zabývá emisemi jednotlivých typů elektráren, jejich zpracováním, výpočtem a možnostmi snížení emisí oxidu uhličitého z výroben elektrické energie. V dalším bodě se zabývá předpokládaným rozvojem zdrojů s ohledem na životní prostředí. V závěru práce je celkové zhodnocení dosažených poznatků a výsledků s ohledem na životní prostředí.
Jaderná energetika v ČR a ve světě
Peroutka, Tomáš ; Bartošík, Tomáš (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Ve své práci se budu zabývat základním principem jaderné reakce, jejího vzniku, jijí vývoj a současný stav, na jaké je úrovni. Dále se budu zabývat jadernými elektrárnami a jejím popisem. Jak se vybírá umístění a jiné kritéria pro stavbu je v další části. Budu se i zabívat odpadem z těchto eletráren a jijich využívání a skladování. Budoucností v odvětví jaderné energetiky je obsahem další z části této práce.V poslední řadě budu navrhovat energetickou koncepci našeho státu.
Ekologické problémy energetiky ČR
Šilar, Martin ; Bok, Jaromír (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá současným stavem zdrojů elektrické energie v České republice a jejich návazností na ekologii. V úvodní kapitole je současný stav energetiky charakterizován. Kapitola obsahuje informace o dosavadním vývoji a struktuře instalovaného výkonu a množství vyrobené či spotřebované energie.V další kapitole je popsán obecný vliv energetiky na životní prostředí. Dále je uvedena stručná charakteristika stávajících zdrojů energie a jejich přímá návaznost na sledované ekologické problémy. Praktickou částí práce je orientační výpočet emisí u patnácti největších uhelných elektráren v České republice. Závěrečná kapitola obsahuje informace o evropské legislativě, která se zabývá snižováním oxidu uhličitého. Jsou zde také uvedena plánovaná opatření pro snížení emisí oxidu uhličitého v České republice.
Vliv jaderné elektrárny z hlediska radiační zátěže
Vániš, Jiří ; Procházka, Zdeněk (oponent) ; Belatka, Martin (vedoucí práce)
Tento text pojednává o problematice ionizujícího záření působícího na pracovníky jaderné elektrárny a na okolní obyvatelstvo. Dále jsou zmíněny limitní dávky ozáření pracovníků v radiačním průmyslu, způsoby jejich ochrany a kontroly absorbované dávky ionizujícího záření. Na závěr jsou zhodnoceny vlivy jaderné elektrárny jako zdroje ionizujícího záření na blízké okolí včetně kontaminace vodních zdrojů a plynných výpustí. Další část se zabývá problematikou uskladnění jaderných odpadů od doby, kdy je palivo vyjmuto z jaderného reaktoru až po jeho trvalé uskladnění.
Jaderná energetika v ČR a ve světě
Peroutka, Tomáš ; Bartošík, Tomáš (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Ve své práci se budu zabývat základním principem jaderné reakce, jejího vzniku, jijí vývoj a současný stav, na jaké je úrovni. Dále se budu zabývat jadernými elektrárnami a jejím popisem. Jak se vybírá umístění a jiné kritéria pro stavbu je v další části. Budu se i zabívat odpadem z těchto eletráren a jijich využívání a skladování. Budoucností v odvětví jaderné energetiky je obsahem další z části této práce.V poslední řadě budu navrhovat energetickou koncepci našeho státu.
Nakládání s jaderným odpadem v jaderných elektrárnách a nemocničních zařízeních
Vitovská, Michaela ; Kermes, Vít (oponent) ; Tabasová, Andrea (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na dnes velmi diskutovanou a mediálně často řešenou problematikou vzniku, skladování a zpracování radioaktivních odpadů. Práce se zabývá nejen problematikou vzniku radioaktivních odpadů v Jaderné elektrárně Dukovany, ale i vznikajícím radioaktivním institucionálním odpadem, který pochází z nemocnic a vzniká především při léčbě nádorových onemocnění. Dále je v práci uvedeno rozdělení těchto odpadů a popis, jak se s těmito opady v jednotlivých zařízeních zachází. Práce vznikla na základě poznatků a odborných materiálů získaných při návštěvách na specializovaných pracovištích v Jaderné elektrárně Dukovany a Fakultní nemocnici v Brně, na klinice nukleární medicíny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.