Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 304 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k některým světovým náboženstvím, jmenovitě Buddhismus a Islám
Stanko, Ivan ; Liguš, Ján (vedoucí práce) ; Bravená, Noemi (oponent)
Diplomová práce "Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k ostatním světovým náboženstvím, jmenovitě islámu a buddhismu" pojednává o srovnání náboženské zvěsti podle Bible se základními věroučnými pozicemi u jiných světových náboženství, konkrétně islámu a buddhismu. Pojednává o tom, zda Bible samotná si činí nárok na exkluzivitu, a také ve kterých oblastech je tato exkluzivita nejvíce patrná, a jaký má dosah do života věřícího. Tato práce také hledá, jaké jsou vztyčné body mezi duchovními principy islámu, buddhismu a křesťanství, jakož i s tím, které principy jsou naprosto odlišné a nepropojitelné. V závěru práce pojednávám o možnostech mezináboženského dialogu v rámci velkých světových náboženství.
Islám ve službách politiky, politika ve službách islámu
Matysová, Barbora ; Černý, Karel (vedoucí práce) ; Suša, Oleg (oponent)
Cílem práce je teoretická analýza mísení politiky a náboženství v islámu, popis funkcí politické a náboženské instituce v islámské společnosti a komparace se západním pojetím vztahu náboženství (potažmo církve) a politiky. Realita zprostředkovaná médii se dost často stává skrze zaměňování pojmů (jako islám a islamismus, muslim a islamista nebo arabský a islámský svět) desinterpretovanou. Velmi snadno lze na základě generalizace a nevhodného přirovnání vytvořit nepříznivé mínění o kultuře a lidech, se kterými autor nemusel mít ani osobní zkušenost. V této práci by měl být oddělen "západní" pohled na islámské náboženství a politiku a vnímání náboženství a politiky islámskou optikou. Část práce je věnována porovnání a představení Íránu a Turecka ve vztahu k tématu, tj. jakým způsobem v těchto dvou zemích funguje náboženství a politika a jaký je mezi těmito dvěma složkami vztah. Součástí je otázka slučitelnosti islámu s demokratickým typem společnosti a mezikulturní dialog mezi "Západem" a islámem.
Motivating Factors for Radicalization in Balkan Muslim-Majority Countries
Vlk, Jonáš ; Aslan, Emil (vedoucí práce) ; Kuľková, Miroslava (oponent)
V posledních letech narůstá zájem akademické obce o studium náboženské radikalizace v balkánských zemích. Motivační faktory radikalizace však stále nejsou zcela prozkoumány. Rovněž chybí komplexní popis motivačních faktorů radikalizace v balkánských zemích s muslimskou většinou, který je žádoucí především z důvodů specifického - a v Evropě ojedinělého - kontextu těchto států. Tato práce tak pojednává o motivačních faktorech islamistické radikalizace v balkánských zemích s muslimskou většinou, tedy Bosně a Hercegovině, Albánii a Kosovu a aplikuje všeobecně přijímané faktory radikalizace na tuto oblast. Práce tak nabízí komplexní přehled motivačních faktorů radikalizace ve vybraných zemích, který vychází především ze studia druhotných zdrojů a dokumentů OBSE, která je přítomna prostřednictvím polních misích v každé z vybraných zemí. Motivační faktory radikalizace jednotlivých zemí jsou diskutované v příslušných kapitolách. Výzkum motivačních faktorů v každé z vybraných zemí je prováděn stejnou metodologií a stavba příslušných kapitol koresponduje. Práce tak prezentuje komplexní přehled motivačních faktorů v balkánských zemích s muslimskou většinou. Prostřednictvím výše uvedeného přístupu a metodologie jsou identifikovány jednotlivé motivační faktory islamistické radikalizace. Dále je zjištěno, že některé z...
Problematika sociálního postavení českých žen - muslimek
Dynková, Františka ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Vodáčková, Daniela (oponent)
Předkládaná diplomová práce "Sociální postavení českých žen-muslimek" je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Teoretická část obsahuje 2 podkapitoly a 11 oddílů, v nichž je obsaženo vše podstatné z dané problematiky. Teoretická část obsahuje historii islámu s ohledem na historickou postavu Proroka Muhammada. Dále se zabývá svatou knihou pro muslimy-Koránem a sunnou. Práce charakterizuje hlavních pět pilířů islámu. Následně se zabývá zvláštním postavením žen v islámu. Součástí teoretické části je i popis konverze k islámu. Práce představuje islámskou komunitu v České republice a také protiislámské české seskupení. Práce se věnuje i fundamentalistickým islámským hnutím. Na závěr teoretické části jsou vymezeny důležité sociologické pojmy, jako je sociální stratifikace, sociální role a sociální postavení. Praktická část prezentuje výsledky rozhovorů. Tyto rozhovory byly polostrukturované a byly uskutečněno 15 rozhovorů s 15 respondentkami. Cílem výzkumné části bylo zodpovědět výzkumnou otázku, která zní: "Jaké je sociální postavení českých žen, které konvertovaly k islámu a žijí na území České republiky?" Na konci této diplomové práce se nachází diskuze.
Zvyky muslimské rodiny v České republice
Valmová, Jana ; Dvořáková, Markéta (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
Bakalářská práce "Zvyky muslimské rodiny v České republice" je zaměřena na tradice a zvyky muslimské rodiny z pohledu mladých muslimů, kteří žijí v České republice, konkrétně v Praze. V úvodních kapitolách práce je představen islám, jeho vznik a pět zásad islámského náboženství. Další kapitoly věnují pozornost rodině a manželství, muslimským tradicím, zvykům, svátkům, obřadům, oslavám a výživě. V závěru teoretické části je zmíněna historie muslimů a islámu v Evropě, českých zemích a představena je také Muslimská náboženská obec a Islámská nadace v Praze. Druhou část bakalářské práce tvoří empirický výzkum. Jsou zde vymezeny metody a cíle výzkumu. Dále jsou popsáni respondenti a rozbor získaných dat. V závěru jsou shrnuty poznatky jaké tradice a zvyky muslimové žijící v Praze dodržují a proč. Klíčová slova: rodina, manželství, islám, Praha, tradice, zvyky.
Regionální diferenciace svahilské identity - případová studie měst Vanga a Ushongo
Mbezi, Barbora ; Havlíček, Tomáš (vedoucí práce) ; Frajer, Václav (oponent)
Předkládaná práce se zabývá tvorbou svahilské identity v rámci dvou států Keňa a Tanzanie. Svahilové obývali východoafrické pobřeží již od prvního tisíciletí. Využívali tamní zdroje k obchodování a vytváření svého vznešeného postavení. Značný vliv na vývoj svahilské kultury měl islám jako myšlenkový proud. Tyto tradiční prvky typické pro svahilskou kulturu byly značně omezeny obdobím kolonialismu, kde nově vzniknuvší hranice rozdělila toto etnikum. Situace na obou stranách hranice je analyzována pomocí kvantitativního i kvalitativního výzkumu a tak nabízí komplexní pohled na problematiku. Z výsledků výzkumu vyplývá, že vybrané obce jsou si velice podobné s malými rozdíly. Ty se týkají uzavřenosti či otevřenosti vesnice vůči stále narůstajícímu cestovnímu ruchu. Obecně lze říci, že ustanovená hranice při utváření svahilské identity nehraje téměř žádnou roli. Svahilové si zachovávají tradiční postavení v rámci východoafrického pobřeží, i když s narůstající vzdáleností jsou vztahy se zahraničními sousedy méně provázané.
Vývoj islámského bankovnictví ve Velké Británii se zaměřením na Al Rayan Bank
Bízková, Tereza ; Pikal, Kamil (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje vývoji islámského bankovnictví ve Velké Británii se zaměřením na Al Rayan Bank. Islámské finančnictví se stává stále relevantnější v muslimských zemích. Čím dál více je přítomné i v západních finančních strukturách. V Evropě je tento proces ještě v počátcích, přesto lze již nyní pozorovat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Velká Británie, do jisté míry společně s Lucemburskem, disponuje nejrozvinutějším trhem s islámskými bankovními produkty na kontinentě. Vývoj v zemi probíhal již od přelomu 70. a 80. let a ovlivnilo jej mnoho faktorů. Jedním z jeho nejvýznamnějších milníků bylo založení první ryze islámské banky v Evropě s názvem Islamic Bank of Britain (později Al Rayan Bank) v roce 2004, která se soustředí na retailové služby. Cílem práce je proto sledovat tento bezprecedentní vývoj a zhodnotit, jaké okolnosti a činitele jej způsobily. Zároveň je posouzen význam zmíněné instituce pro celý sektor, ale i zemi. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první je vysvětleno teoretické fungování islámského bankovnictví včetně jeho stručné historie a náboženských principů. Druhá kapitola stručně shrnuje vývoj ve vybraných evropských zemích, který slouží k ilustraci míry rozvoje, a dále zevrubně analyzuje situaci ve Velké Británii. Zmíněny jsou například zásadní legislativní...
Hranice islámské civilizace : problematika civilizační a subcivilizační hranice v oblasti Sahelu
Hradecký, Jiří ; Hnízdo, Bořivoj (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu civilizační a subcivilizační hranice na oblast afrického Sahelu, konkrétně na státy Súdán, Čad, Niger a Mali. Vymezuje základní pojmy této problematiky, jakou jsou civilizační hranice, subcivilizační hranice, oblast Sahel a Islámská civilizace. Popisuje postupný vývoj jednotlivých zemí a poukazuje na momenty, které byly, popřípadě mohly být, ovlivněny vlivem těchto hranic. V závěru tato práce komparuje jednotlivé země a snaží se odhalit míru vlivu civilizační a subcivilizační hranice na tuto oblast.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 304 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.