Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Another Way Out: Women in Kate O'Brien's Fiction
Homolková, Šárka ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Pilný, Ondřej (oponent)
Resumé Kate O'Brien byla jednou z nejvýznamnějších irských autorek. Jako jedna z prvních psala ve svých dílech o irské katolické střední třídě, ne o idylickém životě na venkově jak to bylo v její době v módě. Ve svých románech se zaměřovala na roli žen v irské společnosti, především těch z irské buržoasie a jejich životních údělů na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Její styl se vyvíjel v průběhu kariéry, a tak v jejích raných dílech najdeme ženy v jejich tradičních rolích, ale později byla O'Brien více kritická - začala sdílet feministické ideály společnosti a skrytě kritizovat politiku mířenou proti ženám v Irsku; její hrdinky se začaly proto stavět zaběhlému systému a snažily se získat nezávislost na mužích a žít svobodně. Většina autorčiných děl se odehrává kolem rodinného krbu a mapuje vývoj svých hrdinů, které jsou až na dva případy vždy ženy. Její hrdinky se všechny pokouší se vymanit z tohoto světa a získat jistou nezávislost na mužích, ale zpočátku jim to společnost ani jejich vychování nedovolí. Jen v pozdějších dílech se O'Brien stává více kritickou a představuje ženy, které si vybojovaly nezávislost. Tato práce mapuje především vývoj autorčiných hrdinek a popisuje, jak se jejich životní úděly odráží v životech skutečných žen v Irsku v dobách, kdy Kate O'Brien tvořila. Na začátku své...
Polarities in the Works of Oscar Wilde
Burianová, Petra ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Beran, Zdeněk (oponent)
Při čtení děl Oscara Wildea všímavému čtenáři neunikne, jak často autor využívá protikladů: tělo a duše, dobro a zlo, město a příroda, nebo přirozenost a umělost, jsou častými tématy jeho her, povídek i pohádek. Tyto protiklady se však nemusí nutně navzájem vylučovat - ve Wildeovské dialektice může koexistovat i to, co se zdá být v rozporu. Hvězdné dítě nedojde šťastného konce, přestože se za své skutky kálo a postupně se z něj stal dobrý člověk, a to nás nutí k přemýšlení, jestli dobro skutečně je "dobré". Wildeovy postavy často žijí dvojím životem nebo mají rozdvojenou osobnost, tak jako v případě Doriana Graye, kde je tato rozdvojenost doslovná. Najít odpověď na otázku proč si autor tak často pohrával s tímto motivem je jedním z cílů této práce. Bylo by spíše na škodu snažit se oddělit autorův život a jeho dílo, protože to, čím byl a co utvářelo jeho osobnost, se silně odráží v jeho textech. Když prohlásil, že "čemu lidé říkají neupřímnost je jednoduše způsob jak znásobit naše osobnosti," (Ransome, 162) myslel tím, že opakem pravdy nemusí být jednoznačně lež, ale že pravda se různí podle toho, jak na ni nazíráme. Nemalý podíl na tom, co Oscar Wilde napsal; ať už ve formě prózy, poezie nebo dramatu, měly vlivy, které ho obklopovaly - esteticismus, dandismus, homosexualita a vůbec celá...
Sally Rooney's Conversations with Friends and Normal People from the Perspective of Marxist Literary Criticism
Vanišová, Veronika ; Topolovská, Tereza (vedoucí práce) ; Higgins, Bernadette (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá romány Sally Rooneyové Rozhovory s přáteli a Normální lidé z pohledu marxistické literární kritiky. Na základě autorčina vlastního výroku, dle kterého ve svém psaní užívá "marxistický rámec" jako způsob popisu současného světa, si tato práce klade za cíl zanalyzovat již zmíněné romány s ohledem na Marxovu teorii. První část se zaměřuje na teoretický základ a hlavní myšlenky marxismu a marxistické literární kritiky. Dále je v ní nastíněno pojetí společenských tříd v Irsku a stručné představení názorů Sally Rooneyové, za účelem poskytnout kontext pro analýzu daných románů. Druhá část pak zkoumá romány jako takové, včetně jejich příběhů, prostředí, postav a názorů v nich představených. Tyto jsou analyzovány zejména ve vztahu k otázkám základny a nadstavby, silové dynamiky, třídní identity, sociálního postavení a vlivů ekonomické i kulturní a vzdělávací hegemonie.
The Barrytown Trilogy: Roddy Doyle's Portrayal of Dublin Working Class at the Turn of the 1990s
Nováková, Alena ; Chalupský, Petr (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
Tato práce se zabývá vykreslením dublinské dělnické třídy v prvních třech románech Roddyho Doyla, The Commitments, The Snapper a The Van, souhrnně označovaných jako Barrytownská trilogie. První část práce nabízí krátký přehled Doyleových prvotin v kontextu moderní irské literární fikce se zaměřením na protagonisty dělnické třídy a popisuje irské a obzvláště dublinské kulturní a ekonomické podmínky na konci 80. a na začátku 90. let 20. století. Druhá část práce je založena na porovnání všech tří knih, v nichž autor oslavuje každodenní život v Barrytownu, smyšleném sousedství na severu Dublinu, očima typické dělnické rodiny. Jedna kapitola je rovněž věnována použití jazyka jako prostředku dosažení větší autenticity. KLÍČOVÁ SLOVA Roddy Doyle, Barrytownská trilogie, The Commitments, The Snapper, The Van, irská literatura, Dublin, dělnická třída, rodina, 80. a 90. léta 20. století
The Reception of Irish Literature and Drama in Czech Translation
Laurincová, Alžběta ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce) ; Markus, Radvan (oponent)
1 Abstrakt Hlavní téma této práce je představení problematiky českých překladů irské literatury, publikované v českých zemích v letech 1945 - 2014. Autorka této práce poskytuje seznam autorů, kteří byli v tomto období v Čechách překládaní, a zmiňuje se o literární tradici, která s publikováním zmiňovaných děl souvisí. Z důvodu velkého množství materiálů je práce rozdělena do několika kapitol a představuje čtyři specifická období: 1945 - 1948 (konec druhé světové války - počátky sovětské kontroly), 1949 - 1968 (počátky sovětské kontroly - okupace vojsky varšavské smlouvy), 1969 - 1989 (okupace vojsky varšavské smlouvy - Sametová revoluce) a 1989 - 2014 (Sametová revoluce - "Sametový rozchod" - současnost). V každé kapitole poskytuje autorka historický úvod, především z důvodu kontextu dané éry. Diskuze na téma překladů irské literatury sestává především ze seznamu daných děl konkrétních autorů a komentáře, týkajícího se jejich přítomnosti na literárním trhu, frekvence vydávání, přijetí jednotlivých autorů a jejich děl atd. Autorka se také zamýšlí nad socio-politickým kontextem jednotlivých dob, který mohl ovlivnit konečný vzhled irsko-českého literárního kánonu, a komentuje míru tohoto vlivu.
The Liturgy of Revolution: Political Theory of Patrick Pearse between Catholicism and Modernism
Ruczaj, Maciej ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce) ; Markus, Radvan (oponent) ; Ní Ghaibhí, Róisín (oponent)
Velikonoční povstání v Dublinu v roce 1916 je často popisováno s důrazem na prolínání nacionalismu a náboženské symboliky spásy skrze utrpení. Právě silná přítomnost náboženského diskurzu v odkazu lídra a hlavního ideologa povstání, Patricka Pearse, byla hlavní příčinou jeho posmrtného "vítězství" - Velikonoční povstání bylo vnímáno jako základní stavební kámen identity nového Irska. Ze stejných důvodů byl však také odsuzován, a to jako duchovní otec militantního a sektářského křídla irského republikanismu ve 20. století. Tato politizace debaty o Pearseově odkazu způsobila, že jen vzácně bylo jeho myšlení zkoumáno sine ira et studio. Tato disertace, po obecném uvedení do problematiky recepce Pearsova myšlení a teoretickém a historickém vymezení vztahů mezi nacionalismem a náboženstvím v evropském a irském kontextu, se zaměřuje na nové přezkoumání náboženských základů Pearsova myšlení o národu a nacionalismu. Pearsův nacionalismus je prezentován jako syntéza náboženských motivů a romantických a modernistických vlivů. Jeho základem je dynamický mechanismus transpozice symbolů a motivů ze sféry teologie do uvažování o národu, který nazývám translatio sacrii. Působení tohoto mechanismu je dokládáno analýzou řady Pearsových politických pamfletů a literárních děl, především z posledního období jeho...
Polarities in the Works of Oscar Wilde
Burianová, Petra ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Beran, Zdeněk (oponent)
Při čtení děl Oscara Wildea všímavému čtenáři neunikne, jak často autor využívá protikladů: tělo a duše, dobro a zlo, město a příroda, nebo přirozenost a umělost, jsou častými tématy jeho her, povídek i pohádek. Tyto protiklady se však nemusí nutně navzájem vylučovat - ve Wildeovské dialektice může koexistovat i to, co se zdá být v rozporu. Hvězdné dítě nedojde šťastného konce, přestože se za své skutky kálo a postupně se z něj stal dobrý člověk, a to nás nutí k přemýšlení, jestli dobro skutečně je "dobré". Wildeovy postavy často žijí dvojím životem nebo mají rozdvojenou osobnost, tak jako v případě Doriana Graye, kde je tato rozdvojenost doslovná. Najít odpověď na otázku proč si autor tak často pohrával s tímto motivem je jedním z cílů této práce. Bylo by spíše na škodu snažit se oddělit autorův život a jeho dílo, protože to, čím byl a co utvářelo jeho osobnost, se silně odráží v jeho textech. Když prohlásil, že "čemu lidé říkají neupřímnost je jednoduše způsob jak znásobit naše osobnosti," (Ransome, 162) myslel tím, že opakem pravdy nemusí být jednoznačně lež, ale že pravda se různí podle toho, jak na ni nazíráme. Nemalý podíl na tom, co Oscar Wilde napsal; ať už ve formě prózy, poezie nebo dramatu, měly vlivy, které ho obklopovaly - esteticismus, dandismus, homosexualita a vůbec celá...
Another Way Out: Women in Kate O'Brien's Fiction
Homolková, Šárka ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Pilný, Ondřej (oponent)
Resumé Kate O'Brien byla jednou z nejvýznamnějších irských autorek. Jako jedna z prvních psala ve svých dílech o irské katolické střední třídě, ne o idylickém životě na venkově jak to bylo v její době v módě. Ve svých románech se zaměřovala na roli žen v irské společnosti, především těch z irské buržoasie a jejich životních údělů na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Její styl se vyvíjel v průběhu kariéry, a tak v jejích raných dílech najdeme ženy v jejich tradičních rolích, ale později byla O'Brien více kritická - začala sdílet feministické ideály společnosti a skrytě kritizovat politiku mířenou proti ženám v Irsku; její hrdinky se začaly proto stavět zaběhlému systému a snažily se získat nezávislost na mužích a žít svobodně. Většina autorčiných děl se odehrává kolem rodinného krbu a mapuje vývoj svých hrdinů, které jsou až na dva případy vždy ženy. Její hrdinky se všechny pokouší se vymanit z tohoto světa a získat jistou nezávislost na mužích, ale zpočátku jim to společnost ani jejich vychování nedovolí. Jen v pozdějších dílech se O'Brien stává více kritickou a představuje ženy, které si vybojovaly nezávislost. Tato práce mapuje především vývoj autorčiných hrdinek a popisuje, jak se jejich životní úděly odráží v životech skutečných žen v Irsku v dobách, kdy Kate O'Brien tvořila. Na začátku své...
A Comparison of Short Stories by Katherine Mansfield and Elizabeth Bowen
Synková, Blanka ; Wallace, Clare (vedoucí práce) ; Nováková, Soňa (oponent)
Práce srovnává povídkovou tvorbu Katherine Mansfieldové (1888-1923), spisovatelky narozené na Novém Zélandu, a anglo-irské autorky Elizabeth Bowenové (1899- 973), konkrétněji se zaměřuje na Mansfieldové sbírku Blaho a jiné povídky (Bliss and Other Stories; 1920) a Bowenové sbírku Démonický milenec a jiné povídky (The Demon Love and Other Stories; 1945). Práce usiluje o relativně komplexní pohled: analyzuje povídky po stránce formální i obsahové a je proložena konkrétními příklady z povídek více i méně známých, nastiňuje různé vlivy, které mohou být v povídkách spatřovány, mapuje názory významných kritiků a zmiňuje i názory samotných autorek, a to jak na své dílo, tak na literaturu obecně. Po formální stránce je práce rozdělena do pěti kapitol včetně úvodu a závěru. Další z kapitol se zaměřuje na různé vlivy, které mohly ovlivnit tvorbu obou autorek, a na několik kritických přístupů k jejich dílu. Následuje kapitola, která se zabývá formálními aspekty povídek, zejména rysy, které mohou být spojovány s impresionismem v literatuře, a vypravěčskými technikami, které se dají porovnat s filmovými prostředky. Další kapitola rozebírá obsahovou stránku povídek, přičemž se zaměřuje na typická témata, postavy a také na předměty, které se v povídkách objevují a které slouží jako prostředky charakterizace....
Ironické mýty a rozbité obrazy: Reflexe povstání roku 1798 v irském románu a dramatu dvacátého století
Markus, Radvan ; Pilný, Ondřej (vedoucí práce) ; Procházka, Martin (oponent) ; Mac Craith, Micheal (oponent)
Irské povstání roku 1798 je společně s předcházející dekádou právem považováno za přelomovou událost ve vytváření irské národní identity. Proto nepřekvapí, že na poli historiografie i literatury dalo podnět k vzniku velkého množství často si odporujících interpretací. Tato studie se soustředí na historické romány a divadelní hry napsané o povstání jak v anglickém, tak i irském jazyce v průběhu dvacátého století, zvláště pak po roce 1916. Ve středu pozornosti stojí interpretace zmíněné události obsažené v těchto literárních dílech, které jsou srovnávány s různými pohledy na rok 1798 vzniklými na půdě irské historiografie. Vzhledem k tomu, že se na povstání zvláště od sedmdesátých let dvacátého století pohlíží ve světle pozdějšího konfliktu v Severním Irsku, hraje tato spojitost v analýze významnou roli. Na teoretické úrovni čerpá disertace z poznatků Haydena Whitea, jenž, jak známo, uvedl v pochybnost hranici mezi zpracováním dějinných událostí v historiografii a literární fikci. Tento relativismus je zároveň doplněn vybranými prvky filozofie Paula Ricoeura, která klade důraz na nevyhnutelné etické otázky se zobrazením dějin spojené. V souladu se svými teoretickými východisky zkoumá studie možný přínos interpretací historie obsažených v literatuře. Z hlediska obsahu je zdůrazněna skutečnost, že...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.