Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozbor efektivnosti podnikatelského projektu
Nábělek, Marek ; Wontroba, Tomáš (oponent) ; Konečný, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá investicí do realizace smaltovny velké společnosti působící ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti financování investice se zaměřením na dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie. Pomocí metod hodnocení efektivnosti investic je vybrán nejefektivnější způsob financování a formulovány vlastní návrhy a doporučení.
Zhodnocení efektivnosti investice
Bednářová, Zuzana ; Macháček, Jiří (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Bakalářská práce analyzuje investici do koupě nového tkacího stroje v konkrétním podniku a způsoby jejího financování. Pomocí moderních metod je hodnocena efektivnost této investice. Na základě získaných informací je podniku navrženo optimální rozhodnutí a nejefektivnější způsob financování dané investice.
Investice do nemovitosti před vlastním prodejem nemovitosti
Roček, Jan ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Práce se zabývá zhodnocením investice do nemovitosti, před jejím prodejem. V teoretické části byly popsány základní pojmy, které souvisí jak s problematikou oceňování nemovitostí, tak pojmy z oblasti investování. Dále byly shrnuty základní typy investic, metody hodnocení a náklady spojené s investováním. V praktické části byla představena nemovitost, na které byly provedeny stavební úpravy. Nejdříve byly zjištěny náklady na stavební práce, tedy na investici. Nemovitost byla dále oceněna ve třech hypotetických variantách investic. Následoval výpočet nákladů spojených se zapůjčeným kapitálem a v závěru byly zjištěné údaje vyhodnoceny a porovnány.
Investice do ploch pro bydlení s vlivem na rozvoj území
Pospíšilová, Radka ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením investice s ohledem na rozvoj území. Teoretická část se zaměřuje na oblast hodnocení investic, územní plánování a závěr se věnuje územnímu rozvoji. Praktická část rozebírá dvě varianty investice do přípravy ploch pro bydlení ve městě Holešov. V první je investorem město Holešov, ve druhé je investorem developer. Závěr praktické části spojuje zmíněnou investici s rozvojem území.
Hodnocení efektivnosti investic v podniku
Hruboš, Roman ; Toman,, Petr (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic v podniku Ferromet a. s. První část se věnuje teoretickým poznatkům čerpaným z odborné literatury. Následuje praktická část, která je věnována analýze konkrétních investic v dané společnosti.
Financování podnikatelských aktivit pomocí strukturálních fondů EU
Benoniová, Kamila ; Vašíčková, Marie (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá investicí do nákupu informačního systému pro malý podnik působící ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti financování investice se zaměřením na dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie. Pomocí metod hodnocení efektivnosti investic je vybrán nejefektivnější způsob financování a formulovány vlastní návrhy a doporučení.
Posouzení efektivnosti investičního projektu
Kristová, Zuzana ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na posouzení efektivnosti dvou investičních projektů společnosti JKZ Bučovice, a.s. Investice jsou zaměřeny na koupi moderních technologií, které rozšířily výrobní kapacity společnosti a zvýšily přidanou hodnoty výrobků pro zákazníky. První část obsahuje teoretické poznatky o investicích a investiční činnosti a také definuje možné metody jejího hodnocení. Druhá část popisuje danou společnost, investiční projekty a je zde provedeno zhodnocení finanční analýzy. V další části jsou znázorněny propočty spojené s efektivností investičních projektů. Na závěr dojde ke zhodnocení projektů a k formulování případných návrhů na další investiční projekty.
Vyhodnocení investice do hospodaření se srážkovou vodou
Foltynová, Markéta ; Čačková, Dominika (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investice do hospodaření se srážkovou vodou. Teoretická část stručně definuje pojmy vztahující se k investování, jako např. co to jsou investice a jakými způsoby je můžeme financovat, popíše kriteriální ekonomické ukazatele, pojmy k dotačním programům jakožto k možnému zdroji financování, a v neposlední řadě vyobrazí důležité pojmy k dešťovým a odpadním vodám. Praktická část práce se věnuje vyhodnocení investice na konkrétním projektu poskytnutého firmou Nádrže 24, s.r.o. se souhlasem investora. Je zde navrhnuto technické řešení projektu, financování projektu a následné ekonomické vyhodnocení investice do tohoto projektu. V poslední části této práce je navrhované financování porovnáno s alternativní možností, přičemž je zjištěno, zda je tato možnost pro investora nejvýhodnější.
Financování a efektivita investičního projektu
Kupcová, Michaela ; Horák, Radek (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá financováním investičního projektu, který pomůže zlepšit situaci společnosti působící v telekomunikační oblasti. Jsou analyzovány možnosti financování projektu prostřednictvím úvěru a kombinace úvěru s vlastními zdroji. Nejefektivnější způsob financování je navrhnut pomocí metod hodnocení efektivnosti investic.
Foreign Direct Investment - A Proposal Evaluation
Pavlíček, Lukáš ; Heyduk, Petr (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Subject of master thesis is an evaluation of investment proposal. Theoretical part of the work is focused on analysis which helps with estimation of environment and industry in foreign country of investment. Foreign direct investment definition and history is mentioned as well. Main body of theoretical part is about investment preparation, evaluation of investment and building cash flow. Last part of theoretical bases is about exposure to exchange rate risks. Practical part deals with PESTLE and Porter’s five forces analysis. It deals with FDI market and situation in Germany and lastly evaluates the investment proposal.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.