National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Zhodnocení vlivu hospodářských zásahů na diverzitu půdních biot ve vybraných zvláště chráněných územích
Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice ; Tajovský, Karel ; Starý, Josef ; Nováková, Alena ; Lukešová, Alena ; Háněl, Ladislav ; Balík, Vladimír ; Pižl, Václav
Cílem dílčího projektu, jehož řešení je rozvrženo do čtyř let (2000-2003), je shromáždění základních poznatků o diverzitě modelových skupin půdních organismů na lokalitách Trojmezná a Smrčina, NPR Boubín a NPR Žákova hora, a vyhodnocení vlivu hospodářských zásahů na půdní biotu v těchto územích. Syntéza získaných poznatků slouží k navržení vhodného managementu porostů vedoucímu k zachování a ochraně biodiverzity. Tato zpráva je shrnutím výsledků v roce 2000 a 2001. Materiál a data z podzimních odběrů v roce 2001 jsou v případě některých skupin půdních biot ve fázi zpracování či následných analýz a nemohly být vzhledem k termínu odevzdání do této zprávy zahrnuty.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv hospodářských zásahů a dynamiky prostoru na stav půd a přízemní vegetace lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra pěstování lesů, Praha ; Viewegh, Jiří ; Podrázský, Vilém
Tato zpráva dokumentuje aktivity pracoviště, LF ČZU v Praze, jako spoluřešitele výzkumného projektu. Zahrnuje literární rešerši k degradaci stanoviště vlivem odstranění humusové vrstvy, dále k vlivu výchovných zásahů na dynamiku půdní organické hmoty, ke vlivu změny druhové skladby na stav humusových forem a v závěru uvádí půdní charakteristiky významné z hlediska ekologické stability a managementu lesních ekosystémů. Vlastní šetření se zaměřilo na popis přízemní vegetace a na odběr půdních vzorků v určených oblastech, daných zadavatelem. K nim byly přiřazeny lokality: Žákova hora v oblasti Žďárských vrchů na Českomoravské vrchovině, dále pak oblast Smrčiny a tzv. Trojmezenského pralesa na Šumavě. Na těchto lokalitách byly provedeny fytocenologické zápisy a odebrány vzorky humusových forem na stanovištích s různým stavem lesních porostů a s různými hospodářskými zásahy, resp. s těžbou stromů (Šumava).
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
Správa CHKO ; T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Ve zprávě je předložen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva se věnuje podrobně rozpracované metodice sběru dat. je provedeno zhodnocení dosud používaných způsobů získávání dat v terénu a následuje vlastní návrh metodiky pro využití prostředků výpočetní techniky v tomto procesu. Dále zpráva přináší informace a hodnocení terénních zkoušek, které proběhly na území CHKO Žďárské vrchy a v CHKO Bílé Karpaty. Shrnutí požadavků na softwarové vybavení - nedostatky v oblasti stávajícího dostupného aplikačního vybavení se ukázaly jako nejvážnější překážka v rutinním nasazení celého systému.
Integrace GPS a GIS pro podporu plánování a evidence zásahů do krajiny
T-MAPY spol. s r.o., Hradec Králové ; Pechanec, Vilém ; Pecha, Aleš ; Maršík, Vladimír ; Bukáček, Roman
Ve zprávě je obsažen výčet a stručná charakteristika důležitých technologií jak v oblasti navigace a určování polohy, tak i konektivity pro zajištění lokální i vzdálené komunikace mezi jednotlivými prvky systému. Dále následuje stručný přehled hardwarových prostředků, které jsou dostupné na našem trhu a jejichž použití připadá do úvahy v rámci budování systému mobilního GIS a sběru dat v terénu. Součástí přehledu je stručná charakteristika jednotlivých kategorií společně se základními technickými parametry vybraných zařízení. Provedeno je i zhodnocení dostupného aplikačního softwarového vybavení. Zpráva obsahuje shrnutí a posouzení míry vhodnosti jednotlivých zařízení pro použití v budovaném systému s doporučením pro výběr vhodné sestavy pro pilotní nasazení.
Inventarizace zásahů do vodního režimu rašelinišť na území NP Šumava a vyhodnocení úspěšnosti prováděných revitalizačních opatření
Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory ; Stíbal, František ; Bufková, Ivana
V rámci projektu je prováděna plošná inventarizace rašelinišť na území NP Šumava. Součástí inventarizace je posouzení míry antropogenního ovlivnění lokalit a stanovení priorit pro případné revitalizace. V rámci vybraných povodí jsou monitorovány odtokové poměry a základní hydrochemie povrchových vod na výstupu z povodí, srážkové poměry, hladina a chemismus podzemní vody v hlavních typech přítomné vegetace, rychlost dekompozice biomasy a vegetační změny.
Inventarizace zásahů do vodního režimu rašelinišť na území NP Šumava a vyhodnocení úspěšnosti prováděných revitalizačních opatření
Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory ; Loskotová, Eva ; Stíbal, František ; Bufková, Ivana
Ve druhém roce řešení pokračovala inventarizace rašelinišť v oblastech Křemelná, Srní, Kvildské pláně a Knížecí pláně. Byla upravena detailní verze metodiky mapování rašelinišť. Inventarizace zásahů do vodního režimu byla prováděna v oblastech Křemelná, v části Modravských slatí a Kvildské pláně. byly zpracovány revitalizační projekty a provedena revitalizace na lokalitách JV Cikánské slatě, Luzenské údolí a Hučina. byly provedeny vegetační záznamy na dalších lokalitách (Schachtenfilz, nad Rybárnou, Blatenské slatě a Biskupská slať).
Inventarizace zásahů do vodního režimu rašelinišť na území NP Šumava a vyhodnocení úspěšnosti prováděných revitalizačních opatření
Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory ; Loskotová, Eva ; Stíbal, František ; Bufková, Ivana
Hlavním cílem bylo analyzovat degradační změny na rašeliništích s narušeným vodním režimem, poskytovat důležité podklady pro vypracování revitalizačních projektů a následně vyhodnotit úspěšnost prováděných revitalizačních opatření. Zpráva obsahuje popis metodiky a výsledky inventarizace rašelinišť na území NP Šumava, popis metodiky a výsledků inventarizace zásahů do vodního režimu a revitalizace, popis monitoringu rašelinišť a výsledky (hydrologické parametry a vegetace).
Význam revitalizace odvodněných rašelinišť pro nápravu vodního režimu a zachování biodiverzity rašelinišť v šumavské krajině
Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory ; Loskotová, Eva ; Stíbal, František ; Bufková, Ivana
Jedním z hlavních úkolů projektu je analýza hydrochemických poměrů na odvodněných a neodvodněných ombrotrofních i minerotrofních typech rašelinišť. Dalším cílem projektu VaV je vyhodnocení vlastní reakce rašeliništních ekosystémů na provedená revitalizační opatření, včetně širších hydrologických vazeb v rámci povodí. Základní přístup pro realizaci spočívá především v pokračování detailního monitoringu sledovaných odvodněných rašelinišť nastartovaného předchozím projektem VaV SL1/21/04. Tento monitoring je zaměřen na sledování hladiny podzemní vody na rašeliništi a jejího chemismu, které vypovídají o stabilitě vodního režimu a intenzitě rozkladných/degradačních procesů v rašelinném humolitu. V roce 2007 pokračoval monitoring na sledovaných lokalitách - byly zjištěny vyšší hladiny podzemní vody na rašeliništích v porovnání s předchozími roky, což koresponduje s výrazně vyšším množstvím srážek v letním období 2007. Výsledky: 1. Monitoring hydrochemických parametrů a vegetace v oblasti Modravských slatí, 2. Monitoring hydrochemických parametrů a vegetace v kotlině Křemelné.
Význam revitalizace odvodněných rašelinišť pro nápravu vodního režimu a zachování biodiverzity rašelinišť v šumavské krajině
Správa NP a CHKO Šumava, Kašperské Hory ; Zelenková, Eva ; Mikulášková, Eva ; Stíbal, František ; Bufková, Ivana
Jedním z hlavních úkolů projektu je analýza hydrochemických poměrů na odvodněných a neodvodněných ombrotrofních i minerotrofních typech rašelinišť. Dalším cílem projektu VaV je vyhodnocení vlastní reakce rašeliništních ekosystémů na provedená revitalizační opatření, včetně širších hydrologických vazeb v rámci povodí. Základní přístup pro realizaci spočívá především v pokračování detailního monitoringu sledovaných odvodněných rašelinišť nastartovaného předchozím projektem VaV SL1/21/04. Tento monitoring je zaměřen na sledování hladiny podzemní vody na rašeliništi a jejího chemismu, které vypovídají o stabilitě vodního režimu a intenzitě rozkladných/degradačních procesů v rašelinném humolitu. Je uveden přehled monitorovaných ploch včetně abiotických parametrů, které byly sledovány. Výsledky projektu bude využívat správa NP a CHKO Šumava jako zpětnou vazbu při realizaci revitalizačních projektů.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.