Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,574 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Framing of Indonesian Radicalisation Pathways in the Australian news media: A Comparison of Broadsheets and Tabloids
Jung, Hansol ; Conway, Maura (vedoucí práce) ; Prina, Federica (oponent) ; Špelda, Petr (oponent)
This study examines how radicalisation in Indonesia is treated in the Australian press. Radicalisation is widely defined as a dramatic shift in the belief system of an individual or a group, denial of democratic means, and justifying the use of violence to achieve the political aims in this paper. Although there are various types and drivers of radicalisation, the researcher limited this research to identifying the framing of six pathways of Islamic radicalisation in Indonesia identified by Hwang and Schulze and Idris. For this purpose, 301 articles from selected Australian broadsheets and tabloids, dating up to 8 May 2020, were collected. Using quantitative and qualitative content analysis to generate the frequency of terms and metaphors used to describe radicalisation pathways in Indonesia, the study finds that the securitising and stigmatising frames are mainly employed in the Australian press in portrayal of radicalisation in Indonesia. In addition, the study explores the different style of coverage employed in Australian broadsheets and tabloids. Before conducting the comparative study, the researcher surmised that broadsheets will cover radicalisation in Indonesia with neutral tone while tabloids will sensationalise the issue. However, the outcome revealed that the framing employed by...
Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí Internetu
Bydžovský, Petr ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
a klíčová slova Název práce: Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí Internetu Práce se věnuje problematice trestněprávní odpovědnosti za šíření protiprávního obsahu v prostředí Internetu s bližším zaměřením na problematiku nenávistných, extremistických a teroristických trestných činů. Je dělena na dvě části, kdy každá z nich představuje samostatnou kapitolu. Práce vychází většinově z judikatury, popř. zejména v případech dosud pravomocně neskončených trestních řízení z internetových zdrojů. První část kategorizuje škodlivý obsah na Internetu a uvádí možnosti jeho regulace, dále se zaobírá obecněji mechanismem vzniku a zániku trestněprávní odpovědnosti s rozlišením specifik fyzických a právnických osob. Věnuje se dalším možnostem postižení právnických osob jinými prostředky než trestněprávními, včetně uvedení příkladů z praxe, kdy bylo těchto institutů využito. Vymezuje pojmy "kyberprostor", "kyberkriminalita" "počítačová kriminalita", pojednává o působnosti trestních předpisů na Internetu. Rovněž se zaobírá úskalími postihu šíření nenávistného obsahu z hlediska mezinárodního charakteru kyberprostoru, zejména pak s ohledem na odlišnost právní úpravy svobody projevu ve Spojených státech amerických, včetně uvedení konkrétních příkladů, kdy i přes rozdílnost lze očekávat...
Trestní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí Internetu
Nikl, Ondřej ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí internetu Abstrakt Jak napovídá název mé práce, zabývám se v ní problematikou trestněprávní odpovědnosti za šíření protiprávního obsahu v prostředí internetu. Práce není soustředěná obecně na mechanismus tvorby trestněprávní odpovědnosti nebo osvětlování pojmu protiprávní obsah. Tyto témata jsou však definovány v první kapitole, spolu s dalšími pojmy, které se k této práci vážou. Jádrem této práce jsou dvě oblasti, které pokrývají majoritu protiprávního obsahu, jenž je internetem šířen, a to pornografie a zločiny z nenávisti. Ty pak představují hlavní téma mé práce. Cílem práce je tak rozebrat problematiku těchto dvou oblastí a především pak specifik, které se vážou k virtuálnímu světu. V práci je pracováno jak s předpisy evropského a tuzemského práva, tak s judikaturou. Do práce jsem se snažil průběžně komponovat i své myšlenky, především pak v závěru, kde je rozepsána de lege lata úvaha o trestností používání tzv. reakčních tlačítek na sociálních sítích. Na ty se totiž přesunula velká část internetových nenávistných projevů a myslím si, že tento trend bude jen pokračovat. Práce je koncipována do čtyř kapitol (pokud nepočítám úvod a závěr). Kapitola první definuje pojmy, které se v práci vyskytují. Druhá pak přináší přehled o...
Práva výkonných umělců a jejich ochrana ve sféře internetu a sociálních sítí
Chlubna, Filip ; Křesťanová, Veronika (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Práva výkonných umělců a jejich ochrana ve sféře internetu a sociálních sítí Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá aspekty právního postavení výkonného umělce v digitální době. Masivní rozvoj internetu a sociálních sítí staví tradiční instituty autorského práva a práv souvisejících před stále nové výzvy. Práce mapuje způsoby, jakými může výkonný umělec užít své výkony v kybernetickém prostředí a analyzuje právní předpisy Evropské unie a České republiky, které se věnují této problematice. Zvláštní pozornost je věnována způsobům, jakými reflektují specifika virtuálního světa. Tato práce též zkoumá otázky spojené s všeobecnou ochranou osobnosti umělce ve sféře internetu a sociálních sítí. Práce je členěna do pěti částí. První se zabývá historií a technickou stránkou internetu, dále jsou v ní vymezeny základní pojmy práva informačních technologií. Druhá část popisuje základní pojmy upravující právní postavení výkonného umělce v českém právním řádu. Dále je zde popsán historický vývoj právní úpravy výkonného umělce v systémech českého a československého práva. Třetí část se zabývá jak základními, tak i specifickými způsoby užití uměleckého výkonu v kybernetickém prostředí. V této souvislosti je velká pozornost věnována judikatuře SDEU, která sehrává významnou roli v chápání jednotlivých přenosových...
Internetové memy jako nástroj popkulturního občanství
Suchý, Marek ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Mňuková, Dominika (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na internetové memy jako možný prvek politické komunikace. Samotné memy jako první zkoumal R. Dawkins na konci sedmdesátých let 20. století. Tento koncept se s rozmachem internetu začal objevovat i pod pojmem "internetové memy". V práci je obsažena historie pojmu mem, a to jak ve své klasické, tak i internetové podobě, vedle toho jsou uvedeny i jejich definice, stejně jako u pojmu politická komunikace, u které nabízím různé varianty definice. Mimo to představuji i internetové domovy memů, tedy webové stránky, na kterých se internetové memy vyvíjely (a dále vyvíjí) a na kterých se šíří. Po představení základních kategorií memů se zaměřuji na představení memu "Pepe The Frog", jakožto výrazného unikátu mezi memy s ohledem na jeho historii a "životní cestu", v kontextu politické komunikace. Následně nabízím i jiné formáty memů, z jiných kategorií, které byly využity v politické komunikaci, ovšem jejich historie není tak hluboká a významná jako právě u Pepeho. Objevují se tam jak příklady světových memů, tak i memů z České republiky. Mimo internetových zdrojů jsem k práci čerpal z knih od L. Shifmanové: Memes in Digital Culture a od Briana McNaira: An Introduction to Political Communication a dokument od A. Jonese: Feels Good Man.
Are elderly internet users healthier?
Hozová, Karolína ; Votápková, Jana (vedoucí práce) ; Švarcová, Natálie (oponent)
Táto práca skúma vplyv používania internetu na zdravotný stav seniorov vo veku 50 rokov a vyššie využitím dát zo SHARE (Prieskum zdravia, starnutia a od- chodu do dôchodku v Európe) vlny 8. Vzhľadom na to, že sa očakáva obojs- merný vzťah medzi zdravotnými výsledkami a používaním internetu, v tejto práci využívame metódu inštrumentálnych premenných. Testuje sa závislá premenná vo forme hodnotenia vlastného zdravotného stavu. Použitím Wu-Hausmanovho testu sa ukázalo, že používanie internetu je endogénne vzhľadom k zdravotnej kondícii seniorov vo veku 65 a starších. Robustnostná kontrola vo forme hod- notenia vlastných obmedzení v aktivitách kvôli zdraviu potvrdzuje endogenitu, smer a signifikantnosť vzťahu. Výsledky ukazujú, že používanie internetu má pozitívny vplyv na zdravotný stav seniorov starších ako 65 rokov a znižuje pravde- podobnosť zlých zdravotných výsledkov v preddôchodkovom veku (50 až 64). Po zavedení socioekonomických faktorov, signifikantnosť IT gramotnosti klesá. Iné demografické premenné ovplyvňujúce zdravie v staršom veku sú vek, vzdelanie, behaviorálne riziká, životná spokojnosť, spokojnosť so zdravotným systémom a zdravotná gramostnosť. Klíčová slova: seniori, používanie internetu, zdravotný stav, SHARE Název práce: Sú seniori používajúci internet zdravší? E-mail autora:...
The usage and the influence of anglicisms in the German journalism
Jakešová, Kristýna ; Zeman, Dalibor (vedoucí práce) ; Nečasová, Pavla (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměří na vliv anglického jazyka na jazyk německý. Zkoumá, jaké anglické termíny se běžně používají v každodenním životě. Práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vývoj německého jazyka s ohledem na anglickou slovní zásobu a na internacionální slovní zásobu. Praktická část zkoumá význam jednotlivých anglicismů, jejich použití, lingvistický popis a zařazení. Seznam anglicismů obsahuje různé okruhy - například používaná slova v publicistickém stylu. Cílem této práce je ukázat, že angličtina a němčina jsou vzájemně propojené. KLÍČOVÁ SLOVA anglicismy, německý jazyk, anglický jazyk, anglické termíny, internet, média, noviny, psaná komunikace, současný jazyk
Zneužití dominantního postavení na internetu
Netrval, Daniel ; Navrátil, Petr (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Zneužití dominantního postavení na internetu Abstrakt Tématem práce je tradiční soutěžněprávní delikt zneužití dominantního postavení, avšak v internetovém prostředí. První, teoretické, kapitoly práce se nejdříve zaměřují na vývoj institutu zneužití dominantního postavení v právu Evropské unie v minulých dekádách. Následně pak popisují digitální trh, jeho specifika a zákonitosti. V další části dochází k syntéze těchto poznatků a k popisu specifik soutěžněprávní regulace ve vztahu k internetovým službám. V práci jsou analyzována zejména specifika při vymezování relevantních trhů a tržní síly. Praktická část práce se zabývá případovou studií dvou rozhodnutí Evropské komise. A to rozhodnutím o spojení podniků ve věci COMP/M.7217 - Facebook / WhatsApp a rozhodnutím o zneužití dominantního postavení ve věci AT.39740 - Google Search (Shopping). První rozhodnutí bylo zvoleno s ohledem na ukázkové vymezení relevantních trhu ve vztahu k internetovým službám, kdy Komise musela přistoupit k definici trhu na základě charakteristických znaků výrobku. Antitrustové rozhodnutí je pak popsáno s ohledem na jeho komplexitu, a i již proběhlý soudní přezkum. Zároveň se dotýká self-preferencingu jako v zásadě speciální skutkové podstaty zneužití dominance u internetových služeb. Praktická část v tomto potvrdila závěry analytické...
"The End of the Waves of Modern Terrorism? A Revisionist Analysis on a Fluid Concept"
Benito Olmos, Martina ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Karásek, Tomáš (oponent)
Benito Olmos, Martina Abstract Terrorism is a resilient phenomenon that has fascinated policy-makers and academics for centuries and gained particular attention after the events of 9/11 in the United States. The 21st century has seen significant changes in society that have equally impacted terrorism. The ignition of the post-modern era changes the way people think, behave, and communicate with one another, influencing terrorist trends as well. Examining the latest tendencies in society and their effects on terrorism, the thesis explores David C. Rapoport's influential Wave Theory on Modern Terrorism to evaluate its validity in representing the current post-modern reality. Rapoport provided a highly acclaimed model to understand modern terrorism according to a set of characteristics. Operationalising these factors, the author organised transnational terrorism into four consecutive waves. The Wave Theory has inspired other academics to speculate on the possibility of future waves. Providing an extensive literature review analysis and secondary data description on this topic, this thesis interlinks social trends with terrorist patterns. Furthermore, it attempts to introduce new measuring factors to better analyse and represent post-modern terrorism. Concluding from the mix-methods of qualitative secondary...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,574 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.