Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Preparing and running multinational collaborative projects
ŠMIDOVÁ, Pavla
Tato práce je zaměřena na specifika práce na projektu v mezinárodním či multikulturním týmu. Jejím cílem je zhodnocení zkušeností účastníků s prací v mezinárodním či multikulturním týmu a navržení postupu tvorby takového týmu. V teoretické části nastíníme existující formy kooperace, teorii interkulturní komunikace a základy přípravy a realizace projektu, včetně teorie managementu projektového týmu. Praktická část se pak skládá z vytvoření dotazníku pro výzkum, rozboru nasbíraných dat pomocí tohoto do-tazníku a navržení postupu tvorby pro mezinárodní tým. Čerpat budeme především z literárních zdrojů související s konkrétními kapitolami práce.
Studie ekologických projektů pro ochranu životního prostředí v ČR
Jánský, David ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Práce přibližuje aktuální trendy a přístupy v oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Popisuje současný přístup politiky ČR v oblasti životního prostředí a jeho spolupráci se státy Evropy. V práci je navržen dílčí ekologický projekt, šetrný k životnímu prostředí.
Korupce
Chadimová, Tereza ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Název rigorózní práce Korupce. Abstrakt Rigorózní práce se zabývá hodnocením úrovně trestněprávního a trestně procesního boje proti korupci, kdy největší důraz je kladen na rovinu národní. Primárním cílem této práce je zjištění, jak lze v současné době čelit korupci, a zda česká právní úprava poskytuje účelné nástroje, které boji proti korupci mohou napomoci. Jelikož nezbytným předpokladem boje s korupcí je prevence proti korupčnímu jednání, detekce korupčního jednání a v ruku v ruce související dostatečné sankcionováních korupce, práce rozděluje nástroje boje proti korupci rozdělit do tří skupin, tj. na nástroje prevenční, nástroje detekční a nástroje sankční, kdy každé z těchto skupin nástrojů je věnována pozornost jak v obecné, tak v konkrétní rovině s akcentem na české trestní právo. Pro posouzení efektivnosti nástrojů práce operuje s kritériem dostatečného rozsahu, tj. tedy zda česká právní úprava je způsobilá postihnout všechny projevy korupce, kdy toto kriterium se uplatnilo ve vztahu zejména k prevenčním nástrojům; s kritériem schopnosti vyhledat, zajistit a provést dostatek použitelných důkazů, jež se uplatnilo na posouzení detekčních nástrojů, a s kritériem "přísnosti" sankcí. Úvodní část je věnována vymezení korupce a možností bojů proti ní v obecné rovině. Následně práce nastiňuje, jací hráči na...
Mezinárodní spolupráce na sbírkách Průhonické botanické zahrady
Caspers, Zuzana ; Sekerka, Pavel ; Macháčková, Markéta
Průhonická botanická zahrada se účastní činností Středoevropské společnosti, spolupracuje s Presby Iris Memorial Gardens (USA), botanickými zahradami v Pekingu, Vilniusu a Wojslawicích.
Historie státní statistické služby - 1919 – 2014
Kačerová, Eva
Publikace poskytuje čtenáři stručný náhled do historie české statistiky a seznamuje ho s aktivitami, které statistický úřad vykonával a vykonává. Kromě historie naší statistiky od doby první republiky, přes nesnadné období 2. světové války a totalitního režimu až po její transformaci po roce 1989, se čtenář dozví, jaké jsou strategie, vize a priority ČSÚ s výhledem do roku 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Spolupráce České republiky a Mongolska
Szarvasová, Jana ; Zamykalová, Miroslava (vedoucí práce) ; Dudák, Jaromír (oponent)
Předmětem zájmu této diplomová práce je spolupráce s Mongolskem. Nejprve se zaměřuje na popis Mongolska a jeho základních charakteristik. Následně shrnuje zapojení Mongolska do světového dění prostřednictvím mezinárodních a regionálních organizací a partnerství. Jsou zde popsány velké organizace jako je OSN, Mezinárodní měnový fond, WTO a další., ale je zde představena spolupráce i v rámci Asie, ale také kooperace s Evropskou unií a samozřejmě minulá a dnešní spolupráce s Českou republikou. Dále tato práce poskytuje informace o vnímání Mongolska v České republice, a to jak na kulturní odlišnosti mongolského obyvatelstva, ale také vnímání Mongolska z pohledu politiky, vědy a výzkumu a v neposlední řadě podnikání. Hlavním východiskem je soubor rad a doporučení pro navázání a udržení spolupráce.
Mezinárodní franchising v oblasti muzeí
Hostonská, Klára ; Prokůpek, Marek (vedoucí práce) ; Janištinová, Anna (oponent)
Cílem práce je zkoumání nejdůležitějších přínosů, které mezinárodní muzeum franchising přináší, odhalení problémů s ním spojených a stanovení podmínek, které jsou nutné dodržet, aby proces zakládání a následný provoz nového muzea byl trvale udržitelný a neohrozil již stávající instituce. Součástí práce je analýza již zavedených franchisových sítí muzeí Solomon R. Guggenheima a Louvre, na základě které, jsou výše popsané cíle zjišťovány. Dílčími cíli práce je určení znaků muzeí, pro která je zavedení strategie mezinárodního franchisingu vhodná a stanovení podmínek, které musí být splněny, aby pobočka muzea mohla hrát roli v revitalizaci regionu s ohledem na to, že se může jednat o jeden z možných přínosů zavedení pobočky
Actors' behaviour and the militarization of space: Cooperation vs. conflict
Gréková, Lenka ; Doboš, Bohumil (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Práce se zabývá otázkou militarizace vesmíru, včetně rizika jeho weaponizace a zkoumá, jak se k otázce militarizace staví klíčové státy. Cílem práce je zjistit, zda mezi sebou státy v oblasti využívání vesmíru spolupracují či nikoliv, a to za použití dvou modelů teorie her: vězňova dilematu a tragédie obecní pastviny. Práce vychází z předpokladu, že tyto dva modely popisují chování mezi aktéry mezinárodních vztahů, respektive jejich sklon ke spolupráci a soupeření, a klade si za cíl zhodnotit, zda jsou tyto modely použitelné právě v případě spolupráce v oblasti využívání vesmírného prostoru. Mezi zkoumané aktéry patří USA, Rusko a Čína, jakožto tři nejúspěšnější vesmírné velmoci, které se nejvíce podílejí na využívání vesmírného prostoru a zároveň mají ve vesmíru do budoucna největší potenciál. Díky analyse vztahů mezi těmito třemi státy se práce snaží zodpovědět, zda je v jejich případě možné aplikovat dané modely teorie her. Pro ověření modelu vězňova dilematu jsou v práci zkoumány bilaterální vztahy mezi státy a pro ověření modelu tragédie obecní pastviny pak vztahy multilaterální. Z analýzy vyplývá, že dané modely není možné zcela aplikovat na chování daných států, vzhledem k tomu, že mezi státy se střídá spolupráce se soupeřením, případně probíhá obojí současně v různých oblastech využívání...
The Geopolitical Significance of the Bering Strait Region in the 21st Century
Raková, Alena ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Bečka, Jan (oponent)
S rostoucím geopolitickým významem asijsko-pacifického regionu a Arktidy, zásadním způsobem roste i význam Beringovy úžiny jako strategického geopolitického území a dopravního uzlu ve 21. století. To je zapříčiněno změnou klimatu, jež má za následek tání mořského ledu v Arktidě a její celkové oteplování, čímž danou oblast otevírá novým ekonomickým možnostem. Těmi jsou zejména rostoucí dostupnost nerostných zdrojů v Severním ledovém oceánu a zpřístupňování nových námořních tras. To vše má zásadní dopad na Beringovu úžinu, jakožto jediný koridor spojující tichomořskou a arktickou oblast. Zároveň však může mít zvýšená dopravní aktivita v oblasti a zapojení více akterů neblahý vliv na zdejší ekosystém a životy původních obyvatel. Tato diplomová práce zkoumá limity, výzvy i nástrahy, kterým tento dopravni koridor v dnešní době čelí. Dále se zabývá jakým způsobem bude ve 21. století růst geopolitický význam oblasti Beringovy úžiny vzhledem k její unikátní strategické poloze, která ji předurčuje stát se důležitou dopravní křižovatkou a jaké to bude mít dopady na zdejší prostředí. I když i zájmy dalších aktérů v oblasti jsou zkoumány, práce se zabývá tématem převážně z pohledu USA. Důraz je kladen především na roli Spojených států, jejich přístup k Beringové úžině, a tím na americkou vládní politiku v této...
Německý levicový terorismus 70. a 80. let v mezinárodním kontextu
Vizi, Štěpán ; Šafařík, Petr (vedoucí práce) ; Renner, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá mezinárodním kontextem německého levicového terorismu 70. a 80. let. Jejím hlavním cílem je analýza vlivu mezinárodních aspektů na fungování teroristických skupin v Západním Německu v tomto období. Pozornost je věnována zejména Frakci Rudé armády coby nejvýznamnějšímu představiteli zkoumaného hnutí, opomenuty ale nejsou ani další, z mezinárodního hlediska taktéž důležitá uskupení, Revoluční buňky a Hnutí 2. června. Teoretickým východiskem práce je teorie vln moderního terorismu Davida C. Rapoporta a akademická konsenzuální definice terorismu Alexe Schmida. Mezinárodní aspekty jsou rozděleny do tří podkapitol: ideologie, mezinárodní spolupráce a strategie a taktika. V podkapitolách jsou jednotlivé aspekty analyzovány v chronologickém pořadí. Práce se zabývá mimo jiné mezinárodní spoluprací německých teroristických hnutí, a to jak se státními, tak s nestátními aktéry. Výzkumná otázka vychází z teze Davida C. Rapoporta, že nespolehlivé mezinárodní vazby přispěly k selhání vlny levicového terorismu a způsobily její kratší trvání. Analýza vlivu mezinárodních aspektů na fungování německých teroristických skupin má tedy ukázat, zda byl tento vliv pozitivní či negativní a zda k selhání zkoumaných uskupení skutečně přispěl.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.