Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Východiska budování a uplatňování autority v edukaci z pohledu studentů učitelství v mezinárodním kontextu
Šaroch, Jaroslav ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent) ; Dvořáček, Jiří (oponent)
Disertační práce se zabývá východisky budování a uplatňování autority v edukaci pohledem studentů učitelství v mezinárodním kontextu. Práce je dělena do šesti kapitol, z nichž první tři představují její teoretický základ. V první kapitole je vymezen pojem autorita obecně i z hlediska výchovy a vzdělávání, po čemž následuje členění autority a její kategorizace doplněné o přehled dilemat, které může v edukaci způsobovat. Druhá kapitola mapuje vnitřní a vnější determinanty budování a uplatňování autority v edukaci, tj. zabývá se problematikou vlivu osobnosti a kompetencí učitele, žákem, jejich vzájemnou interakcí, pedagogickými dokumenty a kulturně-společenskými faktory. Teoretickou část uzavírá přehledová studie dosavadního výzkumu problematiky. Ve čtvrté kapitole je vyjádřena výzkumná otázka a je charakterizována výchozí metodologie výzkumu, kterou se stala zakotvená teorie. Dále je popsán výzkumný plán a jednotlivé použité metody kvalitativního a kvantitativního sběru dat, včetně slovních asociací, nedokončených vět, myšlenkového mapování, esejů, focus group a upraveného dotazníku QTI. Tato kapitola rovněž pojednává o výzkumných souborech, které zahrnovaly české, finské a estonské studenty učitelství v magisterských studijních programech a české studenty v bakalářském studijním programu. Pátá...
Východiska budování a uplatňování autority v edukaci z pohledu studentů učitelství v mezinárodním kontextu
Šaroch, Jaroslav ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent) ; Dvořáček, Jiří (oponent)
Disertační práce se zabývá východisky budování a uplatňování autority v edukaci pohledem studentů učitelství v mezinárodním kontextu. Práce je dělena do šesti kapitol, z nichž první tři představují její teoretický základ. V první kapitole je vymezen pojem autorita obecně i z hlediska výchovy a vzdělávání, po čemž následuje členění autority a její kategorizace doplněné o přehled dilemat, které může v edukaci způsobovat. Druhá kapitola mapuje vnitřní a vnější determinanty budování a uplatňování autority v edukaci, tj. zabývá se problematikou vlivu osobnosti a kompetencí učitele, žákem, jejich vzájemnou interakcí, pedagogickými dokumenty a kulturně-společenskými faktory. Teoretickou část uzavírá přehledová studie dosavadního výzkumu problematiky. Ve čtvrté kapitole je vyjádřena výzkumná otázka a je charakterizována výchozí metodologie výzkumu, kterou se stala zakotvená teorie. Dále je popsán výzkumný plán a jednotlivé použité metody kvalitativního a kvantitativního sběru dat, včetně slovních asociací, nedokončených vět, myšlenkového mapování, esejů, focus group a upraveného dotazníku QTI. Tato kapitola rovněž pojednává o výzkumných souborech, které zahrnovaly české, finské a estonské studenty učitelství v magisterských studijních programech a české studenty v bakalářském studijním programu. Pátá...
Právní úprava koupě zboží v mezinárodním kontextu
LUPAČOVÁ, Michaela
V této práci je rozvedena problematika právní úpravy koupě zboží v mezinárodním kontextu. Pro srovnání je uvedena i právní úprava v českém právním řádu. V průběhu práce je kladen důraz na rekodifikaci českého práva, jež nabyla účinnosti k 1. 1. 2014. Součástí práce je i rozbor Evropského návrhu na společnou právní úpravu koupě zboží. Praktická část spočívá ve vypracování vzorové kupní smlouvy, jejíž součástí je komparace mezinárodní a české kupní smlouvy. Dílčím cílem praktické části je i vytvoření dvou vnitropodnikových směrnic. Cílem směrnic je postup při uplatňování nároků z vadného plnění.
Právní úprava úplatkářství v mezinárodních souvislostech: Studie č. 5.334
Syllová, Jindřiška ; Tetourová, Eva
Subjektem korupčních trestných činů v České republice a ve Francii je osoba obstarávající veřejný zájem. V německých zemích je subjekt užší, jedná se o úředníky veřejné správy. Skutková podstata uplácení a přijetí úplatku se v uvedených státech příliš neliší. Úplatkem je vždy výhoda materiálního i nemateriálního charakteru. Judikatura všech zemí určuje, co je ještě úplatkem a co je pouze společensky akceptovatelnou pozorností. Ve všech státech musí u přijetí úplatku existovat souvislost mezi výhodou a jednáním pachatele, které následovalo nebo předcházelo jejímu přijetí či přislíbení. Případ ujednání spočívajícího v přijetí slibu o poskytnutí politické funkce za závazek určité činnosti v rámci zastupitelského mandátu (např. vzdání se mandátu) nebyl u uvedených státech konkrétně nalezen. Pokud se týká Francie, kde mohou být poslanci potenciálními pachateli přijetí úplatku, dostupné komentáře podobný případ nezaznamenaly.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Důvěra vybraným politikům v mezinárodním kontextu – listopad 2011
Červenka, Jan
V listopadovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu. Do výzkumu byly zahrnuty jak některé významné osobnosti světové politiky a aktéři významných událostí z poslední doby, tak někteří nejvyšší ústavní činitelé středoevropského regionu, mezi nimiž pro možnost srovnání nechybí ani český prezident.
Důvěra vybraným politikům a institucím v mezinárodním kontextu – duben 2011
Červenka, Jan
V dubnovém šetření, které se uskutečnilo v rámci kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM, byla respondentům položena otázka zjišťující důvěru k vybraným politikům v mezinárodním kontextu a také otázka na důvěru ve vztahu k NATO a OSN.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.