Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Interkulturní kompetence a jejich rozvoj
Popelková, Lucie ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám interkulturními kompetencemi, které jsou relativně novým fenoménem, jenž se začal rozvíjet na základě vlivu procesů globalizace a internacionalizace. Podávám přehled o proměnách života organizací, zejména oblasti řízení lidských zdrojů, které získává mezinárodní rozměr, a zabývám se důvody vedoucími k nárůstu potřeby interkulturně vzdělaných zaměstnanců. Dosavadní vývoj společenské, politické a ekonomické reality nasvědčuje tomu, že tato potřeba bude v budoucnu stále naléhavější. Vzhledem ke stírání hranic mezi jednotlivými státy a ekonomikami dochází k častějšímu a intenzivnějšímu kontaktu příslušníků různých kultur jak v osobním, tak v pracovním životě. Proto, aby byla spolupráce mezi jedinci z odlišných kulturních prostředí efektivní, je nezbytně nutné vzájemné porozumění, pochopení myšlení, chování a jednání druhého, tolerance a znalost kulturních specifik. Trénink zaměřený na rozvoj interkulturních kompetencí tedy představuje nezbytnou podmínku pro přípravu zaměstnanců na dlouhodobý zahraniční pobyt a jeho absolvování je předpokladem hladké adaptace v cizí zemi. V této práci proto věnuji prostor klasifikacím kulturních odlišností a způsobu jejich překonávání, objasnění významu a obsahu interkulturních kompetencí a dále se v teoretické i praktické rovině zaměřují na...
Specifics of the National Mentalities in Company´s Management
Palíková, Paulína ; Khelerová, Vladimíra (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Zdeněk (oponent)
Bakalářská práce se zabývá specifiky české mentality v liniovém managementu společnosti Česká spořitelna, a.s. V teoretické části jsou definice klíčových slov jako mentalita, národ a kultura, dále je popsán výzkum Geerta Hofstede a jeho výsledky pro Českou republiku a Slovensko. Cílem práce je aplikovat jeho metodiku pro srovnání české a slovenské národní mentality. V závěru práce porovnávám své výsledky s jeho výzkumem.
Řízení virtuálních týmů
Slavický, Marek ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Virtuální týmy jsou v současnosti novým a rychle se rozvíjejícím fenoménem v rámci globalizujícího se světa. Jejich počet a efektivita rychle stoupá díky na kvalitě dostupných technologií. Virtuální týmy jsou z teoretického hlediska však teprve zpracovávány a vzhledem k aktuálnosti a stálým změnám ne zcela jasně chápány a interpretovány. Cílem této práce je nastínit základní rysy virtuálních týmů, a jejich odlišnosti od tradičních pracovních týmů a zaměřit se na problematiku jejich řízení. Z toho důvodu dále analyzuji klíčové faktory fungování virtuálních týmů, mezi které patři moderní komunikační technologie, problematika komunikace na dálku a důvěra. Popíšu také silně rozptýlené virtuální týmy, které kromě komunikace na dálku řeší otázku multikulturality a problémy asociované s odlišnými kulturními hodnotami jednotlivých členů týmu. V rámci práce a zvláště u virtuálních týmů je významný i způsob řešení konfliktů, na které se zaměřím v poslední kapitole.
Interkulturní kompetence a jejich rozvoj
Popelková, Lucie ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám interkulturními kompetencemi, které jsou relativně novým fenoménem, jenž se začal rozvíjet na základě vlivu procesů globalizace a internacionalizace. Podávám přehled o proměnách života organizací, zejména oblasti řízení lidských zdrojů, které získává mezinárodní rozměr, a zabývám se důvody vedoucími k nárůstu potřeby interkulturně vzdělaných zaměstnanců. Dosavadní vývoj společenské, politické a ekonomické reality nasvědčuje tomu, že tato potřeba bude v budoucnu stále naléhavější. Vzhledem ke stírání hranic mezi jednotlivými státy a ekonomikami dochází k častějšímu a intenzivnějšímu kontaktu příslušníků různých kultur jak v osobním, tak v pracovním životě. Proto, aby byla spolupráce mezi jedinci z odlišných kulturních prostředí efektivní, je nezbytně nutné vzájemné porozumění, pochopení myšlení, chování a jednání druhého, tolerance a znalost kulturních specifik. Trénink zaměřený na rozvoj interkulturních kompetencí tedy představuje nezbytnou podmínku pro přípravu zaměstnanců na dlouhodobý zahraniční pobyt a jeho absolvování je předpokladem hladké adaptace v cizí zemi. V této práci proto věnuji prostor klasifikacím kulturních odlišností a způsobu jejich překonávání, objasnění významu a obsahu interkulturních kompetencí a dále se v teoretické i praktické rovině zaměřují na...
Intercultural Management in a Selected Company
Badinová, Eszter ; Gábová, Kateřina (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
This master’s thesis analyses intercultural management and communication in a Czech company operating internationally. The thesis uses a questionnaire survey to get a better insight in the cross-cultural communication between teams and team members in the company. It also contains proposals based on the evaluated data to improve the company‘s performance by helping employees overcome cultural differences.
Organizační kultura společnosti Globus
Navrátil, Jan ; Matysová, Kamila (vedoucí práce) ; Zadražilová, Dana (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje českému zastoupení retailingové společnosti Globus, konkrétně pak problematice česko-německých kulturních rozdílů a současnému vnímání organizačních hodnot mezi zaměstnanci společnosti. V úvodu jsou vymezeny cíle bakalářské práce. První kapitola se věnuje představení společnosti v pojetí omezeném na klíčová fakta. V navazující částí jsou představena teoretická východiska vymezující problematiku mezinárodní organizačí kultury, respektive interkulturního managementu, a je vysvětlena definice firmení kultury, která pokračuje rozborem fireních hodnot společnosti Globus. Po teoretické části práce následuje rozbor současného vnímání organizační kultury společnosti Globus a z nich plynoucích možných nedorozumění. Součástí této kapitoly je rozbor organizačních hodnot společnosti v podobě výstupů ze dvou provedených výzkumů. Závěr práce obsahuje rozbor provedených zjištění a návrhy dalšího postupu při realizaci opatření potřebných pro zlepšení soudobého stavu v oblasti personální práce a vedení zaměstnanců. Součástí závěru je také konfrontace zjištění s vymezenými cíli.
Interkulturní management v době globalizace
Badie, Natálie ; Antušák, Emil (vedoucí práce) ; Hartman, Ladislav (oponent)
Cílem bakalářské práce nesoucí název ,,Interkulturní management v době globalizace" je analýza příčin a podstaty interkulturizace dnešního světa a analýza specifik práce manažera působícího v interkulturním prostředí. Práce se soustředí zejména na hloubkovou analýzu integračního procesu aliance Renault-Nissan. Výstupem je manuál pro globální manažery pohybující se v mezinárodním prostředí. Teoretická část osvětluje příčiny a podstatu interkulturizace a seznamuje čtenáře se samotným interkulturním managementem. Praktická část se skládá ze dvou hlavních oddílů. První je zaměřen na identifikaci faktorů které stojí za úspěchem či neúspěchem strategických spojení dvou různých entit v automobilovém průmyslu a druhý analyzuje důvody stojící za unikátním úspěchem aliance Renault-Nissan. Tato práce mapuje situace na globálním automobilovém trhu v rámci rozmanitých forem strategických spojení a prokazuje významnost interkulturního managementu při tvorbě takových partnerství.
Entrepreneurship in the context of different national cultures
KOPECKÁ, Tereza
Každá firma má svůj soubor hodnot, norem a vzorů jednání, které určují způsob a chování zaměstnanců, jejich vztahy uvnitř sociálního systému organizace i vztahy navenek. Podniková kultura ovlivňuje styl práce každého pracovníka v rámci firmy, ale i jeho chování na veřejnosti, a říká, jak podnik zamýšlí podnikat a často i jak odráží uznání sociální odpovědnosti. Díky globalizaci, existuje na našem území mnoho podniků, kde pracují lidé různých národností. Teoretická část práce se proto zaměřuje na prolínání národní a podnikové kultury a obsahuje rešerši odborné literatury z oblasti podnikové kultury a interkulturního managementu. Cílem bakalářské práce je analyzovat podnikovou kulturu ve vybraném mezinárodním podniku a navrhnout možná řešení pro zlepšení současného stavu.
Interkulturní management v EU
Štochlová, Martina ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Horák, Jiří (oponent)
Tato práce pojednává o interkulturním managementu v prostředí Evropské Unie, který s sebou přináší řadu překážek při řízení organizace. Na základě konceptu "učící se organiza-ce" práce vysvětluje, že organizace může tyto překážky nejenom překonat, ale udělat z nich svoji konkurenční výhodu, což potvrzují výsledky analýzy společnosti KONE ve středoev-ropském prostředí.
Kulturní šok: Rusové v ČR
Půža, Daniel ; Kovář, František (vedoucí práce) ; Kratochvíl, Zdeněk (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza, interpretace a popis kulturního šoku studentů ruské národnosti studujících na fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze. V teoretické části je vysvětlen a zanalyzován termín interkulturní management, je zde podán důkaz o jeho významu na řízení lidských zdrojů, podnikové kultury a jeho vlivu na vzájemnou komunikaci. Analýza vzájemných hospodářských, diplomatických a politických rusko-českých vztahů, nalezení řešení pro vzájemné rusko-české kulturní rozdíly, podání důkazu o důležitosti ruské historie a jejího vlivu na vývoj národní kultury a typologie, stejně jako její rozdílnost v kontextu české kultury se stávají teoretickým podkladem pro praktickou část.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.