Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 957 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Integration of foreign students in the Czech public higher education: difficulties and opportunities
Odintsova, Eugenia ; Machovcová, Kateřina (vedoucí práce) ; High, Radka (oponent)
Hlavním tématem diplomové práce je analýza stresových faktorů, se kterými setkávají zahraniční studenti při jejich integraci do České republiky. Všichni respondenti jsou původem ze států Východní Evropy: například Rusko, Ukrajina, Bělorusko. Výzkumný soubor zahrnuje dvě skupiny studentů: - studenti, kteří jsou v ČR méně než jeden rok - studenti, kteří jsou v ČR více než 1 rok Jednou z hlavních metod výzkumu je polostrukturovaný rozhovor s osmi respondenty. Pro měření míry akulturačního stresu byl použit dotazník The Perceived Stress Scale (PSS), který vyplnilo 36 studentů. Mezi dvěma skupinami studentů se objevily rozdíly v míře integrace do české společnosti a znalosti českého jazyka. Výzkum také prokázal vysokou míru souvislosti mezi délkou pobytu v České republice a úrovní akulturačního stresu. KLÍČOVÁ SLOVA zahraniční studenti, stresové faktory, integrace, veřejné vysoké školy
Ruští imigranti v Praze: koncentrace, integrace, soužití
Ignatyeva, Ekaterina
Diplomová práce zkoumá vztah mezi procesy segregace a integrace pomocí studia každodenního soužití a sociální interakce, která probíhá v lokalitách koncentrace ruských imigrantů v Praze. Vzhledem k tomu, že některé pražské lokality mají dlouhodobé zkušenosti s imigrací Rusů, v práci je reflektován historický vývoj ruské imigrace z doby první republiky, který určitým způsobem pomáhá porozumět a vysvětlit procesy odehrávající v současnosti. Na nerovné sociální a právní postavení Rusů, jako imigrantů ze třetích zemí, nahlížím skrze migrační a integrační politiky České republiky. Analýza mediálního diskurzu ukazuje na vliv negativních reprezentací Rusů v českých médiích na sociální interakci s majoritou, což následně omezuje integraci a prohlubuje sociální nerovnosti. Na začátku jsou prostřednictvím kvantitativního výzkumu identifikovány a vymezeny lokality s významnou koncentrací ruských imigrantů. Dále pomocí kvalitativního výzkumu jsou zkoumány každodenní soužití a sociální interakce ruských imigrantů s členy majority ve vybraných lokalitách. V závěrech diskutuji jakým způsobem výzkum každodenního soužití a sociální interakce přispěl k poznání procesů segregace a integrace ruských imigrantů v lokalitách jejich koncentrace. Klíčová slova: imigranti, Rusové, soužití, integrace, interakce, segregace
Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání
Pivarč, Jakub
Disertační práce je koncipována jako teoreticko-výzkumná studie, která se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Cílem studie bylo v teoretické rovině stručně vymezit koncept mentálního postižení a akcentovat proměnu paradigmatu současného vzdělávání se zřetelem na integraci a inkluzi. Zvláštní pozornost byla také věnována teoreticko-epistemologickým východiskům prekoncepcí a současnému stavu vědeckého poznání v dané oblasti. Realizovaný výzkum byl zaměřen na analýzu a charakteristiku prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Cílem em- pirického šetření bylo dále zjistit, zda se prekoncepce žáků liší z hlediska vlivu pohlaví, na- vštěvovaného ročníku základní školy a z hlediska zkušenosti žáků s osobami s mentálním postižením. Transverzální kvantitativně orientovaný výzkum byl realizován na 22 běžných základních školách v České republice. Výzkumný vzorek tvořilo 2230 intaktních žáků z 5., 7. a 9. ročníků. Data byla získána pomocí myšlenkového mapování a nestandardizova- ného dotazníku vlastní konstrukce. Z výsledků výzkumu je patrné, že žáci vnímali fenomén mentálního postižení v intencích medicínského paradigmatu postižení (zdůrazňováno bylo somatopatologické hledisko postižení, převládala zafixovaná představa o neschopnosti osob s...
Budova 18, rue Bonaparte: Místo paměti a jeho význam pro Čechy žijící v Paříži
Okénková, Věra ; Šatava, Leoš (vedoucí práce) ; Šalanda, Bohuslav (oponent)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420)221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Jedná se o rigorózní práci, která je uznanou diplomovou či disertační prací. Děkujeme za pochopení.
Škola jako integrační partner. Průběžná výzkumná zpráva projektu
Leontiyeva, Yana ; Mikešová, Renáta ; Tollarová, Blanka ; Šimon, Martin ; Čermáková, Dita
Průběžná výzkumná zpráva je shrnutím dosavadních poznatků projektu Škola jako integrační partner, který se zabývá integrací žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na pražských základních školách. První část zprávy se věnuje analýze dostupných statistických dat, analýze předchozích výzkumů a dalších zdrojů informací o žácích s OMJ jako např. výročních zpráv škol. Druhá část shrnuje poznatky z rozsáhlého výzkumu na základních školách v Praze ve školním roce 2019-2020 zjišťujícího situaci žáků s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka. Výzkum se zaměřil na zjištění počtu těchto žáků na jednotlivých základních školách v Praze s rozlišením podle jejich jazykové úrovně, na využití jednotlivých podpůrných opatření ze strany škol, na financování podpory žáků s OMJ a na existenci učitelů specializovaných na výuku češtiny jako druhého jazyka na základních školách.
Efektivita nestátních neziskových organizací v oblasti integrace a diskriminace cizinců
Volkova, Alexandra ; Valeš, František (vedoucí práce) ; Moree, Dana (oponent)
Překládaná diplomová práce "Efektivita nestátních neziskových organizací v oblasti integrace a diskriminace cizinců" se věnovala zjištění efektivity služeb nestátních neziskových organizací v otázkách integrace a diskriminace cizinců. Hlavním cílem práce bylo během výzkumu najít odpovědi na několik otázek důležitých pro porozumění problematice. Jedním z cílů výzkumu bylo zjistit, odpovídá-li nabídka integračních služeb NNO deklarovaným potřebám uživatelů-cizinců. V práci bylo pojednáno o službách nabízených NNO, využívání těchto služeb cizinci, o relevanci podobných služeb a o tom, jak všestranně by mohly a měly takové organizace působit. Byla zkoumána míra účasti a pomoci neziskových organizací v řešení otázek diskriminace a integrace. Bylo zjištěno, zdali klienti a zaměstnanci vybraných nestátních neziskových organizaci povazují služby těchto NNO za efektivní. Přínosem práce jsou doporučení pro nestátní neziskové organizace, která by mohly zvýšit efektivitu a účelnost služeb v oblasti integrace a diskriminace cizinců. Doporučení vyhází z provedených hloubkových rozhovorů s klienty a dotazníkového setření zaměstnanců NNO.
Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově
Kyndlová, Tereza ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Inkluze žáka s cystickou fibrózou v tělesné výchově Cíle: Cílem této práce bylo poukázat prostřednictvím kasuistiky na možnosti inkluze žáka s cystickou fibrózou do tělesné výchovy a současně zkoumat vliv aplikovaných pohybových aktivit na jeho fyzické schopnosti. Metody: Vzhledem k jedinečnosti onemocnění byla pro práci zvolena metoda případové studie u žákyně ve věku 12 let s CF. Mezi metody sběru dat byly zařazeny rozhovory s matkou probanda, učitelkou a asistentkou pedagoga, dotazníky, pozorování a testování motoriky pomocí testové baterie MABC-2. Součástí výzkumu byla také práce s dívkou v hodinách tělesné výchovy. Výsledky: Zjistili jsme, že inkluze žáka s CF je možná, ale je třeba mít připravené alternativní postupy a modifikace pohybových aktivit tak, aby nedošlo k poškození zdraví jedince. V hodinách TV se také osvědčil individuální přístup k žákovi. Z výzkumného šetření vyplývá, že pohybové aktivity v rámci TV mají pozitivní vliv na některé motorické dovednosti u jedince s CF. Klíčová slova: integrace, cystická fibróza, společné vzdělávání, základní škola, pohybové aktivity

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 957 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.