Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Integrovaná prevence znečištění a ochrana životního prostředí
Bareš, Andrej ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Snopková, Tereza (oponent)
Práce popisuje nejnovější právní úpravu integrované prevence a omezování znečištění účinnou po 19. březnu 2013 v České republice včetně její návaznosti na právní předpisy Evropské unie, zejména na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Úvodní dvě kapitoly se zabývají prameny a principy integrované prevence a omezování znečištění, se zaměřením na princip komplexního pojetí životního prostředí a jeho integrované ochrany, na princip prevence a na zapojení veřejnosti do procesu integrovaného povolení. Kapitola čtvrtá objasňuje vybrané základní pojmy zákona o integrované prevenci, jako je zařízení, integrované povolení a nejlepší dostupné techniky (BAT). V oblasti nejlepších dostupných technik se zabývá novým statusem referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) v povolovacím procesu, postupem jejich tvorby, jejich strukturou a výměnou informací o BAT. Pátá kapitola zařazuje proces integrovaného povolování do celkového procesu realizace záměru a vymezuje jeho vztah k právním předpisům obsahujícím právní úpravu jednotlivých složek životního prostředí. Šestá kapitola se zabývá subjekty řízení o vydání integrovaného povolení a kriticky hodnotí právní úpravu účastenství v zákoně o...
Integrovaná prevence znečištění a ochrana životního prostředí
Bareš, Andrej ; Žákovská, Karolina (oponent) ; Humlíčková, Petra (oponent)
Práce popisuje nejnovější právní úpravu integrované prevence a omezování znečištění účinnou po 19. březnu 2013 v České republice včetně její návaznosti na právní předpisy Evropské unie, zejména na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Úvodní dvě kapitoly se zabývají prameny a principy integrované prevence a omezování znečištění, se zaměřením na princip komplexního pojetí životního prostředí a jeho integrované ochrany, na princip prevence a na zapojení veřejnosti do procesu integrovaného povolení. Kapitola čtvrtá objasňuje vybrané základní pojmy zákona o integrované prevenci, jako je zařízení, integrované povolení a nejlepší dostupné techniky (BAT). V oblasti nejlepších dostupných technik se zabývá novým statusem referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) v povolovacím procesu, postupem jejich tvorby, jejich strukturou a výměnou informací o BAT. Pátá kapitola zařazuje proces integrovaného povolování do celkového procesu realizace záměru a vymezuje jeho vztah k právním předpisům obsahujícím právní úpravu jednotlivých složek životního prostředí. Šestá kapitola se zabývá subjekty řízení o vydání integrovaného povolení a kriticky hodnotí právní úpravu účastenství v zákoně o...
Integrovaná prevence znečištění a ochrana životního prostředí
Bareš, Andrej ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Snopková, Tereza (oponent)
Práce popisuje nejnovější právní úpravu integrované prevence a omezování znečištění účinnou po 19. březnu 2013 v České republice včetně její návaznosti na právní předpisy Evropské unie, zejména na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). Úvodní dvě kapitoly se zabývají prameny a principy integrované prevence a omezování znečištění, se zaměřením na princip komplexního pojetí životního prostředí a jeho integrované ochrany, na princip prevence a na zapojení veřejnosti do procesu integrovaného povolení. Kapitola čtvrtá objasňuje vybrané základní pojmy zákona o integrované prevenci, jako je zařízení, integrované povolení a nejlepší dostupné techniky (BAT). V oblasti nejlepších dostupných technik se zabývá novým statusem referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) v povolovacím procesu, postupem jejich tvorby, jejich strukturou a výměnou informací o BAT. Pátá kapitola zařazuje proces integrovaného povolování do celkového procesu realizace záměru a vymezuje jeho vztah k právním předpisům obsahujícím právní úpravu jednotlivých složek životního prostředí. Šestá kapitola se zabývá subjekty řízení o vydání integrovaného povolení a kriticky hodnotí právní úpravu účastenství v zákoně o...
Ekologické aspekty paroplynové teplárny Červený Mlýn
Šilar, Martin ; Kulichová, Lucie (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá environmentálními aspekty paroplynové teplárny Červený mlýn. Úvodní část práce pojednává o současné výrobní technologii a energetické bilanci provozu. V následující kapitole je paroplynová teplárna prozkoumána z pohledu produkce emisí se zaměřením na znečišťující emise do ovzduší. V této části práce je také vypočteno produkované množství emisí TZL, SO2 a CO2 podle platné české legislativy. Dále je provedeno srovnání současné výrobní technologie s nejlepší dostupnou technologií v souladu s aktuální směrnicí 2008/1/EC Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o integrované prevenci a omezování znečištění. Závěrečná kapitola se věnuje inovačním technologiím ke snížení nejproblémovějších emisí do ovzduší (NOx), které by mohly být na elektrárenském provozu Červený mlýn eventuálně instalovány.
Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava ; Ženatý, Lukáš ; Tížková, Věra ; Bury, Daniela ; Schwarz, Otto ; Multanová, Linda ; Herčík, Miloslav ; Kaloč, Miroslav ; Obroučka, Karel
V roce 2005 byla doplňována a zpracována literární rešerše, byly získány podklady pro ekonomické hodnocení procedury IPPC pro další kategorie zařízení. K porovnání metodiky a konkrétního postupu v agendě IPPC byla realizována půldenní cesta do Polska (Koksoprojekt Zabrze), poznatky a informace získané při této cestě jsou ve zprávě stručně shrnuty. V případě procedury EIA byly získány podklady umožňující vyhodnocení nákladovosti této procedury pro více než 50 investičních akcí. Získané podklady byly zpracovány shodně s dříve uvedenými postupy zejména pro komparaci údajů. Z nich vyplynuly závěry zobecňující ekonomickou náročnost procedury EIA a IPPC. Proběhla verifikace a zpřesnění evaluačního modelu na základě konkrétních údajů z jednotlivých firem – evaluační model byl doplněn a modifikován na podkladě nově získaných poznatků. Byla posouzena ekonomická rizika, vyplývající z existence významných ekologických rizik. Byly zpracovány modelové příklady pro ekonomické hodnocení procedury EIA i IPPC. Závěry z ekonomického hodnocení procedury EIA a IPPC jsou uvedeny v kapitolách 3 a 4.
Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava ; Obroučka, Karel
Cílem projektu je analyzovat širší teoretické souvislosti a požadavky a stanovit hodnotící kritéria pro účely ekonomického hodnocení a vyčíslení ztrát a škod vzniklých a vznikajících na životním prostředí následkem průmyslové činnosti, jež by bylo možno využít v rámci procedur EIA a IPPC. Dále je cílem vybrat a navrhnout vhodné metody posuzování rozsahu poškození a následného ekonomického vyhodnocení. Výsledkem řešení projektu bude zpracování hodnotících studií včetně popisu postupu hodnocení tak, aby je bylo možno reprodukovat včetně případných návrhů na novelizaci předpisů. Řešení projektu bylo doplněno o ekonomické hodnocení procedur IPPC a EIA z hlediska nákladů na jejich zpracování, plynoucí jak podnikatelským subjektům, tak i potřebě financování z veřejných prostředků, a následných přínosů plynoucích ze sníženého znečišťování složek životního prostředí a nižšího zatížení zdravotního stavu obyvatel.
Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava ; Ženatý, Lukáš ; Bury, Daniela ; Tížková, Věra ; Schwarz, Otto ; Multanová, Linda ; Herčík, Miloslav ; Kaloč, Miroslav ; Obroučka, Karel
V roce 2004 byla zpracována analýza metod ekonomického hodnocení škod na životním prostředí. Byly posuzovány metody monetární e nemonetární, zhodnocena jejich použitelnost. Byl proveden rozbor a návrh základních hodnotitelských parametrů pro ekonomické hodnocení ekologických rizik a uvedeny příklady přístupu k hodnocení rizik ve vyspělých zemích EU. Byla navržena základní verze evaluačního modelu, který byl dále rozpracován a zpřesněn pro účely tohoto projektu. Model byl aplikován na podmínky procedury EIA. byly provedeny úvodní práce na zpracování konkrétních informací o zdravotním stavu v oblasti monitorované Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Bylo provedeno modelové ekonomické zhodnocení nákladů procedury IPPC pro koksovací pece, spalovny odpadů, skládky odpadů a velká spalovací zařízení. Byla hodnocena nákladovost procedury EIA pro koksovny, spalovny odpadů a zařízení k výrobě základních organických a anorganických chemikálií.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Analýza stávajícího stavu IS v oblasti integrované prevence
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Chroust, Jiří ; Zvolánek, Jiří ; Bukáček, Roman ; Kolář, Jan ; Kolesniková, Tetyana ; Prášek, Jan
Analýza popisuje Informační systém IPPC, Informační systém BAT a Informační systém technické ochrany ŽP, které procesně zajišťují integrovanou prevenci a podporují účinnost státní správy při ochraně ŽP. Analýza popisuje funkce, systémy správy dat, prezentaci, schémata datových modelů a postup práce s jednotlivými informačními systémy. Uvedené systémy nesplňují požadavky, kvůli kterým byly vytvořeny.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Propojení komplexního informačního systému integrované prevence a heterogenních dat signifikantních datových zdrojů s důrazem na možnost dodatečného připojení dosud neznámého zdroje třetí strany
ORGREZ, a.s. ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Ošlejšek, Radek ; Vlasák, Vítězslav ; Ráček, Jaroslav ; Prášek, Jan
Analýza popisuje informační systémy, které by bylo vhodné propojit s informačním systémem integrované prevence. Jedná se o Hydroekologický informační systém VÚV, IS EIA a SEA, IS odpadového hospodářství, kvality ovzduší, Integrovaný registr znečišťování, Informační systém technické ochrany životního prostředí, Systém evidence kontaminovaných míst a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností. Ze systémů jsou vybrány údaje, které popisují environmentální monitoring a materiálové toky a data popisující charakteristiku a ovlivnění dotčeného území. Pro jednotlivé typy dat je navržena možnost jejich propojení a integrace s IS integrované prevence.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.