Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,017 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
A comprehensive analysis of integration of EU energy markets and aspects affecting the process of integration between 2000 and 2019
Mocák, Filip ; Holubcová, Jitka (vedoucí práce) ; Mazač, Jan (oponent)
Tato diplomová práce analyzovala integrační proces národních trhů s energetikou skrze evropské legislativní a nelegislativní dokumenty. Cílem této práce bylo skrze interpretační obsahovou analýzu zkoumat integraci národních trhů s energetikou a aspekty, které mají vliv na integrační proces. Taktéž byla obohacena samotná definice vnitřního energetického trhu. Vnitřní trh s energiemi vyžaduje nejen konkurenceschopnost, tržní přístup, orientaci na zákazníka a flexibilitu, ale je také nutné zajistit bezpečnost dodávek, diverzifikaci dodavatelů, udržitelnost a transparentnost. Čtyři aspekty byly analyzovány. Jako první byl potvrzen fakt, že většina iniciativ a návrhů Evropské komise byla implementována do Evropské legislativy (energetické balíčky) v období mezi roky 2000 až 2019. Avšak, Evropská komise několikrát identifikovala ve svých publikacích, že progres členských státu v implementaci evropské legislativy do zákonů byl pomalý, co ovlivnilo i samotný proces integrace. Mezi hlavní problémy se řadí deregulace cen plynu pro konečné uživatele, proces rozdělování vlastnictví a nezávislost národních regulátorů. Geopolitika uvnitř EU se ukázala jako další aspekt, který způsobuje značné problémy při formulací jednotné evropské energetické politiky, což se projevilo i během konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou...
Změna přístupu k občanství ve Velké Británii v důsledku migrace
Kycltová, Barbora ; Lukešová, Anna (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Tato bakalářská práce je jednopřípadovou studií zabývající se přístupem k občanství ve Velké Británii a způsobem, jakým ho proměnily naturalizační politiky a migrace. Problematika občanství se na přelomu tisíciletí v důsledku velkého přílivu migrantů a rasových nepokojů v zemi stala předmětem mnoha akademických debat a následné zavádění testů občanství se setkalo se značnou kontroverzí. Cílem práce je proto zmapovat velmi diskutovanou problematiku naturalizace ve Velké Británii a na základě analýzy obsahu přípravných materiálů na test občanství poskytnout velmi jedinečný a komplexní obraz toho, jak se během let proměnil přístup k občanství. Pro zpracování publikací k občanským testům je použita metoda kvalitativní dokumentové analýzy a pomocí aplikování předem definované typologie občanství a integračních přístupů v teoretické části jsou příručky zkoumány. Práce předpokládá, že v důsledku obav z nedostatku integrace komunit imigrantů a následnému zpřísňování opatření pro získání statusu občana došlo ke změně od liberálního a multikulturního přístupu k více restriktivním formám přístupů ke konceptu občanství. Na základě stanovené analýzy práce dochází k závěru, že Velká Británie nepoužívá jeden přístup k občanství, ale kombinuje prvky každého z nich. Zároveň však došlo v důsledku migrace a zpřísnění...
Vliv projektu edukační hodiny Aplikovaných pohybových aktivit na postoje studentů střední školy
Hrivňáková, Sára ; Pavlová, Ilona (vedoucí práce) ; Strnad, Pavel (oponent)
Název: Vliv projektu edukační hodiny Aplikovaných pohybových aktivit na po toje tudent t ední koly Cíle: Cílem mé bakalá ké práce bylo zji tění po toj tudent t etího ročníku na pedagogickém lyceu, tedy potenciálních budoucích pedagog , k o obám těle ným po tižením, a po un jejich názoru po ab olvování online intervence. Metody: Ob ervační tudie zamě ená na porovnávání po toj tudent k žákovi těle ným po tižením p ed a po intervenci. Pro pot eby výzkumného et ení byla zvolena kvantitativní výzkumná metoda. Jednalo e o program edukační hodiny Aplikovaných pohybových aktivit po dobu 2 vyučovacích hodin o délce 45 minut. Vzhledem k pandemické ituaci byla nejvhodněj í forma online dotazníku vla tní kon trukce a Adjective Checkli t. Pro výzkum bylo zvoleno 28 tudent pedagogického lycea Futurum, kte í pod toupili online program edukační hodiny Aplikovaných pohybových aktivit. Výsledky: Z vý ledk dotazníku vla tní kon trukce a Adjective Checkli t e nám potvrdil p edpoklad pozitivní změny p í tupu intaktních tudent k žákovi těle ným po tižením. Největ í kladné změny po toje tudent j me docílili v obla ti znalo ti pohybových aktivit a paralympij kých port . Závěr: Výzkum poukázal na my luplno t intervence edukační hodiny Aplikovaných pohybových aktivit v rámci ociálně právní o věty i jako pro t edku podpory...
Uplatnění iBoccii jako prostředku podpory integrace
Břehová, Radka ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Křivánková, Markéta (oponent)
Název: Uplatnění iBoccii jako prostředku podpory integrace Cíle: Cílem bakalářské práce bylo zkoumat vliv účasti na jednorázové sportovní inkluzivní akci "iBoccia nanečisto", spočívající ve hraní iBoccii na skupinu osob se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení. Zkoumány byly subjektivní dojmy ze hry i setkání u obou skupin a zájem o více zkušeností do budoucna. Metody: Kvalitativní výzkum zahrnoval organizaci akce "iBoccia nanečisto". Pro výzkum bylo zvoleno 6 probandů, z toho 3 hráči boccii se zdravotním postižením a 3 lektoři z oblasti sportu bez zdravotního postižení, kteří se dosud se zdravotním postižením neseznámili. U obou skupin byla použita anketa vlastní konstrukce zaměřená na hodnocení akce. Pomocí metody polostrukturovaný rozhovor byly zjišťovány subjektivní názory jedinců bez zdravotního postižení ohledně zkušeností s jedinci se zdravotním postižením a jejich pohybovými aktivitami. Výsledky: Šetření pomocí ankety a rozhovoru potvrdilo subjektivní pozitivní dojmy účastníků a poukázalo na prospěšnost inkluzivních akcí. Jednotlivá kritéria akce byla probandy hodnocena spíše pozitivně, hůře hodnocené byly pouze délka akce a počasí. Čtyři probandi uvedli, že by se iBoccie chtěli věnovat na soutěžní úrovni a zbylí dva probandi si ji rádi příležitostně zahrají. Z rozhovoru s...
Integrované vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin
Řiháčková, Nela ; Kohoutek, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Vilém (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o integraci dětí ze sociálně znevýhodněních rodin do běžných tříd na úrovni mateřských škol. Kvůli nedávným změnám v egislativě a zvyšujícímu se trendu začleňování znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu se jedná o aktuální téma, které se nabízí zkoumat z praktického hlediska, tedy přímo z úhlu pohledu konkrétní mateřské školy, která se na integrovaném vzdělávání podílí. Hlavním cílem výzkumu bylo identifikovat, jak funguje integrace sociálně znevýhodněných dětí v praxi mateřských škol. V rámci výzkumu bylo také zjištěno, jaké konkrétní postupy školky využívají, do jaké míry se řídí legislativou a také jak zaměstnanci mateřských škol efektivitu integrace hodnotí. V práci byl uveden také přehled užívaných nástrojů v rámci teorie veřejně- politických nástrojů. Poznatky vzešly primárně z případové studie jihlavské mateřské školy Mozaika. K zodpovězení výzkumných otázek vedly výpovědi dotazovaných zaměstnanců mateřské školy s doplněním o data získaná z rešerše literatury, legislativy a statistických údajů.
Syrská komunita v Česku - diferenciace identit
Šoulová, Ivana ; Jelen, Libor (vedoucí práce) ; Čermáková, Dita (oponent)
Bakalářská práce má za cíl prozkoumat základní podmíněnosti identit Syřanů v Česku a zjistit, zda je u nich vyvinuta transnacionální podoba identity. Analytická část je sepsána na základě poznatků z kvalitativního výzkumu, který se realizoval pomocí rozhovorů s 15 respondenty syrského původu žijícími na území Česka. Faktory ovlivňující imigraci Syřanů mohou souviset s rokem jejich příchodu do Česka. Identita Syřanů v Česku může být v čase proměnná a je podmíněna velice individuálně. Prvky transnacionální identity projevují především starší generace Syřanů. Vliv na tvorbu transnacionální identity Syřanů v Česku může mít náboženství a prostředí ve kterém Syřané vyrůstají. Syrská komunita v Česku není příliš sdružená a zároveň nejeví známky diasporické komunity. Geopolitickou orientaci Syřanů v Česku může ovlivňovat jejich etnická či náboženská identita. klíčová slova: Syřané, migrace, integrace, transnacionalismus, komunita, identita
Lidová píseň jako prostředek propojení huebební výchovy s jinými vzdělávacími oblastmi na 1. stupni ZŠ
Radová, Lucie ; Veverková, Jana (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá lidovými písněmi a jejich zapojením do vyučování nad rámec hudební výchovy. Je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá lidovými písněmi a jejich využitím ve školách. Obsahuje rozbor lidových písní v učebnicích pro 1. stupeň základních škol od nakladatelství SPN. Pro úplnost teoretických východisek práce předkládá obecné vysvětlení pojmu integrace. Zaměřuje se na tematickou výuku, jež je stěžejní metodou propojování předmětů této práce. Představuje vzdělávací oblasti vycházející z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a práci s lidovou písní. Praktickou část tvoří návrh pěti dvouhodinových bloků, jeden pro každý ročník prvního stupně, jež pomocí využití lidové písně propojují dva vyučovací předměty. Ty tvoří nejen propojovací prostředek, ale také jsou vnímány jako východiska celých aktivit a informační zdroje. Každý vyučovací blok obsahuje podrobnou přípravu s didaktickými poznámkami a hypotézami. V přílohách se nacházejí hotové přípravy vložené do přehledných tabulek se všemi materiály a úlohami.
Mechanismy integrace papilomavirového genomu do lidského chromozomu
Frčková, Tereza ; Šmahelová, Jana (vedoucí práce) ; Fraiberk, Martin (oponent)
Lidské papilomaviry (HPV) jsou malé neobalené DNA viry, které mohou být příčinou malignit v lidské populaci. Nejčastěji jsou kauzálně spojeny s karcinomy v anogenitální oblasti mužů i žen, ale také s částí karcinomů v oblasti hlavy a krku. V infikovaných buňkách se genom HPV vyskytuje primárně ve formě cirkulární molekuly, tzv. episomu. V některých případech dojde k linearizaci genomu HPV a jeho následné integraci do lidského genomu. Tento proces má vliv na chování buněk a přispívá k imortalizaci a nádorové transformaci. Integrace genomu HPV je ovlivněna řadou virových i buněčných faktorů, které mají vliv na stabilitu genomu HPV v buňce. Vzájemné interakce virových a buněčných proteinů často mohou navodit aktivaci DNA opravných mechanismů buňky, které virus využívá pro svoji replikaci. K integraci virového genomu dochází také s větší pravděpodobností u určitých typů HPV. Dalším faktorem je i místo infekce, kde došlo k nádorové transformaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,017 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.