Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Regulation of immunometabolism in white adipose tissue
Gazdová, Tatiana ; Horáková, Olga (vedoucí práce) ; Beňová, Andrea (oponent)
Vysokotuková dieta podporuje rozvoj dietou-indukované obezity, což vede k dalším komplikacím jako jsou inzulínová rezistence a diabetes druhého typu. Základní příčina rozvoje s obezitou spojených chorob je narušení homeostáze tukové tkáně. Nadmírná akumulace tuku a rychlý růst bílé tukové tkáně stimulují infiltraci, dělení a aktivaci imunitních buněk zapojených do šíření zánětu. Imunitní buňky v bílé tukové tkáni jsou schopny ovlivňovat funkci adipocytů a zároveň i celotělového metabolismu. Tyto interakce a ovlivňování funkcí jsou hlavním tématem rapidně se rozvíjejícího oboru vědy, imunometabolismu, zaměřeném na interpretaci vlivu imunitního systému na buněčný a systematický metabolismus. Během obezity pro-zánětlivé imunitní buňky, například M1 makrofágy a neutrofily přečíslují homeostatické proti-zánětlivé imunitní buňky v bílé tukové tkáni a mění tkáňové prostředí. Ve výsledku, pro-zánětlivé cytokiny zabraňují adipocytům, aby přiměřeně odpovídaly na mimobuněčné vjemy. Výsledné interakce mezi imunitními buňkami a adipocyty udržuje zánět a podporuje ukládání tuku mimo tukové tkáně. Experimentální studie naznačují, že zánět bílé tukové tkáně může být vyřešen doplněním diety omega-3 polynenasycenými mastnými kyselinami. To působí proti efektů omega-6 mastných kyselin, které se často vyskytují ve...
Fyziologické a patofyziologické aspekty některých vybraných endokrinopatií. Vztah k metabolizmu tukové tkáně a inzulínové rezistenci
Ďurovcová, Viktória ; Kršek, Michal (vedoucí práce) ; Saudek, František (oponent) ; Štich, Vladimír (oponent)
Patogeneze inzulínové rezistence není dosud zcela objasněna a podílí se na ní řada faktorů. Velmi významná úloha se v poslední době přisuzuje změnám v endokrinní a parakrinní aktivitě tukové tkáně a jejímu vztahu k mitochondriální dysfunkci. Cílem první části práce bylo charakterizovat úlohu tukové tkáně a jejích pro- duktů v patogenezi inzulínové rezistence u jednotlivých zkoumaných skupin paci- entů, tj. u pacientů s Cushingovým syndromem, akromegalií a prostou obezitou. Zaměřili jsme se na výzkum tří důležitých regulátorů metabolické homeostázy, a to fibroblastových růstových faktorů 21 a 19 (FGF-21 a FGF-19) a adipocytární mastné kyseliny vážícího proteinu (FABP-4). Naše práce prokázala, že inzulínová rezistence jak u prosté obezity, tak i u obe- zity doprovázející hyperkortizolizmus je spojená s významně zvýšenými cirku- lujícími hladinami FGF-21 a FABP-4 oproti zdravým kontrolám. Koncentrace obou látek byly srovnatelné mezi pacienty s Cushingovým syndromem a pros- tou obezitou. Tento fakt spolu s chybějící korelací mezi hladinami FGF-21, resp. FABP-4 a hladinami plazmatického kortizolu naznačují, že se jedná nejspíš o vliv obezity a jejích metabolických důsledků, nežli o samotné přímé působení hyper- kortizolémie na produkci FGF-21 a FABP-4. U plazmatických hladin FGF-19 jsme nenašli žádné...
Funkčně genomická a farmakogenomická analýza aspektů metabolického syndromu
Krupková, Michaela ; Šeda, Ondřej (vedoucí práce) ; Haluzík, Martin (oponent) ; Polák, Jan (oponent)
Metabolický syndrom je prevalentní onemocnění, charakterizované současnou manifestací inzulínové rezistence, obezity, dyslipidémie, hypertenze a metabolických poruch. Jeho výsledný fenotyp závisí jak na genetických faktorech, tak na faktorech vnějšího prostředí a jejich vzájemných interakcích. Z toho vyplývá komplikovanost detailní analýzy genetické komponenty tohoto syndromu v obecné lidské populaci. Geneticky definované savčí modely jsou významným nástrojem pro analýzu genetické architektury lidských komplexních onemocnění, mezi která se řadí i metabolický syndrom. Cílem této dizertační práce je využití nástrojů funkční a komparativní genomiky k odhalení patogeneze aspektů metabolického syndromu a jeho genetických determinant. Rovněž jsme se zabývali farmakogenetickými interakcemi těchto genetických determinant s látkami ovlivňujícími jednotlivé složky metabolického syndromu. S použitím několika kongenních kmenů laboratorního potkana jsme řešili čtyři různé projekty, zabývající se: farmakogenetickou interakcí kyseliny all-trans retinové a ondansetronu s diferenciálním segmentem chromozomu 8 u potkana, farmakogenetickou interakcí diferenciálního segmentu chromozomu 4 a dexametazonu a stanovením role genu Plzf při vývoji hypertenze, hypertrofie levé komory srdeční (LVH) a intersticiální fibrózy....
Farmakologické modifikace potenciálních signálních systémů regulujících metabolismus adipocytů a hepatocytů a jejich vliv na obezitu
Hodis, Jiří ; Farghali, Hassan (vedoucí práce) ; Kršiak, Miloslav (oponent) ; Otová, Berta (oponent)
v českém jazyce Abstrakt teze: Zdůvodnění a cíle: I když obezita a metabolický syndrom představují ve světě závažný zdravotnický problém, arsenál farmakoterapie je pro léčbu dosud nedostatečný. V naší práci jsme se zaměřili na buňky dvou hlavních orgánů představující riziko těchto nemocí - hepatocyty a viscerální adipocyte a použili je v našem modelu. Zjišťovali jsme 3 hlavní metabolické a signalizační děje v těchto buňkách- v hepatocytech glykogenolýzu, produkci oxidu dusnatého (NO), transkripci indukovatelné NO syntházy (iNOS) v adipocytech lipolýzu, produkci NO a transkripci iNOS. V první části práce jsme se zaměřili na vliv kombinace peroxisome proliferation activator receptor  (PPAR) agonisty, antagonisty a 3 adrenomimetika na kulturu epididymálních potkaních adipocytů. V druhé části jsme zkoumali vliv  a  adrenergních mimetik, adrenergních blokátorů, NO donorů a NOS blokátorů na kulturu potkaních hepatocytů s vysokým obsahem glykogenu. Metody: Produkce NO po vlivu účinných látek byla zjišťována pomocí stanovení oxidativních produktů NO2 a NO3 v mediu, glykogenolýza byla detekována podle glukózy uvolněné do media z kultury hepatocytů, hladina NOS byla zjišťována jak komparativní polymerázovou řetězovou reakcí s reversní transkripcí (RT-PCR u hepatocytů), tak kvantitativní real time RT PCR...
Inzulinová rezistence a metabolická inflexibilita : ovlivnění blokádou renin-angiotenzinového systému
Wohl, Petr ; Pelikánová, Terezie (vedoucí práce) ; Prázný, Martin (oponent) ; Vondra, Karel (oponent)
Inzulinová rezistence (IR) hraje zásadní roli v progresi aterosklerózy a je spojena s vyšší kardiovaskulární mortalitou a morbiditou. IR v metabolismu glukózy je běžným nálezem u diabetiků 2. typu a obézních jedinců. Řadou autorů je IR stále považována za základní z řady klinických, biochemických a humorálních odchylek, které souhrnně označujeme jako metabolický syndrom a do kterého dále zahrnujeme esenciální hypertenzi, dyslipoproteinémii, viscerální obezitu, endotelovou dysfunkci a další abnormality. Porucha účinku inzulinu a IR je přítomna i u diabetiků 1. typu a její význam není dostatečně zhodnocen. Disertační práce je zaměřena na problematiku IR u nemocných s diabetem mellitem 1. typu a dále problematiku blokády renin angiotenzinového systému (RAS) v kontextu IR u nemocných s metabolickým syndromem a poruchou glukózové homeostázy. K hodnocení IR je použita metodika hyperinzulinového-euglykemického clampu a nepřímé kalorimetrie, které umožňují testování in vivo u člověka. V našem projektu jsme se zaměřili na 1) posouzení významu metabolické inflexibility u diabetiků 1. typu, 2) hodnocení metodiky hyperinzulinového euglykemického clampu u nemocných s diabetes mellitus 1. typu a přítomnou IR, 3) testování vlivu inhibice RAS při použití blokátoru angiotenzin II typ 1 receptoru (ARB) telmisartanu u...
The analysis of mechanisms associated with beneficial metabolic effects of marine Omega-3 polyunsaturated fatty acids in different lipid forms.
Pavlišová, Jana ; Rossmeisl, Martin (vedoucí práce) ; Maletínská, Lenka (oponent) ; Cahová, Monika (oponent)
Obezita, jakožto jeden z nejzávažnějších zdravotních problémů 21. století, vzniká často v důsledku nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Příjem tuků pak hraje v rozvoji obezity důležitou roli částečně proto, že tuky jsou ve srovnání s ostatními makronutrienty nejkoncentrovanějším zdrojem energie. Zdravotní dopady konkrétní diety však nezáleží pouze na absolutním množství přijatých tuků. Důležitá je také kompozice mastných kyselin, přičemž nasycené mastné kyseliny (SFA) jsou kvůli svým prozánětlivým a lipotoxickým účinkům obecně považovány za méně zdravé, zatímco mononenasycené (MUFA) a polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) představují zdravější alternativu, protože jsou v organizmu pohotově oxidovány a nenarušují fyziologické vlastnosti buněčných membrán. Zcela unikátní třídu lipidů pak představují n-3 polynenasycené mastné kyseliny (Omega-3), jejichž příjem v potravě působí u lidí jako ochrana proti rozvoji kardiovaskulárního nemocnění a dyslipidemie, zatímco u zvířecích modelů obezity zlepšuje, kromě výše zmíněných parametrů, také citlivost k inzulínů a glukózovou toleranci. Bylo již popsáno mnoho molekulárních mechanizmů, jakými mohou Omega-3 působit na metabolizmus. Omega-3 mohou modifikovat biochemické složení buněčných membrán, působit jako ligandy různých transkripčních faktorů či...
Strava žen s gestačním diabetem
Kuchařová, Miroslava ; Krejčí, Hana (vedoucí práce) ; Anderlová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce s názvem "Strava žen s gestačním diabetem" se věnuje problematice stravovacích návyků a životního stylu žen, u nichž bylo v průběhu těhotenství diagnostikováno onemocnění gestační diabetes mellitus. Teoretická část práce popisuje u onemocnění jeho definici, příčiny a mechanismus vzniku, následky pro matku i plod a věnuje se také diagnostickým postupům a všem možnostem léčby. Detailněji je rozebrána diagnostická metoda pomocí zátěžového testu oGTT a také diabetická dieta, která je spolu s dalšími režimovými opatřeními (hlavně fyzickou aktivitou) první volbou při léčbě těhotenské cukrovky. Praktická část diplomové práce obsahuje výsledky dotazníkového šetření u dvou skupin těhotných žen - s již diagnostikovaným gestačním diabetem a před jeho diagnostikou při testu oGTT. Předkládá také výsledky analýzy jídelníčků žen s GDM, které byly zpracovávány ve stravovacím programu NutriPro Expert, a poté porovnány s aktuálními výživovými doporučeními pro těhotné a kojící ženy. Cílem této práce bylo zmapovat stravovací návyky a životní styl žen s gestačním diabetem a porovnat, zda splňují současná výživová doporučení. Cílem bylo také porovnat stravovací návyky a životní styl žen s GDM se stravovacími návyky a životním stylem těhotných žen před diagnostikou onemocnění a odhalit, zda existuje možná...
Využití doplňků stravy v léčbě obezity a souvisejících patologií.
KOZOVÁ, Kristýna
Popularita doplňků stravy užívaných k redukci tělesné hmotnosti v posledních několika letech výrazně stoupla. Proto cílem této práce bylo přezkoumat mechanismus účinku, účinnost a bezpečnost některých doplňků stravy, které jsou běžně užívány při léčbě obezity a souvisejících patologií.
Vztah BMI, hyperinsulinemie a vybraných biochemických ukazatelů
Dobrovodová, Monika ; Kovařík, Miroslav (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Monika Dobrovodová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. Název práce: Vztah BMI, hyperinsulinémie a vybraných biochemických ukazatelů Tato práce se zabývá zpřesněním vztahů mezi BMI, insulinemií, věkem pacientů, hladinou C - peptidu a glykemií a též hledáním vztahu mezi vybranými parametry lipidového spektra a hyperinuslinémií ve skupině vybraných pacientů. U 3472 jedinců bylo provedeno měření tělesné výšky a hmotnosti a vyšetření lačné glykémie a insulinémie, celkové cholesterolémie, hladiny HDL a LDL a také hladiny C - peptidu nalačno z krve. Poté bylo pomocí jednoduchých vzorců vypočítáno několik základních indexů inzulinorezistence a insulinosenzitivity. V tomto souboru pacientů se prokázalo, že s rostoucím BMI vzrůstá hladina lačné insulinémie i C-peptidu. Taktéž došlo i k mírnému nárůstu lačné glykémie. V této práci použité indexy insulinorezistence a insulinosenzitivity závisí na BMI. Ačkoli se mezi jednotlivými věkovými skupinami prokázaly statisticky významné rozdíly ve vztahu k indexům insulinosenzitivity a insulinorezistence, tak u těchto indexů nepozorujeme jasně rostoucí či klesající trend v závislosti na rostoucím věku. HDL...
Srovnání příjmu potravy pacientů s metabolickým syndromem s a bez jaterní steatózy/steatohepatidy
Štičková, Zdeňka ; Macášek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Meisnerová, Eva (oponent)
Úvod: Úkolem této bakalářské práce je porovnat příjem potravy u pacientů s metabolickým syndromem, kteří mají k tomuto onemocnění přidružené buď prosté nealkoholové ztučnění jater (steatóza, angl. zkratka NAFLD - Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) nebo zánětlivou komponentu v podobě steatohepatitidy (angl. zkratka NASH- Non-Alcoholic Steatohepattis). Cíle: Hlavním předmětem a cílem bakalářské práce bude sledovat rozdíl ve stravování čtyř různých skupin pacientů. První dvě skupiny budou tvořit pacienti s metabolickým syndromem se steatózou a metabolickým syndromem se steatohepatitidou. Třetí skupina je složena ze dvou pacientů s metabolickým syndromem bez rozvoje steatózy. Čtvrtou skupinou jsou zdraví jedinci s normálním BMI i lidé s prostou obezitou bez metabolických poruch. Tato práce se dělí na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se seznámíme s definicí, příčinami, jednotlivými složkami, komplikacemi a s preventivními a léčebnými opatřeními u metabolického syndromu. V další části se zaměřím na patofyziologii jater a na vymezení pojmů nealkoholová steatóza a steatohepatitida. Metody: V praktické části se zaměřím na kvantitativní výzkum formou dotazníků na ambulancích IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kam docházejí pacienti, kteří splňují...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.