Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 125 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Reorganizace jako sanační forma řešení úpadku
Hodačová, Helena ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
V JAZYCE ESKÉM: Reorganizace jako sana ní zp sob ešení úpadku: Hlavním ú elem mé diplomové práce je poskytnout rozbor tohoto sana ního zp sobu ešení úpadku dlužníka podle zákona . 184/2006 Sb., insolven ní zákon (dále v textu jen jako insolven ní zákon), s ohledem na soudní rozhodnutí, právní názory odborné ve ejnosti a také na ekonomické aspekty této problematiky. N které otázky upravené podle eského práva se pokusím porovnat s úpravou slovenského zákona . 7/2005 Zz. (Sb.). Primárním d vodem zpracování tohoto tématu je vzr stající d ležitost úpadkového ízení po velké hospodá ské krizi z let 2007 až 2009. Vzhledem k té skute nosti, že u stále vysokého po tu spole ností je jejich úpadek ešen konkursním ešením, které ovšem není vždy nejvíce efektivním ešením jejich bankrotu a také to není nejvhodn jší ešení z celospole enského hlediska. Samotný text diplomové práce je rozd len do 17 kapitol. Každá kapitola je dále rozd lena do n kolika bod . První ást práce zahrnuje deset kapitol a popisuje základní prvky insolven ního ízení, které jsou nezbytné pro celkové pochopení reorganizace samotné. Tato ást zahrnuje historický vývoj a základní kroky a body v insolven ním ízení jakými jsou vysv tlení pojmu úpadku a rozhodnutí o n m, insolven ní návrh, ú astníky insolven ního ízení, analýzu institutu soudního...
Crystalex Nový Bor: od dedictví IPB k zátěžovému testu českého insolvenčního zákona
Čása, Tomáš ; Richter, Tomáš (vedoucí práce) ; Vacek, Pavel (oponent)
vi Abstrakt Předkládaná práce popisuje a analyzuje průběh insolvenčního řízení ve společnosti Crystalex Nový Bor. Jádrem práce je popis a ohodnocení průběhu procesu z pohledu ekonomické efektivnosti. Faktický popis řešení velkého případu podle českého insolvenčního zákona identifikoval klíčové aspekty řízení. Případ potvrdil a ilustroval posílenou pozici zajištěných věřitelů, ale nenašel důkazy pro oportunistické zneužívání této pozice. Insolvenční zákon respektoval mimoinsolvenční nároky věřitelů a pravidlo absolutní přednosti. Naopak, průběh a funkce moratoria a průtahy v procesu rozdělení výtěžku zpeněžení byly označeny jako slabé aspekty průběhu řízení. Z pohledu typu finanční tísně v Crystalexu se zvolená metoda řešení úpadku konkurzem a prodeje klíčových výrobních částí jednou smlouvou ukázala jako nejefektivnější. Klíčová slova: případová studie, finanční tíseň, insolvence, insolvenční řízení, konkurz, zpeněžení
Mezinárodní insolvenční právo
Šerák, Martin ; Brodec, Jan (vedoucí práce) ; Pfeiffer, Magdalena (oponent)
Tato práce se zaměřuje primárně na oblast evropského insolvenčního práva, které je v současné době reprezentováno Nařízením Rady (ES) č. 1346/2000. Komunitární úprava reflektuje teoretické otázky, které se odvíjí od základního názorového střetu mezi principem universality a principem teritoriality, a svou regulaci staví na modifikaci těchto přístupů, jenž se v praxi odráží v dělbě mezi hlavní a vedlejší insolvenční řízení. Určování mezinárodní příslušnosti v hlavním řízení je neodmyslitelně spjato s kritériem centra hlavních zájmů (COMI), které slouží jako hraniční určovatel, na základě kterého je stanoven jednak příslušný soud, ale rovněž i rozhodný právní režim pro řešení celého insolvenčního procesu v souladu se zásadou lex fori concursus. Koncepci COMI je v rámci této práce věnován stěžejní prostor, jelikož se s ní pojí také řada problémů, které úprava ne zcela reflektuje. Jedním z nich je i spojitost COMI s fenoménem zvaným forum shopping, na základě kterého dlužník podstupuje kroky směřující ke změně příslušné jurisdikce za účelem získání lepšího postavení, což se obvykle negativně odráží v majetkové sféře věřitelů. Pozornost je věnována rovněž stručnému přiblížení Vzorového zákona UNCITRAL o přeshraniční insolvenci, jenž lze bezpochyby označit za další význačnou iniciativu na poli...
Vliv insolvenčního řízení na společné jmění manželů po novele č. 294/2013 Sb.
Rosůlek, Jan ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Cílem mé práce je analyzovat právní úpravu vlivu insovenčního řízení na společné jmění manželů a jak se tato úprava změnila novelou Insolvenčního zákona č. 294/2013 Sb. Tato Novela nabyla účinnosti 1.1.2014 a do Insolvenčního zákona mimo jiné také přináší zakotvení společného řízení o oddlužení manželů, které bylo doposud dovozováno pouze judikaturně. Na základě Novely rovněž dochází k určitému doplňování a zpřesňování některých ustanovení Insolvenčního zákona v souladu se soudní judikaturou. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. První se zabývá insolvenčním řízením všeobecně, uvádí nezbytné podmínky pro jeho konání a vysvětluje základní pojmy, které s ním souvisí. Ve druhé kapitole se všeobecně věnuji vysvětlení pojmu společného jmění manželů. Vymezuji jeho obsah, formy, ve kterých se může nacházet, kdy a jak vzniká a také popisuji, jak se společné jmění manželů vypořádává. Ve třetí kapitole se zabývám majetkovou podstatou. Jedná se o souhrn majetku, který vzniká pro potřeby insolvenčního řízení a ze kterého jsou v tomto řízení uspokojováni věřitelé. Vymezuji majetek, který je do ní zahrnut a také způsoby, jakými se tento majetek z majetkové podstaty vylučuje. Krátce se tu zmiňuji také o pořízení jejího soupisu a o ocenění majetku, který je do tohoto soupisu zahrnut. Po tomto vymezení...
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
Roud, Vojtěch ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Tato práce si dává za cíl podat ucelený přehled pohledávek, které lze v insolvenčním řízení uplatnit. Ke každému jednotlivému druhu pohledávek je podán výklad, který by měl co nejlépe vystihovat jejich podstatu a zároveň by za pomoci uvedení konkrétních příkladů vyskytujících se v praxi při aplikaci zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "insolvenční zákon"), měl blíže přispět k pochopení podstaty jejich uplatňování. Práce se neomezuje však pouze na proces uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, nýbrž systematicky popisuje další existenci uplatněné pohledávky v rámci insolvenčního řízení. V práci jsou tak obsaženy dvě další kapitoly zabývající se přezkumem pohledávek a jejich uspokojováním. Práce se zabývá účinnou právní úpravou a vychází tak především z insolvenčního zákona v jeho účinném znění. Ve vhodných případech je však poukázáno na právní úpravu toho kterého probíraného tématu, kterou obsahoval zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o konkursu a vyrovnání"). Rovněž je s ohledem na význam novely insolvenčního zákona, která byla provedena zákonem č.294/2013 Sb. (tzv. revizní novelou), upozorněno u jednotlivých rozebíraných témat na jejich modifikovanou úpravu, kterou přinesla právě tato...
Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Polák, Marek ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
Resumé Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který vešel v účinnost 1. ledna 2008, zavedl do českého právního systému nový institut oddlužení. Tento způsob řešení úpadku je přípustný pouze pro nepodnikatele (oddlužení tak nemůže být použito pro obchodní společnosti nebo obecně pro podnikající fyzické osoby). Spotřebitelské úpadky představují většinovou část úpadkových řízení na území České republiky a lze očekávat, že tento dlouhotrvající trend bude i nadále pokračovat. Institut oddlužení přináší spotřebitelům efektivní možnost, jak se legálně vypořádat se svými dluhy, a to prostřednictvím jednoho ze dvou možných způsobů, jmenovitě splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty dlužníka, a začít opět s čistým štítem jako aktivní člen ekonomické společnosti. Předmětem této diplomové práce je podat komplexní rozbor právní úpravy řešení úpadku oddlužením, od vymezení příčin, které vedou k osobnímu bankrotu, a interpretace základních pojmů, až po popis nezbytných úkonů vedoucích k prohlášení úpadku, samotný průběh oddlužení a odlišení jeho dvou základních forem. Tento teoretický základ je doplněn o poznatky z praxe, které jsem získal během mého působení v advokátní kanceláři zároveň vykonávající funkci insolvenčního správce. Vlastní text práce je rozdělen do osmi...
Insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem
Šebková Stráska, Eva ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
v českém jazyce V této diplomové práci analyzuji Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení a jeho dopady na insolvenční řízení v členských státech Evropské unie. Nařízení vytváří evropské insolvenční právo, které má za cíl zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Vnitřní trh vyžaduje rychlá a účinná mezinárodní insolvenční řízení s cílem zajistit ochranu věřitelům. Věnuji se interpretacím principu modifikované univerzality, rozhodného práva Lex fori concursus, uznávání rozhodnutí v insolvenčním řízení, a vzájemné spolupráci správců podstaty působících v různých členských státech. Zároveň zkoumám zahajování hlavního insolvenčního řízení ve vztahu k centru hlavních zájmů dlužníka a zahajování vedlejšího insolvenčního řízení ve vztahu k provozovně dlužníka, ve které vykonává nikoli přechodnou hospodářskou činnost za pomoci lidských a materiálních zdrojů. Popisuji závazný výklad podle judikatury Soudního dvora Evropské unie vyplývající například z rozsudku ze dne 2. května 2006 ve věci C-341/04, Eurofood IFSC Ltd., kterým Soudní dvůr vykládá články 1, 2, 3 a 16 Nařízení, a z rozsudku ze dne 21. ledna 2010 ve věci C-444/07, MG Probud Gdynia sp. z o.o., kterým vykládá články 3, 4, 16, 17 a 25 Nařízení. Zároveň popisuji, jak tato úprava navazuje na české insolvenční...
Zástavní právo v souvislosti s insolvenčním řízení
Novopacký, Lukáš ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent)
Diplomová práce na téma Zástavní právo v souvislosti s insolvenčním řízením si klade za cíl popsat institut zástavního práva optikou insolvenčního řízení. Vychází z předpokladu, že důvody pro zřízení zástavního práva k zajištění dluhu se projeví především tehdy, když se dlužník dostane do úpadku a je s ním zahájeno insolvenční řízení. Ze všech způsobů řešení úpadku insolvenčního dlužníka, které český právní řád zná, se práce především z důvodu omezeného rozsahu věnuje pouze konkursu a ze všech druhů zástavního práva je největší důraz kladen na zástavní právo k věcem nemovitým. Práce se kromě úvodu a závěru dělí do čtyř částí. První z nich má za cíl čtenáři osvětlit, v čem spočívá zajištění dluhu obecně. Druhá část se věnuje základním otázkám zástavního práva mimo insolvenční řízení. Je v ní čtenáři osvětlena zásadní podstata zástavního práva a proces jeho vzniku. Třetí část, která je v práci stěžení, se poté věnuje tomu, jak se zástavní právo projevuje v insolvenčním řízení, ve kterém je úpadek dlužníka řešen konkursem. Ze všech otázek insolvenčního řízení se snaží odpovídat pouze ty, které jsou významné z hlediska postavení zástavního věřitele v konkursu. Čtvrtá část již pouze čtenáři předkládá statistické údaje týkající se míry uspokojení věřitelů v insolvenčních řízeních zahájených v České...
Neplatnost a neúčinnost právního jednání v insolvenčním řízení
Štancl, Štěpán ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Resumé Neplatnost a neúčinnost právního jednání v insolvenčním řízení Účelem této práce je popsat a analyzovat úpravu institutů, které zabraňují nedůvodnému zkracování majetkové podstaty (resp. věřitelů, kteří se z ní uspokojují) v insolvenčním řízení, tj. neplatnosti a zejména neúčinnosti právního jednání. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly. Těžištěm práce jsou kapitoly 4 a 5. Úvodní kapitola vysvětluje podstatu insolvenčního řízení jako řízení kolektivního, kde dochází k poměrnému uspokojení pohledávek věřitelů. Pak přibližuje podstatu této práce, tj. zkoumání jednání, jimiž dlužník zkracuje majetkovou podstatu, resp. své věřitele. Vyjadřuje se i k terminologickým změnám, které vycházejí z rekodifikace soukromého práva. Druhá kapitola popisuje historický vývoj neúčinnosti od římského práva až do současnosti. Třetí kapitola, týkající se občanského práva, je rozdělena na čtyři podkapitoly. V první je definováno právní jednání. Druhá popisuje jeho neplatnost. Třetí, nejrozsáhlejší, se podrobněji zabývá relativní neúčinností v občanském právu. Její jednotlivé části popisují důvody neúčinných jednání, procesní postupy i důsledky neúčinnosti. Poslední podkapitola shrnuje možnosti použití této úpravy v insolvenčním řízení. Čtvrtá kapitola se už týká insolvenčního řízení....
Neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení
Chrenovský, Bohdan ; Frintová, Dita (oponent)
Tématem této diplomové práce je neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení. Tento právní institut tvoří nedílnou součást moderního insolvenčního práva, jelikož představuje zásadní a v praxi nejvyužívanější instrument, jehož prostřednictvím může insolvenční správce upadnuvšího dlužníka postupovat proti nekalým jednáním, jimiž daný dlužník poškozuje věřitele, kteří vůči němu uplatňují svá práva v rámci insolvenčního řízení. Jinými slovy, pro účely ochrany věřitelů v insolvenčním řízení je tento institut klíčový. Cílem diplomové práce je zevrubná analýza účinné právní úpravy neúčinnosti právních jednání v insolvenčním řízení, aktuálních doktrinálních názorů, odborných publikací a relevantní rozhodovací praxe soudů. Práce se neomezuje na pouhé přejímání těchto pramenů, nýbrž s nimi na mnoha místech polemizuje, podrobuje je kritice a eventuálně konfrontuje se závěry autora. Ve vztahu k identifikovaným nedostatkům účinné právní úpravy diplomová práce předkládá autorovy úvahy de lege ferenda. Diplomová práce sestává z úvodu, osmi kapitol, které jsou dále systematicky členěny na jednotlivé podkapitoly, a závěru. První kapitola ve stručnosti pojednává o problematice obecné právní úpravy institutu relativní neúčinnosti zakotvené v občanském zákoníku, přičemž se konkrétně zabývá vymezením zásadních...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 125 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.