Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 776 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využívání nástrojů umělé inteligence ve vzdělávání
Budský, Dominik ; Leipert, Jiří (vedoucí práce) ; Beneš, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím umělé inteligence, zejména generativních prediktivních modelů textu, jako je například model GPT, ve vzdělávacím procesu. Cílem práce je poskytnout učitelům, studentům a žákům komplexního průvodce, jak tyto nástroje efektivně využívat k obohacení výukového procesu, podpoře kreativity a efektivnější přípravě. Práce podrobně popisuje aplikaci umělé inteligence ve školství, včetně přípravy na hodiny, organizace a inspirace pro pedagogy, ale také přínosy pro žáky a studenty při učení a práci s informacemi. Praktické aplikace a prompty pro chatboty jsou demonstrovány s cílem ukázat, jak mohou pedagogové, studenti a žáci tyto nástroje využívat ve svůj prospěch. Práce zdůrazňuje, že integrace umělé inteligence do pedagogické praxe nabízí řadu výhod, od personalizace učení po zlepšení dostupnosti vzdělání a zdůrazňuje potenciál umělé inteligence pro transformaci tradičních vzdělávacích metod, a to s důrazem na přístupnost pro všechny pedagogy, studenty a žáky.
Design volantu osobního automobilu
Pleskal, Miroslav ; John, David (oponent) ; Sládek, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem moderního volantu. Hlavním cílem je prozkoumat nové technologie a trendy a přizpůsobit jim finální návrh. Bylo analyzováno mnoho technologických inovací a designových trendů, přičemž jako nejzásadnější se ukázala technologie steer-by-wire. Návrh byl proto koncipován s myšlenkou jejího využití. Po prozkoumání mnoha tvarů byl vybrán ideální tvar, který bude dobře zapadat do budoucího použití a zároveň bude přívětivý a intuitivní pro všechny uživatele. Byly vytvořeny tři varianty volantu dle druhů vozů, konkrétně varianta pro střední třídu, luxusní varianta a sportovní varianta.
Inovace elektrické kytary
Blaha, Marek ; Skvaril, Šimon (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá inovací elektrické kytary a její barvou při výměně různých komponentů v řetězci. V práci je popsáno, z jakých částí se kytara skládá a jak funguje její snímání. Dále se zabývá výrobou těchto komponentů a jejich následnou kompletací. Zaměření je na snímače, kobylky a těla. Při každé změně komponentu je analyzováno spektrum. Nakonec je sestaven výsledný prototyp a je porovnán s originální kytarou.
Návrh na rozšíření funkcí elektronických cenovek přispívající k lepší komunikaci se zákazníkem
Petýrková, Pavlína ; Pospíšil, Jan (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je návrh na rozšíření funkcí elektronických cenovek přispívající k lepší komunikaci se zákazníkem. Práce je rozdělena do tří částí – teoretické, analytické a návrhové. Teoretická část vychází z odborné literatury a je klíčová k hlubšímu porozumění problematiky. Zároveň slouží jako opora pro analytickou část. V jejím úvodu je představena společnost DATART. Analytická část se zabývá zodpovězením dílčích výzkumných otázek prostřednictvím rozhovorů, dotazníkového šetření a pozorováním. V části návrhové jsou na základě výsledků analýz vytvořeny návrhy soustřeďující se na konkrétní opatření a strategie, které naplní definované cíle.
Inovace stávajícího systému Competitive Intelligence ve vybrané obchodní společnosti
Sakharova, Polina ; Kostřicová, Alexandra Janoušek (oponent) ; Bartes, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a zhodnoceni již existujícího systému Competitive Intelligence ve vybrané společnosti. Účelem práce je na základě teoretických podkladů a provedené analýzy navrhnout vhodné inovační řešení pro systém CI společnosti. Úspěšná implementace inovace ve firmě požaduje kvalitní analýzu jak mikroprostředí, tedy současný stav společnosti, interní systém sběru dat a třídění informace, tak i makroprostředí: analýza konkurence, zkoumání vnějších faktorů.
Vodík a bezpečnost v dopravě
Rusek, Rostislav ; Böhm, Michael (oponent) ; Poulíček, Matěj (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce identifikuje rizika spojená s úniky, skladováním a manipulací s vodíkem, jakožto slibným nízkoemisním palivem budoucnosti. Úvodem udává základní charakteristiky vodíku, či jeho způsoby skladování a přepravy. Dále analyzuje stávající bezpečnostní opatření, popisuje vodíkovou dopravu a technologické inovace z ekonomické stránky a s ohledem na životní prostředí. Závěrečná část porovnává vodík s alternativními palivy, konkrétně se stlačeným zemním plynem a zkapalněným ropným plynem. Tato práce je zpracována na základě rešerše relevantní literatury, shrnuje aktuální poznatky a zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu pro zajištění bezpečné budoucnosti vodíku jako alternativního paliva v dopravních prostředcích i infrastruktuře.
Analýza využití potenciálu brownfieldů v sociální oblasti na příkladu v Jihočeském kraji
SEDLÁKOVÁ, Anita
V práci jsou představena teoretická východiska brownfieldů a sociálních inovací a dále je porovnán přístup k brownfieldům v České republice a v zahraničí. Tyto teoretické poznatky jsou dále aplikovány v praktické části, která zkoumá bývalý tovární areál v Radouňce. Z výsledků provedeného empirického šetření vyplývá, že místní obyvatelé pozitivně hodnotí změnu vlastnictví identifikovaného brownfieldu na neziskovou organizaci. Práce navrhuje koncept využití v kontextu modelů helix, který podporuje sociální inkluzi zdravotně postižených ve společnosti prostřednictvím vzniku chráněného zahradnictví, které by vzniklo v areálu brownfieldu. Poslední část práce tvoří studie proveditelnosti projektu. Na základě CBA byl projekt na vybudování chráněných dílen, chráněného zahradnictví a sociálně terapeutických dílen označen za přijatelný.
Přístupy k hodnocení podnikových inovací
SEDLÁČKOVÁ, Iveta
Diplomová práce je zaměřena na inovace a jejich hodnocení. Cílem práce je zhodnotit ekonomický dopad konkrétní zaváděné inovace ve vybraném podniku. Dále se práce zaměřuje na zhodnocení inovace jako takové a stručný přehled několika posledních zaváděných inovací v podniku. Tyto údaje doplňuje charakteristika podniku, a to jak obecná, tak i ekonomická. Zhodnocení inovace a vlivu na podnik je podloženo teoretickými vědomostmi shrnutými do první části práce. Potřebné údaje ke zhodnocení inovace byly čerpány z interních zdrojů podniku a z veřejných účetních dokumentů.
Vznik nových turistických produktů v destinaci Vltavotýnsko
KREJČÍ, Jakub
Cílem této práce je navrhnout produkt cestovního ruchu, který přispěje k rozvoji turismu v destinaci Vltavotýnsko. Teoretická část práce se věnuje vymezení pojmů a současným zajímavým trendům v cestovním ruchu a poskytuje východiska pro praktickou část. V té je analyzován současný stav cestovního ruchu v destinaci. Prostřednictvím dotazníkového šetření jsou získána data o motivacích a preferencích výletníků. Využito je i metod polostrukturovaných rozhovorů a vlastního pozorování. Na základě všech metod jsou vytvořeny návrhy produktů "Na kolech tam a lodí zpátky" a mobilní aplikace. Také jsou připraveny návrhy marketingové a prodejní podpory.
Trendy v získávání a výběru pracovníků
ŽALUDOVÁ, Natálie
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku získávání a výběru zaměstnanců, především na identifikaci současných trendů a následnou implementaci těchto trendů do praktického využití. Cílem bakalářské práce je identifikace trendů v získávání a výběru pracovníků a návrh na implementaci těchto trendů do podnikového řízení lidských zdrojů a následně poskytnout i kompletní analýzu přijímacího náboru. Práce se nejprve soustředí na pochopení problematiky pomocí literární rešerše, která slouží k nastudování relevantních témat, jako je výběr a získávání pracovníku, definování starých a moderních metod či potenciál využití umělé inteligence v tomto odvětví. Tyto teoretické poznatky jsou poté aplikovány v praktické části, kde pomocí kvalitativního výzkumu bylo možné provést kompletní analýzu náborového procesu vybraného pracovního místa a nalezení nedostatku, který je odstraněn pomocí vytvořeného návrhu na zlepšení. Závěr práce obsahuje vytvořený nový prvek pro testování kandidáta i doporučení na možná vylepšení pro zvýšení efektivity přijímacího procesu firmy, vše v souladu se současnými trendy v oblasti získávání a výběru zaměstnanců.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 776 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.