Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 593 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ekonomické aspekty stárnutí obyvatelstva ve vybraném podniku
VLASÁKOVÁ, Anna
Diplomová práce je zaměřena na představení pojmů demografie, inovace a Průmysl 4.0, které vytvářejí teoretický základ pro praktickou část. Cílem diplomové práce je posoudit ekonomické dopady demografického přechodu stárnutí České republiky ve vybraném podniku. Pro celistvé pochopení praktické části jsou řešeny dílčí faktory, které ovlivňovaly podniková rozhodnutí s apelem na personální, investiční, inovační a ekonomickou činnost politiky podniku. Veškeré získané informace následně umožní navrhnout opatření pro zlepšení budoucího uvažování podniku.
Postoje spotřebitelů i k inovacím v maloobchodním prodeji
HONYSZOVÁ, Pavla
Cílem diplomové práce "Postoje spotřebitelů i k inovacím v maloobchodním prodeji" bylo zhodnotit vnímání a postoje tuzemských zákazníků k inovacím v maloobchodě a navrhnout určitá zlepšení pro prodejce. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. První část tvoří teoretický základ tématu. Informace pro tuto literární rešerši jsou získány z odborné literatury, webových stránek a odborných článků. Druhá část práce se zabývá analýzou informací získaných z dotazníkového šetření. Tato data jsou také využita pro vyhodnocení hypotéz. Na základě získaných informací z dotazníkového šetření a z prostudované literatury byla navržena doporučení pro maloobchodníky.
Systém odměňování v podniku a jeho inovace
MICHNOVÁ, Veronika
Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný systém odměňování ve zvoleném podniku a navrhnout možné inovace v tomto systému, které by vedly k jeho zlepšení. Vybraný podnik si nepřál uvést název organizace, proto zůstal v této diplomové práci anonymní a byl zmiňován jako podnik X. Práce je zaměřena na vybraný segment zaměstnanců dané společnosti, a to na administrativní a vedoucí zaměstnance. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Literární rešerše vymezuje základní pojmy v oblasti odměňování. Zabývá se problematikou systému odměňování, celkové odměny a inovací. Praktická část definuje cíl práce a metodický postup. Dále je charakterizována vybraná společnost a čtyři kvadranty celkové odměny v tomto podniku. Součástí praktické části je i kvantitativní výzkum, a to dotazování. Terénní výzkum probíhal na základě dotazníkového šetření v písemné podobě. Výsledky výzkumu byly vyhodnoceny a graficky zpracovány. Poslední část diplomové práce je věnována zpracování návrhů možných inovací a závěru.
Inovační aktivity prodejce automobilů
KUTLÁKOVÁ, Michaela
Práce definuje pojem inovace, inovativní marketing a konkurence. Konec teoretické části se zabývá finančními ukazateli hodnotící efektivnost inovace. Praktická část charakterizuje vybraný podnik a poté je navržena nová marketingová inovace v podobě propojení více služeb do jednoho balíčku. Dále návrh na rozšíření věrnostního programu a využití placené reklamy na sociálních sítích.
Inovace ubytovacího zařízení
SAUEROVÁ, Patricia
Diplomová práce, která nese název inovace ubytovacího zařízení, popisuje jak v současnosti funguje a jaký je stav Penzionu Krumlov. Popisuje také jak probíhá marketing, vedení a spokojenost zákazníků. Dále se zabývá zkoumáním a zjišťováním vhodných inovací, které by zvýšili atraktivitu penzionu. Jako výsledek zkoumání jsou v aplikační části uvedeny a vyhodnoceny výsledky řízených rozhovorů i dotazníkových šetření. V aplikační části lze naleznout i doporučení a vyhodnocení návrhů, které mají zlepšit daný podnik.
Postupy řízení inovačního procesu ve strojírenství
ČERVENÁ, Iveta
Tato diplomová práce představuje zhodnocení postupu inovačního procesu ve strojírenství, včetně popisu jeho kroků. Nejprve dochází k vysvětlení základních pojmů vztahujících se ke zkoumanému tématu. Poté je na základě analýzy inovačního a ekonomického prostředí společnosti zformulován výsledný návrh. Tento návrh zohledňuje investiční rozhodování a ekonomické aspekty, jako je nákladovost výroby, příjmy z prodeje výrobků a přidaná hodnota. Na závěr, výsledná doporučení poskytují posouzení současného stavu inovačního procesu, jež zahrnuje možná opatření přispívající k zefektivnění celého procesu.
Inovace systému objednávání ve zvoleném podniku
KUMBÁR, Jan
Hlavní cílem této práce je představení zvolené firmy - Keytec České Budějovice. Společnost je krátce představená a je popsán současný stav. Tento stav je je třeba inovovat a zefektivnit. Hlavní část práce je rozdělena na několik podkapitol: zpracování zaslaných nabídek, výběr nejvhodnější varianty a následně příprava pro implementaci samotné inovace. Teoretická část se zabývá tématy nezbytnými pro praktickou část. Jedná se zejména o vymezení pojmu rizika při inovaci, možnostmi financování a charakteristikou jednotlivých druhů inovací. Hlavní cílem inovace je zefektivnit dosavadní systém objednávání materiálu ve výrobě, zlepšení komunikace mezi jednotlivými odděleními a zvýšení výrobní kapacity. Zároveň se zvýší produktivita zaměstnanců. V konečném důsledku tedy dojde k vyšší efektivitě výroby, úspoře nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti podniku.
Inovace a drobné podnikání
ŠIMONOVÁ, Michaela
Cílem práce je vymezit roli drobného podnikání v tržním hospodářství, analyzovat inovační aktivity v konkrétní činnosti drobného podnikání v souvislosti s jejich ekonomickými charakteristikami. Tato diplomová práce obsahuje informace o významu mikro, malých a středních podniků. Tyto podniky mají limitované zdroje, ale jsou flexibilní a důležité při zavádění inovací. V této diplomové práci se popisuje, co je to inovace, jaké jsou inovační fáze a kdo je inovátor. V praktické části je popsán analyzovaný subjekt - podnikatel, který je zároveň autorem této práce. Podnikatel se věnuje drátenictví a hledá možnosti inovací ve třech oblastech. Tyto tři oblasti jsou: řezání kroužků, roztahování pružinek a protahování drátu. Podnikatel se rozhoduje o zavedení inovací prostřednictvím rozhodovacích matic. Měří úsporu času ve výrobě a oceňuje jí minimální mzdou. Výsledkem je výpočet návratnosti inovace.
Ekonomický vývoj firmy v kontextu zavádění inovací
MATYÁŠ, Michal
Cílem práce je zhodnotit ekonomický vývoj vybraného podniku s ohledem na fáze životního cyklu a jeho inovační aktivity. Zdůraznit význam inovací a zároveň zdůraznit důležitost finančního sledování plánovaných, resp. zavedených inovací. Data obsažená v této práci reprezentují středně velkou společnost AGRIO MZS s.r.o., která se zabývá výrobou zemědělské postřikovací techniky. Tato práce přejímá kvantitativní metody jako porovnání rentability aktiv, rentability tržeb, rentability vlastního kapitálu a další ukazatele ziskovosti a ekonomické výkonnosti od založení společnosti v roce 1993. Obsažené výpočty jsou založeny jak na zveřejněných, tak na interních ekonomických výkazech společnosti.
The Construction of Warfare Technology in Russian Military Thinking
Solovyeva, Anzhelika ; Hynek, Nikola (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent) ; Eichler, Jan (oponent)
Konstrukce Válečné Technologie v Ruském Vojenském Myšlení Anzhelika Solovyeva Abstrakt Tato disertační práce sleduje dynamiku vojensko-technologických inovací v Rusku za posledních 150 let. Analýza se do značné míry opírá o primární data získaná z ruských archivů, která jsou doplněna řadou expertních rozhovorů. Cílem je pochopit, zda a do jaké míry představují příslušné ruské diskurzy a praktiky odlišný strategický kulturní přístup. Vztah mezi strategickou kulturou a vojensko-technologickými inovacemi je posuzován ze dvou různých, ale vzájemně se doplňujících pohledů. Z empirického hlediska je analýza vedena šesti podstatnými argumenty odvozenými z dosavadní literatury o ruské strategické kultuře, technologii a vojenské doktríně, z rozhovorů vedených autorkou a částečně z autorčiných vlastních znalostí problematiky. V teoretické rovině tato disertační práce nabízí a vizualizuje neotřelý koncepční model, který teoretizuje procesy související s vojensko-technologickými inovacemi a rolí strategických kulturních rámců. Poslední dva argumenty, kterými se řídí empirické zaměření této disertační práce, vycházejí z teoretické diskuse. Tento model je následně aplikován na tři případové studie, přičemž klíčové poznatky jsou graficky znázorněny na konci každé příslušné kapitoly: zavedení puškových zbraní se závěrovým...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 593 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.