Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 146 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modelování vybraných procesů v projektovém řízení pomocí nástroje BIC
Urbanová, Sára ; Janošek, Dominik (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem, který má za úkol zefektivnit zobrazení firemních procesů a lépe tak vysvětlit způsob vedení portfolia projektů v dané společnosti. Její primární úlohou je představit a implementovat řešení v podobě modelů procesů, které zobrazují vedení projektů v portfoliu informačním technologií, ale rovněž popis průběhu této implementace ve společnosti Garrett Advancing Motion. Na začátku práce jsou popsány teoretické základy projektového managementu a procesního modelování. Na základě této teorie je následně provedena analýza společnosti, vlastní návrh řešení s implementací a celkové zhodnocení.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Bartošek, Jakub ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému ve vybrané společnosti a návrhem změn jeho fungování. Součástí práce jsou teoretická východiska, která pomáhají lépe pochopit problematiku informačních systémů. Na základě výsledků analýz budou navržena vhodná opatření, které povedou k odstranění potenciálních nedostatků.
Využití informačních technologií při provozu školního stravování
Haňková, Jitka ; Marková, Jana (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
8 NÁZEV: Využití informačních technologií při provozu školního stravování AUTOR: Jitka Haňková KATEDRA (ÚSTAV) Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Jana Marková ABSTRAKT: Předmětem závěrečné práce je popsat využívání informačních technologií v zařízeních školního stravování. Problematika chodu stravovacích služeb je nedílnou součástí řízení provozu mateřských, základních, středních škol a školských zařízení a její zajišťování jednou z dílčích pracovních činností vedoucích pracovníků těchto zařízení. Proto je tato problematika charakterizována jako součást školského managementu. Práce je rozdělena do několika tematických oddílů. V úvodu jsou vysvětleny termíny související s tématem školního stravování. Dále zde je vysvětlena návaznost na českou legislativu. Následující kapitoly popisují možné výhody využívání informačních technologií pro strávníky a pro provozovatele stravovacích zařízení. Je zde zmapována oblast komunikace, objednávkového systému, evidence skladu a vedení účetnictví. Praktická část závěrečné práce je zaměřena na stanovený cíl práce, který má za úkol zjistit, v jaké míře, a v jaké oblasti jsou při provozu školního stravování využívány informační technologie. Za výzkumnou metodu bylo zvoleno dotazníkové šetření. Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že informační technologie...
Současné informační technologie pro výuku matematiky na základní škole
Feyglová, Sandra ; Slussareff, Michaela (vedoucí práce) ; Drobíková, Barbora (oponent)
Klíčová slova 1. stupeň základního vzdělávání, didaktika matematiky, historie didaktiky matematiky, informační technologie, inkluzivní vzdělávání, matematika a její aplikace, mobilní aplikace, rámcový vzdělávací program, výuka, vzdělávání, základní škola Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje tématu využití současných informačních technologií ve výuce matematiky na základní škole, zejména pak na 1. stupni, v širokém teoretickém kontextu historie i současnosti vyučování matematiky z pohledu didaktiky matematiky, legislativy i praxe. V první polovině textu práce shrnuje dějinný vývoj od úplných počátků až po současnost, kde se zabývá legislativním rámcem určujícím podobu výuky matematiky na českých základních školách: kurikulárními dokumenty vydávanými MŠMT ČR, přípravou, kvalifikací i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků-učitelů matematiky; stručně pak vysvětluje inkluzivní školství v dnešním Česku. Práce krátce popisuje i nejčastější přístupy k vyučování matematiky. Nosnou částí této bakalářské práce je její druhá polovina, ve které nastiňuje pro výuku vhodné informační technologie a zejména prezentuje případovou studii využití tabletů v běžné výuce matematiky integrovanými žáky v inkluzivní třídě.
Mateřská škola - Sulanského (Prezentační videopořad)
Němec, Bohumil ; Jiroušková, Ivana (vedoucí práce) ; Kudláček, Petr (oponent)
4 Abstrakt Tato bakalářská práce je průřezem jednoho roku "života" velkoměstské, sídlištní, mateřské školy, MATEŘSKÁ ŠKOLA SULANSKÉHO (dále také MŠ, školka, mateřinka), Sulanského 693, 149 00 Praha 4-Háje s nímž seznamuje formou prezentačního videopořadu. Natáčení předcházelo vypracování námětu, obsahového a technického scénáře. Obsahem teoretické části je stanovení cílů prezentačního videopořadu, seznámení s informační technologií, její historií a praktickým využitím, vysvětlení přednosti použité videotechniky pro zpracování vybraného tématu, zhodnocení a porovnání s prezentacemi jinými prostředky. V závěrečné stati se vyznávám ze vztahu k této mateřské školce, dětem v ní, fotografické technice a videotechnice a hodnotím zážitky, prožitky, zkušenosti a dovednosti nasáté a osvojené si při práci s kamerou v kolektivu dětí a personálu mateřské školy. Výstupem praktické části práce je natočená, a za využití programu Pinnacle Studio14 HD Ultimate Colection sestříhaná a ozvučená video prezentace na záznamovém médiu DVD a prezentace pořízené fotodokumentace pomocí aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007.
Právní úprava kybernetických zločinů v Evropské unii
Jonášová, Eliška ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Vondráčková, Aneta (oponent) ; Hajdúková, Tatiana (oponent)
Právní úprava kybernetických zločinů v Evropské unii Tato práce se zabývá komplexním fenoménem kybernetických zločinů z právních ustanovení Evropské unie. Práce proto představuje základní znaky kybernetické uvádí základní typologii této kriminality, kterou doplňuje o příklady nejčastěji páchaných trestných činů. Na tento obecný rámec popisující kybernetickou kriminalitu následně navazuje analýza právních ustanovení mezinárodního a unijního práva. rámci mezinárodní právní úpravy je představena činnost univerzálních organizací, zejména Rady Evropy, jejíž mezinárodní úmluva upravující počítačovou kriminalitu je rovněž analyzována, a organizací regionálních. Právní úprava kybernetické kriminality v vropské unii je zkoumána jak z pohledu práva primárního, tak sekundárního, s nastíněním základní orientace politik Unie, které se dotýkají informačních technologií. návaznosti na přiblížení právní úpravy unijního práva kybernetické kriminality práce představuje i právní rámec předmětné oblasti kanadského práva. Kanada byla zvolena s ohledem na skutečnost, že je signatářem úmluvy Rady Evropy, upravující počítačovou kriminalitu, a aktivně se podílí na kybernetické bezpečnosti. Cílem práce je proto shrnout základní právní rámec nadnárodního prostředí zejména ohledem na skutečnost, že kybernetickém prostoru je nadnárodní...
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Havlíček, Stanislav ; Špatenka, Jan (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce zpracovává analýzu informačního systému základní školy a návrhu změn. Práce se skládá z tří částí, první část je o teorii, kterou je potřeba znát pro pochopení problematiky. Druhou částí je analýza informačního systému a samotné společnosti. Závěrečná část obsahuje návrh změn, které mají zlepšit fungování školy z pohledu informačních technologií.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Oháňka, Petr ; Koch, Miloš (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému a návrh změn. Východiskem pro analytickou a návrhovou část byl teoretický základ dané problematiky. Použité metody jsou z prostředí projektového managementu. Výstupem této práce jsou rady pro organizaci, které by měli posílit slabá místa informačního systému. Dále implementace nástroje pro projektové řízení včetně potřebných financí i jeho alternativy. Všechny návrhy možných řešení jsou nasměrované na podnik, který působí v segmentu lidských zdrojů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 146 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.