Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační společnost a koncept e-health
Kolín, Adam ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Horváth, David (oponent)
Cílem práce bylo popsat a analyzovat základy problematiky eHealth v kontextu tématu informační společnosti a vymezit jeho roli v České republice a ve světě. Kromě představení základních charakteristik konceptu eHealth, jeho postavení v rámci WHO a EU se práce zaměřila hlavně na stav v oblasti eHealth v ČR ve vztahu k informační společnosti, a to v několika rovinách. Patří sem odborné společnosti, národní a krajské projekty, odborné konference, vysoké školy a role odborných lékařských knihoven v této oblasti. Celkový stav je zhodnocen SWOT analýzou s podpůrnými výzkumy v programech odborných konferencí a bibliografické databázi BMČ. Závěrečné shrnutí průzkumu nabízí stručný přehled aktuálních trendů v konceptu eHealth a nastínění budoucího vývoje v ČR.
Aktivity, úkoly a cíle International Society for Knowledge Organization (ISKO)
Nowaková, Jana ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Kučerová, Helena (oponent)
Bakalářská práce představuje aktivity, úkoly a cíle Mezinárodní společnosti pro pořádání informací a znalostí (ISKO). Práce je rozdělena na čtyři části. První část popisuje současnost společnosti a také její historii. Druhá část obsahuje seznam národních poboček ISKO a jejich aktivit. Třetí část pojednává o této společnosti v České republice a čtvrtá část zkoumá tematiku periodik, které ISKO vydává, konkrétně časopisu Knowledge Organization a edice sborníků z konferencí Advances in Knowledge Organization v letech 2008 - 2012. Tematika je určována užitím prvních dvou úrovní Klasifikačního systému pro literaturu zaměřenou na oblast pořádání informací a znalostí, a řazením článků a příspěvků do jednotlivých tematických tříd. Nejčetnějším tématem byly v daných periodikách on-line vyhledávací systémy a technologie.
Informační a komunikační technologie v životním stylu české společnosti
Kolesárová, Karolína ; Buriánek, Jiří (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent) ; Blinka, Lukáš (oponent)
Disertační práce se zabývá pozicí informačních a komunikačních technologií v životním stylu české společnosti a změnami, které jsou s těmito technologiemi spojeny. Nejprve práce usiluje o teoretické ukotvení v koncepcích informační a vzdělanostní společnosti. V další části se práce teoreticko-metodologicky vyrovnává s pojetím životního stylu a tento pojem operacionalizuje pro další analýzu. V analytické části autorka využívá řady reprezentativních empirických kvantitativních výzkumů, na kterých se podílela. Prostřednictvím jednotlivých indikátorů sleduje především pozici informačních a komunikačních technologií v celku populace, tempo jejich implementace a rozdíly ve využívání těchto technologií v jednotlivých sociodemografických skupinách. Poslední část práce se zabývá empirickou konstrukcí životních stylů na základě dvou dimenzí, které jsou považovány za stěžejní pro životní styl (volný čas a hodnoty) a v rámci těchto životních stylů analyzuje specifika ve využívání informačních a komunikačních technologií.
Nejnovější informatizační programy a iniciativy EU
Jůzová, Michaela ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Hradilová, Jitka (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu informační politiky Evropské unie. Sleduje její vývoj, principy a strategické plány od počátku 21. století až po současnost. Cílem diplomové práce je charakterizovat a zhodnotit uplynulé i aktuální informatizační programy Evropské unie. Popsána je Lisabonská strategie, která byla prvním významným dokumentem, jenž definoval směřování Evropské unie. Další část textu se zabývá akčními plány eEurope 2002 a eEurope 2005 a na ně navazující iniciativou i2010. Hlavní pozornost je pak věnována aktuálnímu programu Evropa 2020. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Internet a autorské právo-rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů (webhosting, poskytovatel připojení...) a způsoby ochrany proti pirátství (identifikace a postih piráta...)
Kvasnička, Filip ; Holcová, Irena (vedoucí práce) ; Křesťanová, Veronika (oponent)
Resumé Primárním cílem této práce je zhodnotit, nakolik je pirátství na dnešním internetu rozšířené, kdo po právní stránce odpovídá za protiprávně sdílené soubory, jak se v současnosti v prostředí internetu s pirátstvím bojuje, jak lze subjekt, který odpovídá za porušování autorských práv na internetu identifikovat a jaký tomuto subjektu hrozí za takové konání postih. Zároveň práce nabízí úvahy, jakým způsobem by se mohly tyto oblasti do budoucna vyvíjet, a předkládá nástin legislativních změn, které by vedly k efektivnějšímu vymáhání autorského práva na internetu. Hlavním důvodem, proč jsem si vybral jako téma své diplomové práce "Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů (webhosting, poskytovatel připojení…) a způsoby ochrany proti pirátství (identifikace a postih piráta…)" je, že se jedná o dynamický obor práva, který se bude dále rozvíjet a jakožto rozvíjející se obor ho považuji za vhodný pro mou budoucí praxi. Navíc mám k prostředí IT systému blízko a zajímá mě jako takový. Taktéž se domnívám, že v rámci České republiky teprve dojde k "boomu" právní pří týkajících informačních technologií, což je vždy velká příležitost. Práce je rozdělena do devíti kapitol, přičemž každá kapitola se dělí do několika podkapitol, logicky na sebe navazujících. V úvodní kapitole čtenáři...
Zkoumání sociální podmíněnosti současného způsobu technologického rozvoje: Za hranice (výzkumu) digitální propasti
Lupač, Petr ; Suša, Oleg (vedoucí práce) ; Müller, Karel (oponent) ; Jirák, Jan (oponent)
Autor v textu promýšlí novou pozici, z níž lze nahlížet teorii informační společnosti a výzkum digitální propasti jako činné součásti jedné velké rekonstrukce podmínek sociální existence. Práce začíná rekonstrukcí argumentačního jádra teorií informační společnosti, které pak slouží jako opora výběru posledního a současně nejrespektovanějšího představitele této teoretické tradice. V následující kapitole je představena výstavba teorie informační společnosti Manuela Castellse a dále její těsný vztah s problémem digitální propasti. Tato část vrcholí rozborem klíčové pozice problému digitální propasti v řešení rozporů a sociálních negativ informatizace a je uzavřena poukázáním na absenci tohoto momentu v předchozích kritikách Castellsova díla. Ve čtvrté kapitole je představen vývoj argumentů a empirické evidence výzkumu digitální propasti, v části páté jsou pak identifikovány limity současné akademické diskuse o digitální propasti. V šesté kapitole se autor pokouší překročit tyto limity prostřednictvím navržení nového, dostupné empirické evidenci lépe odpovídajícího modelu digitální propasti. Práce je uzavřena promýšlením důsledků tohoto modelu nejen pro teorii i politiku informační společnosti, ale i pro případné budoucí syntetické zkoumání role teorie informační společnosti v procesu informatizace.
Vliv internetu na vzdělávání
Kozmová, Marie ; Kocianová, Renata (vedoucí práce) ; Eger, Ludvík (oponent)
Předkládaná práce se soustředí na změny, které se odehrály ve vzdělávání vlivem internetu od jeho nástupu až po současnost a predikuje další možný vývoj využívání internetu ve vzdělávání. Zaměřuje se na vzdělávací potřeby člověka v informační společnosti a úlohu lektorů při překonávání digitální propasti. Dále se podrobněji zabývá změnami některých kognitivních funkcí člověka, které přímo souvisí se vzděláváním. Zvláštní pozornost je věnována nové teorii vzdělávání v prostředí sítí, konektivismu, a konkrétním způsobům vzdělávání na internetu. Kriticky je nahlíženo na osobní vzdělávací prostředí, masivní otevřené online kurzy, otevřené vzdělávací zdroje a koncept školy 2.0. Stručně jsou představeny nejznámější webové aplikace a nástroje vhodné pro využití ve výuce.
Informační politika Evropské unie v době Bangemannových aktivit v porovnání s USA
Mikanová, Helena ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Očko, Petr (oponent)
(česky) Diplomová práce "Informační politika Evropské unie v době Bangemannových aktivit v porovnání s informační politikou USA" se věnuje problematice informační politiky prováděné Evropskou Unií a Spojenými státy. Nejprve je definována struktura práce, poté následují základní pojmy. Diplomová práce dává zároveň prostor dějinám Evropské unie, které poskytují potřebný kontext, v němž je třeba informační politiku vidět. Tato práce si dává za cíl popsat a zhodnotit informační politiku Evropské unie v Bangemannově době v porovnání s informační politikou USA ve stejném časovém horizontu a možnost vzájemného využití kladů informační politiky obou území. V další části je porovnána informační politika EU a USA začátkem 21. století.
Vzdělávání seniorů v oblasti nových médií
Tomczyk, Lukasz ; Mühlpachr, Pavel (oponent) ; Krystoň, Miroslav (oponent)
Tato práce obsahuje charakteristiku některých nejdůležitějších faktorů determinujících vzdělávání seniorů v oblasti nových médií. Učení se a vyučování cílové skupiny je zde znázorněno pomocí "neformálního systému vzdělávání", který tvoří tzv. univerzity třetího věku (U3V). Jednotlivé činnosti vzdělavatele a studentů, které souvisí s efektivním osvojováním obsluhy moderních technologií, jsou zde mimo jiné popsané v kontextu společenských změn, změny paradigmatu vzdělávání osob ve věku pozdní dospělosti, individuálních a skupinových charakteristik seniorů či institucionálních a teoretických řešení z oblasti andragogiky a geragogiky. Jedna z úvodních kapitol podrobně rozebírá fenomén celospolečenských změn, ovlivněných novými médii, a problematiku digitálního vyloučení seniorů. Hlavní část práce je jistým pokusem autora o praktickou odpověď na otázku, jakým způsobem je třeba vzdělávat starší osoby v oblasti nových médií v rámci struktur "neformálního vzdělávání". Je to návrh komplexního metodického konceptu, jenž vychází z teoretických poznatků v oboru andragogiky a z vlastní praxe autora, získané při práci v počítačových oddílech U3V. Tuto část doplňuje závěrečná kapitola, která se podrobně zabývá funkcí a rolí geragoga na U3V. Text věnuje zvláštní pozornost problematice kvality vzdělávání seniorů,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.