Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výroční zpráva za rok 2019 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka ; NIPOS - Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Martha E. Williamsová (1934-2007), její dílo a význam pro obor informační vědy
Dvořáková, Drahomíra ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Vlasák, Rudolf (oponent)
Cílem diplomové práce je shrnutí činností a díla Marthy E. Williamsové, které je velmi úzce propojeno s knihovní a informační vědou. V práci je nejprve shrnut její soukromý život, dále její profesní postup v Illinoiském ústavu technologií výzkumného institutu v Chicago a na Illinoiské univerzitě Urbana-Champaign a účast v odborných sdruženích i získaná ocenění. Jádro práce tvoří rozbor jednotlivých prací, činností a projektů, které vedla či se na nich významně podílela. Jde zejména o činnosti spojené s rozvojem databází a databázového průmyslu včetně práce editora adresáře Computer-Readable database (CRDB) a seriálové ročenky Annual Review of Information Science and Technology (ARIST). Mezi činnosti, kterým se soustavně věnovala, patřily zejména tyto: transparentnost vyhledávání informací, třídění a hodnocení databází, využití dat, analýzy vládních i soukromých databází a role knihoven a informačních center v době rychlého rozmachu databází.
Městská knihovna Odolena Voda jako informační a kulturní centrum města: projekt
Doležalová, Veronika ; Stöcklová, Anna (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
(česky) Diplomová práce "Městská knihovna Odolena Voda jako informační a kulturní centrum města : projekt" navrhuje možnosti změn a rozšíření služeb poskytovaných Městskou knihovnou Odolena Voda a návrh dalších jejích aktivit tak, aby se z ní v budoucnosti stalo moderní informační a kulturní centrum města Odolena Voda. Autorka v práci stručně popisuje historii a současný stav města Odolena Voda. Další část práce je zaměřena na analýzu současného stavu Městské knihovny Odolena Voda - popisuje její budovy, knihovní fond, charakterizuje uživatele a specifikuje služby, které knihovna nabízí a aktivity, na kterých se v současné době Městská knihovna Odolena Voda podílí. Autorka dále shrnuje jak českou legislativu související se službami veřejných knihoven, tak mezinárodní standardy a doporučení pro služby veřejných knihoven. Dále jsou v práci jako východiska pro návrhy nových služeb a aktivit Městské knihovny Odolena Voda uvedeny příklady a zkušenosti z jiných městských a obecních knihoven v ČR. V další části práce autorka mapuje možnosti dotační podpory pro veřejné knihovny podobné Městské knihovně Odolena Voda - dotační programy Krajského úřadu Středočeského kraje, dotační programy Ministerstva kultury ČR (Knihovna 21. století, Česká knihovna, VISK) a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dále možnosti...
Role informačního centra v marketingu destinace cestovního ruchu
Hrychová, Tereza ; Johnova, Radka (vedoucí práce) ; Šušáková, Zdeňka (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraného turistického informačního centra a jeho rolí v marketingu destinace cestovního ruchu. Hlavním cílem je určit, jak uživatelé informační centrum a jeho služby vnímají, a navrhnout možná zlepšující opatření. Teoretická část vysvětluje základní pojmy a definice jako např. cestovní ruch, informační služby, marketing destinace a turistické informační centrum a jeho činnosti. Dále stručně popisuje aktivity Asociace turistických informačních center České republiky. Další kapitola se zabývá CzechTourism, příspěvkovou organizaci Ministerstva pro místní rozvoj, jejímž cílem je vytvářet a propagovat pozitivní obraz České republiky jako země vhodné pro cestovní ruch. Praktická část je zaměřena na vybrané informační centrum CzechTourism a popisuje ho z hlediska poskytovaných služeb, personálu a vybavení. Poté jsou představeny výsledky dotazníkového šetření mezi uživateli informačního centra. Poslední kapitola obsahuje závěrečné zhodnocení informačního centra a navrhuje několik doporučení, která by mohla vést k větší spokojenosti uživatelů. [Autorský abstrakt]
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Kameník, Petr ; Šupler, Libor (oponent) ; Jura, Pavel (vedoucí práce)
Revitalizace části Květné zahrady v Kroměříži. Řešení nového vstupu do areálu, informačního centra, kavárny a knihovny v nové budově, objekt galerie a řešení prostoru zahradnictví (návrh skleníku a zázemí s kanceláří). Ve stávajících objektech řešení stálé expozice, kanceláře a bytu správce, edukační místnosti. Všechny objekty jsou komponovány do nové podélné osy s body navazujícími na stávající historické objekty.
Návrhy pro zlepšení služeb a zvýšení spokojenosti návštěvníků Informačního centra Olomouc
Skoupilová, Petra ; Břenek, Oldřich (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu spokojenosti návštěvníků a návrhy na zvýšení její úrovně v Informačním centru Olomouc, které je jediné v krajském městě Olomouc. Teoretická část je zaměřena na způsob analýzy spokojenosti zákazníka, tedy na marketingový výzkum a s ním pojmy spojené. V praktické části je vytvořena analýza výsledků marketingového průzkumu provedeného na návštěvnících IC Olomouc. Na základě takto získaných informací jsou navrhnuta opatření, která by měly zlepšit efektivnost služeb a zvýšit spokojenost zákazníků.
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Balcárková, Alena ; Ponešová, Barbora (oponent) ; Jura, Pavel (vedoucí práce)
Návrh řeší revitalizaci zahrady Holandské a Pomerančové. Byl zde navržen objekt infocentra, které nabízí možnost získání informací o památce. Součástí nového objektu je výstavní prostor, prostor k prodeji zahradnických produktů a kavárna, ktrerá je orientována do nově vzniklého prostoru zahrady. Byla navržena rekonstrukce stávajícího vstupního objektu a změna dispozičního řešení, tak aby byly dosaženy požadované nároky na využití objektu. V hospodářské části určené k revitalizaci byly stávající objekty skleníků odstraněny a byl navržen jeden velký skleník dle požadavků. V další části zahrady byla navržena replika "králičího kopce".
Zefektivnění výkonu informačního centra
SIROTKOVÁ, Markéta
Cílem této bakalářské práce je analyzovat stávající nabídku vybraných informačních center a navrhnout obecné postupy pro zefektivnění jejich výkonu. Na základě dotazníkového šetření a pozorování jsou analyzována informační centra v menších i větších obcích. Dále jsou stanovena optimální doporučení pro zefektivnění informační hodnoty. V závěru praktické části jsou stanoveny aplikace pro praxi a další podnikatelský užitek.
Metody hodnocení environmentálních dat‚ informací a indikátorů: Průzkum efektivity informačních služeb MŽP
BEZK, o.s. Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha ; Fraňková, Adéla ; Levá, Petra ; Mihalíček, Matouš ; Bilinová, Markéta ; Činčera, Pavel ; Sluková, Petra ; Souček, Martin ; Činčera, Jan ; Papík, Richard
Tato část zprávy pojednává o provedeném průzkumu efektivity informačních služeb Ministerstva životního prostředí. Je členěna do dvou hlavních celků: indikativní části, popisující metodiku projektu, ověřované hypotézy a závěry, a prezentační části. Ta sestává z kapitol: průzkum využití informačních služeb MŽP/CENIA pro výzkum a vývoj, analýza návštěvnosti www stránek, průzkum mezi celostátně působícími nevládními organizacemi, průzkum mezi komerčně působícími subjekty, průzkum mezi učiteli různých stupňů škol a průzkum mezi veřejnými a odbornými knihovnami.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 14: Výsledky výzkumu V3. Rozbor účinnosti propagačního působení KRNAP na návštěvníky Krkonoš
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Vysekalová, Jitka ; Kasalová, Hana ; Maříková, Iva
První část obsahuje informaci o přípravě, průběhu a výsledcích terénního šetření dílčí fáze úkolu V3. Šetření se uskutečnilo v letním období na území KRNAPu mezi náhodně vybranými návštěvníky. Byli dotazování na různých stanovištích odlišného charakteru. Výsledky uvádějí složení zkoumané populace a další informace o souboru návštěvníků. Druhá část studie se zabývá úspěšností propagačních a informačních materiálů o akcích, pravidlech chování a o funkcích a práci informačních středisek KRNAPu. Zabývá se úspěšností naučných stezek a povědomím o jejich existenci. Obsahuje návrhy a doporučení k propagaci KRNAP.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.