Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 313 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Informační systémy v identifikační genetice
Dorčáková, Terézia ; Vaněk, Daniel (vedoucí práce) ; Formanová, Dominika (oponent)
DNA analýza slúži ako vysoko efektívny nástroj identifikácie, keď biologický materiál, ktorý má byť rozpoznaný je vážne poškodený alebo nevykazuje dostatočné morfologické charakteristiky. Používa sa pre identifikáciu ľudského, ako aj iného materiálu v mnohých prípadoch, napríklad vyšetrovanie a prevencia zločinu, populačné štúdie, rodová analýza, testovanie otcovstva, rozpoznanie obetí z masových hrobov alebo záchrana ohrozených druhov. K úspešnej identifikácii je potrebné zhromažďovať a udržiavať databázy DNA profilov. Pre rôzne oblasti identifikácie sú určené špecializované databázy, ktoré obsahujú, napríklad záznamy páchateľov kriminálnych činov alebo sekvencie z iných ako ľudských zdrojov. Táto práca sumarizuje poznatky z odbornej literatúry o základných princípoch identifikácie a rodovej analýzy s použitím genetického materiálu. Ďalej sú zhrnuté najvýznamnejšie databázy zhromažďujúce DNA profily. Hoci sú výhody takýchto databáz rozsiahle, existuje veľa etických otázok a znepokojení ohľadom zneužitia informácií obsiahnutých v záznamoch ľudských jedincov. Pre pohodlné prehľadávanie databáz bol autorom vyvinutý špeciálny set nástrojov pre príkazový riadok. Tieto nástroje sú použité na predvedenie druhovej identifikácie neznámej sekvencie.
Systém pro řízení sportovních akcí
Tetur, Aleš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burget, Radek (vedoucí práce)
Cílem práce bylo vytvořit informační systém s integrovanou elektronickou časomírou pro akce Šplh na laně. U informačního systému jsem využil několik technologií pro tvorbu pokročilých webových systémů (HTML, CSS, PHP, JS, jQuery a MySql). Pro elektronickou časomíru jsem použil volně dostupnou desku Raspberry Pi 4. Na časomíře je dále server Appache 2 a prohlížeč Chromium pro zobrazení grafického rozhraní. Integrace probíhá pomocí komunikace časomíry a serveru informačního systému. Dále časomíra disponuje dvěma čidly. A to spodním a horním čidlem. U obou jsem pro komunikaci s časomírou použil desku ESP8266, která je zasazená do mnou navrženého plošného spoje.
Analýza a návrh reportingu výkonnosti
Tihelka, Filip ; Grbavčic, Jiří (oponent) ; Novák, Lukáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu reportingu na vybraném oddělení ve vybrané společnosti a následně zpracovává návrh nového způsobu reportingu v aplikaci Microsoft Excel a Power BI. Analytické části předchází rozsáhlá teoretická rešerše, která se zabývá řízením informací v organizaci a podstatou reportingových aplikací.
Vývoj a implementace informačních systémů - autorskoprávní a související aspekty
Cholasta, Roman ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Tato rigorózní práce "Vývoj a implementace informačních systémů - autorskoprávní a související aspekty" se, jak již indikuje její název, zaměřuje na aspekty z hlediska autorského práva a práv souvisejících, které jsou relevantní při projektech vývoje a implementací informačních systémů. Po první kapitole, úvodu, následuje druhá kapitola, v níž autor vymezuje ústřední pojem této práce, a to informační systém, jakož i další pojmy, kterých se v této práci používá a nelze se spoléhat na legální definice. Největší pozornost je v této práci věnována počítačovým programům, zmíněny jsou však i ostatní části informačních systémů (zejména databáze, grafické uživatelské rozhraní a další prvky). Dále navazuje kapitola třetí, v níž jsou postupně vymezeny nejpodstatnější součásti informačních systémů a způsob jejich ochrany v právním řádu. Jedna z podkapitol je též věnována problematice forem vyjádření počítačového programu, jakožto stěžejní část informačního systému, omezením práva autora, jakož i databázím. Práce též nabízí úvahy ohledně autorskoprávních dopadů v případě využití moderní technologie strojového učení. Čtvrtá kapitola popisuje relevantní autorskoprávní aspekty týkající se vývoje informačních systémů, zejména problematiku autorských vstupů osob, ať již zaměstnanců či poddodavatelů fyzických nebo...
Návrh a implementace webové aplikace pro autobazar
Slabý, David
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu firemních procesů autobazaru, návrh a následnou implementaci prototypu webové aplikace. Aplikace slouží k evidenci informací o vozidlech a umožňuje uživateli tisk dokumentů požadované struktury. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy informačních systémů a popsány použité technologie související s problematikou UML modelování a moderního vývoje webových aplikací. Praktická část se věnuje návrhu nového řešení systému na základě analýzy firemního prostředí a specifikace požadavků. Součástí je implementace aplikace a její testování v provozu.
Implementácia Identity Access Managementu v bankovom sektore
Dobrík, Jakub
Práce dokumentuje proces vytváření plně automatizovaného a autonomního robota, který zabezpečuje vytváření přístupů do informačních systému a aplikací spoločnosti. Práce obsahuje analýzu současného stavu, který je základem pro následný návrh nového řešení. Návrh nového řešení se skládá z vytvoření nových, případně upravení stávajících procesů vytváření přístupů. Následně je popsaná tvorba a konfigurace emailového serveru jako součástí řešení. Následuje implementace samotného robota v nástroji BluePrism. Práce je zakončená otestováním daného řešení a diskusí o využití řešení v jiných společnostech.
Automatizácia spracovania auditorských dát
Papuláková, Petra
V mojí práci se zabývám automatizací dat v auditorské firmě. Teoretická část obsahuje základní informace o auditu ve firmách a informačních systémech. Dále je pak popsáno více možných způsobů, jak problematiku automatizace řešit. Porovnávám makra v programu MS Excel s moderní metodou robotické automatizace. V praktické části této alternativy porovnávám a hledám ideální řešení pro mnou zpracovanou auditorskou firmu.
Implementácia inovácií a rozšírenie funkcionality systému Microsoft Dynamics NAV podľa aktuálnych trendov
Mudronček, Ivan
Tato diplomová práce se zaobírá návrhem a vytvořením rozšíření určeného pro informační systém Microsoft Dynamics NAV. Práce obsahuje analýzu vnitřní struktury tohoto systému, jeho objektů, možností rozšiřování daného systému a jeho šíření jako kontejneru platformy Docker. Na základě těchto postupů a požadavků zákazníků byly vytvořeny tři verze tohoto rozšíření. Následně práce hodnotí jednotlivé verze úprav a možnosti jejich dalšího rozvoje a nasazení.
Systém pre podporu cateringovej spoločnosti
Mallo, Michal
Systém pro podporu cateringové společnosti, Bakalářská práce, Brno 2018 Bakalářská práce se věnuje oblasti informačních systémů. Zaměřuje se na zvýšení efektivnosti ve výrobním procesu za účelem zvýšení příjmů, zlepšení povědomí a konkurenceschopnosti společnosti s použitím webové stránky na internetovou komunikaci se zákazníky. Informační systém bude vyvíjený pro cateringovou společnost Panorama Club jako webová aplikace, která bude rozdělená na prezentační a administrativní část.
Analýza a návrh informačního systému pro zubní ordinace
Fiala, Jiří
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem prototypu informačního systému používaného v zubních ordinacích. Pro tvorbu analýzy a návrhu bude využit objektově orientovaný přístup. Na základě výsledků z UML diagramů v CASE nástroji Visual Para-digm bude vytvořen prototyp modelu informačního systému. Výsledné řešení bude im-plementováno pomocí skriptovacího jazyka PHP, HTML, kaskádových stylů a databázo-vého systému MySQL. Součástí práce bude v závěru provedeno ekonomické zhodnocení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 313 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.