Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika pro zajištění bezpečného přístupu k datům v rámci různých režimů zpřístupnění digitálního obsahu
Richter, Vít, ; Matušík, Zdeněk, ; Vozár, Zdenko ; Foltýn, Tomáš,
Významným doplněním české autorskoprávní úpravy, reflektujícím nástup digitálních technologií, je rozšíření oblastí, v nichž bude nově vykonávána tzv. rozšířená kolektivní správa usnadňující licencování některých způsobů užití děl knihovnami. Na základě kolektivních hromadných smluv mezi Národní knihovnou a kolektivními správci DILIA a OOA-S budou moci knihovny navzájem sdílet a zpřístupňovat veřejnosti nejen digitalizovaná díla z vlastních knihovních fondů, ale i díla z fondů jiných knihoven.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Služby nad digitálními archivy v oblasti vědy a výzkumu
Lochman, Martin ; Bratková, Eva (vedoucí práce) ; Papík, Richard (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na různorodé služby, které v dnešní době působí nad digitálními archivy a institucionálními repozitáři v oblasti vědy a výzkumu. Jejím cílem je tyto online dostupné služby zjistit a jejich vybrané představitele blíže představit, analyzovat a vyhodnotit. Důraz je kladen zejména na jejich kvantitativní charakteristiky, opomenuty nejsou však ani charakteristiky kvalitativní - Práce je logicky rozdělena do čtyř částí. První slouží k definování základních termínů a nastínění současného stavu komunikace vědeckých informací na internetu. Ve druhé je představen seznam zjištěných služeb a navrhnuta jejich typologie. Jádrem práce je třetí kapitola, kde jsou postupně prezentovány analýzy vybraných představitelů. Čtvrtá část přináší porovnání jejich parametrů, vyhodnocení a nástin jejich budoucího vývoje. Klíčová slova digitální archiv, institucionální repozitář, vědecká komunikace, informační služby, OAI-PMH, metadata, sklízení metadat, otevřený přístup
Informační podpora ve finanční instituci
Bezchleba, Jiří ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
(česky) Diplomová práce Informační podpora ve finanční instituci pojednává o současné situaci využívání informačních služeb a zdrojů se zaměřením na interní české bankovní prostředí. Čtenáři je tak umožněn vhled přímo do organizace a lze tak pozorovat, jaký postoj zaujímá vůči práci s informacemi pro naplňování individuálních informačních potřeb svých zaměstnanců. V práci je zohledněn popis nejdůležitějších informačních zdrojů. Dále byly analýzou identifikovány informační potřeby zaměstnanců, na základě četnosti výskytu jejich váha a rozložení napříč bankou. V dalších částech jsou detailně identifikovány informační služby. Čtenář má tak možnost zjistit, kde, kým a jak hodně jsou služby využívány. Závěr práce je věnován informačním modelům toku informací v organizaci a rozboru jednotlivých entit, které procesy ovlivňují.
Středisko vědeckých informací Psychiatrického centra Praha - minulost, přítomnost, budoucnost
Formanová, Světlana ; Buřilová, Marcela (vedoucí práce) ; Slámová, Hana (oponent)
Práce popisuje více než pětapadesátiletý vývoj informačního střediska Výzkumného ústavu psychiatrického/Psychiatrického centra Praha/Národního ústavu duševního zdraví. Všímá si změn a posunů v oblasti prostorového a materiálového vybavení, personálního zajištění, činnosti knihovny, poskytovaných informačních služeb a dalších činností informačního střediska v jednotlivých dekádách vývoje. Na pozadí vývoje výzkumného programu instituce hledá zásadní milníky v rozvoji informačních služeb. V závěru navrhuje některé další směry činnosti, aby se středisko maximálně uplatnilo i v nových a aktuálně výrazně ekonomicky změněných podmínkách nové instituce - Národního ústavu duševního zdraví. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Beyond Academic Support: using a CRM System to Enhance the Value of Academic Services and Improve Internal Training
Chodounská, Alena ; Ryzhkov, Alexey
This case study from National Library of Technology in Prague describes the use of customer relation management (CRM) software by the User Support Team in order to keep a record of provided academic support services provided and—most importantly—to ensure continuous improvement and appropriate analysis of these services. The CRM system helps to identify gaps in student support services, and inspires the development of new services. It is also used to enhance peer-to-peer personal knowledge exchange within the team. Last but not least, the essence and value of our support has been “materialized” in the form of the CRM system and can be easily communicated with our stakeholders.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
XX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Skenderija, Sasha
Účast na 20. výročním jednání Národnej komisie pre služby jejíž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK. Přínos akce spočíval také v možnosti vyměnit si zkušenosti a prodiskutovat aktuálně řešené problémy s kolegy ze Slovenské republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.