Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 500 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
High Frequency Price Index of Construction Materials
Štefl, Josef ; Polák, Petr (vedoucí práce) ; Čech, František (oponent)
Práce zkoumá možnosti využití velkých dat v ekonomii ve snaze posunout výzkum od studia statistických vzorků směrem k základním souborům. Za tímto účelem byl vytvořen Index cen stavebních materiálů, který s týdenní frekvencí zachycuje pohyby cenové hladi- ny v tomto tržním segmentu. Ten byl vybrán, neboť - navzdory své významnosti - dosud není příliš detailně zkoumán Českým statistickým úřadem. Podkladová data indexu vy- cházejí z kompletní nabídky tří nejvýznamnějších českých eshopů se stavebními materiá- ly, která je periodicky získávána prostřednictvím metody web scraping. Výzkum se odehrával mezi říjnem 2021 a červnem 2022. Devítiměsíční vývoj indexu reflektuje období ekonomického oživení po pandemii covid-19, ale i prudkou reakci trhu po ruské invazi na Ukrajinu. Tato bakalářská práce obsahuje podrobný popis použitých metod spolu s důkladnou analýzou nasbíraných dat. Klasifikace JEL Klíčová slova Název práce C43, C55, C80, E31, E37 inflace, vysokofrekvenční cenový index, velká data, web scra- ping, cenová hladina stavebních materiálů Vysokofrekvenční cenový index stavebních materiálů Vysokofrekvenční cenový index stavebních materiálů Josef Štefl
Monitoring centrálních bank - září 2017
Česká národní banka
Většina sledovaných centrálních bank včetně ECB udržuje své úrokové sazby stále na nízké úrovni a nadále pokračuje v programech nekonvenční měnové politiky. Dvě výjimky, které již přistoupily k navýšení sazeb, leží na severoamerickém kontinentu. První je americký Fed, který v souladu s očekáváními svou klíčovou úrokovou sazbu navýšil letos již podruhé a oznámil přesnější postup snižování objemu své bilance. Druhou výjimkou je Bank of Canada, která již zvýšila úrokové sazby rovněž dvakrát. Kromě Švýcarska se inflace ve všech sledovaných ekonomikách nachází nad úrovní 1 %, ve většině případů však nadále leží mírně pod inflačním cílem. Téma pod lupou se tentokrát věnuje problémům jihoafrické ekonomiky a situaci tamní centrální banky. Ve vybraném projevu člen Výkonné rady ECB Yves Mersch rozebírá výzvy a šance pro centrální banky související s dnešním rychlým technologickým vývojem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Vnímaná versus skutečná inflace. Vnímaná inflace ve spojitosti se zaváděním eura
Klubíčková, Kateřina ; Schwarz, Jiří (vedoucí práce) ; Martišková, Monika (oponent)
(abstrakt) Práce se zabývá rozdílem mezi skutečnou a vnímanou inflací. Navazuje na literaturu zabývající se vnímanou inflací a rozdílem mezi inflací skutečnou a vnímanou. Stávající literaturu rozšiřuje práce o zevrubnou analýzu faktorů ovlivňujících rozdíl mezi skutečnou a vnímanou inflací (tzv. inflační gap) a jeho velikost. Po zavedení eura došlo ke zvětšení gapu a k vysvětlení tohoto faktu existuje mnoho teoretických vysvětlení. Práce shrnuje tyto důvody a pomocí informovanosti o euru mezi veřejností, makroekonomických (HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti atd.) a sociálních proměnných (pohlaví, věk) zjišťuje, co a v jaké míře velikost gapu ovlivňuje. Výsledkem je, že na velikost gapu má zásadní vliv především samotné zavedení eura. Velikost vlivu přechodu na euro je odlišná u mužů a žen, ale velmi podobná napříč věkovými skupinami. Vliv HICP a jeho složek v různých sektorech byl ve valné většině modelů významnější v obdobích, kdy země používala euro jako svou měnu. U zemí pozdějších vln zavedení eura se podařilo potvrdit hypotézu, že čím vyšší informovanost o euru mezi veřejností, tím menší rozdíl mezi skutečnou a vnímanou inflací.
Vícerovnicové soustavy jako nástroj pro zpracování finančních a ekonomických dat
Vaverová, Jana ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Krtek, Jiří (oponent)
Tato práce pojednává o analýze vícerozměrných finančních a ekonomických dat. V první části je vyložena teorie vícerovnicových soustav, vektorové autoregrese a konstrukce těchto modelů. Druhá část se zabývá analýzou závislosti časových řad měr inflací na různých makroekonomických ukazatelích a vyšetřováním vzájemné závislosti dvou řad měnových kurzů v čase. Data byla zpracována softwarem Mathematica 8.0.
The Causes of Inflation in Mongolia
Tsendsuren, Sayana ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Vacek, Pavel (oponent)
In this thesis, we study the causes of inflation in Mongolia. We estimate a small open economy VAR model for Mongolia. The model comprises of two blocks - China and Mongolia and we impose a block exogeneity restriction in regards with our estimation purpose. We assess domestic and external shock affect on price level of Mongolia using impulse response function and reveal the main contributors to the price variability utilizing the forecast error variance decomposition (FEVD). Therefore, we trace out that the external shocks affect the price significantly in comparison with the domestic shock. In addition, we can say that the price level is very susceptible under the supply side shock.
Microeconomic Analysis for Evidence-Based Policy
Janský, Petr ; Bauer, Michal (vedoucí práce) ; Blundell, Richard (oponent) ; Galuščák, Kamil (oponent) ; Schneider, Ondřej (oponent)
Dizertace se zaměřuje na mikroekonomickou analýzu veřejných politik v České republice. Dizertace se skládá ze tří částí. První dvě se zabývají analýzou daňových politik, třetí část zkoumá rozdílné dopady inflace. První kapitola dizertace se zabývá analýzou daně z přidané hodnoty (DPH). Sazby DPH se nedávno měnily v České republice a v této kapitole simuluji dopad těchto reforem. Tyto reformy jsou příkladem změn v nepřímém zdanění, které mění ceny zboží a služeb, na které můžou reagovat domácnosti přizpůsobením svých výdajů. Nejdříve odhaduji behaviorální reakci spotřebitelů na změny cen v České republice aplikací spotřebitelského poptávkového modelu kvadratického téměř dokonalého poptávkového systému (QUAIDS) na základě dat Českého statistického úřadu o vývoji spotřeby domácností a cen mezi roky 2001 a 2011. Dále odvozuji odhady vlastních i křížových cenových a příjmových elasticit pro jednotlivé domácnosti. Pak používám tyto elasticity pro odhad dopadu změn v sazbách DPH, které byly navrhnuty nebo implementovány mezi roky 2011 a 2013, na změnu v domácnostmi poptávaném množstvím a vládních příjmech. Jedno z hlavních zjištění se týká rozdílu v různých odhadech dopadů na vládní příjmy: zohlednění behaviorální reakce spotřebitelů oproti statické simulaci snižuje odhadované změny o více než jednu...
The Relation Between the Euro Cash Changeover and the Perceived Inflation in the Baltic Countries
Orosz, Előd ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Turnovec, František (oponent)
Vztah mezi zavedením eura a vnímanou inflací v pobaltských republikách Abstrakt Tato práce se zaměřuje na efekt zavedení společné euro měny na vnímanou inflaci a její vztah k inflaci měřené centrálními bankami nebo národními statistickými úřady. Představuje zde analýzy inflačních mezer Estonska, Lotyšska a Litvy po zavedení eura a zjišťujeme její determinanty pomocí ekonometrických metod. Používáme běžnou metodu nejmenších čtverců (Ordinary Least Squares), náhodné efekty zobecněné metody nejmenších čtverců (Random Effects Generaliyed Least Squares) a odhad pevných faktorů (Fixed Effects). Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část objasňuje teorii vnímané inflace a zaměřuje se na fenomén zvětšování inflační mezery po zavedení eura. Druhá část obsahuje empirickou studii inflační mezery. Zjistili jsme, že vnímaná inflace v Baltských zemích nevykazuje takové rozdílnosti, jak bylo prezentováno při vzniku eurozóny. Navíc jsme zjistili, že vzdělání a disponibilní příjem má malý, ale prokazatelný vliv na inflační mezeru pozorovanou po zavedení eura.
Proč neklesá inflace v České republice?
Sommer, Martin ; Tůma, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce analyzuje hospodářskou politiku v České republice v polovině devadesátých let z hlediska politické ekonomie. Díky důsledné antiinflační politice v počáteční fázi transformace získalo politicko-ekonomické centrum značnou důvěru za strany ekonomických subjektů. Vysoká kredibilita centra potom zpětně vytvářela prostor pro volbu mezi ekonomickým růstem a inflaci, i když tato možnost volby byla pouze dočasného charakteru. Výsledkem byla relativně vysoká inflace okolo 10 procent, kterou lze povazovat za největší "překvapení " postrevoluční fáze ekonomické reformy, a přechodný nárůst tempa ekonomického růstu.
Topics in central banking
Brož, Václav ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Tůma, Zdeněk (oponent) ; Égert, Balázs (oponent) ; Martin, Reiner (oponent)
Tato dizertační práce sestává ze tří výzkumných článků, které se zabývají vybranými problémy, které mohou být relevantní pro centrální banky po globální finanční krizi. Prostředí po globální finanční krizi se vyznačuje významným posílením role centrálních bank ve vztahu k finančnímu systému i reálné ekonomice. To se u některých centrálních bank projevuje podstatným růstem agendy, která může zahrnovat měnovou politiku, péči o finanční stabilitu (makro- a mikroobezřetnostní politika), ale i rezoluční mechanismy. Tato dizertační práce reflektuje širokou perspektivu některých centrálních bank v současnosti tím, že představuje tři originální výzkumné články, které se týkají aktuálních neprobádaných problémů s relevancí pro měnovou politiku a finanční stabilitu v Evropské Unii, České republice a ve Spojených státech. Cílem této práce je pokud možno přinést praktické implikace pro politiku relevantních orgánů. První článek se zabývá konvergencí inflace v celé Evropské unii (EU) mezi lety 1999 a 2017 a poskytuje komplexní a robustní výsledky o tom, že proces konvergence inflace u zemí EU nebyl trvale narušen globální finanční krizí, evropskou dluhovou krizí ani obdobím, kdy setrvávaly úrokové sazby na nulové dolní mezi. Konkrétně článek zjišťuje, že proces konvergence nebyl významně narušen v období po...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 500 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.