Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 498 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vnímaná versus skutečná inflace. Vnímaná inflace ve spojitosti se zaváděním eura
Klubíčková, Kateřina ; Schwarz, Jiří (vedoucí práce) ; Martišková, Monika (oponent)
(abstrakt) Práce se zabývá rozdílem mezi skutečnou a vnímanou inflací. Navazuje na literaturu zabývající se vnímanou inflací a rozdílem mezi inflací skutečnou a vnímanou. Stávající literaturu rozšiřuje práce o zevrubnou analýzu faktorů ovlivňujících rozdíl mezi skutečnou a vnímanou inflací (tzv. inflační gap) a jeho velikost. Po zavedení eura došlo ke zvětšení gapu a k vysvětlení tohoto faktu existuje mnoho teoretických vysvětlení. Práce shrnuje tyto důvody a pomocí informovanosti o euru mezi veřejností, makroekonomických (HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti atd.) a sociálních proměnných (pohlaví, věk) zjišťuje, co a v jaké míře velikost gapu ovlivňuje. Výsledkem je, že na velikost gapu má zásadní vliv především samotné zavedení eura. Velikost vlivu přechodu na euro je odlišná u mužů a žen, ale velmi podobná napříč věkovými skupinami. Vliv HICP a jeho složek v různých sektorech byl ve valné většině modelů významnější v obdobích, kdy země používala euro jako svou měnu. U zemí pozdějších vln zavedení eura se podařilo potvrdit hypotézu, že čím vyšší informovanost o euru mezi veřejností, tím menší rozdíl mezi skutečnou a vnímanou inflací.
Vícerovnicové soustavy jako nástroj pro zpracování finančních a ekonomických dat
Vaverová, Jana ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Krtek, Jiří (oponent)
Tato práce pojednává o analýze vícerozměrných finančních a ekonomických dat. V první části je vyložena teorie vícerovnicových soustav, vektorové autoregrese a konstrukce těchto modelů. Druhá část se zabývá analýzou závislosti časových řad měr inflací na různých makroekonomických ukazatelích a vyšetřováním vzájemné závislosti dvou řad měnových kurzů v čase. Data byla zpracována softwarem Mathematica 8.0.
The Causes of Inflation in Mongolia
Tsendsuren, Sayana ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Vacek, Pavel (oponent)
In this thesis, we study the causes of inflation in Mongolia. We estimate a small open economy VAR model for Mongolia. The model comprises of two blocks - China and Mongolia and we impose a block exogeneity restriction in regards with our estimation purpose. We assess domestic and external shock affect on price level of Mongolia using impulse response function and reveal the main contributors to the price variability utilizing the forecast error variance decomposition (FEVD). Therefore, we trace out that the external shocks affect the price significantly in comparison with the domestic shock. In addition, we can say that the price level is very susceptible under the supply side shock.
Microeconomic Analysis for Evidence-Based Policy
Janský, Petr ; Bauer, Michal (vedoucí práce) ; Blundell, Richard (oponent) ; Galuščák, Kamil (oponent) ; Schneider, Ondřej (oponent)
Dizertace se zaměřuje na mikroekonomickou analýzu veřejných politik v České republice. Dizertace se skládá ze tří částí. První dvě se zabývají analýzou daňových politik, třetí část zkoumá rozdílné dopady inflace. První kapitola dizertace se zabývá analýzou daně z přidané hodnoty (DPH). Sazby DPH se nedávno měnily v České republice a v této kapitole simuluji dopad těchto reforem. Tyto reformy jsou příkladem změn v nepřímém zdanění, které mění ceny zboží a služeb, na které můžou reagovat domácnosti přizpůsobením svých výdajů. Nejdříve odhaduji behaviorální reakci spotřebitelů na změny cen v České republice aplikací spotřebitelského poptávkového modelu kvadratického téměř dokonalého poptávkového systému (QUAIDS) na základě dat Českého statistického úřadu o vývoji spotřeby domácností a cen mezi roky 2001 a 2011. Dále odvozuji odhady vlastních i křížových cenových a příjmových elasticit pro jednotlivé domácnosti. Pak používám tyto elasticity pro odhad dopadu změn v sazbách DPH, které byly navrhnuty nebo implementovány mezi roky 2011 a 2013, na změnu v domácnostmi poptávaném množstvím a vládních příjmech. Jedno z hlavních zjištění se týká rozdílu v různých odhadech dopadů na vládní příjmy: zohlednění behaviorální reakce spotřebitelů oproti statické simulaci snižuje odhadované změny o více než jednu...
The Relation Between the Euro Cash Changeover and the Perceived Inflation in the Baltic Countries
Orosz, Előd ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Turnovec, František (oponent)
Vztah mezi zavedením eura a vnímanou inflací v pobaltských republikách Abstrakt Tato práce se zaměřuje na efekt zavedení společné euro měny na vnímanou inflaci a její vztah k inflaci měřené centrálními bankami nebo národními statistickými úřady. Představuje zde analýzy inflačních mezer Estonska, Lotyšska a Litvy po zavedení eura a zjišťujeme její determinanty pomocí ekonometrických metod. Používáme běžnou metodu nejmenších čtverců (Ordinary Least Squares), náhodné efekty zobecněné metody nejmenších čtverců (Random Effects Generaliyed Least Squares) a odhad pevných faktorů (Fixed Effects). Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část objasňuje teorii vnímané inflace a zaměřuje se na fenomén zvětšování inflační mezery po zavedení eura. Druhá část obsahuje empirickou studii inflační mezery. Zjistili jsme, že vnímaná inflace v Baltských zemích nevykazuje takové rozdílnosti, jak bylo prezentováno při vzniku eurozóny. Navíc jsme zjistili, že vzdělání a disponibilní příjem má malý, ale prokazatelný vliv na inflační mezeru pozorovanou po zavedení eura.
Proč neklesá inflace v České republice?
Sommer, Martin ; Tůma, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce analyzuje hospodářskou politiku v České republice v polovině devadesátých let z hlediska politické ekonomie. Díky důsledné antiinflační politice v počáteční fázi transformace získalo politicko-ekonomické centrum značnou důvěru za strany ekonomických subjektů. Vysoká kredibilita centra potom zpětně vytvářela prostor pro volbu mezi ekonomickým růstem a inflaci, i když tato možnost volby byla pouze dočasného charakteru. Výsledkem byla relativně vysoká inflace okolo 10 procent, kterou lze povazovat za největší "překvapení " postrevoluční fáze ekonomické reformy, a přechodný nárůst tempa ekonomického růstu.
Topics in central banking
Brož, Václav ; Kočenda, Evžen (vedoucí práce) ; Tůma, Zdeněk (oponent) ; Égert, Balázs (oponent) ; Martin, Reiner (oponent)
Tato dizertační práce sestává ze tří výzkumných článků, které se zabývají vybranými problémy, které mohou být relevantní pro centrální banky po globální finanční krizi. Prostředí po globální finanční krizi se vyznačuje významným posílením role centrálních bank ve vztahu k finančnímu systému i reálné ekonomice. To se u některých centrálních bank projevuje podstatným růstem agendy, která může zahrnovat měnovou politiku, péči o finanční stabilitu (makro- a mikroobezřetnostní politika), ale i rezoluční mechanismy. Tato dizertační práce reflektuje širokou perspektivu některých centrálních bank v současnosti tím, že představuje tři originální výzkumné články, které se týkají aktuálních neprobádaných problémů s relevancí pro měnovou politiku a finanční stabilitu v Evropské Unii, České republice a ve Spojených státech. Cílem této práce je pokud možno přinést praktické implikace pro politiku relevantních orgánů. První článek se zabývá konvergencí inflace v celé Evropské unii (EU) mezi lety 1999 a 2017 a poskytuje komplexní a robustní výsledky o tom, že proces konvergence inflace u zemí EU nebyl trvale narušen globální finanční krizí, evropskou dluhovou krizí ani obdobím, kdy setrvávaly úrokové sazby na nulové dolní mezi. Konkrétně článek zjišťuje, že proces konvergence nebyl významně narušen v období po...
Do Central Bank FX Reserves Matter for Inflation?
Keblúšek, Martin ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Holub, Tomáš (oponent)
Devizové rezervy jsou užitečným nástrojem a krizovým "nárazníkem", avšak udržování příliš velkého množství může být pro ekonomiku nákladné. Nedávné nahromadění těchto rezerv ukazuje na význam tohoto tématu. Tato práce se zaměřuje na jednu konkrétní část vlivu devizových rezerv na ekonomiku Jsou použita panelová data pro 74 zemí od roku 1996 . Existuje určitá míra nejistoty, který model je ten správný tato práce vypořádává pomocí Bayesovského průměrování modelů ). Zjištění z mého průměrování modelů ukazují, že devizové rezervy nejsou významně důležité pro stanovení inflace s téměř žádnými změnami při změně zpoždění, proměnných, při omezování vzorku na režimy navázaného směnného kurzu ani při omezování vzorku na režimy cílení na inflaci. Nejdůležitější proměnné jsou inanční síla centrální banky, oslabení směnného kurzu, množství peněz, cílení na inflaci otevřenost kapitálového účtu. Tyto výsledky jsou robustní zpoždění proměnných, změny apriorních informací velké části zůstávají stejné při použití sdruženého OLS.
Phillipsova křivka v zemích V4
Krejčová, Michaela
Tato diplomová práce se zabývá určením vztahu mezi nezaměstnaností a inflací s využitím regresní analýzy v zemích V4. Jsou testovány čtyři modely. První model je jednoduchý model Phillipsovy křivky, který zkoumá vztah mezi inverzní nezaměstnaností a inflací. Další dva modely se zabývají vztahem nezaměstnanosti a očekávané inflace. Poslední model řeší vztah cyklické nezaměstnanosti a neočekávané inflace. Tato práce také obsahuje výpočet přirozené míry nezaměstnanosti a určení směrodatné odchylky pomocí metody Delta. Tato práce se také zabývá cyklickou nezaměstnaností a znázorněním nabídkových šoků pro země V4.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 498 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.