Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 531 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.06 vteřin. 
Udržitelnost v grafickém designu
Shalak, Hanna ; Veselá, Lenka (oponent) ; Ondrík, Jozef (vedoucí práce)
V průběhu tvorby projektu jsem zkoumala prvky designu obalů papíru A4 z hlediska udržitelnosti, ekologie a vlastností produktu. Analýza spotřebitelského chování naznačuje nedostatečnou pozornost věnovanou průmyslovým standardům výroby papíru, což přispívá k šíření tzv. „greenwashingu“ a zpomalení pokroku v řešení environmentálních problémů. Samotný obal je často vnímán pouze jako objekt určený k likvidaci. Proto jedním z hlavních cílů mé práce je zaměření se na informační složky jeho designu. Toto slouží jako základ pro předání komplexity a složitosti systému, který se skrývá za čistým papírem A4. Pro realizaci projektu jsem sbírala obaly z místních tiskáren a copycenter v Brně. To mi umožnilo získat jasnější představu o tom, kolik druhů papíru koluje ve městě, jaké typy ekoznačení používají výrobci a dodavatelé, a na základě jakých preferencí se objednává určitý druh materiálu pro tisk.
Výroba značkové konfekce Brno
Antonova, Alina ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Bečkovská, Tereza (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je návrh průmyslové stavby – výroby značkové konfekce v Brně. Konfekční závod je zaměřen na výrobu značkové dámské konfekce. Řešený pozemek se nachází v Brno-Bohunice na ulici Vinohrady. Práce vychází z dříve vypracované studie z předmětu AG034. Pozemek je svažitý, stoupá směrem k severovýchodu. Svah je využit pro pomocný objekt, navrženo je zde také parkoviště. Pozemek je ze dvou stran ohraničen komunikacemi. V severní části je to stávající komunikace, v jižní je navržena komunikace podle územního plánu. Hlavní vstup pro zaměstnance je umístěn ze severovýchodní části. Příjezd pro zásobovaní je řešen novou komunikací v rámci řešeného pozemku. Jedná se o novostavbu 4 podlažní výrobní haly a dvou pomocných objektů s plochými střechámi. Provoz bude technologicky a organizačně napojen na mateřský závod v zahraničí. V objektu se budou nacházet sklady hotových výrobků, přístřihů, materiálů a správa závodu. Stravování bude řešeno formou dovozu a ohřevu jídla. Koncept celého objektu vychází z tvaru pozemku, tvar hlavního objektu vychází z jednoduché geometrie. Hlavní budova se skládá ze čtyř kvádrů, které tvoří výrobu, oddělenou administrativní část a část určenou pro sklady. Budova je čtyřpodlažní. Objekt poblíž silnice je navržen se zelenou střechou, stejně jako objekt pro pomocný provoz, vedle je parkoviště. Zelená střecha bude působit přirozeně a propojovat navržený objekt s charakterem lokality. Výrobní hala je z větší částí prosklená, což umožní celodenní přirozené osvětlení. Prosklena je i vstupní část objektu, konstrukce je viditelná a dodává stavbě výraz průmyslového objektu. Sociální zařízení je proskleno pásovými okny, které zajišťují přirozené osvětlení a také větrání nezbytné v případě technických problému s rekuperací.
Správa nahrávání aplikací na ARM zařízení
Hrvol, Marek ; Smrčka, Aleš (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Záměrem práce je usnadnění nasazování Internetu věcí v domácnostech nebo malých firmách a také zvýšit udržitelnost vytvořené sítě. Webová aplikace slouží ke správě aplikací napříč ARM jedno-deskovými zařízeními. Umožňuje nahrávat aplikace přímo na zaregistrovaná zařízení, poskytuje ucelený, intuitivní náhled všech dostupných zařízení. Dále zaznamenává stav těchto zařízení, zobrazuje potřebná data o zařízení a informuje o případném selhání některého ze zařízení.
Kartézský manipulátor
Bačkovský, Tomáš ; Arm, Jakub (oponent) ; Benešl, Tomáš (vedoucí práce)
Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem řízení průmyslového dvouosého manipulátoru, který bude sloužit jako paletizátor vajíčkových proložek. Součástí práce je teorie a výběr servopohonů, popis jednotlivých částí manipulátoru. Praktická část se zabývá vytvořením kompletní elektrotechnické dokumentace, zhotovení řídícího software a vizualizace panelu. Nakonec jsou jednotlivé části odzkoušeny na reálném manipulátoru.
Využití 3D tiskáren v medicíně
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren popsání jejich obecných komponent a využití 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily trojrozměrné tiskárny a byly okamžitě použity v různých oborech a průmyslech. 3D tisk je inovační a perspektivní technologie, která nepředstavitelně mění lidské životy a zkrátí obrovské množství času a zdrojů, které se vynakládají na vytváření určitých produktů. V této semestrální práce jsou uvedené příležitosti využití těchto technologií v různých oblastech především v medicíně, stejně jako rozdíly mezi jednotlivými technologiemi a jejich výhody a nevýhody.
Informační systém pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu
Bobák, Petr ; Kaczmarczyk, Václav (oponent) ; Holek, Radovan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vytvořit základ informačního systému pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu, který má být součástí uceleného monitorovacího systému jako celého řetězce od snímače až po předmětný informační systém s databází. V práci je odůvodněn výběr HMI komponenty, konkrétně vizualizačního serveru Weintek cMT-SVR-100, který umožňuje přenos dat získaných z PLC pomocí protokolu Modbus TCP přes Ethernet do vzdálené databáze MySQL; jsou popsány jeho vlastnosti a struktura výstupních dat. Dále je popsán datový a procesní model databáze a obslužná aplikace s uživatelským rozhraním. Uživatelské rozhraní je řešeno jako webová aplikace, což umožňuje přístup z různých platforem a zařízení pomocí běžného webového prohlížeče. Práce představuje také testování systému a jeho výsledky.
Výroba značkové konfekce Brno
Maršálek, Filip ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce rozvíjí architektonickou studii předmětu Ateliérová tvorba AG034, který se soustředil na téma výrobních staveb. Cílem této bakalářské práce je konstrukce, design a funkčnost objektu pro výrobu značkové konfekce. Parcela, na které se stavební záměr nachází, leží v těsné blízkosti ulice Rokytova v městské čtvrti Brno-Židenice. V přilehlém okolí stavby se nachází například vojenské kasárny, průmyslové a skladovací objekty a městský hřbitov. Situování samotné stavby na pozemek je vzhledem k její velké ploše řešeno umístěním do centra parcely a místní pozemní komunikace stavbu jednoduše obklopují ze všech stran. Úkolem zamýšlené výrobní stavby je vytvořit dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele a v neposlední řadě také pozvednou morálku a úroveň zdejšího prostředí. Budova je navržena tak, aby svým stavebně-technickým řešením neomezovala příležitost zaměstnání i pro handicapované lidi. Koncept budovy a samotné výroby je řešen primárně z funkčního hlediska. Stavba má dvě nadzemní podlaží a její délka výrazně převyšuje její šířku a výšku. Stavební pozemek má mezi jižní a severní hranicí převýšení cirka dvanáct metrů. Návrh a celkový koncept budovy toho využívá formou zásobování výroby přímo na úroveň druhého nadzemního podlaží, kde se nachází celá výrobní hala. Dále je ve druhém nadzemním podlaží skladovací a technická část. První nadzemní podlaží je s druhým propojeno jedním zaměstnaneckým schodištěm a druhým, které slouží i veřejnosti při návštěvách showroomu ve druhém nadzemním podlaží. Oděvní showroom ústí i na balkon a do samotné výroby. První nadzemní podlaží je řešeno jako dispoziční pětitrakt a je v něm soustřeďováno veškeré zázemí pro budovu a zaměstnance. Nachází se zde například zaměstnanecké šatny, kanceláře, jídelna s kuchyní nebo bufet, ale také ostatní technické zázemí.
Augmentovaná realita a její využití
Ibehej, David ; Holoubek, Tomáš (oponent) ; Hůlka, Tomáš (vedoucí práce)
Augmentovaná realita je jednou z nejvíce rozvíjených technologických oblastí. S tím koresponduje to, že o ní slýcháváme čím dál častěji, a právě proto bychom s ní měli do budoucna počítat. Tato práce se pokouší poskytnou stručnou rešerši v okruzích její definice, historie, současného využití, nedostatků a možností v oblasti herních enginů a vývojářských nástrojů. V druhé části pak demonstruje možné využití v průmyslu řešením projekce a interakce mechanické součásti.
Design of a Part of an Information System for the Use of Industrial Data
Held, Oliver ; Klusák, Aleš (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
This thesis deals with the description and innovation in an industrial company, which is focused on the diagnostics of production machines using mainly big data collection. The theoretical part of the thesis describes industry 4.0, the demands of big data on storage and also the basics of change management. The analytical part includes a description of the company, an analysis of the current state and a proposal for change. The proposed changes are the transition from a relational database to a non relational one and a new web application for data visualization. The last part of the thesis describes the implementation of these changes and their evaluation.
Výroba dámské konfekce
Krček, Jan ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Studie „VÝROBA DÁMSKÉ KONFEKCE“ zpracovává nový výrobní objekt pro oděvní značku CHANEL v městské části Brno-Židenice, konkrétně využívá území „brownfields“ v ulici Rokytova v těsné blízkosti lesoparku Akátky a městského hřbitova. Stavba se snaží citlivě začlenit do svažitého terénu parcely a plně využít její potenciál. Stavba je řešena jako dvoupodlažní a skládá ze třech základních hmot, v první se nachází administrativa, sociálně hygienické prostory a strojovny, v dalších dvou tvořící 2NP se nachází sklady, odpočinkové a stravovací prostory a samotná výrobní hala. Tyto tři základní hmoty vytváří decentní, elegantní celek obdobně jako to dělá značka CHANEL v oděvním průmyslu. K budově vede jedna hlavní přístupová komunikace z ulice Údolíček, na níž je navázána obslužná komunikace vedoucí ke skladům a také zpevněné parkovací plochy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 531 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.