Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systémy energeticky úsporných budov
Červený, Miloš ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
První část diplomové práce se věnuje problematice vnitřního klimatu ve školských budovách. Druhá část se zabývá návrhem otopné soustavy v přístavbě základní školy včetně návrhu zdroje a rekonstrukci zdroje pro stávající budovu ve variantním řešení. V poslední části se práce věnuje experimentálnímu měření kvality vnitřního vzduchu ve třídě základní školy.
Kvalita vzduchu ve sportovních zařízeních
Fabian, Peter ; Horák,, Petr (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou kvality vnitřního vzduchu a řízením větrání na základě kvality vnitřního vzduchu. Na základě analýzy koncentrace CO2, tepelně-vlhkostních zisků lze navrhnout optimální způsob ventilace
Studie vlivu polohy odváděcích otvorů na kvalitu vzduchu v obytné místnosti
Charvát, Tomáš ; Forman, Matěj (oponent) ; Krejčí, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem polohy odváděcích výustek na kvalitu vzduchu. Podkladem pro tuto studii je obytná místnost v experimentálním domě, v němž se zkoumá jeden ze způsobů hybridního větrání. Stěžejním bodem práce je vytvoření numerického modelu dané místnosti se zdroji tepla a oxidu uhličitého. Jsou zde řešeny teplotní, rychlostní a koncentrační pole, z nichž jsou dále vyhodnocovány veličiny tepelné pohody PMV, PPD a DR. Závěrem je posouzen vliv změn na kvalitu mikroklimatu pomocí uvedených veličin a na energetickou náročnost větrání.
Větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie
Fojtík, Pavel ; Horká, Lucie (oponent) ; Hirš, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá systémy větrání v domech s téměř nulovou spotřebou energie. Práce je zaměřena především na kvalitu vnitřního prostředí a skládá se ze tří částí. První je teoretická část, kde jsou uvedeny právní předpisy a vyhlášky stanovující požadavky na nulové stavby, dále jsou zde popsány faktory ovlivňující kvalitu vzduchu v interiéru a přestaveny navrhované systémy. Ve druhé části se zabývám produkcí a transportem částic ve vnitřním prostředí budov a to přímo nZEB budově. Závěrečná část je zaměřena na návrh komunitního centra Skála, nové budovy která by měla splňovat nZEB standart, pro městskou část Nový Lískovec.
Analýza tepelné ztráty větráním pro různě definovaná množství větracího vzduchu
Janírek, Martin Stanislav ; Košner, Jan (oponent) ; Charvát, Pavel (vedoucí práce)
Práce analyzuje tepelné ztráty větráním pro různá množství větracího vzduchu. Analýza je provedena na několika modelových případech (školní třída, fitcentrum, kinosál a byt). U každého případu je řešena varianta bez použití zpětného získávání tepla a s použitím zpětného získávání tepla. Následně je vyhodnocen přínos zpětného získávání tepla pro celoroční energetickou bilanci. Simulace energetické náročnosti větrání byly provedeny v programu TRNSYS 16.
Effective management of building technologies with a focus on measuring humidity and CO2 concentration
Bučko, Ondrej ; Bátora, Branislav (oponent) ; Janík, Daniel (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with automated measurement of humidity and CO2 concentration inside buildings. Results of this measurement form the input parameters for the effective management of technologies reducing the energy performance of buildings. In the introduction, the issue of indoor air quality of buildings and indicators characterizing this quality are approached. The technical part of the thesis consists of making a measuring device which contains two prototype sensors provided by Teco Inc. with online access to measured data. The measurement of relative humidity, CO2 concentration and temperature in the interior of the building with the made device is compared with commercially available devices for measuring selected parameters. For unambiguous interpretation of online data, the virtual machine with an online database is configured for the created measuring device. The possibilities of using the prepared measuring device to achieve a reduction in the energy performance of buildings are discussed in the final part.
Větrání budov řízené na základě koncentrace škodlivin ve vzduchu
Černík, Václav ; Kolbábek, Antonín (oponent) ; Charvát, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší různé způsoby řízení větrání budov, zejména se zaměřením na řízení větrání na základě obsahu škodliviny v ovzduší. V první části jsou uvedeny některé pojmy z oblasti větrání a popis některých škodlivin. V druhé části jsou uvedeny nejčastější přístroje pro měření škodlivin. Dále jsou uvedeny různé strategie řízení větrání, jejich výhody a nevýhody. V poslední části je uveden příklad aplikace řízení větrání.
Indoor Monitoring System For Well-being
Kočka, Jakub ; Arm, Jakub
The work address the indoor air quality monitoringenabling to monitor the well-being and comfort of occupants.A monitoring system is able to measure room temperature,humidity, barometric pressure, CO2, luminosity, and dust pollutionusing chip sensors. The measurement devices are connectedwirelessly via ZigBee 3.0 technology enabling mesh networktopology and the measured data is collected into a database.The data will be then processed and presented using a cloudapplication enabling advanced control and alarm management,when a value exceeds the health limits. The measurement systemcomprises of measurement devices and a gateway. The measurementdevice is designed as a sandwich architecture comprisingsensor and communication module. The created sensor moduleis interfaced with Adafruit Feather interface in order to useany available Adafruit SoC kit as the communication module.The conducted results also suggest that ESP32-H2, which isnow in pre-production phase, operates as ZigBee 3.0 SoC inan embedded device.
Výzkum systémů pro zajištění kvality prostředí v kabině automobilu
Šíp, Jan ; Kavička, František (oponent) ; Volavý, Jaroslav (oponent) ; Lízal, František (vedoucí práce)
Udržováním kvality vnitřního prostředí, zejména tepelného komfortu a vnitřní kvality vzduchu v kabinách automobilů, předcházíme dopravním nehodám. Tepelný komfort může mít vliv na kognitivní funkce důležité zejména pro řidiče. Mezi ně patří koncentrace, pozornost či rychlost rozhodování. Je známo, že nesprávná teplota v kabině automobilu patří mezi nejčastější faktory způsobující dopravní nehody. Jedním z faktorů vnitřní kvality prostředí je vnitřní kvalita vzduchu. Ta je vlivem silničního provozu negativně ovlivněna výfukovými plyny a částicemi z otěru pneumatik, které se během větrání dostávají do prostoru kabiny. Tomu lze předejít využitím systému recirkulace a opětovné filtrace vzduchu, u kterého se nepřivádí venkovní vzduch, ale jedná se o uzavřený oběh. Nevýhodou systému recirkulace jsou vyšší koncentrace CO2, což může způsobovat nadměrnou únavu. Dizertační práce se zabývá vlivem různých systémů větrání na vnitřní kvalitu prostředí, tj. tepelný komfort a vnitřní kvalitu vzduchu. Dílčím faktorem tepelného komfortu je rychlost proudění vzduchu, která byla v rámci této práce zkoumaná v prostoru za vyústkou. Pro měření proudového pole za automobilovou vyústkou byla použita metoda termoanemometrie. Experimentální výsledky byly doplněny o CFD analýzu. Tepelný komfort v kabině automobilu byl stanoven pomocí CFD, a to pro tři různé systémy větrání (směšovací, podlahové a stropní). Kromě klasického uspořádání interiéru byl předmětem zájmu i flexibilní interiér, u kterého jsou přední sedadla otočeny proti směru jízdy. Kvalita vzduchu pro jednotlivé systémy větrání byla posuzovaná taktéž na základě CFD, konkrétně byl využit index stáří vzduchu. Výzkum proudového pole potvrdil platnost využití empirického vztahu dle Rajaratnama pro určení poklesu osové rychlosti na reálnou automobilovou vyústku. Dále byla ověřena přesnost metod modelování turbulence Reynolds-averaged Navier–Stokes a Large Eddy Simulation, a to na základě všech sledovaných kritérií (úhly směrování, pokles osové rychlosti, rychlostní profily a porovnání intenzity turbulence). Studie tepelného komfortu poukazují na vhodnost použití stropního systému větrání pro letní podmínky, naopak v zimních podmínkách lze doporučit přívod vzduchu podlahovými vyústkami. Z pohledu indexu stáří vzduchu je nejvhodnější stropní větrání pro zimní podmínky. V letních podmínkách jsou hodnoty indexu stáří vzduchu u jednotlivých konceptů větrání velice podobné pro oba typy interiéru.
Effective management of building technologies with a focus on measuring humidity and CO2 concentration
Bučko, Ondrej ; Bátora, Branislav (oponent) ; Janík, Daniel (vedoucí práce)
The diploma thesis deals with automated measurement of humidity and CO2 concentration inside buildings. Results of this measurement form the input parameters for the effective management of technologies reducing the energy performance of buildings. In the introduction, the issue of indoor air quality of buildings and indicators characterizing this quality are approached. The technical part of the thesis consists of making a measuring device which contains two prototype sensors provided by Teco Inc. with online access to measured data. The measurement of relative humidity, CO2 concentration and temperature in the interior of the building with the made device is compared with commercially available devices for measuring selected parameters. For unambiguous interpretation of online data, the virtual machine with an online database is configured for the created measuring device. The possibilities of using the prepared measuring device to achieve a reduction in the energy performance of buildings are discussed in the final part.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.