Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 199 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Pivodová, Kristýna ; Hanušová, Helena (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
V této bakalářské práci je zhodnocena minulost a současnost společnosti ELKOV elektro a.s., a jsou předpovězeny budoucí finanční podmínky společnosti. Nejdříve jsou zvoleny vybrané ukazatele, následuje jejich výpočet společně s výpočtem jejich srovnávacích základen. V druhé části se věnuji analýze absolutních, rozdílových, poměrových ukazatelů a jejich soustav a jejich srovnání se zvolenými srovnávacími základnami. Ve třetím kroku vyhodnocuji vývoj ukazatelů v čase. Následuje hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli-odhalení příčin současného stavu a vývoje. Na závěr jsou poskytnuty návrhy opatření na zlepšení.
Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Šeda, Jan ; Pešán, Jan (oponent) ; Szőke, Igor (vedoucí práce)
rčení vývoje ceny na světových trzích je aktuální problematikou, která v posledních dekádách nabývá na významu. Důležitou roli v tom sehrává rozvoj výpočetní techniky. V této práci je navržen mechanizmus pro predikci budoucí ceny na trhu. Na základě toho je pak sestavena obchodní strategie. Jádro predikčního systému používá pro svou činnost umělé neuronové sítě. Vstupem sítě jsou pak vybrané indikátory technické analýzy trhu. Obchodní systém byl implementován a úspěšně ověřen na historických datech.
Průběh a ukončování Regionálního operačního programu Střední Čechy
DERMEKOVÁ, Petra
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat Regionální operační program pro Střední Čechy v České republice v období 2007-2013 od začátku do konce programu. Práce porovnává počet úspěšných a neúspěšných registrovaných projektů a zaměřuje se na vyhodnocení nejčastějších chyb při realizaci projektu. V závěru bakalářské práce bylo provedeno vyhodnocení přínosů pro Středočeský kraj.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Rychlíková, Leona ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situaci vybrané společnosti AXIVA CZ s. r. o. Kyjov za období 2014 – 2018. Práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány cíle a metody zpracování. Druhá kapitola se zaměřuje na teoretickou část včetně popsaných konkrétních ukazatelů. Ty jsou dále využity v následující části, kde se nachází analýza současného stavu. V poslední kapitole je na základě vyhodnocení výsledků navrhnuto konkrétní opatření ke zlepšení finanční situace vybrané společnosti.
Evaluation of the Financial Situation of the Company and Proposals for its Improvement
Balák, Tomáš ; Kruntorádová, Markéta (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
The aim of the bachelor thesis is to evaluate the financial situation of the company, to identify problems and propose solutions. For my bachelor thesis I chose the medium-sized construction company Sestav Ltd. All the data that were needed for processing were obtained from publicly available sources in the period 2017 - 2010. I divided the bachelor thesis into three basic parts. Parts focused on theoretical knowledge, calculation of indicators and suggestions for improvement.
Evaluation of the Financial Situation of the selected Company
Šišmišová, Zora ; Koudelková, Petra (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Bachelor’s thesis is focused on evaluation of the financial situation of the company called Eurosat CS, spol. s r.o. during the years from 2013 to 2017 using indicators of financial analysis. The thesis is divided into three main parts. The theoretical part describes selected indicators of financial analysis, SWOT, SLEPT, 7S and Porter’s analysis and some of bankruptcy and non-bankruptcy models. Selected company, calculations of various indicators of financial analysis, other analyses and final results and summaries are mentioned in the second, practical part. The last part includes suggestions for improvement of the current status of the company.
Indikátory kultury bezpečnosti v údržbě a správě jaderné elektrárny
Bukva, Michael ; Števanka, Kamil (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se snaží uvést do problematiky kultury bezpečnosti. Vysvětlit samotný pojem kultura bezpečnosti, a její vlastnosti. Definovat možné měření této kultury. Provést samotné měření v Jaderné elektrárně Dukovany. Výsledky interpretovat a porovnat s průzkumem v roce 2017.
Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů
Švestka, Milan ; Bartoník, Martin (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vytvořením softwarové aplikace pro společnost XYZ, sloužící ke zhodnocení situace společnosti za pomocí vybraných finančních ukazatelů a statistických metod. Ke zhodnocení jsou využívány finanční výkazy společnosti za období 2011 až 2017. Na základě zjištěných nedostatků, se kterými se společnost potýká, budou navržena opatření na zlepšení aktuální situace společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 199 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.