Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 605 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Daňové a související dopady podnikání českých subjektů v Rakousku
Vařílková, Simona ; Antošová, Lucie (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá daňovými dopady na české subjekty, jež vykonávají ekonomickou činnost v Raskouku. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vymezení základních pojmů daňové problematiky, popsání daňového systému ve vybrané zemi. Dále v teoretické části nalezneme principy fungování smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou a Rakouskem. Praktická část se věnuje modelovým příkladům českých subjektů podnikajících nebo pracujících v Rakousku.
Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu
Hlaváčová, Kateřina ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým vymezením možných variant podnikání, zdaněním příjmů právnických a fyzických osob a volbou vhodné právní formy podnikání z pohledu daně z příjmů, ale i v kontextu celkové daňové zátěže u analyzovaného podnikatelského subjektu v praktické části. Výpočty daňových povinností se týkají právnických osob podnikajících v rámci společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti a fyzických osob podnikajících jako OSVČ. Na závěr je odůvodněno finální doporučení optimální varianty.
Motivace a odměňování zaměstnanců pohledem daňových předpisů
Páčová, Šárka ; Velička, Michal (oponent) ; Kalová, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá motivací a odměňováním zaměstnanců prostřednictvím benefitů z pohledu daňových předpisů. Nejprve na základě literární rešerše v souvislosti s legislativou České republiky vymezuje teoretické náležitosti jednotlivých benefitů. Pomocí osobního dotazování a následné analýzy řeší, jak ve společnosti s vyšší mírou fluktuace zaměstnanců vhodně zvolit systém odměňování. Na závěr jsou stanoveny dva návrhy odrážející požadavky zaměstnanců a vedení společnosti.
Optimalizace zdanění právnické osoby
Nojzerová, Marie ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci daňového zatížení z příjmů právnických osob. Práce uvádí postupy snížení daňové povinnosti. V teoretické části jsou postupy podrobně vysvětleny. V praktické části je provedena analýza současného stavu společnosti, na jejímž základě jsou navrženy konkrétní opatření vedoucí k požadované optimalizaci.
Automobily v podnikání a související daňové aspekty
Rychtářová, Natálie ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Kalová, Dagmar (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je analýza daňových aspektů spojených s problematikou automobilu v živnostenském podnikání. V práci je nejdříve zpracovaná teoretická část, která se obecně zaměřuje na to, jak automobil v podnikání ovlivňuje daň z příjmu a daň z přidané hodnoty. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na silniční daň. Následně jsou zjištěné poznatky aplikovány v analytické části na konkrétní příklad podnikatele a návrh na jeho optimální využití automobilů při daňové optimalizaci.
Komparace zdanění OSVČ a s.r.o.
Bučková, Michaela ; Věrný, Jan (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zdanění jednotlivců, konkrétně OSVČ a zdanění právnických osob pomocí společnosti s ručením omezeným. Výsledkem bakalářské práce je provedení daňové optimalizace vybraného subjektu a zjištění, která právní forma podnikání je pro něj výhodnější. Teoretická část obsahuje charakteristiky podnikání fyzických osob a právnických osob a postupy pro výpočet daňové povinnosti. Praktická část obsahuje a porovnává vybrané formy podnikání na základě výsledné daňové povinnosti a dalších hledisek.
Odměňování zaměstnanců a srážky ze mzdy
Klečková, Bianka ; Černá, Petra (oponent) ; Kalová, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá odměňováním zaměstnanců a srážkami ze mzdy. V první části jsou na základě literární rešerše vymezeny pracovněprávní vztahy, zaměstnanecké benefity, jejich daňové výhodnosti a na závěr exekuce. V analytické části bakalářské práce je popsána vybraná společnost a je zde proveden rozbor zaměstnanců v exekucích. V poslední části jsou na základě rozhovoru provedeny návrhy benefitů, které povedou ke splnění stanoveného rozpočtu a daňové optimalizace daně z příjmů.
Comparison of Taxation of a Selected Business Entity in the Czech Republic and Slovakia
Straňáková, Adela ; Snášelová, Janka (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
The master´s thesis is focused on the comparison of the taxation of a selected business entity in the Czech Republic and Slovakia. The first, theoretical part of the thesis defines the basic terms that are essential for understanding the issue and then deals with taxes and their meaning. The second part, which is analytical, describes the tax systems of both countries and deals with their comparison. The final part of the thesis deals with the calculation of the tax liability of the selected entity in both countries and contains proposals for the selected entity based on the results of the calculations.
Návrh projektu transformace podnikatelského subjektu z osoby samostatně výdělečně činné na společnost s ručením omezeným
Knotek, Petr ; Bělušová, Kristýna (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na přechod z podnikání fyzické osoby na podnikání prostřednictvím jiné právní formy. Na tuto problematiku nahlíží primárně z účetních a daňových aspektů s ohledem na daňovou optimalizaci. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou osoby samostatně výdělečně činné, popisu dalších forem podnikání a analýzou možných způsobů přechodu z jedné formy podnikání na druhou. V praktické části práce je analyzován reálný podnikatelský subjekt a jeho aktuální stav. Následně jsou zvažovány možnosti přechodu na jinou právní formu podnikání s ohledem na daňovou optimalizaci.
Motivace a odměňování zaměstnanců pohledem daňových předpisů
Šantorová, Radana ; Ulvrová, Kateřina (oponent) ; Kalová, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá motivací o odměňováním zaměstnanců pohledem daňových předpisů. V první části je pomocí literární rešerše zpracovaná teorie, která se zabývá motivací, odměňováním a zdaňování příjmů. Druhá část je zaměřena na popis a analýzu současného stavu společnosti. Jsou zde uvedeny i současné benefity pro zaměstnance. Druhá část obsahuje také dotazníkové šetření, které vedlo k identifikaci respondentů a zjištění jaké benefity zaměstnanci využívají. Poslední část je zaměřena na návrh benefitů, které by společnost mohla zařadit do svého systému odměňování. Na závěr jsou společnosti doporučeny možné varianty, které by vedly k větší spokojenosti zaměstnanců a k daňové optimalizaci podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 605 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.