Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aspect of Social Integration of Unaccompanied Immigrant Female Minors in Italy: the Case of Nigerian Females
Dvořáčková, Lenka ; Wladyniak, Ludmila Maria (vedoucí práce) ; De Oliveira Filho, José Hildo (oponent)
Tématem bakalářské práce je (re)socializace a integrace nezletilých migrantek v Itálii. Cílem je zjistit, jak probíhají tyto procesy v zařízení pro nezletilé cizince. Práce je zaměřená na díky z Nigérie, protože právě tato národnost je nejvíce zastoupena v centrech pro dívky. Práce také stručně zmiňuje imigrační situaci v Itálii. Teoretická východiska, ze kterých text vychází je teorie sociální integrace, která byla rozvinuta Bosswickem a Hackmannem. Jejich teorie dělí sociální integraci na 4 kategorie: strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační. Sběr dat proběhl v jednom zařízení pro nezletilé cizince, kde bylo provedeno pozorování. Analýza terénního deníku se okazuje na výše zmíněné kategorie sociální integrace.
Migration and regional identity
GAUTIER, Helene Agathe Vanille
La migration est au coeur de notre histoire commune (Benmayor & Skotnes, 1994, p.5) et il est aujourd'hui devenu plus facile de migrer au sein de l'Europe grâce a la création de l'espace Schengen en 1995 ("Schengen Area - Migration and Home Affairs - European Commission", n.d.). Cependant, l'immigration européenne en France est peu visible et peu de recherches existent a ce sujet (Lillo, 2014, p.85). L'immigration en Bretagne, elle, est un phénomene développé récemment qui prend de l'ampleur (Morillon & Etiemble, 2008, p. 125). Le nombre d'immigrés par rapport a la population de la région est un des plus faibles de France, mais il augmente rapidement (Conseil économique et social de Bretagne, 2007, p.87; INSEE & DRJSCS, 2005, p.5-6). L'identité régionale en Bretagne est bien connue par la population française (Quand les sondages sont unanimes, 2019, p.44) et cette région est définie comme une région a forte identité (Kernalegenn, 2011). Le but de ce mémoire de master est d'émettre des hypotheses sur le regard des immigrés européens sur l'identité régionale en Bretagne, avant et apres leur arrivée dans la région et sur leur intégration dans cette région a forte identité. Cette recherche qualitative est basée sur cinq interviews semi-directives. Quatre sont des entretiens avec des immigrés européens et le dernier a été réalisé avec une Française née a l'étranger, tous vivant aujourd'hui en Bretagne.
Foreign Workers and their impact on the Federal Republic of Germany
Kodýdková, Daniela ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Mlsna, Petr (oponent)
Kodýdková Daniela, Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD Abstrakt Tato bakalářská práce s názvem Ausländische Arbeitskräfte und ihre Bedeutung für die BRD (v češtině: Zahraniční pracovníci a jejich význam pro SRN) se zabývá ve své teoretické části tématem náboru zahraničních pracovníků do Spolkové republiky Německo z ekonomicky slabších evropských zemí jako Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Jugoslávie, později ale také ze zemí, které geograficky ani politicky do Evropy nespadají (Turecko, Maroko a Tunisko), v časovém rozmezí od poloviny padesátých let do úplného zastavení náboru v roce 1973, stejně jako jeho příčinami a důsledky v různých životních sférách. Analytická část práce je věnována výzkumu významu nebo také přínosu zahraničních pracovníků pro Spolkovou republiku Německo z pohledu za prvé ekonomického, za druhé politického a za třetí společenského. Nábor zahraničních pracovníků do Spolkové republiky však nepřinesl pouze pozitivní dopady, jak bylo zpočátku především v ekonomické sféře očekáváno. Zdaleka ne všichni zahraniční pracovníci toužili po tom, vrátit se do své rodné země, poté co ve Spolkové republice vydělají dostatek peněz pro své finanční zabezpečení, a právě z těchto se po roce 1973 stávají přistěhovalci s vizí dlouhodobého pobytu. Srovnáním negativních dopadů...
Aspect of Social Integration of Unaccompanied Immigrant Female Minors in Italy: the Case of Nigerian Females
Dvořáčková, Lenka ; Wladyniak, Ludmila Maria (vedoucí práce) ; De Oliveira Filho, José Hildo (oponent)
Tématem bakalářské práce je (re)socializace a integrace nezletilých migrantek v Itálii. Cílem je zjistit, jak probíhají tyto procesy v zařízení pro nezletilé cizince. Práce je zaměřená na díky z Nigérie, protože právě tato národnost je nejvíce zastoupena v centrech pro dívky. Práce také stručně zmiňuje imigrační situaci v Itálii. Teoretická východiska, ze kterých text vychází je teorie sociální integrace, která byla rozvinuta Bosswickem a Hackmannem. Jejich teorie dělí sociální integraci na 4 kategorie: strukturální, kulturní, interaktivní a identifikační. Sběr dat proběhl v jednom zařízení pro nezletilé cizince, kde bylo provedeno pozorování. Analýza terénního deníku se okazuje na výše zmíněné kategorie sociální integrace.
Emocionální kartografie
Rygálová, Monika ; Pfeiffer, Jan (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je výtvarné zpracování vnímání map, jako určitého faktu, podle kterého vyhodnocujeme a vyobrazujeme si celý svět. Pracuji s daty, které získám pomocí zobrazovací techniky eye-tracking, která mi umožní zaznamenávat trasu pohybu očí po obrazu, který budu předkládat lidem s navzájem odlišným trvalým bydlištěm, národností či pobytem. Získané data mi poslouží jako studie, kterou budu nadále zpracovávat a zakomponovávat do map a jiných vizuálních podob zobrazující zemi nebo místa na planetě. V práci reflektuji i můj samotný individuální postoj k světu - s čímž jsem se fyzicky nesetkala, to pro mě neexistuje. Studie bude zahrnovat všechny aspekty vnímání map a systematicky zobrazeného světa ke vztahu k člověku, jeho vzpomínkám na místo, fyzický kontakt a dopadu jeho samotného v měřítku člověk versus svět.
Čínská komunita v ČR - integrace a sociální faktory
Kratochvílová, Marta ; Nová, Monika (vedoucí práce) ; Krahulcová, Beáta (oponent)
Diplomová práce pojednává o čínské komunitě v České republice a podrobně se zaměřuje na sociální faktory ovlivňující její život a integraci do české společnosti. Zjišťuje složení čínské komunity, její způsob života, životní hodnoty, rodinné faktory, vztah s majoritní společností a míru začlenění. Práce se čtenáře snaží hlouběji seznámit s čínskou minoritou a pomoci k jejímu lepšímu porozumění. Cílem výzkumu je pak získání bližších informací a konkrétních příkladů pro jednotlivá témata práce od Číňanů, dlouhodobě žijících v České republice.
Imigrační politika a integrace imigrantů v Norsku
Sasová, Kateřina ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Kaleta, Ondřej (oponent)
Tématem této bakalářské práce je imigrační politika a integrace imigrantů v Norsku. Práce se zaměřuje zejména na srovnání norského přístupu se dvěma dalšími zeměmi skandinávského regionu, Dánskem a Švédskem, a v souvislosti s tím na to, jaké důvody migranty vedou k tomu, aby si jako svou cílovou zemi vybrali právě Norsko. Tyto důvody jsou rovněž podpořeny teoretickými koncepty, které vysvětlují migraci. S důvody, které vedou migranty do Norska, pak souvisí i přístup norské veřejnosti, neboť alespoň částečně otevřená společnost je pro migranty důležitá, mají-li se v dané zemi usadit a do společnosti se úspěšně integrovat. Z hlediska srovnání skandinávského regionu autorka dochází k závěru, že Norsko v některých ohledech skutečně v imigrační politice zaujímá středovou pozici mezi relativně značně restriktivním Dánskem a na druhou stranu velmi liberálním Švédskem. Autorka se v práci opírá v široké míře o statistické metody a údaje ze švédského, dánského i norského statistického úřadu. Srovnání skandinávských zemí pak probíhá na kvalitativní bázi, kdy jsou srovnávány imigrační politiky jednotlivých skandinávských zemí, se zvláštním soustředěním na problematiku týkající se naturalizace, na níž je velmi dobře možné demonstrovat středovou pozici, kterou Norsko mezi Dánskem a Švédskem zaujímá.
VÝVOJ IMIGRAČNÍ POLITIKY A IMIGRACE V AUSTRÁLII
Žáková, Samantha ; Janská, Eva (vedoucí práce) ; Pavelková, Lenka (oponent)
Hlavním cílem bakalářské práce je popsat vývoj imigrační politiky a imigrace v Austrálii od doby prvního osidlování země po současnost. Analyzovány jsou jednotlivé vlny od roku 1778, tedy od kolonizace britskými usedlíky, přes imigraci spojenou se zlatou horečkou k mimo-britskému přistěhovalectví po druhé světové válce. Popisován je přechod od diskriminační politiky bílé Austrálie, od které se ustupovalo zejména po vzniku zákona o migraci v roce 1958, k multikulturní police. Multikulturalismus měl 2 odlišné přístupy, během padesátých let se jednalo o asimilaci imigrantů a následně v šedesátých letech o integraci přistěhovalců. Vláda Gaugha Whitlama definitivně zrušila politiku bílé Austrálie v roce 1973, multikulturní politika nahradila oba předchozí postoje. Probírány jsou vlády jednotlivých premiérů a změny jejich přístupů v rámci multikulturní politiky od sedmdesátých let 20. století do současnosti. Současný migrační a humanitární program, spolu s fungováním speciálního ministerstva pro imigraci a systémem víz jsou také součástí této práce.
Problematika integrace afrických imigrantů do portugalské společnosti
Gottliebová, Anežka ; Hricsina, Jan (vedoucí práce) ; Jindrová, Jaroslava (oponent)
V této práci se věnuji problematice integrace portugalsky mluvících imigrantů z Afriky do portugalské společnosti. V práci popisuji několik zásadních problematických oblastí, jakými jsou bydlení, zaměstnání, vzdělání, vztahy a zdraví, se kterými se imigranti ze zemí PALOP1 potýkají při integračním procesu v Portugalsku. K pochopení problémů s včleňováním těchto imigrantů do portugalské společnosti se ukázalo jako nezbytné popsat i historický vývoj jejich vzájemného vztahu v kontextu dějepisných událostí, a proto je toto přehledné shrnutí rovněž součástí této práce. Díky tomu je možno nastínit, jak vlastně Portugalci Afričany vnímají, čemuž se věnuji ve třetí kapitole. Popíšu také fenomén migrace a globalizace a zhodnotím jeho pozitivní i negativní dopady v rámci Portugalska. Stručně se zabývám také problematikou terminologie a specifikuji čtyři základní typy imigrantů. Vzhledem k obsáhlosti a komplexnosti tohoto tématu je tato práce pojata pouze jako úvod do studia této problematiky. 1 PALOP-Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa- africké země jejichž oficiálním jazykem je portugalština.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.