Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 596 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fotbal a společenská modernizace
Hanuš, Karel ; Duffková, Jana (vedoucí práce) ; Vinopal, Jiří (oponent)
(česky) Tato práce je věnována proměnám fotbalu v procesu společenské modernizace a částečně vlivům fotbalu na modernizaci. Cílem práce je postižení základní vývojové dynamiky moderního fotbalu, což předpokládá kombinaci historického a teoretického přístupu. Jádro analýzy, vyžívající plurality teoretických přístupů, je zaměřeno na situaci v Evropě (a zvláště v Anglii), která byla klíčová pro celkový vývoj, stranou však nezůstávají ani mimoevropské oblasti. Práce se soustředí nejprve na charakteristiku předmoderních kolektivních míčových her, ze kterých později vzniknul moderní fotbal. Analytický rámec dále tvoří vztah fotbalu ke čtyřem modernizačním trendům a jejich vybraným projevům: racionalizace společnosti (vytvoření formálních pravidel, institucionalizace fotbalu a rozvoj taktiky), generalizace trhu a vzestup ekonomické sféry (komercializace fotbalu (včetně médií), profesionalizace hráčů a specifika fotbalu v zemích státního socialismu), proměny sociálních vazeb, identity a vzestup národních států (nacionalismus a klubismus) a konečně projevy vybraných společenských nerovností ve fotbale a pokusy o jejich změnu (třídní nerovnosti, globální nerovnosti a genderové nerovnosti).
Psychologické aspekty tetování
Kdolská, Helena ; Doubek, David (vedoucí práce) ; Bittnerová, Dana (oponent)
Tato kvalitativní výzkumná práce se zabývá tématem psychologických aspektů tetování. Sleduje zejména oblast vztahu jedince a jeho tetování. Soustředí se proto na motivy, které člověka k pořízení tetování vedou a zkoumá i to, jaký význam mu respondenti připisují. V závěru se práce zaměřuje na specifikace vztahu tatéra a jeho klienta. Výzkum byl prováděn formou etnografické studie, hlavní použitou metodou byl nestrukturovaný rozhovor. Ta je pro tento druh výzkumu vhodná proto, že klade nárok na získání důvěry mezi výzkumníkem a participantem. Cílem práce bylo odhalit, jaké psychologické faktory se u tetování objevují. Výzkum ukázal, že motivaci lze rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní motivace ukazuje na přínos tetování pro jeho majitele. Vnější motivace ukazuje na to, jak skrze tetování může jedinec dávat zprávu vnějšímu okolí. Co se týče vztahu, ukázalo se, že část respondentů vnímá tetování jako součást jejich vlastní identity, zatímco pro jiné respondenty bylo tetování pouhým záznamem na těle. V otázce významu tetování se ukázalo, že není postaven jen na hluboké myšlence. Může být postaven na vztahu, který k němu dotyčný má či si k němu vytváří. Ve vztahu tatéra a klienta se jako významná témata ukázala důvěra, vzájemné sympatie a otázka hranic, která slouží k udržení vztahu na profesionální...
Krása v očích plastické chirurgie
Nováková, Hana ; Paulíček, Miroslav (vedoucí práce) ; Martinová, Marta (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Institut sociologických studií Katedra sociologie Nováková Hana Bakalářská práce: Krása v očích plastické chirurgie Abstrakt Záměrem bakalářské práce je prozkoumat fenomén plastické chirurgie ze sociologického hlediska. Jsou určeny a prozkoumány společenské podmínky, za kterých se uskutečňují plastické operace v takové míře a oblibě, jako je tomu dnes. Práce taktéž obsahuje shrnutí stěžejních názorů pacientek plastické chirurgie na tuto disciplínu a vysvětluje, jakým způsobem pacientky nahlíží na roli fyzické krásy v jejich životě a na obsah pojmu krásy obecně. Pozornost je zaměřena na motivy, které ženy spojují s takovým zákrokem do integrity svého těla, jakým je plastická operace. Práce si klade za úkol nabídnout racionální vysvětlení toho, co pacientky k zákroku vede i přes vysoké riziko poškození vlastního zdraví či nejasný výsledek. První část práce se zabývá novou ekonomikou, konzumerismem a kulturou celebrit jako hlavními faktory, jež uvádí odborná literatura, které ovlivňují rozhodování o podstoupení plastické operace. Zároveň je věnována pozornost problematice normativní funkce krásy v moderní společnosti. Druhá část je tvořena výsledky kvalitativního výzkumu. Ten je založen na analýze polostrukturovaných rozhovorů s pacientkami, jež podstoupily operaci za účelem zvýšení...
Vidět a být viděn
Zoubková, Andrea ; Fišerová, Zuzana (vedoucí práce) ; Kitzbergerová, Leonora (oponent)
Diplomová práce pojednává o fenoménu sociálních sítí kooperujících primárně s vizuálním obsahem (Instagram a Facebook), a to zvláštně v pojetí platforem jako místa pro individuální sebeprezentaci a zároveň prostoru, ve kterém dochází k masivní deformaci reality. Didaktická část si klade za cíl navrhnout tematický celek výtvarných úkolů do výuky výtvarné výchovy, ve kterých by docházelo ke kultivaci žákovské vizuální gramotnosti v oblasti nakládání s identitou ve virtuálním světě. Výzkumná sonda zabývající se formami sebeprezentace a využíváním znaků v sebeprezentaci u žáků bude realizována pomocí zúčastněného pozorování, analýzy výtvarných artefaktů a rozhovorů. V autorské části se klade důraz na mystifikaci obrazem. Práce bude založena na autorském dialogu s dílem Reného Magritta "Ceci n'est pas une pipe.". KLÍČOVÁ SLOVA Sebeprezentace; nová média; sociální sítě; fotografie; identita; manipulace; znak; deformace reality; výtvarná výchova
Identita, čas a právo
Mucala, Václav ; Agha, Petr (vedoucí práce) ; Kosek, Jan (oponent)
Otázka, času je otázkou epistemologickou. Jako taková má svůj vztah k právu, jeho založení a způsobu poznávání. Poznávajícím subjektem může být člověk. Spolu s Georgem Herbertem Meadem pak lze hovořit o křížení časových perspektiv a zaujímání postoje tzv. generalizovaných druhých v procesu tvorby institucí a k nim vztažených identit. O jednu úroveň abstrakce výš můžeme za poznávající subjekt pokládat samotný proces funkcionálně diferencované komunikace. Spolu s Niklasem Luhmannem je pak nutno pojímat právo jako epistemický subjekt a identity jakožto psychické systémy vnímat s relevancí k právu jako jím tvořené sémantické artefakty. Hovořit lze nově spíše o identitě práva založené na operacionální uzavřenosti, tj. nepřekročitelností systémově zakládající diference systém/prostředí, která má svůj vlastní systémově relevantní čas a dynamiku. Diplomová práce se ve druhé části věnuje v současnosti populárnímu konceptu zrychlování společnosti. Ve vztahu k první, teoretické části, pak následuje logiku rušení latencí a prostorů intersubjektivit jako ohrožení demokracie. Důvěra a silná občanská společnost přispívá jednak ke snižování transakčních nákladů tržní společnosti, jednak k demokracii, která zpětně tvoří prostředí důvěry. Je-li demokracie pojímána jako dialog, při němž dochází k defuturizaci...
"Jsem tak, jak jsem." Životní příběh Pavla Z.
Verhaege, Hana ; Houda, Přemysl (vedoucí práce) ; Wohlmuth Markupová, Jana (oponent)
Když někde zazní jméno "Pavel Z.", mnohým se vybaví umělec, konkrétně pak básník, člen hudební formace DG 307, výtvarník, herec, ale i jedna z nejvýznamnějších postav československého undergroundu, politický vězeň, signatář Charty 77, emigrant, reemigrant. Jak nahlíží tento muž na prožité události? Co ho formovalo? Jak jej vidí jeho blízcí? Kým je "básník ticha"? O Pavlu Z. lze nalézt značné množství informací, které však nejsou ucelené, jeho biografické údaje jsou uváděny pouze vágně, obvykle v podobě krátkých medailonů. Většinou je o Pavlovi Z. psáno zejména v souvislosti s tzv. procesem s "Plastic People" či v souvislosti s jeho uměleckou tvorbou. Zmapování života Pavla Z., mimo jiné prostřednictvím jeho slov a výpovědí jeho blízkých, představuje sondu do historie výrazné osobnosti, perzekvované v době tzv. normalizačního režimu v Československu a působící v zahraničí, ale je i ohlédnutím se zpět ke kořenům. V neposlední řadě také představuje ukázku specifického lidského myšlení, a proto je i zrcadlem vsazeným do současné společnosti.
Trump's New America: Identity, Discourse and Foreign Policy
Delmastro, Matthew ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Tesař, Jakub (oponent)
Tato studie se zaměřuje na budování americké identity v průběhu času v souvislosti se zahraniční politikou USA. Vychází z poznatků poststrukturalismu a variant teorie diskurzu. Studie konkrétně popisuje historický vývoj reprezentací identity v diskurzu zahraniční politiky USA od roku 2008 do roku 2020, aby prokázala, jak pokračující budování identity umožnilo narušující zahraniční politiku Donalda Trumpa. Hodně z výzkumu identity v IR se zaměřuje na vztahy mezi sebou a jinými a potvrzuje afirmativní reprezentace identity. Současná studie vyplňuje tuto mezeru ve výzkumu zkoumáním procesů kladného propojení při konstrukci identity. Hlavní výsledky studie zjistily, že reprezentace identity Trumpovy administrativy se radikálně lišily od reprezentací Obamovy administrativy. Posledně jmenovaný formuloval Ameriku převážně jako vůdce ve světě, zatímco bývalý rekonstruoval americkou identitu jako jednu z obětí. Dvě reprezentace americké identity však zůstaly konstantní: Amerika jako inspirace pro ostatní a Amerika jako síla dobra ve světě.
Smysl života adolescentů v kontextu jejich morálního vývoje
Gubánová, Blanka ; Prokop, Jiří (oponent)
Cílem rigorózní práce je nahlédnout smysl života adolescentů v kontextu jejich morálního vývoje, jeho konstitutivní prvky a zdroje smyslu, které tvoří hodnoty, cíle a životní úkoly. Rigorózní práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou. Teoretickou část tvoří šest kapitol. V 1. kapitole je vymezen pojem "smysl" a pokusy o jeho definování. Obsahem teoretické části je řada psychologických koncepcí, konceptů a modelů ukazujících na rozmanitost náhledů na smysl lidské existence, zdroje smyslu, cesty jeho hledání a nalézání vedoucí k smysluplnému utváření života. Vyústěním teoretické práce je 5. kapitola pojednávající o smyslu života adolescentů. Zvláštní pozornost je věnována periodizaci vývojových fází adolescentního období, v jehož rámci je analyzován morální a hodnotový vývoj, formování identity a celistvé osobnosti v socializačním procesu. Součástí teoretické části jsou diagnostické metody umožňující zjistit míru životní smysluplnosti, morální postoje, kompetenci a preference morálního usuzování jak v zahraničí, tak v českém prostředí. Na tyto metody navazují dosud provedené studie a výzkumy, které jsou zařazeny do úvodu empirické části. Empirické šetření s využitím standardizovaného MCT (Moral Competence Test) Georga Linda dává odpovědi na otázky, zda nějaké faktory, jako například...
"Zákon o holocaustu" a obrana polských dějin za vlády PiS
Marková, Lucie ; Šmidrkal, Václav (vedoucí práce) ; Kochnowski, Roman (oponent)
Záměrem této diplomové práce je popsání dvou ústředních narativů holocaustu v současné kolektivní paměti Polska na příkladu střetu těchto narativů v jedné z největších debat polské historie, která byla vyvolána vydáním knihy Sousedé od Jana Tomasze Grosse v roce 2000. Již během prvního období vlády národně konzervativní politické strany PiS vznikl v roce 2006 návrh zákona "Lex Gross" jako snaha o legislativní zaměření na ty, kteří nenásledují "oficiální narativ minulosti holocaustu". V roce 2018 byl tento návrh rozpracován do novelizace zákona o IPN, která byla později nazývána také jako "zákon o holocaustu". Cílem práce je v rámci jednopřípadové studie zaměřené na novelizaci zákona o IPN představit motivy k vydání zákona a na základě kontextu strategie politiky paměti PiS vysvětlit, proč zákon vyvolal takovou kontroverzi v Polsku i v zahraničí. Novelizace je interpretována v souvislosti s rozdílnými narativy holocaustu, tzv. válkách paměti, a to v kolektivních pamětech národních států na jedné straně, ale také transnacionálních aktérů na straně druhé. V důsledku toho se paměť může stát nástrojem populismu, který předznamenává rozpad neoliberálního konsensu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 596 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.