National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod
Mach, Pavel
The Dissertation thesis compares the methods of hygienisation of wastewater treatment plants sludges with respect to meeting legislative requirements of conditions for using treated sludges on agricultural land. The thesis draws a comparison between the method of stabilisation and hygienisation of the sludge through the autothermal aerobic thermophilic stabilisation (AATS) by pure oxygen and the method of sludge hygienisation by pasteurization. The objective of the thesis is to evaluate the above-mentioned methods of hygienisation of wastewater treatment plant sludges, to compare their efficiency and a level of secondary contamination by indicator microorganisms before their subsequent treatment.
Failure rate wastewater treatment plants
Boryśová, Michaela ; Vlčková, Veronika (referee) ; Hluštík, Petr (advisor)
This thesis deals with the sludge management in wastewater treatment plants. It provides a basic overview of methods for modifying risk material in sludge ending. The main goal of this work is to create a fault trees based on faults which occurred in the sludge management facilities. Furthermore, it was created frequency of failures assessment of the objects on wastewater treatment plant in Hodonín. Provided information were obtained during excursions of WWTP Hodonín and Zbýšov.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Petrášková, L ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Holuša, Václav ; Pospíšilová, Eva ; Sýkora, Karel ; Sedláček, Miroslav ; Michalová, Marie
Současný stav v přípravě a diskusi o výhledovém nakládání s kaly a bioodpady v EU. Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR. Údaje o produkci a nakládání s kaly, produkce ostatních odpadů z ČOV v ČR. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Odhad investičních nákladů na kalové hospodářství s vazbou na nakládání s kalem podle zákona o odpadech. Nové trendy v nakládání s kaly. Dosahovaná kvalita kalů ve vztahu k limitům rizikových látek a platné legislativy.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Ověření metodiky postupu řízené fermentace čistírenského kalu v procesu výroby fermentátu (rychlokompostu) a alternativního paliva EKOFERM na bázi kalů z ČOV a biomasy z hlediska hodnocení mikrobiologických ukazatelů
AGRO-EKO, Ostrava ; Vaníček, Petr ; Hůrka, Miroslav ; Holuša, Václav
V roce 2004 byly sledovány změny vybraných patogenních indikátorů v novém fermentačním zařízení, byl sledován průběh změn mikrobiologických ukazatelů zakládky od počátečního smíchání a naskladnění až po vyskladnění hygienizované směsi.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Způsoby nakládání s kaly z ČOV v ČR - rozborová studie
VaZ s.r.o., Mšec ; Sedláček, Miroslav
Cílem studie je prověření způsobů nakládání s kaly v ČR podle typu technologií producentů kalu (vybraných ČOV) v jednotlivých regionech ČR ve vazbě na stabilizaci a hygienizaci kalu. Studie je doplněna o orientační přehled a rozbor provozních nákladů.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Michalová, Marie
Stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004(5) s vazbou na trendy a vývoj legislativy. Vývoj produkce kalů z komunálních ČOV a nakládání s kaly. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Hlavní provozně využitelné metody hygienizace kalu. Provozní zkušenosti s přímou aplikací kalů na zemědělskou půdu. Vliv technologie odstranění nutrientů z odpadních vod na produkci kalů. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Dosahované složení kalů a limity rizikových látek v kalech ve vztahu k platné legislativě. Nové trendy nakládání s kaly.
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady: Rešerše současného stavu poznání a strategií pro určování indikátorových organismů v oblasti sledování účinnosti hygienizace technologií zpracovávajících BRO s předpokládanou přítomností infekčních biologických činitelů
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha ; Zimová, Magdalena ; Seifertová, Eva ; Štěpánková, Martina ; Matějů, Ladislava
Legislativa - limity pro indikátorové organismy (dokumenty Evropské unie). Legislativa ostatních států – kaly z čistíren odpadních vod (USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland, Spolková republika Německo, Švýcarsko, Francie, Finsko, Norsko, Polsko, Slovenská republika, Velká Británie). Legislativa ostatních států – bioodpady (strategie severských států, německá strategie, strategie ostatních států Evropy). Legislativa ČR - limity pro indikátorové organismy (kaly z čistíren odpadních vod, biologicky rozložitelné odpady, nařízení Rady a EP č. 1774/2002 o nakládání s vedlejšími živočišnými produkty.
Zjištění kvality a způsobu nakládání s kaly z vybraných komunálních ČOV: I. etapa: Výsledná zpráva dotazníkové akce
Vodohospodářský podnik, Plzeň ; Frank, Karel
Byla získána data od provozovatelů velkých ČOV o kvalitě, množství a způsobu nakládání s kalem. Soubor dat může sloužit jako podklad pro přípravu implementace Směrnice EU č. 86/278/EEC, o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství.
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady: Ověřování základních parametrů mikrobiologických metod pro stanovení indikátorových organismů
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha ; Matějů, Ladislava
Cílem bylo ověření a porovnání stávajících postupů stanovení vybraných indikátorových organismů doporučených legislativou ČR s navrhovanými postupy EU a validace základních parametrů těchto metod. Byly porovnány a ověřovány metody stanovení pro bakterie rodu Enterococcus, Clostridium perfringens a pokračovalo se v ověřování dalších metod pro Salmonella sp. a Escherichia coli.
Výběr a metody stanovení indikátorových organismů pro hodnocení vlivů na zdraví a životní prostředí při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny životního prostředí, odborná skupiny hygieny půdy a odpadů, Praha ; Zimová, Magdalena ; Štěpánková, Martina ; Matějů, Ladislava
Zpráva ověřuje základní parametry mikrobiologických metod pro stanovení indikátorových organismů. Jsou uvedeny metody stanovování indikátorových organismů a jejich odzkoušení. Byly provedeny mikrobiologické rozbory u vybraných technologií a stanovení účinnosti hygienizace na základě provedených rozborů vstupního materiálu a konečného produktu.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.