Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vícekriteriální kalibrace hydrologického modelu pomocí odtoku, vodní hodnoty sněhu a hladiny podzemní vody
Hlavatý, Vojtěch ; Jeníček, Michal (vedoucí práce) ; Šípek, Václav (oponent)
Vícekriteriální kalibrace hydrologického modelu (vůči více výstupním veličinám zároveň) přinesla v dosavadním výzkumu většinou uspokojivou kvalitu a menší nejistotu simulací všech zohledněných veličin. Její význam v kontextu podzemní vody a nízkých průtoků byl ale studován ojediněle. Proto byla v této práci provedena vícekriteriální kalibrace s využitím pozorovaných dat odtoku, vodní hodnoty sněhu a výšky hladiny podzemní vody, s cílem zjistit, zda tento přístup vede k přesnější simulaci, především nízkých průtoků. Kalibrován byl hydrologický model HBV pomocí genetického algoritmu na případu 14 horských a podhorských povodí v Česku. Přesnost různých variant kalibrace byla hodnocena dle objektivních funkcí a hydrologických signatur. Výsledky ukazují, že vícekriteriální kalibrace vůči třem zmíněným veličinám je dobrým kompromisem pro správnou simulaci všech těchto veličin, kdy se hodnota objektivní funkce u každé z nich jen nepatrně liší od kalibrace více zaměřené na ni samotnou. Zohlednění podzemní vody v kalibraci dále zvyšuje simulovaný základní odtok a jeho variabilitu a zpřesňuje simulaci nízkých průtoků, zejména v létě, z pohledu nedostatkových objemů, minimálního odtoku i dalších charakteristik. Tyto poznatky tak v současném měnícím se klimatu dávají motivaci k podrobnějšímu výzkumu...
Hydrolgoie malého povodí 2023
Hnilicová, Soňa ; Tesař, Miroslav
The book is a collection of scientific contributions to the Conference "Hydrology of small basins". The conference topics were: 1. Changes in the regime of water resources in small basins; 2. Complex monitoring a and water storage balance in small basins; 3. Hydrological extremes (flash floods, drought); 4. Effect of land use and land cover on water balance; 5. Hydrophobicity and transportation processes in soil; 6. Hydrological modelling und uncertainties; 7. Biogeochemical fluxes in a small watershed and eutrophication of surface waters; 8. Mountainous experimental small basins (deposited precipitation, snow regime, …); 9. New methods, techniques and instrumentation in hydrology and hydroecology.\n
Modelování vlivu potenciální obnovy malých vodních nádrží na hydrologický režim horní Vydry
Purm, Marek ; Vlček, Lukáš (vedoucí práce) ; Jeníček, Michal (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá implementací eko-hydrologického modelu SWAT v povodí horní Vydry na Šumavě. V první simulaci byl model sestaven bez vložených zaniklých klauz. V druhé simulaci je studován vliv případného zapojení klauz na transformaci odtokových vln a nadlepšování průtoků během suchých period. K dosažení požadovaných výsledků byl využit model SWAT, který na našem území nemá doposud hojného využití. Kalibrace modelu byla provedena za využití poloautomatického kalibračního softwaru SWAT-CUP. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že v případě zapojení některých nádrží dochází k mírnému snížení kulminačních průtoků a nadlepšování průtoků během suchých period. Vliv zapojení nádrží na průtoky v závěrovém profilu zájmového povodí na Modravě je méně patrný. Součástí výsledků je i varianta s pětinásobnými objemy nádrží. Předložené výsledky a jejich diskuze by mohly poskytnout podrobnější informace o zapojení dnes zaniklých nádrží do odtokových poměrů v povodí horní Vydry. Klíčová slova: SWAT, SWAT-CUP, povodí horní Vydry, klauza, hydrologické modelování
Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině
Kavka, P. ; Müller, Miloslav ; Strouhal, L. ; Kašpar, Marek ; Bližňák, Vojtěch ; Landa, M. ; Weyskrabová, L. ; Pavel, M. ; Dostál, T.
Cílem této metodiky je doplnění současného znalostního deficitu v oblasti variability krátkodobých dešťů a jejich využití pro potřeby hydrologického modelování, navrhování staveb na drobných vodních tocích a úprav v ploše povodí. Metodika definuje 6 typizovaných scénářů krátkodobých dešťů lišících se vnitřním rozdělením intenzit. Dále popisuje jejich variabilitu s ohledem na četnost jejich výskytu a prostorové rozložení na území ČR. Tyto scénáře byly odvozeny z desetileté řady radarových dat adjustovaných dle měření pozemních pozorovacích stanic. Doposud byla v oblasti krátkodobých návrhových dešťů využívána data z relativně starých zdrojů Trupl (1958), Šamaj (1985), Hrádek (1994). Tato metodika rozšiřuje a doplňuje výše zmíněné zdroje s cílem zpřesnit a zefektivnit hydrologické modelování a navazující navrhování staveb především v ploše povodí a na drobných vodních tocích. Podobná opatření jsou navrhována k ochraně půdního fondu a rozvoje hospodaření např. v rámci komplexních pozemkových úprav (KPÚ) nebo při návrhu protierozních opatření (PEO), protipovodňových opatření (PPO) nebo opatření sloužících k zadržení vody v krajině. Realizace těchto opatření je podporována řadou dotačních titulů (MZe, MŽP, AOPK, atp.) a lze tedy předpokládat široké uplatnění této metodiky v praxi.
Vliv klimaticky podmíněných změn hospodaření v lesích na hydrologický režim pramenných toků
Pícha, Zdeněk ; Stuchlík, Evžen (vedoucí práce) ; Křeček, Josef (oponent)
Hydrologické funkce povodí jsou důležitou součástí ekosystémů. Existují tři přístupy, které se věnují problematice hydrologických funkcí povodí. Tyto tři přístupy jsou v práci shrnuty, jsou zde ukázány jejich výhody, nevýhody a výsledky některých studií. Hydrologické funkce povodí, zvláště pak odtokový proces, jsou výrazně ovlivňovány lesy rostoucími v povodí, především pak jejich druhovou skladbou, stářím a typem půdy, na které je les umístěn. V práci jsou shrnuty poznatky o tom jak, který druh stromu, hlavně pak buk lesní (Fagus sylvatica) a smrk ztepilý (Picea abies), ovlivňuje odtok, infiltraci vody do půdy a intercepci. V další části je pak shrnut vliv lesů na povodně, který není tak velký, jak je obecně očekáváno. Na konci práce je pak uveden přehled některých studií, zabývající se hydrologickou bilancí a odtokovými procesy, které byly prováděny v pramenné oblasti řeky Litavky a nástin dalšího možného výzkumu v této oblasti. Klíčová slova: odtok, povodí, les, infiltrace, hydrologické modelování, párová povodí
Vliv časového rozložení srážkového úhrnu na hydrologické charakteristiky srážko-odtokové události
MIKOLÁŠOVÁ, Anna
Tato diplomová práce se zabývá vlivem časového rozložení srážkového úhrnu na hydrologické charakteristiky srážko-odtokové události. Praktická část práce byla řešena na povodí toku Volšovka. V teoretické části práce je popsán vznik, rozdělení a časová distribuce srážek, dále také odtok a některé vybrané hydrologické charakteristiky odtoku. Dále se práce zabývá hydrologickým modelováním, podrobněji popsaný je zde srážko-odtokový model HEC-HMS, který je dále použit i v praktické části této práce. V praktické části je uvedena charakteristika zájmového území. Dále je zde popsána příprava srážkových dat s využitím programu DES_RAIN, vytvoření digitálního modelu terénu v programu ArcGIS a příprava hydrologického modelu v programu HEC-HMS. V závěru práce byly v programu HEC-HMS simulovány průtoky v uzávěrovém profilu Volšovky a také v uzávěrových profilech dílčích povodí. Bylo provedeno celkem 16 simulací, které byly vyhodnoceny podle hodnoty kulminačních průtoků a času kulminace.
Sezónní proměnlivost parametrů půdních modelů
Šípek, Václav ; Tesař, Miroslav
Simulace nasycení půdního profilu v malém horském povodí a testování dvou sezónních setů parametrů.
Využití modelu SWIM pro simulace evapotranspirace v povodí Malše
Košková, Romana ; Němečková, Soňa
Příspěvek představuje možnosti simulací obtížně měřitelných veličin, konkrétně aktuální evapotranspirace pomocí distribuovaného modelu SWIM, na povodí Malše. Sledována byla závislost simulované evapotranspirace na různých geografických faktorech.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.