Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka
Svoboda, Vojtěch ; Novotná, Jitka (oponent) ; Pařílková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá monitorováním vybraných parametrů zemní hráze vodního díla Karolinka. Už po počátečním napuštění nádrže vodního díla Karolinka byly na vzdušném líci hráze zpozorovány výronové plochy a měřeny průsaky. V důsledku toho bylo, vedle standardního monitorování, v roce 2011 zahájeno monitorování hráze metodou elektrické impedanční spektrometrie. V roce 2013 proběhla rekonstrukce hráze, při které bylo provedeno vybudování těsnicí stěny, která má za úkol minimalizovat průsaky. Získaná naměřená data byla porovnána před a po rekonstrukci zemní hráze vodního díla Karolinka. Bakalářská práce je realizována v rámci udržitelnosti mezinárodního projektu E!7614 v programu EUREKA.
Environmentální problémy a sociálně-rekreační funkce Brněnské přehrady
Veselá, Veronika
Bakalářská práce pojednává o problémech Brněnské přehrady a o vztahu, který k ní chovají obyvatelé města Brna a přilehlého okolí. Cílem práce je předložit environmentální problémy Brněnské přehrady, posoudit její potenciál pro rekreační a volnočasové aktivity a následně zhodnotit její funkce ze sociálně-rekreačního hlediska. Práce obsahuje dotazníkové šetření s cílem analyzovat vztah návštěvníků a místních obyvatel k Brněnské přehradě. Z výsledků provedeného dotazníkového šetření vyplývá, že Brněnská přehrada je oblíbeným místem pro rekreaci a kulturní akce. Důležitou roli v tom hraje zejména zlepšení kvality vody v posledních letech, za což vděčíme provedeným opatřením.
Monitorování zemní hráze vodního díla Karolinka
Svoboda, Vojtěch ; Novotná, Jitka (oponent) ; Pařílková, Jana (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá monitorováním vybraných parametrů zemní hráze vodního díla Karolinka. Už po počátečním napuštění nádrže vodního díla Karolinka byly na vzdušném líci hráze zpozorovány výronové plochy a měřeny průsaky. V důsledku toho bylo, vedle standardního monitorování, v roce 2011 zahájeno monitorování hráze metodou elektrické impedanční spektrometrie. V roce 2013 proběhla rekonstrukce hráze, při které bylo provedeno vybudování těsnicí stěny, která má za úkol minimalizovat průsaky. Získaná naměřená data byla porovnána před a po rekonstrukci zemní hráze vodního díla Karolinka. Bakalářská práce je realizována v rámci udržitelnosti mezinárodního projektu E!7614 v programu EUREKA.
Zpracování studie revitalizace malého vodního toku
KAHUDA, Václav
Tato diplomová práce se zabývá navracením upravených koryt drobných vodních toků do přirozeného stavu - revitalizacemi. V teoretické části bude vysvětlena obecná úloha revitalizací vodních toků a vodního prostředí, včetně jejich vývoje, historie a uplatnění v praxi. V praktické části byl vytvořen vlastní projekt revitalizace upraveného koryta vodního toku ve stupni studie, kdy pro tuto práci byl zvolen úsek drobného vodního toku Žďárský potok v katastrálním území Žďár u Kaplice. Práce mapuje jednotlivé části vodního toku a jeho povodí s ohledem na hydrologické a geografické podmínky a navrhuje technické řešení místní revitalizace upraveného úseku vodního toku včetně podpory přirozených faktorů, zlepšení ekologicko-morfologického stavu, migrační prostupnosti a dalších vazeb na okolí vodního toku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.