Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nejen filcové pantofle aneb průvodcovská praxe za normalizace
Špačková, Kateřina ; Indrová, Martina (vedoucí práce) ; Jordánová, Květa (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje průvodcovské praxi za normalizace a těsně po ní, jelikož tendence započaté za normalizace trvaly i dále. Cílem práce je přiblížit, jak v tomto období vypadaly komentované prohlídky na hradech a zámcích a s čím se setkávali návštěvníci, kteří na ně zavítali. V práci jsou postihnuty různé aspekty prezentace památek. Pozornost je věnována osobě průvodce, charakteru interiérových instalací a expozic i obsahové stránce výkladu. Zároveň se práce dotýká i zpětné vazby tehdejších návštěvníků památek, propagaci památek skrze média a legislativě památkové péče spolu s vládními usneseními, které se prezentace památek nějakým způsobem dotýkaly. Pro práci byla učiněna několikastupňová rešerše primárních i sekundárních pramenů nejrůznějšího druhu a původu včetně audiovizuálních zdrojů nebo provedených výzkumů. Jednotlivé zdroje byly podrobeny kritice, analyzovány a vzájemně komparovány. Zároveň byl pro účely výzkumu realizován i řízený rozhovor s pamětnicí. Některá zjištění o prezentaci památek za normalizace byla porovnána i s výsledky nedávných výzkumů týkajících se současné podoby interpretace našich památek. V rámci výzkumu jsou ověřovány tři hypotézy. První spočívá v předpokladu, že byla normalizační prezentace památek ovlivněna politicko-ideovým směřováním naší země. Práce...
ZOO STAVBY – HERALDICKÁ ZOO
Valchová, Jana ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Cílem zadání byl návrh heraldické zoo v areálu bývalého zámeckého parku a sadů Horního Hradu, který se nachází několik kilometrů od Karlových Varů. Heraldika je věda, zabývající se rodovými znameními. Konkrétně se tedy bude jednat o zoo zaměřenou na zvířata, které se na českých erbech v minulosti znázorňovala. Návrh vychází z okolních vztahů členitého terénu a je ovlivněn kontextem historické památky hradu, který je mohutnou dominantou veškerých výhledů do krajiny.
Tvorba 3D modelu hradu Kumburk
Andrle, Jan ; Kalvoda, Petr (oponent) ; Hanzl, Vlastimil (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je tvorba dokumentace zříceniny hradu Kumburk formou digitálního 3D modelu fotogrammetrickou metodou s využitím optické korelace. Textová část práce popisuje způsob budování bodového pole, zaměření vlícovacích bodů a fotografické práce. Dále se text práce věnuje tvorbě samotného 3D modelu a testování jeho přesnosti. Přílohy práce obsahují dokumentaci bodového pole, testování přesnosti modelu a vytvořený 3D model v různých formátech.
ZOO STAVBY – HERALDICKÁ ZOO
Štancl, Michal ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
-Cílem diplomové práce bylo podrobněji zpracovat vybrané stavby v celkovém urbanistickém návrhu zologické zahrady. -Zasazení jednotlivých staveb do velmi členitého terénu a následné souznění s okolní krajinou -Vytvořit atraktivní objekty pro budoucího návštěvníka zologické zahrady -Návrhem zajistit rozvoj daného území
Obnova Jasenovského hradu a okolí
Turcovský, Štefan ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Celkový koncept práce naväzuje na stávajúci stav a bohatú historickú, umeleckú, miestnu hodnotu. Vychádza s dvoch hlavných reprezentantov života a histórie Jasenova (Jasenovský prameň, Jasenovský hrad) a je doplnená o novú formu, ktoré je reprezentovaná regionálnym múzeom. Prvá časť obsahuje analýzy okolia, širších vzťahov, histórie a pamiatok, statika Jasenovského hradu a vyvodenie dôsledkov pre koncept. Druhá časť pojednáva o Jasnenovskom prameni. Miesto je historicky významne viazané k dedine ako takej. Povesti a legendy popisujú jeho priam dramatický vplyv na vývoj histórie. Na tomto mieste je navrhnuté „spirituálne“ miesto, miesto pre relax , odpočinok, oddych. Hlavnou časťou je forma, ktorá sa odvoláva na klasické kaplnky a kostolíky na území Zemplína. Okolo sa nachádza 23 skál na sedenie, ktoré reprezentujú 23 rodín (vo svojom čase predstavovali hlavný stavebný kameň Jasenova.). Miesto komunikuje, žije s okolitou prírodou a jemne doplňuje okolie. Tretia časť pojednáva o múzeu tohto regióna. Múzeum slúži nielen ako reprezentácia histórie tohto regiónu, ale aj ako miesto pre odpočinok, výstavy, vystúpenia ( amfiteáter pre 250 ľudí), reprezentáciu tradičnej výroby a folklóru. Koncept sa skladá zo 7 samostatných objektov, v ich centre sa nachádza amfiteáter/ park. Hmoty organicky naväzujú na topografiu a georeliéf krajiny, koncepčne vychádzajú z klasickej dobovej výstavby Zemplína. Múzeum je taktiež hlavnou križovatkou turistických tras ( Humenné- Jasenovský hrad, Hubková- Chlmec, Jasenovský hrad- Krivoštianka).
Jak se prudí princezny
Schättingerová, Nataly ; Houdek, Vladimír (oponent) ; Homola, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce nazvaná Jak se prudí princezny zpracovává některé aspekty českého turismu, jak se projevuje na vytížených historických památkách. Osobní zkušenosti průvodce na hradu Kost mi umožňují vhled do problematiky, s nímž akcentuji společný zájem „muflonů“ (tj. návštěvníků objektu) o spektákl a senzace (báje, mýty, české pohádky, duchové), který často vítězí nad zájmem o samotnou historii. Atmosféru zkomercializovaných památek zachycuji groteskním způsobem, který je mi blízký. Cílem práce je nastavit zrcadlo veřejnosti a ideálně rozvířit debatu o úpadku zájmu návštěvníků o odborné aspekty průvodcovství nebo o stavu samotných památek. Série figurálních středoformátových olejomaleb, doplněná audiem zpracovávajícím nepravdivé fakty, historky a mýty, nepřímo navazuje na knihu Evžena Bočka Poslední aristokratka, jež zpracovává podobnou tématiku.
Obléhací tábor hradu Hus u Prachatic
NOVÁK, Karel
Tato práce se věnuje pozůstatkům obléhacího tábora v okolí hradu Hus u Prachatic. Cílem je prostorová analýza a funkční interpretace jednotlivých objektů zachycených v rámci nedestruktivního výzkumu, který probíhal na jaře a v létě 2019, a jejich ukotvení historickém a archeologickém kontextu.
Rytířský sál píseckého hradu a jeho výzdoba
ROLNIKOVÁ, Štěpánka
Předmětem této diplomové práce je objekt rytířského sálu v prostorách píseckého hradu. Na začátku práce bude představena stavební historie hradu, jeho popis a umístění sálu v rámci hradního komplexu. Hlavním cílem práce bude rozbor malířské výzdoby sálu, identifikace jednotlivých výjevů a postav. Pozornost bude věnována ikonografickým okruhům tvořeným církevní, světskou a erbovní tématikou. Následně zde bude kapitola představující problematiku restaurování a využití 3D technologií pro prezentaci píseckého sálu. Samostatná kapitola bude věnována problematice zaniklých místností. Hradní kapli a královské místnosti, která měla údajně navazovat na rytířský sál. Na základě paralel z jiných objektů se pokusí se určit, ve které části hradu se mohly nacházet, jakou mohly mít podobu a účel
Volnočasové aktivity na vybraných památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správě v Českých Budějovicích
ŠMAUSOVÁ, Ivana
Práce se zabývá shrnutím volnočasových aktivit na vybraných památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové správě v Českých Budějovicích. Popisuje rozdílný život na třech odlišných typech historických sídel a stručně shrnuje historii hradu Švihov, kláštera Kladruby a zámku Manětín. Návrhy jednotlivých rámcových plánů pro trávení volného času na uvedených objektech jsou obsaženy v samostatné kapitole. Finální konkrétní projekt řeší prohlídkovou trasu na hradě Švihov.
Rukověť kastelána: Metodika řádné správy památkového objektu
Bidlasová, Lucie ; Bobek, Karel ; Bušta, Jaroslav ; Horyna, Tomáš ; Kadlec, Miloš ; Kunst, Lukáš ; Ryšavý, Radek ; Slavko, Pavel ; Weiss, Petr
Metodika je strukturována do jednotlivých kapitol, které se přehledně zabývají základními tématy správy kulturního majetku. V úvodu je malý historický přehled vývoje pozice správce památkového areálu s mezinárodním exkurzem a slovníček základních pojmů, který ocení zejména začátečníci neznající oborovou terminologii. Základními tématy správy jsou: 1) Správa majetku ve smyslu technicko-organizačně-ekonomickém a právním. V podkapitolách formuluje jednotlivé segmenty činností, jako je například evidence kulturního a hospodářského majetku, pracovně právní vztahy, účetnictví a tvorba rozpočtu. 2) Ochrana majetku od zajištění bezpečnosti proti zcizení až po monitoring mikroklimatu uložených artefaktů. 3) Obnova a údržba svěřeného majetku – zejména s důrazem na realizaci preventivních opatření a zajišťování tzv. běžné údržby, která ve svém důsledku zajišťuje kontinuitu památkových hodnot, postupů, autenticity a v neposlední řadě významně zlevňuje péči o hmotnou podstatu památky.4) Prezentace kulturních hodnot veřejnosti, zprostředkování výsledků poznání o památce a posilování kulturní identity společnosti k vlastní historii a hodnotám. Na konec textu je zařazena velmi důležitá kapitola zabývající se plánováním a formulováním vizí a koncepcí správy konkrétních památkových areálů. Tato část je nesmírně důležitá, i proto, že je v praxi často podceněna. Někdy z intelektuálních důvodů, obvykle však z nedostatku času, který je věnován operativním řešením konkrétních problémů bez vazby na celek. Výsledky dílčích problémů jsou izolovány a nenavazují na sebe. Metodika tak nabádá adresáty, aby věnovali koncepční činnosti a plánování patřičnou pozornost, která se v dlouhodobém horizontu vyplatí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.