Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 179 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Informační společnost v číslech - 2020: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Přehledová publikace o rozvoji informační a digitální společnosti v České republice prostřednictvím nejnovějších oficiálních statistických čísel v oblasti využívání moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) v jednotlivých oblastech společnosti. Publikace ve svých sedmi hlavních kapitolách obsahuje nejnovější data za základní ukazatele o rozšíření a způsobu využití především internetu jak ze strany občanů a podniků, tak ve veřejné správě či v oblasti vzdělávání nebo zdravotnictví. Údaje zde uvedené jsou členěny dle různých kritérií, jako je například typ sledovaných domácností, pohlaví, věk a vzdělání u jednotlivců nebo odvětví a velikost u podniků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Integrace nabíjecí stanice do energetického systému rodinného domu s FVE
Liška, Martin ; Langerová, Petra (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá integrací nabíjecí stanice do energetického systému rodinného domu s fotovoltaickým systémem. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Účelem teoretické části bylo provézt výzkum o současných možnostech nabíjecích stanic a jejich integrací do domácnosti. V praktické části byly vytvořeny návrhy funkcí pro integraci nabíjecí stanice do chytré domácnosti a bylo provedeno testování vybrané nabíjecí stanice.
Stravovací návyky středoškoláků
Chudárková, Pavlína ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Panáčková, Michaela (oponent)
Cíle: Cílem diplomové práce bylo zmapovat stravovací návyky studentů vybraného pražského gymnázia s ohledem sociální aspekty jídla a na příčiny vzniku nadváhy a obezity. Metody: Kvalitativní výzkum posloužil jako výchozí metoda zjištění cílů diplomové práce. Na základě literární rešerše byla vytvořena anketa, ve které respondenti subjektivně hodnotili soubor otázek týkajících se stravování a jídelním zvykům. Výsledky: Podle zjištění má zásadní vliv na stravování a stravovací návyky středoškoláků rodina nebo obecně domácnost, ve které studenti žijí. Trend vaření v domácnostech hraje významnou roli, i když statistiky mluví o rozmachu stravování v restauracích a rychlých občerstveních. Bez ohledu na příjem domácností, studenti nikterak často restaurace ani rychlá občerstvení nevyhledávají a nejčastěji se opravdu stravují doma (snídaně, večeře) a ve škole (oběd). Co se týká konzumace jídla samotného, respondenti tomuto procesu podle výzkumu nevěnují z drtivé většiny žádnou pozornost. A i když výsledky výzkumu ukázaly, že si studenti z velké většiny myslí, že se stravují zdravě, necelá polovina pak se svojí hmotností nebyla spokojena. Příjem domácností tedy nemá zásadní vliv na způsob stolování vybraných středoškoláků. Stravování a skladba jídla pak vychází převážně z domácích návyků. Jeden z důvodů,...
Household nutritional effects of the DICONSA food subsidy program
Dent, Felix ; Bauer, Michal (vedoucí práce) ; Janský, Petr (oponent)
This thesis is an empirical research project assessing the household nutritional impact of the DICONSA food subsidy program in Mexico. By employing a combination of propensity score matching and OLS econometric approaches, I conduct an analysis of household survey data contained in La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) from Mexico. I find strong evidence of a significant increase in household caloric intake in rural areas targeted by the program, driven primarily by increased consumption of DICONSA subsidised cereal products and corn grain in particular. I find no evidence of decreased caloric intake resulting from overriding income effects of subsidisation. However, my investigation into the specifics of participant household food expenditure data suggests that reselling of subsidised commodities may occur amongst poorer households.
Manželství
Daňková, Jana ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Švestka, Jiří (oponent)
68 RESUMÉ Tématem mé práce je institut "Manželství". Toto téma jsem si vybrala, protože bych se i v budoucím povolání chtěla věnovat rodinnému právu a právní úpravě s manželstvím spojené. Zároveň si myslím, že je manželství významným právním i společenský institutem, což dokazuje jeho dlouhověká historie. Tato diplomová práce zohledňuje historický právní vývoj, ale především se zabývá současnou platnou právní úpravou. Konkrétně se zabývá vznikem manželství, zánikem manželství a právními následky, jenž takové právní jednání přináší. Pozornost jsem věnovala i právní úpravě práv a povinností manželů. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována Úvodu. Další tři kapitoly se zabývají samotným institutem manželství a jeho aspekty. Poslední pátá kapitola je Závěr. Vedle těchto kapitol obsahuje práce i Obsah, Seznam použité literatury a Přílohy. Druhá kapitola popisuje historický vývoj právní úpravy institutu manželství. Tato kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, přičemž první z nich je věnována manželství v římském právu, a druhá zachycuje vývoj právní úpravy manželství na českém území. Třetí kapitola se věnuje platné právní úpravě manželství v České republice a obsahuje dalších sedm podkapitol. První podkapitola vyjmenovává právní prameny upravující manželství v České republice. Druhá...
Proměna rodinných struktur v jižních Čechách v 19. století
Klečková, Diana ; Velková, Alice (vedoucí práce) ; Fialová, Ludmila (oponent)
Proměna rodinných struktur v jižních Čechách v 19. století Abstrakt Tato práce je sondou do života historické rodiny v jižních Čechách v druhé polovině 19. století. V tomto období probíhaly českými zeměmi nejvýznamnější kvalitativní změny v historii lidstva. Na jižní Čechy měly však tyto změny spojené s industrializací spíše negativní dopad a způsobily, že se jižní Čechy staly chudou zemědělskou oblastí s vysokou mírou emigrace. Na příkladu obce Bernartice je v práci analyzován za pomoci metod historické demografie vývoj nejen rodinných struktur, ale i struktur obyvatel a domácností, které jsou s rodinou velmi úzce spjaté. Analýzy jsou provedeny za období čtyřiceti let z dat prvních moderních sčítání lidu 1869 až 1900. Obyvatelstvo v Bernarticích ve sledovaném období stagnovalo a vysoká migrace z jižních Čech zde výrazně nenarušila strukturu obyvatel, rodin a domácností. Tíživější podmínky pro žití však nejspíš měly za následek zvyšování soužití rodin s příbuznými, menší počet členů v rodině nebo nižší zastoupení služebnictva. Klíčová slova: historická demografie, rodina, domácnost, struktury obyvatel, 19. století, jižní Čechy Počet znaků bez mezer: 182 758
Kdo byla vaše matka? Kdo jsou vaši strýcové a tety? Pojetí rodinného zázemí a vybraných demografických jevů v díle Jane Austenové v komparaci s rodinou Austenových a historickodemografickým výzkumem pro Anglii přelomu 18. a 19. století
Šimsová, Marie ; Doležalová, Lucie (vedoucí práce) ; Horský, Jan (oponent)
Předkládaná magisterská práce se zabývá dílem Jane Austenové, které analyzuje z hlediska autorčiny práce s fenoménem rodina, a to jak z literárního, tak z demografického pohledu. Výzkumné otázky se týkají dvou předmětů bádání. Prvním předmětem je rodina jako základní stavební kámen novel Jane Austenové. Snahou práce je analyzovat, do jaké míry rodinné poměry determinují možnosti uplatnění hlavních hrdinů a hrdinek, jakým způsobem z nich hrdinky profitují či z nich naopak chtějí uniknout. Závěry ukazují, že Austenová tuto determinaci uplatnila ve všech studovaných románech. Práce dále zkoumá míru spolupráce a soupeření jednotlivých rodin v románech. V tomto bodě byla zjištěna výrazná rozmanitost mezirodinných vztahů. Za druhé práce mapuje vybrané demografické jevy v rodině Jane Austenové, v jejích novelách a v historickodemografickém výzkumu, který studoval Anglii přelomu 18. a 19. století. Práce se zabývá počtem a složením jednotlivých rodin, jejich původem, společenským postavením, majetkovými poměry a do jisté míry právními vztahy, souvisejícími především s otázkou dědictví a situací vdov. V rámci zkoumání složení domácností jsou uvedeny příklady soužití s nepříbuznými osobami a taktéž případy adopce. Dále jsou analyzovány tři základní demografické ukazatele: natalita, mortalita a sňatečnost, s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 179 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.