Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zdravotně technické a plynovodní instalace v domě s nájemními byty
Stýblo, Jaromír ; Vaščáková, Alena (oponent) ; Vrána, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřená na zdravotně technické a plynovodní instalace v domě s nájemními byty. Teoretická část se zabývá srážkovými vodami a jejich využití. Řešená budova má sedm nadzemních podlaží a 33 nájemních bytů.
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody
Mazálek, Karel ; Charvát, Pavel (oponent) ; Hejčík, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadního tepla z kuchyně a chlazených místností restauračního provozu, jako zdroj pro tepelné čerpadlo a následné přípravou teplé vody. V první části jsou vysvětleny základní principy a teorie potřebné k pochopení funkce tepelného čerpadla a možností využití odpadního tepla. V dalších částech jsou provedeny patřičné výpočty a návrhy pro realizaci nejen tepelného čerpadla, ale i chladičů a větrací jednotky, potřebných k recyklaci tepla.
Technologie přípravy teplé vody
Štipský, Pavel ; Pech, Ondřej (oponent) ; Štětina, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi přípravy teplé vody v domácnostech a jiných neprůmyslových objektech. V první části jsou popsány možnosti přípravy teplé vody. Ve druhé části je proveden návrh parametrů akumulačního a průtokového ohřívače pro rodinný dům dle normy ČSN 06 0320. Na základě získaných parametrů jsou vybrána ohřívací zařízení využívající rozdílné zdroje energie a je stanovena jejich přibližná roční provozní cena za přípravu teplé vody. Na konci této práce je katalog obsahující vybraná zařízení pro ohřev vody s jejich základními parametry.
Vytápění objektu se vzduchotechnikou
Toboláková, Andrea ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody nově budovaného hotelu s wellness zónou. Objekt se nachází na pláži Vranovské nádrže. Teoretická část je zaměřena na vytápění tuhými palivy, a to zejména peletami. Ve výpočtové části je zpracován návrh otopné soustavy, zdroje tepla, ohřívače teplé vody a dalších zařízení. Poslední, projektová část obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci ve stupni prováděcího projektu.
Zdravotně technické a plynovodní instalace v supermarketu
Boček, Milan ; Vaščáková, Alena (oponent) ; Vrána, Jakub (vedoucí práce)
V této diplomové práci se řeší celkové zdravotně technické a plynovodní instalace v supermarketu. Teoretická část pojednává o vybavení a požadavcích pro velkokuchyňské provozy s přihlédnutím na přípravny potravin v tomto objektu. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, vodovodu a plynu v supermarketu. Objekt má rozlohu přes šest tisíc metrů čtverečních a je částečně dvoupodlažní. V objektu se kromě prodejní plochy, zázemí pro personál a skladů nachází také několik menších prodejních jednotek. Diplomová práce je provedena na základě současných českých a evropských předpisů.
Zdravotně technické a plynovodní instalace v budově kanceláří a šaten
Hlaváčková, Anna ; Sýkorová, Iva (oponent) ; Vrána, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v administrativních budovách v průmyslovém areálu. Praktická část zahrnuje rozvody vodovodu, kanalizace a plynovodu v objektech. Teoretická část se zabývá hygienickým zařízením, šatnami a typy zařizovacích předmětů nejen v průmyslových areálech.
Zdravotně technické instalace ve výrobním závodu
Jurek, Tomáš ; Vrána, Jakub (oponent) ; Vaščáková, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá odváděním splaškových a dešťových odpadních vod a zásobováním pitnou a požární vodou ve výrobním závodě v Brně-Slatině. Teoretická část se zabývá otázkou přípravy a distribuce teplé vody. Dále se práce zaměřuje na možné varianty řešení dané specializace. Technická část práce řeší vnitřní rozvody zdravotně technických instalací ve vybrané variantě.
Jak zamezit množení Legionelly pneumophylis v rozvodech teplé vody v nemocnici Český Krumlov
TUREK, Jan
Diplomová práce se zabývá mikrobiologickou kvalitou teplé vody, stavem teplovodních rozvodů, ve vztahu k Legionelle pneumophylis v Nemocnici Český Krumlov a.s. a opatřeními, která jsou ve zdravotnickém zařízení podnikána, pro zlepšení kvality teplé vody. Podstatou a cíli této práce je zjištění těchto uvedených parametrů na základě vlastního pozorování, technické dokumentace a rozborů teplé vody, provedených akreditovanou laboratoří. Nemocnice Český Krumlov a.s., jejíž stavba byla zahájena v roce 1909, byla dostavěna v roce 1911 jako ,,Nemocnice Císaře Františka Josefa I.". Postupem času byly přistavovány další a další budovy. V roce 1942 byla nemocnice ustanovena jako ,,Všeobecná veřejná nemocnice". V následujících letech docházelo postupně k dalšímu rozšiřování, přístavbám a úpravám až do současné podoby. Kvalita vody a s ní spojený výskyt legionel, je celosvětovým problémem, se kterým je nutno bojovat. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První, teoretická část, zahrnuje všeobecné i konkrétní poznatky o Legionelle, jejích zdravotních rizicích, prostředí ve kterém se vyskytuje, možnostech jejího odstranění, o vhodnosti používaného materiálu k výstavbě teplovodního potrubí, získané z odborné literatury a také z české legislativy, zabývající se ochranou veřejného zdraví - zákon č. 258/2004 Sb. v platném znění a dále kvalitou pitné a teplé vody, která je zanesena ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. a dalších předpisech. Ve druhé, empirické části, se podrobně zabývám situací v nemocnici Český Krumlov v období 2009 až 2015, týkající se nově vybudované kotelny a souhrnně celého rozvodného systému teplé vody ve vztahu k Legionelle. Konkrétně jsou v práci rozvedeny materiály, které byly použity jak při ekologizaci plynové kotelny, tak ty, ze kterých jsou provedeny rozvody teplé vody a stav rozvodů v jednotlivých budovách a v areálu zdravotnického zařízení. Dále jsou v diplomové práci uvedeny rozbory vzorků vody, provedené akreditovanou laboratoří, které byly i s potřebnou technickou dokumentací, týkající se rozvodné teplovodní sítě, poskytnuty zdravotnickým zařízením. Při vyhodnocování těchto dokumentů, bylo využito sekundární analýzy dat. Z výsledků, sledovaných za období let 2009 až 2015 vyplývá, že mikrobiologická kvalita teplé vody neodpovídá limitům stanoveným v příloze č. 3, vyhlášky 252/2004 Sb., v platném znění. Mezní hodnota tohoto limitu pro kolonie tvořící jednotky bakterie legionely , je stanovena na maximálně 100 KTJ. Ve většině odebraných vzorcích teplé vody došlo k překročení tohoto limitu a to od řádů jednotek až po statisíce. Výsledky z posledního analyzovaného roku 2015, vykazují zlepšení této nepříznivé situace. Za toto období byla analýza vzorků vody provedena celkem třikrát. První v únoru 2015. Výsledné hodnoty vykazovaly kolonie tvořící jednotky ,,jen" ve stovkách, s maximem 550 KTJ na oddělení následné péče. Druhá analýza byla provedena v červnu téhož roku. Výsledky byly velmi uspokojivé. Naměřená maximální hodnota Legionelly byla 64 KTJ. Poslední hodnocený odběr v tomto roce a jeho analýza, byly provedeny v prosinci. Zvýšená koncentrace Legionelly byla opět v budově chirurgie. Zde bylo stanoveno 1400 kolonií tvořících jednotky. Vzorek z LDN obsahoval 300 KTJ a sedmé patro interního oddělení dosáhlo hraniční hodnoty limitu, tedy 100 KTJ. Odpovědi na stanovené výzkumné otázky ,,Jak zamezit množení Legionelly pneumophylis v rozvodech teplé vody v nemocnici Český Krumlov" a ,,Jak zajistit dostatečné množství kvalitní teplé vody ve zdravotnickém zařízení" se nacházejí v závěru uvedených doporučeních. Velkým rizikovým faktorem, pro rozvoj Legionell v tomto zdravotnickém zařízení, jsou zastaralé rozvody teplé vody v téměř všech budovách a nízká teplota vody vystupující z ohřevu, která činí 55 °C. Všechny tyto uvedené výsledky a hodnocení jsou v této diplomové práci graficky zpracovány. Součástí této práce jsou také přiložené fotografie, které nastiňují prostředí a situaci ve zdravotnickém zařízení.
Vytápění bytového domu
Toboláková, Andrea ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody nově budovaného bytového domu v Praze. Teoretická část je zaměřena na oběhová čerpadla a jejich návrh. Ve výpočtové části je zpracován návrh otopné soustavy, zdrojů tepla, ohřívače teplé vody a dalších zařízení. Poslední, projektová část obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci na úrovni prováděcího projektu.
Zdravotně technické a plynovodní instalace v restauračním provozu
Doubalová, Aneta ; Vaščáková, Alena (oponent) ; Vrána, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v azylovém domě. Teoretická část je zaměřena na téma Lapáky tuků, ve které se řeší např. jejich funkce, princip, výhody, konstrukce, instalace. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, vodovodu a plynu v zadaném objektu. Řešený objekt je částečně podsklepený se dvěma podlažími. Bakalářská práce je provedena na základě současných českých a evropských předpisů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.