Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zahraničný obchod zemí V4 v čase krízy: obdobie rokov 2007 - 2016
Folenta, Matúš
Cílem bakalářské práce je sledování a srovnání vývoje zahraničního obchodu zemí Visegrádské skupiny v době krize (2007 - 2016). Na jedné straně mají tyto ekonomiky mnoho společného, na straně druhé jsou mezi nimi podstatné rozdíly, které mají vliv na zahraniční obchod - ne všechny země jsou stejně otevřené, a ne všechny země mají vlastní měnu. Vývoj zahraničního obchodu je sledován prostřednictvím analýzy vývoje vybraných proměnných, které mají formu časových řad. Empirické výsledky dokazují, že zatímco vliv měny na obchod se ukázal jako nepodstatný, otevřenost ekonomiky hrála důležitou roli ve vývoji zahraničního obchodu v době krize.
Finský export před a po rozpadu Sovětského svazu
Marek, Tomáš
Tomáš Marek Finský export před a po rozpadu Sovětského svazu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce se zabývá Finským exportem. Bude zkoumat vývoj Finského exportu v závislosti na ekonomické, ale také na politické situaci v letech 1985 až 2000, tedy v letech, kdy Finsko prošlo rozpadem Sovětského svazu, hospodářskou krizí a přeorientováním průmyslu na telekomunikační.
Dopady finančnej a hospodárskej krízy z roku 2008 do oblasti cestovného ruchu v ČR
Jánošová, Beáta
Diplomová práce se zabývá analýzou dopadů ekonomické krize z roku 2008 do oblasti cestovního ruchu, zaměřených na ubytovací zařízení v České republice. Podkladem pro analýzy jsou data získaná z databáze Amadeus. Teoretická část je zaměřena na ekonomický význam cestovního ruchu a historii ekonomických krizí s návazností na krizi v roce 2008. V praktické části je analyzován ekonomický ukazatel efektivnosti INFA Spread. Grafická analýza je doplněna o srovnávací analýzu, ANOVA analýzu a analýzu trendu metodou LOESS. Na závěr jsou získané výsledky shrnuty, porovnány a diskutovány s vývojem v době krize v evropských zemích.
Reakce španělských vlád v oblasti imigrační a integrační politiky na ekonomickou krizi v letech 2008-2014
Slivanská, Kateřina ; Menclová, Barbora (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Tato bakalářská práce je věnována vlivu hospodářské krize na imigrační politiku ve Španělsku v letech 2008 až 2015. Výzkum se zaměřuje zejména na odezvu španělských vládních stran v oblasti imigrační a integrační politiky v reakci na ekonomickou krizi probíhající v letech 2008-2014. Hospodářská krize znamenala pro celosvětovou i španělskou ekonomiku největší propad od krize ve 30. letech 20. století. Cílem práce je zjistit, zda ekonomická krize znamenala změnu podoby imigrační a integrační politiky ve Španělsku pomocí analýzy postoje jednotlivých vlád v tomto období. První dvě části práce jsou věnovány vymezení základních pojmů týkajících se migrace a historickému kontextu španělského vývoje v oblasti migrace. Dále pak práce přibližuje vývoj ekonomické krize ve světě a ve Španělsku a zkoumá, jakým způsobem byli zasaženi cizinci nacházející se na španělském území. Stěžejní část práce tvoří analýza přístupu vládních politických stran lidovců a socialistů k imigraci a integraci během ekonomické krize s ohledem na přijímání opatření a legislativních změn. Práce dochází k závěru, že ekonomická krize znamenala změnu přístupu k imigrační a integrační politice ve Španělsku, a to v podobě proměny z velmi otevřeného přístupu v politiku restriktivní.
Podnikání v Rusku
Yakubenko, Valeriya ; Bolotov, Ilya (vedoucí práce) ; Zlatić, Marija (oponent)
Cílem mého projektu je zjistit silné a slabé stránky podnikání v Rusku, a tudíž přehled ekonomiky země jako celku. Prozkoumat možné způsoby rozvoje Ruské federace a podmínky pro zdravé fungování ekonomiky. Ve své bakalářské práci jsem dospěla ke zjištění, že podnikání v Rusku se v posledních letech zlepšilo, ale hospodářství stále má řadu nevýhod a že jsou potřebné strukturální reformy k překonání těchto problémů a k podpoře hospodářského růstu v zemi
Vliv hospodářské krize na distorzi mezi efektivní a statutární sazbou daně v ČR
Zavadilová, Dominika ; Kubátová, Květa (vedoucí práce) ; Beneš, Jonáš (oponent)
Diplomová práce na téma Vliv hospodářské krize na rozdíl mezi efektivní a statutární sazbou daně v ČR se zabývá problematikou výše efektivní a nominální sazby daně z příjmů právnických osob v průběhu hospodářské krize, konkrétně v rozmezí roků 2006 a 2015. Práce se zabývá příčinami rozdílů výší těchto sazeb v průběhu jednotlivých let krize a dochází i k porovnání České republiky se státy Evropské unie. Nejdříve je v práci zmíněna problematika týkající se poslední hospodářské krize nejen v globálním měřítku, ale také z hlediska České republiky. Dále je uvedena základní charakteristika daně z příjmů právnických osob, jaký je její podíl na celkovém zdanění v průběhu let a jaké proběhly nejdůležitější změny v zákonu o daních z příjmů v České republice v jednotlivých letech. Na závěr dochází k zobrazení vývoje implicitní a statutární sazby daně a analýze rozdílů mezi těmito dvěma sazbami.
Analýza měnové krize v Rusku
Nikonova, Inga ; Brůna, Karel (vedoucí práce) ; Šíma, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce popisuje měnovou krizi v Ruské federaci, která se objevila v roce 2014. Teoretická část pokrývá nezbytné obecné informace týkající se měnových krizí: definice, příčiny vzniku a obecné teoretické modely krize. Tato část dále popisuje dvě skupiny indikátorů krize, detailněji se zabývá indikátory moderními a zobecňuje dopady měnové krize na ekonomiku. Analytická část obsahuje analýzu ruské měnové krize v souladu s teoretickou částí. Navíc autorka provádí ekonometrickou analýzu závislosti změny měnového kurzu na změně moderních indikátorů a sestavuje regresní model. V závěru autorka shrnuje dopady poslední kurzové krize na různé oblasti ruské ekonomiky.
Analýza exportu a importu Ruské Federace
Romashkina, Natalia ; Mandel, Martin (vedoucí práce) ; Koderová, Jitka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou exportu a importu Ruské Federace za období 2005-2015. Základním cílem je analyzovat faktory, které mají vliv na zahraniční obchod Ruska, a vyhodnotit jejich dopady. V rámci analýzy byla zjištěna nízká diverzifikace ruského exportu, závislost zahraničního obchodu na vývozu ropy, ropných výrobků a zemního plynu. Dále je identifikována závislost na ceně ropy, světovém a domácím HDP. Při zkoumání závislosti jsou použity statistické metody, kterými jsou korelační a regresní analýza. První kapitola je věnovaná vymezení základních pojmů, popsání významu a funkcí zahraničního obchodu, teoriím vnějších ekonomických vztahů. V druhé kapitole je provedena komplexní analýza komoditní a teritoriální struktury zahraničního obchodu. Je určen význam zahraničního obchodu pro platební bilanci, tvorbu HDP a zahraniční směnné relace. Třetí kapitola je více orientovaná na odhalení trendů ovlivňujících jak vývoz, tak i dovoz. Závěrečná čtvrtá kapitola je zaměřená na empirickou analýzu exportu a importu Ruské Federace.
Srovnání ekonomického vývoje a hospodářské politiky pobaltských států mezi 1989 - 2015
Phamová, Xuan Mai ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Benáček, Vladimír (oponent)
Moje práce se zabývá ekonomickým vývojem a hospodářskou politikou pobaltských států po nabytí nezávislosti od Sovětského bloku v roce 1991. V práci tak popisuji hospodářskou politiku, jež vedla úspěšnému růstu ekonomiky a transformaci jejich centrálně plán tržní ekonomiku podle západního vzoru. To zapříčinilo i rychlý růst jejich ekonomik převážně letech 2000 až 2008, jež bylo zlatým obdobím pro pobaltské státy a získaly tak pojmenování "Baltští tygři". Následná hospodářská krize uvedla jejich ekonomiku do recese, nicméně pomocí podobné hospodářské politiky začaly opět růst a nakonec vstoupily do Eurozóny. Část práce je věnovaná historickému kontextu a podmínkám před nabytím nezávislosti pro lepší pochopení jejich postavení. Další kapitola, jež tvoří většinu práce je rozdělená do tří časových období, oddělena významným mezníkem pro pobaltské státy (tedy vstupem do EU, hospodářskou krizí a vstupem do Eurozóny). každé kapitole je stručně popsána politická situace nebo jiné důležité soc aspekty, následně realizovaná hospodářská politika všech tří států a srovnání makroekonomických faktorů, jak se vyvíjely v čase.
Dopad hospodářské krize na litevskou politiku a prezidentské volby v roce 2009
Myslbek, Mikuláš ; Mlejnek, Josef (vedoucí práce) ; Říchová, Blanka (oponent)
MYSLBEK, Mikuláš ABSTRAKT Tato práce se věnuje hospodářské krizi a volbě prezidenta na Litvě v roce 2009. Hlavním cílem práce je zjistit, zda byla Dalia Grybauskaitė zvolena prezidentkou právě díky probíhající hospodářské krizi. Autor v práci také zjišťuje, jestli byla krizí nějakým způsobem ovlivněna i litevská politika. Text se zabývá historickým kontextem, litevským politickým systémem, výkonností litevské ekonomiky a samotnými volbami a ekonomickou krizí, které vzájemně analyzuje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.